Back

ⓘ Представяне на знание                                               

Знание

Знанието е това което се знае, което е известно, което е установено в резултат на познавателна дейност. В по-общ смисъл това е науката изобщо. В Оксфордския английски речник знанието е дефинирано като: факти, информация и умения, придобивани чрез преживяване или образование, теоретичното или практическото разбиране на субекта, или това, което се знае в дадена област като цяло; осведоменост или запознатост придобити чрез преживяване на факт или ситуация. Философските дебати започват с формулировката на Платон за знанието като "обоснована истинска вяра". Разбира се, днес няма категорична деф ...

                                               

Данни

Данни са неструктурирани факти за обект, които се съхраняват без да се използват. В случай че се появи необходимост, тези данни се използват с някаква цел. Преобразуваните данни се превръщат в информация. Данните често са възприемани като най-ниското ниво на абстракция, от което информацията и знанието произхождат.

                                               

Меронимия

Меронимия е семантично отношение, използвано в лингвистиката. Меронимът денотира съставна част от или член на нещо, тоест: X е мероним на Y, ако X -вете са части от Y -те или X е мероним на Y, ако X -вете са членове на Y -те. Например, пръст е мероним на ръка, защото пръстът е част от ръката. По подобен начин колело е мероним на автомобил. Меронимията е обратното на холонимия. Много близка е концепцията на мерологията, която специално се занимава с отношенията част/цяло в логиката. Това формално се изразява в условията на логиката от първи ред. Мероним означава част от цяло. Дума, която де ...

                                               

Open-world assumption

Open-world assumption е термин от областта на представяне на знанието, с който се означава допускането, че в една формална логическа система истинната стойност на дадено съждение може да бъде истина, без значение дали за съждението е известно дали е вярно или не. Обратният термин е closed-world assumption, според който всяко съждение, което е истина, е предварително зададено в системата като истина. OWA дава формален израз на неформалната представа, че никой отделен агент или наблюдател не разполага с пълното знание и следователно не може да прави допускания за затворен свят. OWA ограничав ...

                                               

Обучение в действие

Обучение в действие е образователен метод), при който хората работят и учат заедно, като се заемат с истински проблеми и въпроси, както и разсъждавайки върху своите действия. Така че в този случай обучаващите се придобиват знание чрез истински действия и практика, тоест практикувайки, а не чрез традиционните инструкции на преподаването. Този метод на учене е в контраст с традиционното учене, което се съсредоточава върху представянето на знанието и уменията. Обучението в действие се извършва заедно с дрегите, в малки групи, наречени групи по обучение в действие. Обучението в действие се пре ...

                                               

Онтология

Онтология е философска дисциплина, която се занимава с изследване и разбиране на съществуващото, реалността и битието като цяло. Определението, което Аристотел дава на първата философия в своята "Метафизика", е: "Знание за биващото като биващо". Онтологията има за предмет както началата на всичко съществуващо, така и основните му принципи и категорийното им изразяване. Античните гърци са разсъждавали върху битието на съществуващото, но самата дума е въведена от ренесансовите философи и започва да се употребява едва в началото на 17 в. Парменид е един от първите мислители, които директно об ...

                                               

Метакогниция

Метакогниция или метапознание е "познание за познанието", "мислене върху самия когнитивен процес", "мислене относно мисленето" или "знание за знанието". Може да има различни форми: например включва знания за това кога и как да се използват конкретни стратегии за учене или за решаване на проблеми. Има обикновено два компонента на метапознанието: знание за познавателните и съответно когнитивни процеси, и възможности, както и регулирането на тези когнитивните процеси. Метапаметта се дефинира като знание за паметта и подходите и стратегиите на запомняне в мнемониката; това е особено важна форм ...

                                               

Ноу-хау

То се различава от другите видове знание по това, че може директно да бъде приложено за постигане на определен резултат. Известно е също така като "процедурно знание" и понякога е по-важно за решаването на конкретна задача в практиката, отколкото другите видове знание. Например, в някои правни системи ноу-хау-то на компанията, което тя използва за производството на определен продукт, e нейна интелектуална собственост и като част от нейните активи може да бъде предмет на покупко-продажба. В България понякога в индустрията вместо ноу-хау се употребява "технология". Търговският закон използва ...

                                               

Генеалогия

Генеалогията е специализирана и спомагаща историческа дисциплина посветена на изучаването на родствените отношения между хората, историята на рода и произхода на индивида. Има за предмет проучване, изучаване и представяне на родствените отношения и произхода на индивида, представяйки ги и картинно чрез т.нар. родословно дърво, таблици или подходящо изчертани кръгови диаграми. Особено ценни и значими са изследванията, които освен информация от наследствено-правен характер, съдържат данни за отделните членове на рода в професионален, етнически, религиозен, образователен план и политическа ак ...

                                               

Математически модел

Математическият модел използва математически език, за да опише физична система. Математически модели са използвани не само в естествените науки и инженерните дисциплини, но също и в социалните науки ; физици, инженери, изследователи по компютърни науки и икономисти използват математически модели най-обширно. Процесът на развитие на математически модел има терминологичното наименование математическо моделиране. Ейкоф 1974 дефинира математическия модел като "представяне на основните аспекти на съществуваща система или система, която трябва да се изгради, което представя знанието за системата ...

                                               

Спортна психология

Спортната психология e интердисциплинарна наука, която извлича знание от полетата на кинезиологията и психологията. Тя включва изучаването на това как психологическите фактори влияят върху представянето и как участието в спорта и упражненията повлиява психологическите и физическите фактори В допълнение към инструкциите и тренирането на психологическите умения за подобряване на представянето, приложната спортна психология може да включва работа с атлети, треньори и родители, по отношение на травми и рехабилитация, комуникация, тиймбилдинг и кариерни промени.

                                               

Десетична класификация на Дюи

Десетичната класификация на Дюи или десетична система на Дюи, Dewey Decimal System) е система за библиотечна класификация, разработена от американеца Мелвил Дюи през 1876 година. Оттогава насам е подложена на поне 22 значителни преработки, последната от които през 2011 г. Десетичната класификация въвежда термините относителна локация и относителен индекс, които позволяват новите книги да бъдат добавяни в библиотека в подходящо място, въз основа на предмета. По-рано библиотеките са давали на книги постоянни местоположения на рафтове, които са били свързани с реда на придобиване, а не с тема ...

                                               

Диаграма причина-следствие

Диаграмата причина-следствие, също диаграма на рибената кост или диаграма на Ишикава, е брейнсторминг техника за идентифициране на възможните причини за даден проблем. Предложена е през 1968 г. от Каору Ишикава, нареждан сред основоположниците на науката за съвременното стопанско управление. Включвана е сред 7-те основни диаграми в управлението на качеството. Подобно на структурата на рибената кост диаграмата се изгражда от главата следствието към големите кости причините и малките кости подпричините. В началото се описва проблемът. Отделните области, от които могат да възникнат причините, ...

                                               

Класификация

Класификация се нарича методът или процесът на организиране на обекти или концепции в категории. Процесът се извършва съгласно свойствата на обектите/концепциите и някакъв метод на класификация. Крайният резултат, т.е. създаденото изображение на обекти в категории, също се нарича класификация. Когато се ползва термина класификация, най-често се има предвид таксономична класификация, в която категориите са подредени в йерархия, която може да се представи с едно или повече дървета. Примери за таксономична класификация са:

                                               

Метаданни

Метаданните може да се каже, че са информация за самата информация. Представката μετά идва от старогръцки език и означава "след/отвъд". С префиксът мета се описва нещо, което е над това, което следва тази представка. Например, метафизичното е отвъд физичното. По същия начин метаданните са преди данните, а именно: те описват характеристиките на данните с по-високо ниво на абстракция. Използването на едни и същи метаданни, които се съхраняват на отделни места например различни типове бази данни, различни файлове, може да се осъществява чрез използването на екземпляри на тези данни. В много с ...

                                               

Потребителски профил

Потребителският профил е визуалното представяне на набор от предоставени лични данни и информация, свързани с конкретен компютърен или онлайн потребител. Профилите са експлицитно дигитално представяне на потребителската онлайн самоличност. Те могат да се приемат за онлайн и прочее репрезентация на определен онлайн или системен потребител в компютърните системи. Потребителски профили могат да бъдат открити и в операционните системи, като Microsoft Windows и OS X, компютърни програми, системи за препоръки или динамични уебсайтове напр. сайтове на социални мрежи или форуми. При тях освен пред ...

                                               

Универсална десетична класификация

Универсалната десетична класификация е система за библиотечна класификация, разработена от белгийските библиографи Пол Отле и Анри Лафонтен в края на 19 век. Тя представлява по-нататъшно развитие на десетичната класификация на Мелвил Дюи. Използва допълнителни знаци за посочване на различни специални свойства на класифицирания обект или за посочване на взаимовръзки. През годините УДК е била модернизирана и разширявана. УДК е универсална, тъй като обхваща цялото човешко знание и дейност. Това я прави удобна за различни цели и особено за библиотеки с универсален характер на фондовете. Обекти ...

                                               

Представяне на знание

Представяне на знание е област от изкуствения интелект, чиято фундаментална цел е да представя знанието по начин, който улеснява заключаването, ваденето на заключения от знание. То анализира как да се мисли формално, как да се използва символна система за представянето, репрезентирането на областта на някой дискурс, заедно с функциите, които позволяват да се извършват съответните заключения за обектите.

                                               

Resource Description Framework

Resource Description Framework е XML-базиран език за представяне на информация описваща уеб ресурси в Интернет и стандарт на W3C за семантични мрежови архитектури. Информацията може да бъде: описание на съдържанието, заглавието, автора, права за ползване и други структурирани метаданни. Информацията не се показва в уеб страниците.

Медицински алгоритъм
                                               

Медицински алгоритъм

Медицински алгоритъм е всяко изчисление, формула, статистическо изследване, номограма или таблица, която е полезна и използваема в здравеопазването. Медицинските алгоритми включват подходи тип дървета за решения към лечението if симптоми A, B, и C са налице then използвай лечение X) и също не толкова очевидни средства и начини, използвани за намаляване или определяне на несигурността.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →