Back

ⓘ Информация                                               

Чиа

Чиа е вид цъфтящо растение от ментовото семейство Lamiaceae, родом от Централно и Южно Мексико и Гватемала. Смята се за псевдозърнена култура, отглеждана заради годните за консумация хидрофилни семена от чиа, отглеждани и често използвани като храна в няколко страни от Западна Южна Америка, Западно Мексико и югозападната част на САЩ.

                                               

Обикновен синчец

Обикновеният синчец, известен още и като двулистен синчец или само синчец, е тревисто многогодишно растение, израстващо от подземна луковица, принадлежащо към род Scilla от Семейство Кокичеви. У нас носи множество наименования: горски синчец, бъклец, бакълчец, горски гороцвет, див зюмбюл, синиче, лучка, синче, син бабин бакълчец, синчец-бъклец, син бъкълчец, синявица, сънчец-бъклец. Синчецът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие.

                                               

В името на вярата

"В името на вярата" е студиен албум на Лили Иванова, издаден през 2010 г. от звукозаписна компания StefKos Music на компактдиск под каталожен номер SM1010055. Албумът се състои от 16 песни, от които осем нови песни, шест инструментала и две песни в нова версия. Хитове от албума са "Бялата птица", "За тебе бях" и "Искам любов".

                                               

Кофас

Кофас е глобален кредитен застраховател, който предлага решения на компаниите, благодарение на които ги предпазва от риска от наплащане от страна на техните клиенти, както на вътрешния, така и на международния пазар. В допълнение към кредитното застраховане, Кофас предлага и услуги по събиране на вземания и бизнес информация. Създаден през 1946 г., Кофас е листнат на фондовата борса Euronext в Париж през 2014 г. 4100 служители в 66 държави предоставят обслужване на локално ниво по целия свят. Всяко тримесечие Кофас публикува своите оценки на страновия риск за 160 държави въз основа на свои ...

Информация
                                     

ⓘ Информация

Информацията е понятие, свързано с обективното свойство на материалните обекти и явления да пораждат многообразие от състояния, които могат да се предават на други обекти чрез взаимодействия и да се запечатват в тяхната структура. Информацията представлява налично, използваемо знание, но не съществува единна дефиниция, а има сравнително широк кръг от значения в различните области на знанието.

Информацията е едно от общите понятия, свързани с материята като философско понятие. Информацията съществува във всеки материален обект като многообразие на неговите състояния и може да се създава, унищожава, предава, приема, съхранява и обработва. Съществуването на информацията като обективно свойство на материята произтича от нейните фундаментални свойства – структурност, непрекъснато изменение движение и взаимодействие между материалните обекти.

В по-тесния технически смисъл информацията е подредена редица от символи – данни. Те са обект на изследване от информатиката. Информационните технологии са дял на техниката, чиято основна задача е автоматизиране и систематизиране на работата с информация с помощта на изчислителна техника компютри.

Терминът "информация" е тясно свързан с понятия като комуникация, система за управление, образование, значение, стимул, възприятие.

                                     

1. Класификация

Информацията може да се класифицира по различни критерии.

 • Материализирана – информация, представена върху материални физически носители. Може да се използва от всеки индивид. Тя е предмет на информатиката. В зависимост от материалната форма на носителя, информацията бива два основни вида
 • Аналогова непрекъснат поток от данни – изменя се непрекъснато с времето и приема непрекъснати стойности континуум от значения.
 • Дискретна цифрова. Дискретната информация се изменя в някои моменти от време и приема дискретни стойности множество от значения.
 • Начин на получаване
 • Отразена – информация, която хората възприемат чрез сетивата си, обработват я в съзнанието си, като използват собствените си умствени възможности. Тя е субективна и не може да е достъпна непосредствено за други лица.

С вида на информацията е свързан изборът на начин за представянето ѝ кодиране. Сама по себе си информацията не е материална, а като свойство на материята съществува на материални носители във вид на кодове.

Вид възприятие
 • Тактилна – възприема се с тактилни рецептори.
 • Вкусова – възприема се с рецептори за вкус.
 • Слухова – възприема се с органите на слуха.
 • Визуална – възприема се с органите на зрението.
 • Обонятелна – възприема се с рецептори за обоняние.
Форма на представяне
 • Текстова – предава се във вид на символи, предназначени да предават езика.
 • Звукова – устна или във вид на запис, предназначени да предават езика.
 • Графична – във вид на изображения, предмети, графики.
 • Числова – във вид на цифри и знаци за математически действия.
Предназначение
 • Лична – набор от сведения от личен характер.
 • Специална – съдържа специфичен набор от понятия и предава сведения, които може и да не са разбираеми за по-голямата част от социума, но са необходими и понятни в рамките на тясна социална група, където дадената информация се използва.
 • Масова – съдържа тривиални сведения и оперира с набор от понятия, разбираеми за по-голямата част от социума.
                                     

2. Кодиране на информацията

Кодирането представлява система на подреждане на дадени знаци или други средства за действия с информацията. Например различните азбуки, състоящи се от букви, образуват думи код от букви, а те изречения, които представляват съобщения. Друг пример е музиката, която се записва с ноти.

При изчислителните машини, апарати и средства се използва най-често система за кодиране, съответна на бройна система. В зависимост от бройната система тя може да е:

Единична – код от 1 безсмислена за кодиране, защото не е възможно да се предаде съобщение с код от единствен символ!;

Двоична – 0 и 1 ;

Троична – 0, 1, 2 ;

Шестнадесетична

.

N бройна система – 0, 1, 2., N.

                                     

3. Съхраняване и обработване на информацията

Представлява кодиране на информацията като данни и съответно промяната ѝ чрез аритметично или друго подобно действие като: съкращаване, разширяване, събиране, изваждане, прибавяне, умножаване или друг възможен процес на обработване.

Компютрите използват за тази цел предимно двоичната бройна система, която представлява двоичен код бинарен от 1 и 0 заемат определено място и позиция при кодирането, който се нарича бит и е най-малката единица информация:

1 бит кодира две стойности 1 или 0 "да" или "не".

2 бита кодира четири стойности 00, 01, 10, 11.

3 бита кодира осем стойности 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111.

.

x бита кодира 2 x различни стойности.

Превръщането или записването на дадена информация в цифров вид с числа, се разлага на двоичен код, като нечетните числа се делят на 2 и остатъците 1 или 0 се записват като част от кода.

Пример:

Жълт цвят = 14

14:2=7+0 – > 0

7:2=3+1 – > 1

3:2=1+1 – > 1

1=1 => бинарен код от 1110

За да се подобри процеса на работа с битовете е въведена нова единица – байт като:

1 байт = 8 бита = 0000 0000, 0000 0001., 1111 => 256 2 8 различни стойности.

2 байта = 16 бита = 0000 0000., 1111 => 65 536 2 16 различни стойности

.

x байта = 8.x бита = x0000 0000 => 2 8x стойности

Битовете могат да бъдат включени =1 или изключени =0 и заемат определено място и позиция в него.                                     

4. Теория на информацията

Теорията на информацията е клон на приложната математика и електротехниката, занимаващ се с количественото измерване на информацията. Нейното начало е поставено в средата на 20 век от американския инженер Клод Шанън, който се опитва да установи фундаменталните ограничения в обработката на сигнали и надеждността на съхраняването и предаването на данни.

През следващите години теорията на информацията намира приложение и в много други области, като статистическите изводи, обработката на естествени езици, криптографията, невробиологията, теорията на еволюцията и функциите на молекулярните кодове, термодинамиката, анализа на данни.

Основна мярка за информация в теорията на информацията е ентропията на Шанън, обикновено изразявана със средния брой битове, необходими за нейното съхранение или предаване. Ентропията оценява несигурността, свързана с предвиждането на стойността на случайна величина. Например, описването на изхода от хвърляне на монета два равновероятни резултата съдържа по-малко информация има по-ниска ентропия от описването на изхода от хвърляне на зар шест равновероятни резултата.

                                     

5. Информационно общество

Информацията и знанията в съвременното общество се превръщат в основни продукти и определят характера на развитието на цивилизацията. Затова и съвременният етап на развитие на човечеството се нарича информационно общество. В него доминираща роля играят информационно-комуникационните технологии ИКТ. Характерни са следните особености:

 • нараства броят на заетите в информационните технологии, комуникациите и в производството, както и делът на информационни продукти и услуги в БВП;
 • нараства влиянието на средствата за масова информация;
 • като част от глобализацията се създава глобално информационно пространство, осигуряващо на хората по-ефективно взаимодействие и лесен достъп до световните информационни ресурси.
 • засилване на ролята на информацията в живота на обществото;
 • нараства проникването на телефони, радио, телевизия, Интернет;
                                     

6. Структура и значение

Съществуват четири етапа, под които днес се разглежда понятието информация:

 • Semantik
 • Code
 • Syntax
 • Pragmatik

Документация и ред

Вилхелм Гаус пише в произведението си Dokumentations-und Ordnungslehre 1995, че информацията може да се разглежда под различни аспекти.

 • structure approach
 • knowledge approach
 • process approach
 • signal approach
 • effect approach
 • meaning approach
 • message approach
                                     

7. Външни препратки

 • Matthias Rauterberg, Über das Phänomen: "Information" PDF-Datei, 2005
 • Stanislaw Lem, Die Megabitbombe, Von der Verschmutzung der Informationsumwelt und den ausfransenden Rändern des Wissens, telepolis, 12. September 2001
 • Руси Маринов, Информация, Университетски речник на Нов български университет
 • Mario Behling, Strategien der Informationsverarbeitung und das veränderte Kommunikationsverhalten bei der Nutzung moderner Medienkanäle, 2006
 • Klassiker, Philosophie der Information
 • Wolfgang Strauss, Nina Zschocke, Explore Information / Create Knowledge, netzspannung.org, 2004
 • Jürgen Viestenz, 1998.2001 generalit.de
 • www.ib.hu-berlin.de
 • goethe.ira.uka.de Архив на оригинала от 2001-01-28 в Wayback Machine.
 • IEEE Information Theory Society
 • Information und Komplexität, Fakultät für Mathematik, Universität Bielefeld
 • www.lucent.com Архив на оригинала от 2006-07-18 в Wayback Machine.
 • Information, Beats Biblionetz – Begriffe
ViacomCBS
                                               

ViacomCBS

ViacomCBS Inc. е американски мултинационален конгломерат от средствата за масова информация, основан на 4 декември 2019 г. Той е създаден чрез сливането на CBS Corporation и Viacom. Седалището на компанията е в Ню Йорк.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →