ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 99                                               

Тридесетичетириъгълник

Тридесетичетириъгълникът е многоъгълник с 34 страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 5760°. Има 527 диагонала.

                                               

Тридесетоъгълник

S = 15 2 a 2 23 + 10 5 + 2 3 85 + 38 5) = 15 4 a 2 15 + 3 + 2 25 + 11 5 {\displaystyle S={\frac {15}{2}}a^{2}\left{\sqrt {23+10{\sqrt {5}}+2{\sqrt {385+38{\sqrt {5}}}}}}\right)={\frac {15}{4}}a^{2}\left{\sqrt {15}}+3{\sqrt {3}}+{\sqrt {2}}{\sqrt ...

                                               

Трилатерация

Трилатерацията е метод за определяне на позицията на обекти използвайки геометрията на окръжностите. Този метод използва известната позиция на две или повече референтни точки и разстоянието от обекта до всяка една от тях. При използване на метода ...

                                               

Трилион

Трилионът е цяло, естествено, голямо число. Стойността му зависи от прилаганата в съответната страна система за наименуване на числата. Според дългата ска̀ла, използвана в континентална Европа, в повечето страни, говорещи френски, испански или по ...

                                               

Тримерно пространство

Триизмерно пространство е геометричен 3-параметров модел на физичния свят, в който ние съществуваме. Тези три измерения са обикновено наричани дължина, ширина и височина или дълбочина, и те не лежат в една равнина. Във физика и математиката, посл ...

                                               

Триъгълна панова пита

Триъгълната панова пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има безброй триъгълни пана. Връхната фигура е правилно шестоъгълно пано, ръбовата – равностранен триъгълник. Има безброй равностранни шестоъгълници. Себедуална е.

                                               

Триъгълна призма

Триъгълната призма е призма и петостен. Тя има 5 стени, 9 ръба и 6 върха. Тя има 2 триъгълника и 3 квадрата. Дуалният многостен е триъгълна дипирамида. В химията тя се среща под формата на въглеводорода триъгълен призман.

                                               

Умножение

Умножението е едно от четирите прости математически действия, които са в основата на аритметиката. Служи за кратко записване на многократно събиране на едно и също число. Обратното действие на умножение се нарича деление.

                                               

Универсална алгебра

Универсалната алгебра е дял на математиката, който се занимава с изучаването на алгебричните структури сами по себе си, а не, както в много други дялове, конкретни примери на алгебрични структури. В универсалната алгебра, алгебрична структура се ...

                                               

Функционален анализ

Функционалният анализ е дял от математиката, в който се изучава векторните пространства и операторите действащи върху тях. Понятието функционален в името идва от вариационното смятане, където се разглеждат функционали – функции, чиито аргументи с ...

                                               

Функция на Бесел

В математиката функция на Бесел, дефинирана за първи път от Даниел Бернули и обобщена от Фридрих Бесел, са решения в канонична форма y {\displaystyle y} на диференциалното уравнение на Бесел: x 2 d 2 y d x 2 + x d y d x + x 2 − α 2 y = 0 {\displa ...

                                               

Функция на Манголд

Функцията на Манголд е аритметична фунция намираща широко приложение в аналитичната теория на числата. Бележи се с Λ {\displaystyle \Lambda } и е дефинирана по следния начин: Λ n = { log ⁡ p ако n = p k за някое просто число p и естественото k ≥ ...

                                               

Функция скобка

Функциите скобка са математически функции. При долната скобка, стойността на } е равна на най-голямото число, което не надвишава x {\displaystyle x}. По подобен начин работи горната скобка, която за реално число x {\displaystyle x} е равна на най ...

                                               

Хаусдорфово пространство

Хаусдорфовото пространство, или T 2 -пространство, или отделимо пространство, е топологично пространство, в което всеки две различни точки могат да се отделят една от друга посредством непресичащи се околности. Голяма част от пространствата изуча ...

                                               

Хексаграм

Хексаграмата е шестоъгълна звезда, звездовиден многоъгълник. Обикновено е симетрична; състои се от два припокриващи се равностранни триъгълника, чието сечение е правилен шестоъгълник. Един от вариантите на хексаграма е звездата на Давид, традицио ...

                                               

Хептаграмична пирамида (7/2)

Хептаграмичната пирамида е звездовидна пирамида. Тя има 8 стени, 14 ръба и 8 върха. Тя има 1 хептаграм и 7 триъгълника Тя е себедуална. Тя може да образува хептаграмична дипирамида.

                                               

Хиперболична функция

Хиперболичната функция е въведена по аналогия с познатите от елементарната геометрия тригонометрични функции, чрез замяна на реалния аргумент с чисто имагинерен. Тригонометричните функции се наричат още кръгови, тъй като за тях е в сила cos 2 ⁡ + ...

                                               

Холоморфна функция

Холоморфните функции са основният обект, изучаван от комплексния анализ. Това са функции, дефинирани върху отворено подмножество на комплексната равнина C със стойности в C, които са комплексно-диференцируеми във всяка точка. Това условие е много ...

                                               

Хомеоморфизъм

Хомеоморфизъм в математиката е непрекъсната биективна функция между две топологични пространства, чиято обратна функция също е непрекъсната. Две топологични пространства са хомеоморфни, ако можем да намерим такава функция между тях. От гледна точ ...

                                               

Герхард Хохшилд

Роден е в Берлин, Германия през 1915 г. Изучава математика в Принстънския университет, където разработва под ръководството на Клод Шевалие и защитава 1941 дисертация на тема Полупрости алгебри и обобщени разклонения. Остава в Принстън до 1958 г., ...

                                               

Цяла функция

Цяла функция, в математиката, е всяка комплексно-значна функция, холоморфна върху цялата комплексна равнина. Множеството от цели функции представлява комутативен пръстен над комплексната равнина. Една цяла функция може да се развие в сходящ ред и ...

                                               

Частна производна

Частна производна е производна по кой да е от аргументите на функция на много променливи. При намиране на частна производна по аргумент останалите аргументи се приемат за параметри. Всяка функция на много променливи притежава толкова частни произ ...

                                               

Четиридесетидвуъгълник

Четиридесетидвуъгълникът е многоъгълник с 42 страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 7200°. Има 819 диагонала.

                                               

Четиридесетиосмоъгълник

Четиридесетиосмоъгълникът е многоъгълник с 48 страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 8280°. Има 1080 диагонала.

                                               

Четириредова квадратна панова пита

Четириредовата квадратна панова пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има безброй квадратни пана. Връхната фигура е квадратно пано, ръбовата – квадрат. Има безброй квадрати. Себедуална е.

                                               

Четириредова осмостенна пита

Четириредовата осмостенна пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има 8 октаедъра. Връхната фигура е квадратно пано, ръбовата – равностранен триъгълник. Има безброй равностранни триъгълници. Дуалната пита е квадратна панова пита.

                                               

Четириредова шестоъгълна панова пита

Четириредовата шестоъгълна панова пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има 8 шестоъгълни пана. Връхната фигура е правилен октаедър, ръбовата - квадрат. Има безброй шестоъгълници. Дуалната пита е шесторедова кубична пита.

                                               

Четиритрибезкрайноъгълно пано

Четиритрибезкрайноъгълното пано е хиперболично пано. На всеки връх има един триъгълник, два квадрата и един безкрайноъгълник. Дуалното пано е делтоидно трибезкрайноъгълно пано. Връхната фигура е трапец

                                               

Четиритриосмоъгълно пано

Четиритриосмоъгълно пано е полуправилно хиперболично пано. На всеки връх има един триъгълник, два квадрата и един осмоъгълник. Дуалното пано е делтоидно триосмоъгълно пано.

                                               

Четириъгълник

Четириъгълникът е равнинна фигура - многоъгълник с четири ъгъла и четири страни. Той може да бъде прост или сложен. Простите четириъгълници биват изпъкнали и вдлъбнати. Сборът от ъглите на всеки четириъгълник е равен на 360° или 2π радиана. Един ...

                                               

Четна и нечетна функция

Четна е тази функция f, за която функцията от всеки определен аргумент е равна на същата функция от противоположния на този аргумент, т.е.: f-x= fx ; f-x 1 ; -x 2 ;.; -x n= fx 1 ; x 2 ;.; x n За да бъде една функция четна, е необходимо и достатъч ...

                                               

Четност

Всяко цяло число е или четно, или нечетно. Четността на числата се определя по следния начин: ако едно цяло число е кратно на числото 2, числото е четно; останалите цели числа са нечетни. Редицата на четните числа може да бъде записана така: Четн ...

                                               

Числа на Бернули

Числата на Бернули представляват редица от рационални числа B 0, B 1, B 2, … {\displaystyle B_{0},B_{1},B_{2},\dots }, открита от Якоб Бернули във връзка с изчислението на сумата на последователните естествени числа, вдигнати на една и съща степе ...

                                               

Число на Греъм

Числото на Греъм – е голямо число, което е горна граница при решаването на определен проблем в теорията на Рамзи. Това е едно от най-големите числа, използвано до момента в математическо доказателство. То е много по-голямо от гуголплекс. Открито ...

                                               

Шестнадесетоъгълник

Шестнадесетоъгълникът е многоъгълник с шестнадесет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 2520°. Има 104 диагонала.

                                               

Шесторедова дванадесетостенна пита

Шесторедовата дванадесетостенна пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има безброй додекаедъра. Връхната фигура е правилно триъгълно пано, ръбовата – правилен петоъгълник. Има безброй петоъгълници. Дуалната пита е петоредова шестоъгълна пан ...

                                               

Шесторедова кубична пита

Шесторедовата кубична пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има безброй куба. Връхната фигура е правилно триъгълно пано, ръбовата – квадрат. Има безброй квадрати. Дуалната пита е четириредова шестоъгълна панова пита.

                                               

Шесторедова четиристенна пита

Шесторедовата четиристенна пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има безброй тетраедри. Връхната фигура е правилно триъгълно пано, ръбовата – правилен шестоъгълник. Има безброй триъгълници. Дуалната пита е шестоъгълна панова пита.

                                               

Шесторедова шестоъгълна панова пита

Шесторедовата шестоъгълна панова пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има безброй шестоъгълни пана. Връхната фигура е правилно триъгълно пано, ръбовата – правилен шестоъгълник. Има безброй шестоъгълници. Себедуална е.

                                               

Шестоъгълна панова пита

Шестоъгълната панова пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има 4 шестоъгълни пана. Връхната фигура е правилен тетраедър, ръбовата – равностранен триъгълник. Има безброй шестоъгълници. Дуалната пита е шесторедова четиристенна пита.

                                               

Шестстотиноклетъчник

Шестстотиноклетъчникът е един от шестте правилни изпъкнали многоклетъчници. Има 600 тетраедъра, 1200 триъгълни стени, 720 ръба и 120 върха. Връхната фигура е икосаедър. Петриевият многоъгълник е тридесетоъгълник. Дуалният многоклетъчник е стоидва ...

                                               

Ъглополовяща

Ъглополовящата в един триъгълник е лъч, който се спуска от някой от ъглите му, разделя го на две равни части и пресича лежащата срещу него страна. Ъглополовящата се бележи с латинската буква l {\displaystyle l}. Всяка точка от ъглополовящата е на ...

                                               

Джентълмен

Джентълмен в оригиналното си значение означава човек от добра фамилия, със знатен, аристократичен или дворянски произход. Значението на думата се сформира по времето на викторианската епоха. С течение на времето значението на думата се променя и ...

                                               

Правна етика

Правната етика е етичният код, управляващ поведението на тези, които практикуват право, както и на тези, които са практикуващи в правния сектор. Правната етика в САЩ най-често се отнася до практикуващите юристи, и има за задача да формира, утвърд ...

                                               

Предателство

Предателството е осъждано от морала нарушение верността към кауза, организация или личност. В частност в наказателното право предателството е форма на държавна измяна. Българският Наказателен кодекс определя като предателство подбуждането на чужд ...

                                               

Приложна етика

Приложна етика е предназначена за практикуващите в дадена професия равносилно на професионалните философи, "тя е философското изследване, от морална гледна точка, на определени въпроси в частния и публичния живот, които са предмет на морално съжд ...

                                               

Контрапример

В логиката и особено в приложението ѝ в математиката и философията, контрапримерът представлява изключение от изказано общо правило. Контрапримерът може да бъде даден и с цел да се отхвърли дадена хипотеза или изявление, което хората считат за вя ...

                                               

Ecce Homo (Ницше)

"Ecce Homo. Как се става такъв, какъвто си" е книга, иронично самопредставяща германския философ Фридрих Ницше. Публикувана за първи път през 1908 г. Авторът работи върху нея от октомври 1888 г. до началото на 1889 г. Заглавието и подзаглавието в ...

                                               

Virtu

Virtù е понятие, най-вече теоретизирано от Николо Макиавели, основано на бойния дух на населението или на водача, но също така включва по-широка колекция от качества, необходими за поддържане на държавата и "постигане на велики неща". Virtù, за М ...

                                               

Едвард Абрамовски

Ю̀зеф Ѐдвард Абрамо̀вски е полски философ, политолог, психолог и социолог роден на 17 август 1868 г. и починал през 1918 г. Абрамовски е привърженик на идеите на Анархизма и обединяването на селскостопанските производители в кооперации.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →