ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 97                                               

Многостен на Кеплер-Поансо

Многостен на Кеплер-Поансо е названието в геометрията на правилно еднообразно неизпъкнало тяло. Съществуват четири такива тела: Голям додекаедър Малък звездовиден додекаедър Голям звездовиден додекаедър Голям икосаедър Те могат да бъдат разглежда ...

                                               

Многочлен

Многочлен или полином на реална променлива x {\displaystyle x} е функция, която се дефинира като сума от неотрицателните числени степени на x {\displaystyle x}, умножени с реални числа, т.е. алгебричен израз от вида: P x = ∑ i = 0 n a i x i = a n ...

                                               

Множество

В математиката множеството представлява съвкупност от различни обекти, наричани още елементи, която се разглежда като едно цяло. Елементите в множествата не могат да се повтарят и не са подредени по специален ред. Множествата са едни от най-важни ...

                                               

Модул (теория на пръстените)

В теория на пръстените модул над пръстен R {\displaystyle R\,} или R {\displaystyle R\,} -модул представлява удобно обобщение на понятието линейно пространство и Абелева група. Модулите намират широка употреба в комутативната алгебра, хомологична ...

                                               

Григоре Мойсил

Григоре Константин Мойсил, роден на 10 януари 1906, починал на 21 май 1973 година е румънски математик, компютърен пионер, член на Румънската академия. Изследванията му са основно в областта на математическата логика, алгебричната логика, MV-алге ...

                                               

Мултиграф

Мултиграф е термин математиката който се означава с G, където: f G е функция f G →VxV съпоставяща на едно ребро два върха. V={v 1,v 2.,v n } е крайно множество от елементи наречени върхове. Е={е 1,е 2.,е n } е крайно множество от елементи наречен ...

                                               

Мултипликативна функция

Мултипликативна функция в теорията на числата е аритметична функция f {\displaystyle f}, дефинирана върху множеството на естествените числа, която има свойството, че f = 1 {\displaystyle f=1} и ако a {\displaystyle a} и b {\displaystyle b} са вза ...

                                               

Най-малко общо кратно

В аритметиката и теорията на числата, най-малко общо кратно на две цели числа a и b е най-малкото положително цяло число, което може да се раздели както на a, така и на b. Тъй като делението на нула попада в неопределено множество, това определен ...

                                               

Непрекъснатост

Казваме че функцията f {\displaystyle f} е непрекъсната в точка a {\displaystyle a}, ако границата: lim x → a f x = f a {\\displaystyle \lim _{x\to \ a}fx=fa} Интуитивно, една функция е непрекъсната в даден интервал, ако можем да нарисуваме графи ...

                                               

Неравенство на Бернули

Неравенството на Бернули гласи, че за всяко реално x ≥ − 1 {\displaystyle x\geq -1} и всяко естествено число n {\displaystyle n} е в сила: 1 + x n ≥ 1 + n x {\displaystyle 1+x^{n}\geq 1+nx} Неравенството на Бернули се използва често като решаваща ...

                                               

Нормална група

Нормална подгрупа, нормален делител или инвариантна подгрупа в теория на групите е подгрупа от специален тип, позволяваща факторизиране на групи. Нормалните групи дължат съществуването си на несъвпадането, в общия случай, на левите съседни класов ...

                                               

Оборот

Оборот е единица за измерване на ъгли при завъртане или фаза на колебания. Един цикъл е равен на фазата, съответстваща на време един период на повторение. При измерване на ъгъла обикновено се използва думата оборот, а при измерване на фазата – ци ...

                                               

Обяснение

Обяснението е изявление, което посочва причините, контекста и последователността на някои обекти, заедно с правилата или законите, които ги свързват с обектите. Някои от тези елементи на обяснението може да бъдат косвени. Обяснението може да бъде ...

                                               

Октаедър

Октаедърът е обемна триизмерна геометрична фигура имаща 8 триъгълни стени, 12 ръба и 6 върха. При правилния октаедър всички стени са равностранни триъгълници. Той е платоново тяло и делтаедър. Връхната фигура е квадрат. За октаедър с дължина на р ...

                                               

Омега-функция

Омега-функциите Ω {\displaystyle \Omega } и ω {\displaystyle \omega } са аритметични фунции използвани често в аналитичната теория на числата представляващи броя на простите делители и броя на различните прости делители на n {\displaystyle n}: Ω ...

                                               

Оператор на Лаплас

Оператор на Лаплас във векторния анализ е диференциален оператор, действащ в линейното пространство на гладките функции и означаван със символа Δ {\displaystyle \ \Delta }. Лапласианът на функцията F {\displaystyle F\ } е ∂ 2 ∂ x 1 2 + ∂ 2 ∂ x 2 ...

                                               

Описана окръжност

Описана окръжност е окръжност с център пресечната точка на всички симетрали на изпъкнал многоъгълник и радиус равен на разстоянието от тази точка до кой да е от върховете му. Ако симетралите на страните не се пресичат в една точка, то този многоъ ...

                                               

Осемдесетоъгълник

Осемдесетоъгълникът е многоъгълник с 80 страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 14040°. Има 3080 диагонала.

                                               

Осемнадесетоъгълник

Осемнадесетоъгълникът е многоъгълник с осемнадесет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 2880°. Има 135 диагонала.

                                               

Осечен стоидвадесетоклетъчник

Осеченият стоидвадесетоклетъчник е еднообразен изпъкнал многоклетъчник. Общият брой е 720. Той има 600 тетраедъра и 120 осечени додекаедъра. Той има 2400 върха, 4800 ръба и 3120 стени. Връхната фигура е триъгълна пирамида. Дуалният многоклетъчник ...

                                               

Осечен шестстотиноклетъчник

Осеченият шестстотиноклетъчник е еднообразен изпъкнал многоклетъчник. Общият брой е 720. Той има 600 осечени тетраедъра и 120 икосаедъра. Той има 1440 върха, 4320 ръба и 3600 стени. Връхната фигура е петоъгълна пирамида. Дуалният многоклетъчник е ...

                                               

Осечено квадратно пано

Осеченото квадратно пано е полуправилно пано от правилни многоъгълници от Евклидовата плоскост. На всеки връх има един квадрат и два осмоъгълника. Дуалното пано е четириделно квадратно пано. Връхната фигура е равнобедрен триъгълник. Конуей го нар ...

                                               

Осморедово квадратно пано

Осморедовото квадратно пано е правилно хиперболично пано. На всеки връх има осем квадрата. Връхната фигура е правилен осмоъгълник. Дуланото пано е четириредово квадратно пано

                                               

Осмоъгълник

Осмоъгълникът е многоъгълник с осем страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 1080°. Има 20 диагонала.

                                               

Осмоъгълно пано

Осмоъгълното пано е правилно хиперболично пано. Връхната фигура е равностранен триъгълник. На всеки връх има три осмоъгълника. Дуалното пано е осморедово триъгълно пано.

                                               

Основна теорема на аритметиката

Основната теорема на аритметиката гласи, че всяко естествено число се представя еднозначно като произведение от прости числа с точност до реда на множителите: n = p 1 γ 1 p 2 γ 2. p k γ k {\displaystyle n=p_{1}^{\gamma _{1}}p_{2}^{\gamma _{2}}.p_ ...

                                               

Отворено множество

В математиката, едно множество се нарича отворено, ако за всяка негова точка съществува околност, която изцяло принадлежи на множеството. По интуиция, множеството е отворено, ако не съдържа контурните си точки.

                                               

Пермутация

Пермутация на n елемента наричаме произволна тяхна наредба, в която всеки един от тези елементи се среща само веднъж. Броят на възможните различни наредби пермутации се намира с факториел от n n!=1×2×3× … n. Всяко подреждане на дадени различни ел ...

                                               

Петнадесетоъгълник

Тъй като 15 е произведение на 3 и 5, които са две различни прости числа на Ферма, правилен петнадесетоъгълник може да бъде построен с линийка и пергел:

                                               

Петоредова шестоъгълна панова пита

Петоредовата шестоъгълна панова пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има 20 шестоъгълни пана. Връхната фигура е правилен икосаедър, ръбовата – правилен петоъгълник. Има безброй шестоъгълници. Дуалната пита е шесторедова дванадесетостенна ...

                                               

Петоъгълник

Петоъгълникът е многоъгълник с пет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 540°. Петоъгълникът е единственият многоъгълник с равен брой страни и диагонали – по 5.

                                               

Пиритоедър

Пиритоедърът е изпъкнал дванадесетостен със специфична симетрия. Той е свързан с додекаедъра, който може да се разглежда като негов частен случай с по-правилна форма. Пиритоедърът има дванадесет еднакви петоъгълни стени, срещащи се по три във все ...

                                               

Питагоров триъгълник

Питагоров триъгълник е правоъгълен триъгълник, на който дължините на страните са цели числа. Такъв е например триъгълникът с дължини на страните 3, 4 и 5. От Питагоровата теорема следва, че всички питагорови триъгълници съответстват на решенията ...

                                               

Подгрупа

Подгрупа на една група G {\displaystyle G\,} е подмножество на групата, което, относно операцията в G {\displaystyle G\,}, на свой ред образува група. Ако H ⊆ G {\displaystyle H\subseteq G}, H {\displaystyle H\,} съдържа единичния елемент 1 G ∈ H ...

                                               

Полилинейна алгебра

В алгебрата, полилинейната алгебра е обобщение на линейната алгебра, изучаващо полилинейни изображения между модули. Името произлиза от определението на полилинейните изображения, т.е. това са функции, линейни по всяка една от променливите си. Ос ...

                                               

Полиноми на Чебишов

Полиноми на Чебишов, наричани също многочлени на Чебишов, са две редици от ортогонални полиноми, наречени на името на руския математик Пафнутий Чебишов. В зависимост от това към коя редица принадлежат, биват съответно полиноми на Чебишов от първи ...

                                               

Полиномиална функция

Полиномиална функция в математиката е функция получена при изчисление стойността на даден полином. Ако K {\displaystyle K} е комутативен пръстен с единица, то с K }, то най-общият ѝ вид е: f = f = ∑ i 1, i 2., i n a i 1. i n x 1 i 1 x 2 i 2. x n ...

                                               

Полугрупа

В теория на групите, полугрупа е алгебрична структура изпълняваща само някои от условията за група. Формално полугрупа е множество с асоциативна бинарна операция, затворено относно нея. В полугрупата не е задължително да има единичен елемент, нит ...

                                               

Полярна координатна система

Полярна координатна система е двумерна координатна система, в която всяка точка в равнината се определя с две числа – полярен ъгъл и полярен радиус. Полярната координатна система е особено полезна в случаите, когато връзката между точките е по-ле ...

                                               

Поправен стоидвадесетоклетъчник

Поправеният стоидвадесетоклетъчник е еднообразен изпъкнал многоклетъчник. Общият брой е 720. Той има 600 тетраедъра и 120 икосидодекаедъра. Той има 1200 върха, 3600 ръба и 3120 стени. Връхната фигура е триъгълна призма.

                                               

Поправен шестстотиноклетъчник

Поправеният шестстотиноклетъчник е еднообразен изпъкнал многоклетъчник. Общият брой е 720. Той има 600 октаедъра и 120 икосаедъра. Той има 1200 върха, 3600 ръба и 3600 триъгълни стени. Връхната фигура е петоъгълна призма. Един е от трите полуправ ...

                                               

Права (геометрия)

Прàвата е едно от основните понятия в геометрията, което се определя само по косвен начин чрез аксиомите. Прàвата се състои от безброй много точки.

                                               

Правоъгълно число

Правоъгълно число се нарича число, което е член на редицата, дефинирана като произведения на две последователни естествени числа. По дефиниция "n"-тото по ред правоъгълно число е двойно по-голямо от n-тото триъгълно число. Първите няколко числа о ...

                                               

Празно множество

Обикновено за празното множество се използват символите "{ } {\displaystyle \{\}}", "O" и "∅ {\displaystyle \emptyset }". Символът ∅ е предложен от групата френски математици Никола Бурбаки по-специално от Андре Вейл през 1939 г. Символът наподоб ...

                                               

Пресечено шесторедово квадратно пано

Пресеченото шесторедово квадратно пано е еднообразно хиперболично пано. Връхната фигура е равнобедрен триъгълник. На всеки връх има един шестоъгълник и два осмоъгълника. Дуалното пано е четириредово шестоделно шестоъгълно пано.

                                               

Пресичаща линия

В геометрията, пресичащата линия е права, която пресича две или повече прави разположени в същата равнина, като и двете прави ги пресича през различни точки. В повечето от случаите, правите през които пресичащата линия минава са успоредни. Когато ...

                                               

Приближение на малки ъгли

Приближенията на малки ъгли са набор от опростявания на основните тригонометрични функции, които се приближават към истинската стойност, когато границата на стойността на ъгъла клони към нула. Те са съкращения на редовете на Тейлър за основните т ...

                                               

Принцип на Дирихле

Принцип на Дирихле, известен още и като принципа на чекмеджетата в най-общата си формулировка гласи: Да предположим, че m предмета са разположени в n клетки чекмеджета. Ако m > n, то поне една от клетките съдържа не по-малко от m:n предмета, а ...

                                               

Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков"

Математическата гимназия е първото профилирано училище в Разград, основано на 1 септември 1972 г. Профилите са четири – математически, софтуерни и хардуерни науки, природни науки и икономическо развитие, а от 2020 година и професия "приложен прог ...

                                               

Проективна геометрия

Проективната геометрия е дял от геометрията, изучаващ свойствата на геометричните обекти оставащи непроменени при проектиране. Такива свойства са, например, колинеарността и двойното отношение на четири точки. Обичайните свойства на обектите позн ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →