ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 96                                               

Дивергенция (математика)

Дивергенцията е понятие от векторния анализ и представлява скалар, който характеризира изтока или стока на векторното поле. Дивергенцията се записва като div и се прилага само върху векторни функции: div F x, y, z = ∇ ⋅ F = ∂ F x ∂ x + ∂ F y ∂ y ...

                                               

Дискретна математика

Дискретната математика е част от математиката, която разглежда крайни или изброими математически структури. За разлика от други области, като напр. анализ, които разглеждат непрекъснати величини, в дискретната математика топологични понятия като ...

                                               

Диференциал (математика)

Диференциал е понятие в математическия анализ, въведено от Лайбниц и Бернули като описание на така наречените "безкрайно малки величини" и "безкрайно малки промени". Лайбниц и Бернули въвеждат означението d x {\displaystyle \mathrm {d} x\,} за ди ...

                                               

Диференциална топология

Диференциална топология е дял от математиката, занимаващ се с изучаването на глобални въпроси за диференциалните многообразия. Въпреки че още през 1912 Вайл въвежда абстрактни диференциални многообразия, едва Уитни, през 1936, оформя диференциалн ...

                                               

Диференчно частно

Диференчното частно се дефинира като отношението на изменението на стойността на дадена функция {\displaystyle y=f}) към съответстващото изменение на променливата. Наклонът m на дадена права се намира по формулата: m = Δ y Δ x = y 2 − y 1 x 2 − x ...

                                               

Додекаедър

Додекаедър се нарича всеки многостен с 12 стени, но обикновено под това име се има предвид правилен додекаедър – платоново тяло с 12 стени, всяка от които е правилен петоъгълник. Думата идва от гръцкото "додека" – дванадесет. Връхната фигура е ра ...

                                               

Допирателна

Допирателна в геометрията е права линия, която има само една допирна точка с дадена крива и е перпендикулярна на радиуса на кривата в тази точка. Математическото определение на допирателната се задава по следния начин: Нека функцията f: U x 0 ⊂ R ...

                                               

Дуално пространство

В математиката дуално пространство се нарича множеството от функционали на линейното пространство V. Обикновено се бележи с V. Дуалните векторни пространства намират приложение в много клонове на математиката, които използват векторни пространств ...

                                               

Дърво (математика)

Дърво в математиката представлява свързан граф без цикли. В някои източници присъства и условието дървото да съдържа поне два върха възела. Дърветата могат да бъдат ориентирани или неориентирани. Ориентираното дърво е ориентиран свързан граф без ...

                                               

Евклидово пространство

В математиката евклидово пространство е вид линейно пространство, в което могат да се дефинират понятията дължина на вектор и големина на ъгъл между два вектора. Тримерното пространство, в което живеем, е Евклидово пространство, по-точно тримерно ...

                                               

Единадесетоъгълник

Единадесетоъгълникът е многоъгълник с единадесет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 1620°. Има 44 диагонала.

                                               

Елементарна алгебра

Елементарната алгебра е математическа дисциплина, дял на алгебрата, изучаваща основните операции над реалните и комплексни числа. Характерна за дисциплината е употребата на латински и гръцки букви за означаване на променливи, което позволява дост ...

                                               

Елипсоид

Елипсоидът е триизмерна повърхност, която е аналог на елипса в триизмерното пространство. Уравнението на елипсоида в Декартова координатна система xyz е: x 2 a 2 + y 2 b 2 + z 2 c 2 = 1 {\displaystyle {x^{2} \over a^{2}}+{y^{2} \over b^{2}}+{z^{2 ...

                                               

Епиморфизъм

Изображението ϕ: Γ → Γ ′ {\displaystyle \phi:\Gamma \rightarrow \Gamma } ще наричаме епиморфизъм, ако ϕ a b = ϕ a ϕ b, ∀ a, b ∈ Γ {\displaystyle \phi ab=\phi a\phi b,\forall a,b\in \Gamma } I m ϕ = ϕ Γ = Γ ′ {\displaystyle {\mathfrak {Im}}\phi =\ ...

                                               

Ермитов полином

Под n-ти ермитов полином се разбира H n x = − 1 n e x 2 d n e − x 2 d x n. {\displaystyle H_{n}x=-1^{n}e^{x^{2}}{\frac {\mathrm {d} ^{n}e^{-x^{2}}}{\mathrm {d} x^{n}}}.}

                                               

Жорж Жиро

Роден е на 11 юли 1889 г. в Сент-Етиен. През 1914 г. авършва парижката Висша нормална школа, където негов учител е Шарл Пикар. Работи в различни раздели на съвременната алгебра, в частност теория на категориите. Жиро е един от създателите на теор ...

                                               

Задача на Пилц

Задачата на Пилц е задача от аналитичната теория на числата за определяне на осреднените стойности на обобщените тау-функции. Известно е, че за всяко естествено m > 1 съществуват константа θ m {\displaystyle \theta _{m}} и полином P m {\displa ...

                                               

Затворено множество

Затворено множество е множество се нарича, ако неговата разлика е отворено множество. В топологично пространство, затворено множество може да бъде множество, което съдържа всичките си точки на сгъстяване. В пълно метрично пространство, затворено ...

                                               

Ефим Зелманов

Ефим Зелманов е руски математик, изследовател на комбинаторни проблеми в неасоциативната алгебра и теорията на групите. Носител е на Филдсов медал.

                                               

Идеал (теория на пръстените)

Идеал в теория на пръстените е подмножество на пръстен притежаващо специални свойства. Идеалът е конструкция подобна на нормалната група от теория на групите. Използвайки идеали може да се образуват факторпръстени, както чрез използване на нормал ...

                                               

Изброимо множество

Изброимо множество е всяко крайно множество, както и всяко множество, от което съществува биекция в множеството на естествените числа. Казано по друг начин – всяко множество, от което съществува инекция в множеството на естествените числа е избро ...

                                               

Изваждане

Изваждането е едно от четирите прости математически действия, които са в основата на аритметиката, и представлява отнемане на едно число от друго число. Изразява се чрез знака -. Пример: 36 − 5 = 31 {\displaystyle 36-5=31} чете се 36 минус 5 е ра ...

                                               

Изображение (математика)

Изображение в математиката е всяко съответствие между елементи на две множества. Означаваме изображението R от множеството A в множеството B по следния начин: R: A → B {\displaystyle R:A\rightarrow B} Ако a ∈ A {\displaystyle a\in A}, b ∈ B {\dis ...

                                               

Изолирана точка

В топологията елемент a ∈ A ⊂ X {\displaystyle a\in {\mathcal {A}}\subset {\mathcal {X}}} в топологично пространство {\displaystyle } се нарича изолирана точка на A {\displaystyle {\mathcal {A}}}, ако съществува отворено множество O a ∈ T: O a ∩ ...

                                               

Изпъкнал многоъгълник

Изпъкналият многоъгълник е многоъгълник, чиято вътрешност е изпъкнало множество. При него всички вътрешни ъгли са под ъгъл по-малък от 180°. Също така, всяка отсечка между два върха остава вътре или на границата на полигона. Следствия: Всеки триъ ...

                                               

Изчисление

Изчисление е математическа операция с цифри, символи от азбуката на дадена бройна система, позволяваща преобразуването на входящ поток от информация в друг, различаващ се от първичната структура. Изчислението е процес означаващ решаване на даден ...

                                               

Икосаедър

Икосаедърът е геометрическо тяло с двадесет стени, т.е. "двадесетостен". Правилният икосаедър е платоново тяло и делтаедър: той има 20 триъгълни стени, 12 върха и 30 ръба. Дуалният многостен е додекаедър.

                                               

Инекция

Инекция е математическо изображение, което на всеки елемент а от множество A съпоставя най-много един елемент b от множество B. Като следствие, при зададено изображение f: A →B, от еднаквостта на образите fa = fa` следва еднаквост на образите a = ...

                                               

Интегриране по части

Интегриране по части в диференциалното и интегрално смятане или най-вече в математическия анализ е един от методите на интегриране, по които се решава даден интеграл. Ако подинтегралната функция представлява произведение на две непрекъснати и диф ...

                                               

Интервал (математика)

В математиката интервал е множество от реални числа, което се състои от всички числа, които се намират между дадени 2 числа. Тези 2 числа се наричат крайни точки на интервала

                                               

Инфлексна точка

В областта на математиката и в частност на диференциалното смятане инфлексна точка или точка на инфлексия на една функция е точка от кривата, описваща тази функция, при преминаване през която функцията от вдлъбната се променя в изпъкнала, или обр ...

                                               

Кайрско петоъгълно пано

Кайрското петоъгълно пано е пано от Евклидова плоскост. Името идва от факта, че няколко от улиците в Кайро са павирани по този начин. Използваните петоъгълници са симетрични, но с една по-къса страна. То е едно от 15-те познати моноедрични петоъг ...

                                               

Константин Каратеодори

Константин Каратеодори е германски математик от гръцки произход. По-голямата част от професионалния му път минава в Германия. Каратеодори има значими приноси в областта на теория на функциите над реална променлива, вариационното смятане и теорият ...

                                               

Категория (математика)

Категория е математическа структура, която по определение включва: А. Два класа от елементи 1. Клас от обекти X; 2. Клас от морфизми или стрелки ϕ {\displaystyle \phi }, понятие, което идва от комутативните диаграми, където морфизмите се означава ...

                                               

Квадратна панова пита

Квадратната панова пита е правилна паракомпактна пита. На всеки има 8 квадратни пана. Връхната фигура е куб, ръбовата – равнобедрен триъгълник. Има безброй квадрати. Дуалната пита е четириредова осмостенна пита.

                                               

Квадратна пирамида

Квадратната пирамида е многостен, определян като вид пирамида, петостен и Джонсъново тяло. Той има 5 върха, 8 ръба и 5 стени. Пирамидата е себедуална. Формата ѝ е известна от Египетските пирамиди, най-прочутата от които е Хеопсовата. Околната пов ...

                                               

Кватернион

Кватернио́ните са система на хиперкомплексни числа, предложена от Уилям Роуън Хамилтон през 1843 година. Умножението на кватерниони не е комутативно; те образуват тяло, което обикновено се обозначава с H {\displaystyle \mathbb {H} }.

                                               

Комбинация (математика)

В комбинаториката, комбинацията е начин за избиране на елементи от множество. Избирането може да стане с повторение или без повторение, т.е. с връщане на избраните елементи в началното множесто или с изваждането им от него. При втория случай, а и ...

                                               

Компланарност

Компланарност в геометрията се нарича условието n ≥ 4 {\displaystyle n\geq 4} точки или n ≥ 2 {\displaystyle n\geq 2} прави да лежат в една и съща равнина. Тривиалните твърдения са, че: Всеки три точки са компланарни. Всяка точка и всяка права са ...

                                               

Комплексно спрегнато

В математиката комплексно спрегнато на комплексно число е число с равна реална част и равна имагинерна част, взета с обратен знак. Например комплексно спрегнатото на числото 3 + 4 i {\displaystyle 3+4i} е числото 3 − 4 i {\displaystyle 3-4i}. В п ...

                                               

Комутативна алгебра

Комутативната алгебра е дял на математиката изучаващ комутативни пръстени и алгебри, както и свързаните с тях идеали и модули. Началата на комутативната алгебра се търсят в други две алгебрически науки - алгебричната геометрия и алгебричната теор ...

                                               

Кратно

Кратно се нарича цяло число, което се дели на друго число без остатък. Определение: Едно цяло число c се нарича кратно на друго цяло число a, ако съществува такова цяло число b, така че c = a × b. Например числото 32 е кратно на 2, 4, 8, 16 1 и 3 ...

                                               

Кубична пита

кубична пита четириредова дванадесетостенна пита шестнадесетоклетъчник четириредова шестоъгълна панова пита кубична пита петоредова кубична пита тесеракт шесторедова кубична пита

                                               

Кубично уравнение

Кубично уравнение в математиката е уравнение от трета степен от вида a x 3 + b x 2 + c x + d = 0, {\displaystyle ax^{3}+bx^{2}+cx+d=0,\,} където a, b, c и d са параметри и a ≠ 0. {\displaystyle a\neq 0.} В комплексната равнина кубичното уравнение ...

                                               

Ернст Линдельоф

Ернст Леонард Линдельоф е финландски математик с трудове по комплексен анализ, диференциални уравнения и топология. Роден е в семейството на Леонард Лоренц Линдельоф - професор по математика в Хелзинкския университет, с основни трудове по диферен ...

                                               

Лъч

Лъч, това е част от права линия с начало в дадена точка и без край. За да определим един лъч е достатъчно да знаем началото му и посоката. Ако ползваме тримерна координатна система, лъчът се задава чрез началната точка и коя да е друга точка от т ...

                                               

Алексей Ляпунов

Алексей Андреевич Ляпунов е съветски математик и един от ранните пионери на компютърните науки. Един от основателите на кибернетиката, Ляпунов е член на Съветската академия на науките и специалист в областта на теория на реалните функции, математ ...

                                               

Математическа гимназия "Баба Тонка"

Математическа гимназия "Баба Тонка" има почти 145-годишна история и е наследник на Девическото училище в гр Русе. От 1970 година е профилирана математическа гимназия със специализирани паралелки по математика, информатика и биология и с интензивн ...

                                               

Математическа операция

Математическата операция е функция, която приема нула или повече входни стойности и добре дефинирана изходна стойност. Броят на операндите е арността на операцията. Най-често изследваните операции са двоични операции като събиране и умножение, и ...

                                               

Медицентър

Медицентърът на триъгълник се нарича пресечната точка на медианите на триъгълника. Медицентърът разделя медианите в отношение 2:1 считано от върха към средата на срещуположната страна. Медицентърът съвпада с центъра на тежестта на триъгълна плоча ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →