ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95                                               

79 (число)

79 е просто естествено, цяло число, следващо 78 и предхождащо 80. Седемдесет и девет с арабски цифри се записва "79", а с римски цифри – "LXXIX". Числото 79 е съставено от две цифри от позиционните бройни системи – 7 седем и 9 девет.

                                               

92 (число)

92 е естествено, цяло число, следващо 91 и предхождащо 93. Деветдесет и две с арабски цифри се записва "92", а с римски цифри – "XCII". Числото 92 е съставено от две цифри от позиционните бройни системи – 9 девет и 2 две.

                                               

97 (число)

97 е просто, естествено, цяло число, следващо 96 и предхождащо 98. Деветдесет и седем с арабски цифри се записва "97", а с римски цифри – "XCVII". Числото 97 е съставено от две цифри от позиционните бройни системи – 9 девет и 7 седем.

                                               

P-адично число

Теорията на P-адичните числа е разработена от немския математик Курт Хензел през 1897 г. Неговият ученик, руският математик Александър М. Островски, доказва теорема, че множеството на рационалните числа може да се допълни до непрекъснато множеств ...

                                               

Абдукция

Абдукцията е вид логическо заключение, определено от Чарлс Пърс като "гадаене" или "изказване на хипотеза". При абдукцията доказваме, че нещо е вярно, чрез вече доказаната вярност на някое негово следствие. Описано по формален начин, ако при абду ...

                                               

Алгебра (теория на пръстените)

Нека R и A са комутативни пръстени с единица. A се нарича R -алгебра ако за a, b ∈ R {\displaystyle a,b\in R} и x, y ∈ A {\displaystyle x,y\in A} e дефинирано A -произведение a x ∈ A {\displaystyle ax\in A} и са налице следните аксиоми: axy = axy ...

                                               

Алгебра над поле

Алгебра А над дадено поле F е пръстен, в който допълнително е въведена операция умножение с число. Умножението трябва да е съгласувано, т.е. x = b = a, a, b ∈ F, x ∈ F {\displaystyle x=b=a,a,b\in F,x\in F}. Допълнително адитивната група на пръсте ...

                                               

Алгебрически затворено поле

В математиката, полето F се нарича алгебрическо затворено, ако всеки полином на една променлива от степен поне 1 и с коефициенти във F има корен във F.

                                               

Алгебрична геометрия

Алгебрична геометрия е раздел от математиката изучаващ алгебрични многообразия - обекти, които геометрически представляват решения на системи от уравнения. Името на предмета идва от комбинирането на идеи от абстрактната алгебра с езика на геометр ...

                                               

Алгебрична теория на числата

Алгебрична теория на числата е дял от теория на числата изучаващ алгебричните цели числа, използвайки набор средства от модерната абстрактна алгебра: теория на идеалите, разширения на Галоа, области на Дедекинд, теория на представянията и др. Мет ...

                                               

Алгебрично число

Алгебрично число се нарича всяко комплексно число което е корен на ненулев полином с рационални коефициенти. Числата, които не са алгебрични се наричат трансцендентни.

                                               

Аликвотна дроб

Аликвотна дроб е дроб от вида 1 n {\displaystyle \textstyle {\frac {1}{n}}}, където n {\displaystyle \textstyle {n}} е естествено число. За аликвотните дроби е в сила твърдението, че всяко положително рационално число е представимо във вида на сб ...

                                               

Аналитична теория на числата

Аналитична теория на числата е дял от теория на числата, използващ средства от реалния и комплексен анализ за решаване на проблеми, свързани с целите числа. Теорията възниква в трудове на Дирихле от 1837 върху съществуването на прости числа в дад ...

                                               

Антисиметрична матрица

Антисиметрична матрица наричаме квадратна матрица A {\displaystyle A}, за която е изпълнено a i j = − a j i {\displaystyle a_{ij}=-a_{ji}} за всеки i, j. {\displaystyle i,j.} Например 0 5 1 − 5 0 7 − 1 − 7 0 {\displaystyle {\begin{pmatrix}0&5 ...

                                               

Аркускосинус

d x arccos ⁡ a x + b = − a 1 − a x + b 2 {\displaystyle {\frac {d}{dx}}\arccosax+b=-{\frac {a}{\sqrt {1-ax+b^{2}}}}} При a = 1 {\displaystyle a=1} и b = 0 {\displaystyle b=0}: d x arccos ⁡ x = − 1 − x 2 {\displaystyle {\frac {d}{dx}}\arccosx=-{\f ...

                                               

Аркуссинус

Аркуссинус е математическа функция, която се определя като обратна на функцията синус в интервала }.

                                               

Аркустангенс

Аркустангенс е математическа функция, която се определя като обратна на функцията тангенс в интервала {\displaystyle }. По конструкция арктангентната функция е свързана с хиперболичната тангентова функция на аргумента и по този начин се изразява, ...

                                               

Афинна геометрия

Афинната геометрия е дял от математиката изучаващ свойствата на геометрични обекти, които остават непроменени под действие на неособени линейни преобразувания. Тези преобразувания наричаме афинни трансформации. Те формират група – афинна група. А ...

                                               

Афинно пространство

Афинно пространство в математиката е множество от точки A {\displaystyle A\,} заедно с векторно пространство V {\displaystyle V\,}, като на всеки две точки от пространството се съпоставя точно един вектор от V {\displaystyle V\,} и на всяка двойк ...

                                               

Базис

Базис на дадено линейно пространство е система, състояща се от линейно независими вектори, такива че всеки елемент на линейното пространство се представя като тяхна линейна комбинация. Броят на елементите на базиса се нарича размерност на линейно ...

                                               

Барел

Бáрел е наименование на различни единици за измерване на обем. За нефтения барел е прието съкращението bbl. За нефт суров петрол и нефтопродукти се използва единицата американски нефтен барел: 1 нефтен барел US = 42 галона US = 34.972 галона UK = ...

                                               

Безквадратно число

Безквадратно число в математиката е цяло положително число, което няма делител точен квадрат освен 1. Тъй като по дефиниция простите числа нямат делители различни от 1 и себе си, всяко просто число е и безквадратно. Произведението на две различни ...

                                               

Томас Бейс

Томас Бейс е британски математик и презвитериански пастор, формулирал частен случай на Формулата на Бейс, която се съдържа в посмъртно издадените му трудове.

                                               

Биекция

Биекция е всяко изображение, което е едновременно сюрективно и инективно. С други думи, това е всяко съответствие между две множества A и B, при което на всеки елемент от множеството A съответства един и само един елемент на множеството B, като в ...

                                               

Рафаел Бомбели

Рафаел Бомбели е италиански математик и инженер-хидравлик. Известен е с въвеждането на комплексните числа в математиката и разработката на основните правила за действие с тях.

                                               

Вариационно смятане

Вариационно смятане или вариационен анализ е дял от математиката, изучаващ функционалите и методите за намиране на техни екстремуми. Функционал е изображение между множество от функции и множество от числа. Типичен пример за функционал е определе ...

                                               

Вариация (математика)

Вариацията е съединение без повторение. Математическо означение: V n k = n! n − k! = n. n − 1. n − 2. n − k + 1 {\displaystyle V_{n}^{k}={\frac {n!}{n-k!}}=n.n-1.n-2.n-k+1} Вариациите се използват за изчисляване на броя на начините, по които мога ...

                                               

Андре Вейл

Андре Вейл е френски учен, един от най-значимите математици на 20. век. Вейл е един от петимата основатели и неформални лидери на известната математическа група, която издава трудове под колективния псевдоним "Никола Бурбаки". През 1928 г. завърш ...

                                               

Векторен анализ

Векторният анализ е раздел от математиката, изучаващ векторите в две или повече измерения. Методите на векторния анализ намират най-голямо приложение във физиката и инженерните науки. Обект на изучаване във векторния анализ са скаларните полета, ...

                                               

Величина

Величина е общо название на количествено отношение на физични или математически обекти. Всеки отделен вид величина изразява определен начин на сравнение на геометрични фигури или физични тела.

                                               

Верижна дроб

В математиката, терминът верижна дроб означава израз от вида: x = a 0 + 1 a 1 + 1 a 2 + 1 a 3 + 1 ⋱ {\displaystyle x=a_{0}+{\cfrac {1}{a_{1}+{\cfrac {1}{a_{2}+{\cfrac {1}{a_{3}+{\cfrac {1}{\ddots \,}}}}}}}}} Където a 0 {\displaystyle a_{0}} е цял ...

                                               

Норберт Винер

Норберт Винер е американски математик и логик със съществен принос в електронното инженерство и електронната комуникация, смятан за баща на кибернетиката. Ражда се в семейството на имигранти от еврейски произход.

                                               

Вписана окръжност

Вписана окръжност е окръжност с център пресечната точка на всички ъглополовящи в изпъкнал многоъгълник и радиус, равен на разстоянието от тази точка до коя да е от страните му. Ако ъглополовящите на ъглите на многоъгълника нямат обща пресечна точ ...

                                               

Връхни ъгли

Връхните ъгли са ъгли, които се образуват при пресичането на две прави. Те са срещуположни. Всеки два връхни ъгъла са равни. Ако имате две пресечени линии имате и две двойки връхни ъгли. Като знаете, че единият ъгъл е например 20 градуса, лесно м ...

                                               

Градиент

Тази статия е за математическото понятие. За градиент в химията вижте йонен градиент. Градиент във векторния анализ е векторен оператор, действащ върху скаларно поле. Градиентът на скаларно поле е векторно поле, наречено градиентно поле, което по ...

                                               

Марсел Гросман

Марсел Гросман е унгарски математик от еврейско потекло, приятел и съученик на Алберт Айнщайн. Той става професор по математика във Федералния политехнически институт в Цюрих, специализирайки се в дескриптивната геометрия. Марсел Гросман е човекъ ...

                                               

Група (алгебра)

Група е вид алгебрична структура, която представлява едно от най-основните понятия в математиката. Една група се състои грубо казано от трансформациите на даден обект. Например множеството от ротации на един правилен n-ъгълник е група с n елемент ...

                                               

Гуголплекс

Гуголплекс е число в математиката, равно на 10 100 {\displaystyle 10^{\,\!10^{100}}} или на 1 с гугол нули. Подобно на гугол, терминът е въведен през 1938 година от американския математик Едуард Кеснер.

                                               

Курт Гьодел

Курт Гьодел е австрийски и американски логик, математик и философ. Гьодел е един от най-значимите логици на всички времена. Трудовете му имат съществено влияние върху научното и философско мислене на XX век. Те разтърсват научния свят още през 30 ...

                                               

Двадесетичетириъгълник

Двадесетичетириъгълникът е многоъгълник с 24 страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 3960°. Има 252 диагонала.

                                               

Дванадесетостен

Дванадесетостенът е многостен с дванадесет стени. Съществуват 6 384 634 топологически нееквиваленти изпъкнали дванадесетостена. Правилният еднообразен дванадесетостен се нарича додекаедър и е едно от платоновите тела. Полуправилен е ромбичният до ...

                                               

Дванадесетоъгълник

Дванадесетоъгълникът е многоъгълник с дванадесет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 1800°. Има 54 диагонала.

                                               

Двуосечен стоидвадесетоклетъчник

Двуосеченият стоидвадесетоклетъчник е еднообразен изпъкнал многоклетъчник. Общият брой клетки е 720. Той има 600 осечени тетраедъра и 120 осечени икосаедъра. Той има 3600 върха, 7200 ръба и 4320 стени. Връхната фигура е двуъгълен дисфеноид.

                                               

Деветдесетоъгълник

Деветдесетоъгълникът е многоъгълник с 90 страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 15840°. Има 3915 диагонала.

                                               

Деветнадесетоъгълник

Деветнадесетоъгълникът е многоъгълник с деветнадесет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 3060°. Има 152 диагонала.

                                               

Деветоъгълник

Деветоъгълникът е многоъгълник с девет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 1260°. Има 27 диагонала.

                                               

Декомпозиция по сингулярни стойности

Разлагане по особени стойности на една матрица представлява разлагането ѝ на произведение от три матрици X = U Σ V T, {\displaystyle X=U\Sigma V^{T},\,\!}, където U и V са унитарни матрици, а Σ е диагонална, чрез които могат да бъдат намерени осо ...

                                               

Делтаедър

Делтаедърът е многостен, чийто всички стени са равностранни триъгълници. Името му идва от гръцката буква Δ, с която се означават равностранните триъгълници.

                                               

Делтоиден икоситетраедър

Лицата са 24 на брой. Късите и дългите ръбове на всеки делтоид са в отношение грубо 1:1.292. Ако най-малките ръбове имат дължина 1 единица, то площта на повърхността е 6 29 − 2 {\displaystyle \scriptstyle {6{\sqrt {29-2{\sqrt {2}}}}}}, а обемът 1 ...

                                               

Десетоъгълник

Десетоъгълникът е многоъгълник с десет страни и ъгли. Сборът на всички вътрешни ъгли е 1440°. Има 35 диагонала.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →