ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93                                               

Полска азбука

Полската азбука се основава на латиницата. Тя се състои от 32 самостоятелни букви. За присъщите особености на езика са използвани диакритически знаци, добавени към някои от стандартните латински букви. В езика също така се използват и следните бу ...

                                               

Полуотворена задна незакръглена гласна

Полуотворената задна незакръглена гласна е вид гласен звук, използван в някои говорими езици. Символът в Международната фонетична азбука, който представлява този звук, е ʌ, малка главна буква ᴀ без напречната черта. И символът, и звукът обикновен ...

                                               

Прабългарски ламбдаизъм

Ламбдаизъм е фонетично явление, при което определени съгласни звукове преминават в звук "л". Названието произлиза от името на гръцката буква "ламбда". Прабългарският ламбдаизъм е особеност на прабългарските огурските тюркски езици, представляваща ...

                                               

Прабългарски ротацизъм

Ротацизъм е събирателно наименование на езикови явления, сързани с употребата на съгласния звук r. Във фонетиката означава превръщването на друг съгласен звук в r или превръщането на r в друг съгласен звук, например в z. Понятието е наречено на и ...

                                               

Предлог

Предлогът е неизменяема, част на речта, която стои пред съществително, прилагателно, числително или местоимение и изразява синтактичната му зависимост. Например в изречението "През март често валят дъждове, особено в средата на месеца." През, в и ...

                                               

Представка

Представката е елемент от словообразуването, лексикална морфема, която се прикрепя пред корена на думата или пред друга представка. Някои представки са привнесени като модел от други езици. За образуване на нови думи предимно служат представките, ...

                                               

Прилагателно име

Прилагателното име, наричано понякога за краткост само прилагателно, е част на речта, която означава признак, качество или свойство на предметите и обикновено функционира като определение на някое съществително име. В някои езици, включително бъл ...

                                               

Професионален говор

Професионалният говор или също професионалният диалект е вид социален диалект. Той се създава за нуждите на практикуващите дадена професия или занаят. Всяка професия има свой професионален диалект. Неговият речников състав представлява надграждан ...

                                               

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Христо Ботев"

Езикова гимназия "Христо Ботев" е училище в Кърджали. Училището е основано през 1921 година, преобразувано е в средно през 1976 г. Става първата и единствена езикова гимназия в Източните Родопи през 1983 г. Преподават се западни езици.

                                               

Публично говорене

Публично говорене e действието и процеса на говорете пред публика, този вид говорене трябва да има структуриран характер, и има за цел да увлече и предразположи, информира, въздейства върху слушателите – например да ги забавлява и разсмива. Публи ...

                                               

Рекурсивен акроним

Рекурсивен акроним се нарича акроним, който се отнася до самия себе си. Най-старият акроним е може би този на кредитните карти VISA от 1976 г. – VISA International Service Association. Не след дълго в компютърния свят тези акроними се възприемат ...

                                               

Реторическа критика

Реторическа критика е анализ, който е подобен например на литературната критика. Реторическата критика датира от времето на Платон. Например във Федър Сократ изследва речта на Лизий, за да определи дали тя e "достойна за похвала". Реторическата к ...

                                               

Ретрофлексна съгласна

Ретрофлексните съгласни са група съгласни звукове, чието учленение става между задния ръб на венеца и твърдото небце. Международната фонетична азбука отрежда следните символи за основните ретрофлексни съгласни: Звучна ретрофлексна проходна съглас ...

                                               

Речник на българския език

"Речник на българския език" е най-важният труд на Найден Геров с историческо значение за българската езиковата култура. За около десет години той записва "из устата на народа" голямо количество думи, изрази, пословици, народни песни, от които "им ...

                                               

Руни

Руни се наричат буквите на азбука, използвана от германските народи, най-вече в Скандинавия и на Британските острови. Названието се използва още за сходните с тях по форма, но родствено несвързани с тях букви на старотюркската и староунгарската п ...

                                               

С

С, с е буква от кирилицата, осемнадесетата буква от българската азбука. Нарича се "съ" или "се". Обозначава беззвучната венечна проходна съгласна /s/ с изключение на случаите, когато е следвана от палатализираща гласна. Съвременното начертание на ...

                                               

Семантична промяна

Семантична промяна или мелиорация, амелиорация описва еволюцията на употребата на една дума – обикновено до точката, в която модерното значение е коренно различно от оригиналната употреба. В диахронната лингвистика семантичната промяна е промяна ...

                                               

Синтаксис

Синта̀ксисът е наука, която изучава единиците на свързаната реч, а също и законите и правилата за построяване на изречения и словосъчетания. Тя е един от двата основни дяла на граматиката. Като наука за строежа на свързаната реч, изучава законите ...

                                               

Система на Маккюн-Райшауер

Система на Маккюн-Райшауер е една от двете най-широко употребявани системи за романизация на корейския език, заедно с Коригирана романизация на корейския език, която замести Маккюн-Райшауер в качеството си на официалната система за романизация в ...

                                               

Сказуемно определение

В българския език сказуемното определение е второстепенна част на изречението, която пояснява подлога или допълнението чрез сказуемото. То се съгласува по род и число с думата, която пояснява. Обикновено е в служба на прилагателно име. При разбор ...

                                               

Сложно съчинено изречение

Сложното съчинено изречение е сложно изречение, в което отделните прости изречения образуват смислово и структурно синтактично обединение, запазвайки формата си на относително самостойни изречения. Изградено е на принципа на преразказа, или още н ...

                                               

Согдийска азбука

Согдийската азбука е създадена на базата на сирийската азбука, която на свой ред произлиза от арамейската. На нея са писани много будистки, манихейски, несториански и зорострийски текстове, както и писма, юридически документи и други светски текс ...

                                               

Социален диалект

Социалният диалект е езикова разновидност, присъща на повече или по-малко обособени групи, изградени на основата на производствени или други интереси, на социален слой или класа в обществото или субкултура. Според много езиковеди социолектът не е ...

                                               

Списание за проблемите на лингвистиката и етнографията

Списание за проблемите на лингвистиката и етнографията е академично списание в Нидерландия, основано през 1853 г. До 1948 година е със заглавие "Принос към езика, земята и етнологията на Нидерландските Индии". Приносът към лингвистиката, земята и ...

                                               

Староунгарска писменост

Староунгарската писменост е писмена система, използвана от маджарите до началото на 11 век, когато първият християнски крал Ищван I въвежда латиницата. Писмеността продължава да се използва в отдалечени части на Трансилвания до средата на 19 век. ...

                                               

Стенография

Стенографията представлява специална система за постигане на значително ускоряване на писането посредством специфични знаци и правила. Стенографията има за цел: да бъдат отбелязани точно и възстановени сигурно изговорените думи ; да се облекчи пи ...

                                               

Суперстрат

Суперстрат е антипод на субстрат. Когато един език наследи друг, наследникът се означава като суперстрат, а наследеният като субстрат. Така например във френския език, простонародният латински е суперстрат, а галският е субстрат. Понятието суперс ...

                                               

Съгласна

Съгласната е говорен звук, чието място на учленение на съгласните се осъществява с пълно или частично затваряне на вокалния тракт. Например "п" се учленява с пълна преграда, образувана от двете устни; при учленението на "т" преградата се образува ...

                                               

Тавтология (език)

В езикознанието и реториката тавтологията е претрупана употреба на езика - независимо дали в устна или писмена форма на едно изказване или дискурс, или това е, когато едно и също нещо като думи или израз се повтори два или повече пъти в близост, ...

                                               

Таен говор

Тайните говори наричани още тайни езици и арго́ са вид жаргон. През средновековието до началото на новото време служели за "професионалните" нужди на крадци, скитници и други, които ги ползвали като средство за защита и борба с обществото. Някои ...

                                               

Тон (лингвистика)

Тон е използването на височината на гласа, за разграничаване на лексикални или граматически значения. Във всички езици се среща интонацията – използването на височината на тона за изразяване на емоционални и параезикови значения, за наблягане или ...

                                               

Точка (препинателен знак)

Точката в граматиката на много езици е препинателен знак, който се поставя в края на изречението или след съкратена дума. В български език точката има следните пунктуационни употреби: обозначава съкратено записване на една или повече думи примери ...

                                               

Традиционен китайски

Традиционният китайски се отнася до един от двата стандартицирани начина за изписване на китайски език, тоест става дума за традиционни китайски йероглифи – един от двата стандартни набора от китайски йероглифи. Съвременният вид на традиционните ...

                                               

Транслитерация

Транслитерация и littera - писмено̀, буквално "презаписване") е предаването на текст от една писмена система със средствата на друга писмена система, с помощта на определено съответствие между графемите на двете системи. Транслитерацията не се съ ...

                                               

Фонетично членение на речта

Изреченията се състоят от думи, които поотделно имат определен смисъл. От фонетично гледище изречението представлява верига от звукове, която се характеризира със завършена информация, съответстваща на характера и смислово-емоционалното му съдърж ...

                                               

Фонология

Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

                                               

Формален език

В математиката, логиката и компютърните науки, формален език е това множество от думи с крайна дължина, извлечено от дадена крайна азбука. Научната теория, за която формалните езици са обект на изучаване, се нарича теория на формалните езици. Азб ...

                                               

Фразеологизъм

Фразеологизмите са устойчиви изрази, обикновено с преносно значение, употребявани като готова единица в речта, най-вече в разговорната реч и словесното народно творчество. Фразеологизмите не се образуват в непосредствения процес на езиковото общу ...

                                               

Фразеология

Фразеологията изучава устойчивите словосъчетания, тяхната семантика, етимология и употреба. За основоположник на фразеологическата теория се смята швейцарският автор Шарл Бали.

                                               

Бохуслав Хавранек

Бохуслав Хавранек е чешки езиковед славист, член на Чешката академия на науките, чуждестранен член на БАН и на Германската академия на науките. Професор от 1929 г.

                                               

Ханча

Ханча̀ е корейското название на китайските йероглифи, използвани в корейския език. Те са почти идентични с традиционните китайски йероглифи. Китайската писменост прониква в Корея благодарение на будизма, и въпреки създадената от цар Седжон Велики ...

                                               

Хипербола (литература)

Хиперболата в литературата е вид троп или стилистична фигура, която представлява силно преувеличаване на образи, предмети и действия с цел авторът да изведе на преден план съществените им особености и да изрази емоционалното си отношение към тях. ...

                                               

Ц

Ц, ц e буква от кирилицата. Обозначава беззвучната венечна африкатна съгласна /t͡s/. Присъства във всички славянски кирилски азбуки, а в писмената норма на македонската реч е 28-а. Използва се също така и в някои от азбуките на народите от бившия ...

                                               

Ч

Ч, ч е буква от кирилицата и обозначава беззвучната задвенечна преградно-проходна съгласна /ʧ/. В старобългарската азбука има название чрьвь, съответно в църковнославянската – червь. Ч в глаголицата се изписва така и има числова стойност 1000, а ...

                                               

Част на речта

В граматиката частите на речта са класове от думи, обединени от общо значение и граматически свойства. Тези класове от думи, според приетия възглед в българската школска граматика, са: съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, ме ...

                                               

Частица (част на речта)

Частицата е част на речта, която внася промяна в значението на изречението или служи за образуване на нови думи или форми на думи. Когато се отнасят до съдържанието на цялото изречение, частиците обикновено имат експресивна роля. Такива са частиц ...

                                               

Числително име

Числителното име е изменяема част на речта, която определя броя или реда на предметите. Мени се по род и число. Някои лингвисти свързват числителното име с понятието за количество и поредност. Количествени характеристики могат да се посочат и с д ...

                                               

Ш

Ш, ш e буква от кирилицата. Обозначава звука /ʃ/ или /ʂ/. Присъства във всички славянски кирилски азбуки, а в македонската писмена норма е последна. Използва се също така и в азбуките на народите от бившия СССР. В старобългарската и църковнославя ...

                                               

Щ

Щ, щ е буква от кирилицата, представяща съчетанието от звукове в украинския. Буквата представлява лигатура между Ш и Т, наподобяваща глаголическата буква Ⱋ. В старите ръкописни книги обикновено камшичето на буквата Щ е изобразявано като продължен ...

                                               

Ъ

Ъ, ъ или ер голям е буква от кирилицата, 27-а в българската азбука. В руския език е известна като "твърд знак", но не представлява отделен гласен звук. Преди реформата в сръбския език се нарича "дебело йер". При записване с международната фонетич ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →