ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 92                                               

Дискурс

Дискурс често обозначава "писмена или говорима комуникация или дебати" или "формална дискусия или дебати". Дискурс е важен термин в семантиката, лингвистиката, антропологията и етнографията, културологията, феминизмът, постмодерните теории и анал ...

                                               

Е

Е, е буква от кирилицата. Обозначава полуотворената предна незакръглена гласна /ɛ, а в руския – полузатворената предна незакръглена гласна /е/. Присъства във всички славянски кирилски азбуки. Използва се също така и в кирилските азбуки на езиците ...

                                               

Езикова гимназия "Бертолт Брехт"

Езикова гимназия "Бертолт Брехт" е средно училище в град Пазарджик. Гимназията е основана през 1970 година като Немска езикова гимназия. До 1982 година учебното заведение приема ежегодно по 4 класа с интензивно изучаване на немски език. През 1983 ...

                                               

Езикова гимназия "Професор доктор Асен Златаров"

Училището е открито през 1958 г. като Трета политехническа гимназия. За патрон е избран проф. д–р Асен Златаров виден български учен и общественик. На 28 февруари 1972 г. е направена първата копка на новата сграда на гимназията, открита тържестве ...

                                               

Езикова култура

Езикова култура може да се отнася до две неща: Това е култура на речта: стил и изразност, употребявана лексика, става дума за лексикален подбор при говоренето, изразяването, за богатството на активния речник, за стила на речта, и естествено под к ...

                                               

Езиково значение

Езиковите последователности могат да бъдат съставени от думи, фрази и изречения, всяко от които има различен тип на значение. Отделни думи, като думата "бакалавър", се отнасят до някакво абстрактно понятие. Фрази, като "най-ярката звезда в небето ...

                                               

Езици в България

Официален език в България е българският, който на 1 януари 2007 година се нарежда сред 23-те официални езика на Европейския съюз, става първи от тях на кирилица.

                                               

Ж

Ж, ж e буква от кирилицата. Обозначава звучната небно-венечна шипяща съгласна /ʒ, а в руския – звучната ретрофлексна шипяща проходна съгласна /ʐ/. Присъства във всички славянски кирилски азбуки, а в писмената норма на македонската литературна реч ...

                                               

Залог

Залогът като граматическа категория е отношението, което има глаголното лице към глаголното действие. Залогови отношения, изразявани от личните глаголи: Глаголното лице е пасивно – пасив страдателен залог. Примери: Планът се начерта/ беше начерта ...

                                               

Звучна зъбна проходна съгласна

Звучната зъбна проходна съгласна е вид съгласен звук, който се използва в някои езици. Според Международната фонетична азбука знакът за неговото обозначение е. Звукът се среща в английския език, където е изписван посредством th ; в исландския, къ ...

                                               

Идиолект

Идиолектът представлява индивидуалният вариант на езика, използван от един човек. Той се изразява в специфични принципи на подбор на думите и граматични характеристики, както и в думи, изрази, идиоми и произношение, които са специфични за индивид ...

                                               

Идиом

Идиомът е вид устойчиво словосъчетание, чието цялостно значение не е изградено от значенията на съставящите го думи. Идиомите са свойствени за всеки език и не могат да се превеждат буквално на други езици. Характерна за идиомите е специфичната им ...

                                               

Имперфект

Имперфект е глаголна форма в редица езици по света, означаваща незавършения вид на глагола в минало време. Имперфектът има значение и на таксис, както и други допълнителни значения в отделните езици. Имперфект има в повечето стари индоевропейски ...

                                               

Ипсилон

Ипсилон е 20-ата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 400. Първоначално в старогръцкия език тази буква се е произнасяла вероятно като у, а по-късно и като звук близък до ю и е имала два варианта- кратък и д ...

                                               

Й

Й, й или И кратко или И с кратка е буква от кирилицата. Буквата е 10-а поред в българската, 11-а в руската и беларуската и 14-а в украинската азбука. В сръбската азбука и, по сръбски образец, в македонската писмена норма, тази буквата отсъства. В ...

                                               

Йотиран ят

Знакът Ꙓ, ꙓ, носещ условното название "йотиран ят", представлява лигатура на буквите І и Ѣ. Йотираният ят се среща в едни от най-древните паметници на църковнославянската писменост, като например в изготвения през 1073 г. за киевския княз Светосл ...

                                               

Йотирано а

Ꙗ, ꙗ или Йотираното А, наричана още и Я е буква в старобългарската кирилица. Представлява лигатура, съставена от кирилските букви І и А. В глаголицата липсва, като съответстващите ѝ звукове се предават с буквата Ѣ. Няма числова стойност. В начало ...

                                               

Клише

Клишето в книгопечатането представлява гравюра на изображение или текст върху метал или дърво, която служи за многократно отпечатване. В преносен смисъл, в който по-често се среща думата "клише", тя означава широко разпространен и оттам шаблонен, ...

                                               

Конвергенция (лингвистика)

Конвергенцията на езика е вид езикова промяна, при която езиците структурно приличат един на друг в резултат на продължителен езиков контакт и взаимна намеса, независимо от това дали тези езици принадлежат към едно и също езиково семейство, т.е. ...

                                               

Конкатенация

В теорията на формалните езици конкатенацията е операция/действие по сливане/събиране на два буквени низа от край до край. Например, когато низовете "къ" и "ща" биват конкатенирани, резултатът е "къща". В Юникс командата в shell режим cat конкате ...

                                               

Коптска азбука

Коптската азбука е азбука, използвана за записване на коптския език. Тя е основана на гръцката азбука, и съдържа няколко допълнителни букви за звуковете в коптския, които не съществуват в гръцкия. Тези букви са взети от демотическото писмо – силн ...

                                               

Корен (морфология)

Коренът в морфологията е морфема, която носи основното значение на думата. Всяка дума има поне 1 корен, а съставните думи могат да имат и повече. Към корена на думата се прибавят и останалите морфеми – представка, наставка, окончание, определител ...

                                               

Ламбда

Ламбда или ламда е единадесетата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава числото 30. Главната буква Λ се използва като символ за: Ламбда частици в ядрената физика. Космологичната константа на Алберт Айнщайн. М ...

                                               

Лексема

Лексемата е сред основните езикови единици, изследвани от морфологията и лексикологията. Представлява множество от думи словоформи имащи едно и също основно значение, различаващи се само по род, число, падеж, граматическо време и др. Отделните сл ...

                                               

Лексикология

Дял от езикознанието, изследващ лексиката на езика и лексемата като речникова единица. Типични приложения на лексикологията са съставянето на тълковни речници, синонимни речници и др. семантика – изучава смисъла на думите и словосъчетанията етимо ...

                                               

Лингва франка

Лингва франка, означаващ буквално "език на франките" на италиански, първоначално е представлявал разнороден език, състоящ се главно от италиански с добавени турски, персийски, френски, гръцки и арабски думи. Днес терминът се използва за всеки раз ...

                                               

Македонска азбука

Македонската азбука е вариант на кирилицата, която се използва в Северна Македония. Разработена е от Крум Тошев, Круме Кепески и Блаже Конески, които от своя страна за основа вземат сръбската фонетична азбука на Вук Караджич и творбата на Кръсте ...

                                               

Малапропизъм

Малапропизмът означава некоректна употреба на дума чрез заменянето ѝ с подобно звучаща дума с различно значение, при което обикновено се получава комичен ефект. Думата е от френско-английски произход. Счита се, че около 1660 г. думата е навлязла ...

                                               

Малък юс

Ѧ, ѧ или малък юс, малка носовка е буква от кирилицата, използвана за предаване на присъщ носов гласен звук. Фонетичната ѝ стойност изразява носова предна гласна, чието произношение е близко до. Въпреки че малкият юс е отпаднал от книжовните форм ...

                                               

Международна фонетична азбука

Международната фонетична азбука е система за фонетична транскрипция създадена за употреба от езиковедите. Тя е предназначена да представи стандартизирано, точно и еднозначно всеки звуков елемент в човешкия език, разпознат като фонема. МФА е създа ...

                                               

Ричард Монтагю

Ричард Мòнтагю е американски математик, логик, философ и лингвист. Той е класик на формалната семантика на естествените езици. Т.нар. "граматика на Монтагю", която той развива като универсална граматика, е свидетелство за логическия подход към се ...

                                               

Наставка

Наставката или суфиксът е част от думата, която стои след корена. Тя е смислообразуваща и се използва за показване на деятелно лице или предмет, продължителност, за образуване на отглаголни съществителни и много други.

                                               

Небно-венечна съгласна

Небно-венечните съгласни са група съгласни звукове, чието учленение става чрез доближаване или допиране на езика до задната страна на небцето. Международната фонетична азбука отрежда следните символи за основните небно-венечни съгласни: Звучна за ...

                                               

Ненапрегнато-затворена ненапрегнато-задна закръглена гласна

Ненапрегнато-затворената ненапрегнато-задна закръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ʊ. В българския той е обозначаван с "у" в неударено положение, но изговорен с ма ...

                                               

Носова гласна

Носовата гласна е гласна, която се учленява с отпуснат велум, в резултат на което въздухът излиза едновременно през устата и през носа. Носовите гласни се противопоставят на оралните гласни, при които велумът е вдигнат и съответно въздухът излиза ...

                                               

Обида

Обида е дума или израз, изказване или поведение, което се смята за унизяващо, обидно и нетактично. Обидите могат да бъдат и "обидни забележки", но те могат да бъдат интенционални, тоест с намерението да бъдат такива и случайни, неумишлени. Според ...

                                               

Огам

О̀гам се нарича азбуката, използвана от келтските племена в Уелс, Ирландия и Шотландия през 4–10 век. Според ирландската митология бог Огма изобретил огамическата писменост с намерението да кодира и изрази мъдростта на природата. Тя е келтският е ...

                                               

Омега

Омега е 24-тата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 800. Името на буквата означава "Голямо О" и в старогръцки език се произнася като дълго /о, в новогръцки – като обикновено о. Главната буква Ω се използва ...

                                               

Омограф

чета – 1 чета̀ изговаря се като /че.тъ/ като "прочѝтам" и 2 чѐта изговаря се като /че.та/ или /че.тə/ като в "чѐтата на Христо Ботев" ; вълна – 1 въ̀лна като "овча въ̀лна" и 2 вълна̀ като "морска вълна̀" ; коли – в смисъл на 1 "автомобили колѝ", ...

                                               

Омоним

Омонимите възникват в езика по различни начини: От първоначално различни думи, които в процеса на езиковото развитие са претърпели фонетични изменения и са съвпаднали по форма, например: мед и мед, син и син, пръст и пръст. При съвпадение на книж ...

                                               

Омофон

Омофоните са думи, които се произнасят еднакво, но имат различен правопис или значение. Примери за омофони са двойките думи пот и под, ритъм и ритам.

                                               

Ономатопея

Ономатопея е дума, или съчетание от думи, за интерпретиране на звуци от всякакво естество, като най-често обозначава думи, с които се представя даден издаден звук от естествен, а понякога и изкуствен произход. Като част на речта в българския език ...

                                               

Орхонска писменост

Орхонската писменост е азбука, използвана от гоктюрките през 8 век, след което е изместена от уйгурската азбука. Надписи на тази азбука са открити в долината на река Орхон в Североизточна Монголия. Това е най-старата писменост, използвана от тюрк ...

                                               

Охридска книжовна школа

Охридската книжовна школа е сред двата главни културни центъра на Първата българска държава, наред с Преславската книжовна школа. Тя е създадена в Охрид през 886 - 916 г. от Климент Охридски, малко след създаването на Преславската книжовна школа. ...

                                               

П

П, п е буква от кирилицата. Обозначава беззвучната двубърнена преградна съгласна /p/ - изговаряна пъ, в абревиатури пе. В старобългарската азбука има название ПОКОН "покой", съответно в църковнославянската – покой, което означава "мир", "покой", ...

                                               

Панагюрски говор

Специфичен гърлен изговор на еровата гласна в някои думи ъ̥ – лъжъ̥̀, лозъ̥̀тъ Ерова гласна под ударение се изговаря като ъ, а в неударена позиция като a полуредуцирано а: мъш - мaжъ̀ Наличие на твърди съгласни вместо меки: мòлъ моля, чỳдъ сa чуд ...

                                               

Пароним

Паронимите са думи, които са близки по звучене, но са различни по значение. Те са думи от една и съща част на речта. Поради сходство в звученето и частично съвпадение на морфемния им състав, паронимите се сближават и могат погрешно и неуместно да ...

                                               

Пи (буква)

Пи е 16-ата буква от гръцката азбука. В гръцката бройна система с тази буква се означава 80. В съвременния гръцки език, последователността от буквите μπ се чете /b, тъй като β се чете /v/. Съществува и друг вариант на изписване на малката буква п ...

                                               

Пиджин

Пиджин езици се наричат помощни смесени езици, които са възникнали на основата на даден чужд език при съществено опростяване на неговите правила и с добавка на елементи от някакъв местен език. Най-характерен от този вид езици е т. нар. пиджин анг ...

                                               

Плурицентричен език

Плурицентрични езици са езиците, които имат повече от една разновидност на книжовния език. Такива са езици като немски език, с различни стандартни типове в Германия, Австрия и Швейцария, такива езици са още английски, френски, холандски, испански ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →