ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 89                                               

Надежда Карастоянова

Надежда Карастоянова е българска археоложка, специализирала в областта на археозоологията, планински водач. Главен асистент в отдел "Палеонтология и минералогия" на Национален природонаучен музей при БАН. От 2013 г. работи като изследовател за Na ...

                                               

Клетъчна адхезия

Клетъчната адхезия е явлението на свързване на клетките към определена повърхност, извънклетъчен матрикс или други клетки, посредством клетъчни адхезивни молекули като селектини, интегрини и кадхерини. Коректната клетъчна адхезия е от жизнена важ ...

                                               

Клетъчна стена

Клетъчната стена е основен органел на микроорганизмите. Тя представлява тънка еластична мембрана, определяща сравнително постоянна форма на бактериалната клетка. Клетъчните стени при висшите растения са изградени основно от целулоза. Благодарение ...

                                               

Клон (еволюция)

Клонът е група от организми, състояща се от един вид и всички произлезли от него видове. Идеята е, че това е "естествено еволюционна група" от организми, които трябва да бъдат групирани заедно. В кладистиката клоновете са единствените приемливи е ...

                                               

Коменсализъм

Коменсализъм е взаимоотношение, при което индивидите от един вид намират убежище и храна при друг вид, без да го консумират. Този начин на взаимоотношение допринася за по-пълното усвояване на хранителни вещества.

                                               

Конюгация

Конюгация е полов процес, при който временно се сливат два индивида и обменят части от ядрения апарат, което води до изменение на качествата на конюгиращите индивиди. Има три периода: Същински – двата индивида се допират, пеликулата се резорбира ...

                                               

Критично застрашен вид

Критично застрашените видове са категория от класификацията на Международният съюз за защита на природата, която включва видове, за които има вероятност скоро да изчезнат. Според данни от 2006, тази категория включва 3071 вида, сред които 1528 жи ...

                                               

Кръвна плазма

Кръвната плазма е течният компонент на кръвта, в който плават кръвните клетки. Съставлява около 55% от обема на кръвта. Основната съставка е водата с разтворени в нея органични и неорганични вещества. Органичните вещества са разнообразни белтъци, ...

                                               

Лизозома

Лизозомата е клетъчен органел, който е ограден от цитоплазмата с една фосфолипидна мембрана. В лизозомите се съдържат около 50 различни вида ензими, които участват в смилането на различни продукти попаднали в клетката от външната среда. Особено м ...

                                               

Макроеволюция

Макроеволюция е еволюция, която протича в отделни генофондове. Обект на макроеволюционните изследвания са еволюцонните процеси на или над ниво вид, за разлика от микроеволюцията, която обозначава по-малки еволюционни промени в рамките на един вид ...

                                               

Мезоглея

Мезоглея представлява прозрачна пихтиеста субстанция която се намира между двата епително клетъчни слоя в телата на мешестите и гъбите. Мезоглеата е съставена предимно от вода. Освен вода съдържа и още няколко неща като фибриларният протеинин кол ...

                                               

Меланин

Меланин е общо понятие за група пигментни вещества, придаващи тъмен, кафяв или черен цвят при някои прости форми на живот, растения, животни и хората. Той е сроден или изграден от полиацетилен, полианин и полипирол. В повечето случаи меланинът е ...

                                               

Миграция

Миграцията е масово периодично преместване, често на големи разстояния, наблюдавано при множество животински видове. При животните преместванията в нова географска област без завръщане се наричат колонизация, а не миграция. Повечето животни мигри ...

                                               

Микроорганизъм

Микроорганизмът или микроб е вид организъм, невидим с просто око. За микроорганизми се смятат всички организми, по-малки от 100 µm: бактерии, дрожди, плесени и първаци. Те се изучават от науките бактериология, микология и протозоология. Общата на ...

                                               

Микрофиламент

Микрофиламентите или актиновите филаменти са най-тънките филаменти на цитоскелета, с диаметър 6-8 nm. Изградени са от белтъка актин, един от най-разпространените белтъци в еукариотните клетки. Актиновите филаменти се образуват от две спираловидно ...

                                               

Мимикрия

Мимикрия се нарича подражанието на един организъм на друг. Първите форми на мимикрия били описани през 1852 г. от Хенри Бейтс. Характерно за мимикрията е, че незащитеният организъм подражава на защитения модел, заради което той в известна степен ...

                                               

Морфогенеза

Морфогенеза е биологичен процес, който води до развиване на формата на организма. Заедно с контрола на клетъчния растеж и клетъчната диференциация морфогенезата е един от трите основни аспекта от биологията на развитието. Процесът контролира орга ...

                                               

Наблюдение на морски бозайници

Наблюдението на морски бозайници е човешка дейност, свързана с тяхното откриване в естествените им хабитати. Наблюденията се извършват с научна, образователна и/или развлекателна цел. Първото известно наблюдение на морски бозайник е от 400 г. пр. ...

                                               

Неоценен вид

Неоценен вид) е този, който е класифициран в Червения списък на застрашените видове, като все още неоценен от Международния съюз за опазване на природата. Тази категория за опазване е една от деветте категории на IUCN за оценка на заплахата за ви ...

                                               

Нуклеозома

Нуклеозомата е основната структурна единица на опаковане на ДНК при еукариотите, съставена от ДНК, навита 1.75 пъти около всяко белтъчно телце, което от своя страна е изградено от 8 хистонови молекули. Често бива сравнявана с конец, навит на мака ...

                                               

Панкреатичен сок

Панкреатичният сок е продукт на външната секреция на задстомашната жлеза, който чрез един отводен канал се излива направо в дванадесетопръстника. Изработва се от жлезата 2 – 3 минути след началото на храненето и може да продължи с часове. Има pH ...

                                               

Папуда

Този вид боб е една от най-важните храни сред бобовите култури в полуобезводнените тропици, обхващащи Азия, Африка, Южна Европа и Централна и Южна Америка. Особено популярен е в южна и югоизточна България. Устойчива на суша и топло време, папудат ...

                                               

Паразитология

Паразитологията е наука, която изучава произхода и еволюцията на паразитите, тяхното устройство, функция, жизнен цикъл, разпространение, взаимодействието им с гостоприемника, заболяванията, които предизвикват и начините на борба с тях. Паразитите ...

                                               

Паралелна еволюция

Като значение терминът може да се сбърка с конвергентна еволюция. Разликата между двете е, че паралелизмът се осъществява при родствени, а конвергенцията – при неродствени организми. Паралелна еволюция или паралелизъм е термин в еволюционната био ...

                                               

Пашкул

Пашкул е стадий на метаморфозата. Много ларви намират подходящо място където да си изплетат укритие, който ги предпазва от опасности. Така например, гъсеницата на копринената пеперуда се омотава в топка от копринени нишки и свива пашкул с метално ...

                                               

Пероксизома

Пероксизоми са широко разпространени органели в еукариотните клетки, отговорни за разграждането на токсичния водороден пероксид в клетката. Имат една мембрана, която ги разграничава от цитозола. За разлика от лизозомите, които са формирани по сек ...

                                               

Пиреноид

Пиреноидите са органели, в които се извършва фиксацията на въглероден диоксид, разположени в хлоропластите на водорасли и мъхове. Пиреноидите не са мембранни структури, са обособено пространство от хлоропласта с високо съдържание на рибозо-1.5- б ...

                                               

Плазмид

Плазмидът е физически разделен от бактериалната хромозома генетичен елемент, способен да съществува устойчиво и да се реплицира самостоятелно. Плазмидите са малки, циркулиращи ДНК-молекули, които могат да се срещнат в клетките на бактериите, но н ...

                                               

Плазмодии

Плазмодиите са род едноклетъчни организми. Има неправилна, постоянно променяща се форма. Придвижва се посредством псевдоподи или флагелуми. Този подтип е обособен на базата на двигателните органели.

                                               

Подтип (биология)

Според класификацията на организмите подтипът е таксономичен ранг, използващ се в зоологията. В таксономичната йерархия намира се между типа и надкласа. В ботаниката използва се еквивалентния таксономичен ранг "подотдел".

                                               

Полово размножаване

Половото размножаване е форма на размножаване на организмите, при която потомството има различна ДНК от тази на родителите. Задължителен етап от процеса на полово размножаване е процесът на мейоза, при който дадена клетка се дели, запазва само по ...

                                               

Популация

Популацията е група индивиди от един биологичен вид, които населяват трайно част от ареала на вида, имат сходни екологични изисквания, кръстосват се свободно помежду си и оставят плодовито поколение.

                                               

Псевдопод

Псевдоподите са временни цитоплазмени образувания на еукариотните клетки, които служат за придвижване или за захващане на хранителни частици. Псевдоподите могат да се наблюдават при амебите, кореноножките и др. За да се формира псевдопод се налаг ...

                                               

Пчелно млечице

Пчелното млечице е вид пчелен секрет, който подпомага растежа на пчелите работнички и търтеите през първите три дни от живота им, както и на пчелата-майка през целия период на развитието ѝ и след това. Пчелното млечице се произвежда от млади неле ...

                                               

Пъпкуване

Пъпкуване е процес на безполово вегетативно размножаване. Характерен е за различни организми като животни, торбестите гъби, дрожди и растенията. При този процес новите индивиди нарастват като пъпки от тялото на майчиния организъм. При него няма о ...

                                               

Раздробяване на местообитанията

Раздробяването на местообитанията е екологична промяна от голямо значение за еволюцията и консервационната биология. Терминът описва възникването на зони на прекъснатост фрагменти в предпочитаната от един организъм околна среда хабитат. Раздробяв ...

                                               

Ресничести

Ресничестите са най-сложно устроените едноклетъчни организми. По-голямата част от тях са свободно живеещи морски, сладководни и почвени обитатели. Има и паразитни видове. Някои ресничести са колониални видове. Формата на тялото е разнообразна – у ...

                                               

Рибозома

Рибозомите са немембранни клетъчни органели, които се срещат, както в прокариотни, така и в еукариотни клетки. Рибозомите заедно с гранулирания ендоплазмен ретикулум и апарата на Голджи участват в синтезата на клетъчни протеини. Рибозомите са изг ...

                                               

Скачащи паяци

Скачащите паяци са семейство паяци съдържащо 20 описани подсемейства, 553 рода и 5025 вида, което го прави най-голямото семейството паяци обхващащо около 13% от всички видове.

                                               

Смола

Смолата е втвърдяващ се при контакт с въздуха продукт, отделян от редица растения, предимно иглолистни дървета, в резултат на нормални или патологични процеси. Смолата е в повечето случаи аморфна маса, с въглеводороден състав, като при нагряване ...

                                               

Соматична клетка

Соматични клетки са всички клетки, които формират тялото и не са полови клетки. При бозайниците полови клетки са сперматозоидите и яйцеклетките, които се сливат по време на оплождането и образуват клетка наречена зигота, от която се развива ембри ...

                                               

Спорозоа

Apicomplexa или Sporozoa, са клас едноклетъчни паразити, обикновено вътреклетъчни. Тялото им е силно редуцирано. Имат много сложен цикъл на развитие, преминават през различни стадии, в които обикновено сменят гостоприемниците си. Размножаването и ...

                                               

Стафилококи

Стафилококите са род бактерии от семейство Стафилококови или Микрококи, най-малко 40 вида. Повечето от тях са безвредни и обикновено живеят по кожата и лигавицата на хора и други организми. Някои видове са причина за стафилококови инфекции. Отдел ...

                                               

Сътрудничество (еволюция)

Сътрудничество е вид поведение на организмите, което подпомага други членове на същия вид. Съществуват няколко съперничещи си теории за обяснение на начина, по който естествения отбор насърчава някои видове сътрудническо поведение - теорията за р ...

                                               

Таксон

Таксонът е термин, с който се обозначава един организъм или съвкупност от организми. В класификацията на организмите на Карл Линей, на всеки таксон съответства определено таксономична категория, с което се определя мястото му в систематичната йер ...

                                               

Таксономия

Таксономията е наука за класификация и номенклатура, включваща правилата, теорията, методите и приложението им. Под класификация се разбира подреждането на живите организми по групи въз основата на определени признаци и критерии и обясняването на ...

                                               

Тотипотентност

Тотипотентност e биологичен явление, изразяващо се в способността на някои организми да се развиват напълно от отделни части на майчинин организъм. Характерен е за растенията и някои видове животни. Примери за тотипотентност са израстването на но ...

                                               

Тропични и субтропични влажни широколистни гори

Тропичните и субтропични влажни широколистни гори са биом, един от основните хабитатни типове във физикогеографската класификация на Световния фонд за природата. Характерни са за областите около екватора, които имат малки годишни вариации в темпе ...

                                               

Тропични и субтропични иглолистни гори

Тропичните и субтропични иглолистни гори са биом, един от основните хабитатни типове във физикогеографската класификация на Световния фонд за природата. Характерни са за тропичните области с неголеми валежи, често в области с голяма надморска вис ...

                                               

Тропични и субтропични сухи широколистни гори

Тропичните и субтропични сухи широколистни гори с биом, един от основните хабитатни типове във физикогеографската класификация на Световния фонд за природата. Характерни са за тропичните области с постоянни високи температури и валежи, но с голем ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →