ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74                                               

Преброяване на населението в Царство България (1910)

Преброяването на населението в Царство България през 1910 година се състои на 31 декември. Преброяването на населението се съпътствува с преброяване на всички видове сгради, селскостопански животни и инвентар, вкл. и транспортните средства в селс ...

                                               

Преброяване на населението в Царство България (1926)

Преброяването на населението в Царство България през 1926 година се състои на 31 декември. Поради финансови причини те са проведени вместо в края на 1925 г. в следващата година. За първи път се включва преброяване на земеделските стопанства и на ...

                                               

Преброяване на населението в Царство България (1934)

Преброяването на населението в Царство България през 1934 година се провежда на 31 декември. То се извършва по силата на Закона за общите преброявания и Указ № 2 от 18 април 1934 г. За първи път в програмата на преброяването са включени промишлен ...

                                               

Сергей Цветарски

Сергей Цветарски е роден на 19 юни 1958 г. в град Плевен, Народна република България. Завършва магистратура по статистика в УНСС. На 26 април 2014 г. е назначен за председател на НСИ, със заповед на министър-председателя Пламен Орешарски.

                                               

Портал: Статистика/Статистика-въведение

Статистиката е математическа дисциплина, която изучава добиването на информация чрез анализ и интерпретация на емпирични данни, използвайки теорията на вероятностите. Статистическата дейност включва също планирането и организирането на събирането ...

                                               

Метеоаларм

Метеоаларм е услуга, която предупреждава хората за опасни метеорологични явления при пътуване в над 30 европейски страни през следващите 24 до 48 часа, като използва информация от водещите национални метеорологични служби, покривайки всички попул ...

                                               

Световно изследване на ценностите

Световно изследване на ценностите е глобален научен проект, който изследва ценностите на хората и техните убеждения, как те се променят във времето и какво социално и политическо влияние имат те. Извършва се от световна мрежа от социолози, които ...

                                               

Статистически модел

Статистическият модел е вид математически модел, в който се съдържат набор от предположения относно генерирането на представителни данни, извадка от по-голяма популация. Често в значително идеализиран вид, статистическият модел представлява проце ...

                                               

Скрит модел на Марков

Скритият модел на Марков е статистически модел, при който системата, която е била моделирана, се приема да бъде Марков процес с неизвестни параметри и целта е да се определи скритият параметър от изследваните параметри. Извлечените параметри по м ...

                                               

Евростат

Евростат е статистическа служба към Европейската комисия, която събира информация за страните в Европейския съюз и хармонизира статистическите методи за събиране на данни в различните страни членки. Първоначално е създаден през 1958 към Европейск ...

                                               

Регресионен анализ

Регресионният анализ е направление в математическата статистика, в което се изучават и оценяват възможните функционални зависимости между две или повече случайни величини. Основни въпроси са дали съществува функционална зависимост между две завис ...

                                               

Регресионен модел

Регресионен модел е понятие от регресионния анализ. Терминът "регресия" е въведен от английския антрополог Франсис Галтон. С него той нарича тенденцията родителите с по-висок ръст от нормалния да имат деца с по-близък ръст до средния. Този факт Г ...

                                               

MATLAB

MATLAB е съкращение от "MATrix LABoratory" и е софтуерна среда за числов анализ и самостоятелен програмен език от четвърто поколение. Създадена от многонационалната корпорация за софтуер за технически приложения "The MathWorks", MATLAB позволява ...

                                               

R (език за програмиране)

Програмният език R е система за статистически анализи и графики, създадена от Рос Ихака и Робърт Джентълмен. R е едновременно и програмен език и софтуерна среда. Този език се смята за диалект на езика S, създаден от AT&T Bell Laboratories.

                                               

Математическо очакване

В математиката, и по-точно в теорията на вероятностите и статистиката, математическото очакване представлява характеристична стойност на вероятностното разпределение на една случайна величина. Математическото очакване се базира на теорията на абс ...

                                               

Медиана (демография)

Медиана е възрастта, която разделя населението на дадена страна на 2 числено равни групи – на групата на по-младите и съответно на по-старите от тази възраст хора. Това е индекс, който обобщава възрастовото разпределение на населението. По настоя ...

                                               

Медиана (статистика)

Медианата в математическата статистика е неалгебрична, позиционна средна величина, която приема онази числова стойност от значенията на признака, която притежава единицата, намираща се в средата на предварително ранжиран статистически ред. Медиан ...

                                               

Позиционна средна величина

Позиционна средна величина в статистиката е числова стойност от значенията на изследвания признак, която се установява въз основа на мястото, което тя заема в един предварително аранжиран статистически ред. По тази причина, позиционната средна е ...

                                               

Средна работна заплата

Средна работна заплата е термин от икономическата наука. Тя е показател за осредненото равнище на трудовото възнаграждение и косвено за постигнатия икономически растеж и икономическа стабилност в дадена фирма, отрасъл или страна. В отделните отра ...

                                               

Средно аритметично

Средно аритметично на n числа x 1,x 2.,x n е сборът им, разделен на броя им, т.е. x 1 + x 2 +. + x n {\displaystyle {\frac {x_{1}+x_{2}+.+x_{n}}{n}}}.

                                               

Средно геометрично

Средно геометрично в математиката и по-точно статистиката е вид средно на множество от числа. Подобно е на средното аритметично с тази разлика, че вместо да се събират, числата се умножават и вместо след това да се разделят на броя на числата, се ...

                                               

Средно квадратично

В математиката средноквадратична или ефективна стойност, е статистическа мярка за големината на променлива величина. Терминът е особен полезен, когато величините са положителни и отрицателни, например при синусоидално разпределение на стойностите ...

                                               

Средно хармонично

Средно хармонично в математиката и по-точно статистиката е вид средно на множество от числа. Изчислено е от Питагор. Свързва се със средно аритметично и средно геометрично, също изчислени от Питагор. Средното хармонично дава по-голяма тежест на п ...

                                               

Оскар Андерсон

Оскар Йохан Виктор Андерсон е руско-германски математик с основни приноси в областта на статистиката, работил дълго време и в България.

                                               

Константин Будогоски

Роден е през 1822 година, но точната дата не е известна. Завършва Полоцкия кадетски корпус. През 1844 постъпва в Николаевската академия към Генералния щаб и след завършването ѝ е назначен на работа в Генералния щаб като завеждащ топографските и в ...

                                               

Клеман Жюглар

Клеман Жюглар е френски икономист и статистик. Той е роден на 15 октомври 1819 година в Париж. Получил медицинско образование, той проявява интерес към стопанската статистика и става един от първите изследователи на икономическите цикли. През 186 ...

                                               

Адолф Кетле

Роден е на 22 февруари 1796 година в Гент, Франция, в семейството на общински чиновник от френски произход. През 1819 година завършва математика в Гентския университет, след което участва в основаването на астрономическа обсерватория в Брюксел, п ...

                                               

Георг Фридрих Кнап

Георг Фридрих Кнап е германски икономист, който през 1905 г. публикува труда Държавната теория за парите. С последната се основава теоретичното направление хартализъм, според което стойността на парите идва от емитирането им от органите на управл ...

                                               

Николай Кьостнер

Роден е през 1889 г. Завършва Московския търговски институт през 1915 г. През следващите години се включва в политическия живот като представител на Естонската социалистическа работническа партия. През 1917 г. става член на създаденото след Февру ...

                                               

Абрахам дьо Моавър

Абрахам дьо Моавър е френски математик, известен с едноименната си формула, която свързва комплексните числа с тригонометрията, и с работата си по нормалното разпределение и теорията на вероятностите. Той е приятел на Исак Нютон, Едмънд Халей и Д ...

                                               

Николай Озерецковски

Николай Яковлевич Озерецковски е руски учен, естественик, пътешественик-изследовател, член на Петербурската академия на науките.

                                               

Пьотър Семьонов-Тяншански

Пьотър Петрович Семьонов-Тяншански е руски географ, ботаник, ентомолог, пътешественик-изследовател, държавен деятел.

                                               

Вавжинец Суровецки

Вавжѝнец Суровѐцки е полски икономист, просветен деец, историк, славист, географ, антрополог, професор по статистика в Училището по право и административни науки във Варшава, главен секретар на Дирекцията за национално образование и Департамента ...

                                               

Жозеф Фурие

Жан Батист Жозеф Фурие е френски математик и физик. Известен е най-вече с изследванията си върху редовете на Фурие и техните приложения в задачи, свързани с топлообмена и вибрациите. Неговото име носят също преобразованието на Фурие и закона на Ф ...

                                               

Карл фон Цьоринг-Цернхаузен

Роден е през 1804 година в Цернхаузен, Бохемия. Той съсредоточава дейността си в изучаването на Дунавския воден път и австро-унгарските железници. Между 1948 – 1949 година е депутат във Франкфуртското народно събрание, между 1852 – 1863 година е ...

                                               

Ян Чекановски

Ян Чекано̀вски е полски антрополог, етнограф, статистик, пътешественик и езиковед, професор, преподавател и ръководител на Катедрата по етнология, както и ректор на Лвовския университет, ръководител на Катедрите по антропология на Познанския и Лю ...

                                               

Август Шльоцер

Август Лудвиг фон Шльоцер е германски и руски историк, публицист и статистик. Автор на така наречената и известна норманска теория, според която норманите са в основата на древноруската държавност и култура. Член-кореспондент на Гьотингенската ак ...

                                               

Уеб трафик

Уеб трафик е количеството данни, което се обменя чрез всеки уеб сайт. Той представлява голяма част от глобалния интернет трафик. Определя се от броя на посетителите и броя на страниците, които посещават. Уеб сайтовете наблюдават входящият и изход ...

                                               

Теория на изчислителната сложност

Теория на изчислителната сложност е клон на компютърните науки, който изследва ресурсите, необходими за решаване на дадена задача, с помощта на компютър, както и сравнение на ефикасността на различните алгоритми, за решаването на този проблем. Ос ...

                                               

Софтуерни метрики

Метриките на даден софтуер са големина, която отразява качеството на отделните части от програмата посредством числена стойност. Метриките се делят на: традиционни и Метрики за измерване на процеса на развитие на софтуер обектно-ориентирани Метри ...

                                               

Белфегор (роман)

"Белфегор" е роман на френския писател Артюр Бернед. За първи път е публикуван през 1927 г., като същевременно е филмиран. Впоследствие е адаптиран още няколко пъти. Определян е като криминален роман и роман на ужасите.

                                               

Говори (роман)

"Говори" е роман публикуван през 1999 г. от писателката Лори Халс Андерсън, която разказва историята на Мелинда Сордино. След като е изнасилена на парти, Мелинда е отбягвана от приятелите си, защото тя не желае да каже защо е извикала полицията. ...

                                               

Двойна застраховка

"Двойна застраховка" е роман на американския писател Джеймс Кейн. Романът е публикуван първоначално на части през 1936 г. в американското списание "Liberty magazine". Издаден е през 1943 г. с твърди корици заедно с още две други творби на Кейн в ...

                                               

Пощальонът винаги звъни два пъти

"Пощальонът винаги звъни два пъти" е роман на американския писател Джеймс Кейн. Романът е публикуван през 1934 г. от американското издателство "Alfred A. Knopf". Романът се смята за един от най-значимите криминални романи на 20 век. Включен е в к ...

                                               

Дъждовен дракон

Дъждовен дракон е сборник с разкази на холандския писател Роберт ван Хюлик, с главен герой съдията Ди, китайски магистрат, живял през VІІ век, по време на управлението на династията Тан. Сборникът е издаден през 1967 г. от британското издателство ...

                                               

Дъщеря на времето

Дъщеря на времето е роман на шотландската писателка Джоузефин Тей. Романът е издаден през 1951 г. от британското издателство "Peter Davies". Името на романа се основава на латинската сентенция Veritas temporis filia – "Истината е дъщеря на времето".

                                               

Екзекуторът

"Екзекуторът" от Стефан Кисьов е първият български постмодерен роман, спечелил в конкуренцията на 65 произведения от други български автори, наградата "Български роман на годината" на фондация ВИК през 2004 г. От 2003 до 2009 г. той е преиздаден ...

                                               

Златното божество

Златното божество е исторически криминален роман на холандския писател Роберт ван Хюлик, с главен герой съдията Ди, китайски магистрат, живял през VІІ век, по време на управлението на династията Тан. Романът е написан през 1956 г. и издаден през ...

                                               

Лакираният параван

Лакираният параван е исторически криминален роман на холандския писател Роберт ван Хюлик, с главен герой съдията Ди, китайски магистрат, живял през VІІ век, по време на управлението на династията Тан. Романът е издаден през 1962 г. от издателство ...

                                               

Лицата на мрака

Случайната експлозия на граната, докато градинарства в имота си, обезобразява и лишава големия индустриалец Ермантие от зрението. Това е началото на бавна рехабилитация. След месец в болницата за него все още е трудно да се ориентира, когато се о ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →