ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68                                               

Министерство на комуникациите и информационните технологии (Индия)

Министерството на комуникациите и информационните технологии на Индия е правителствено министерство, част от правителството на страната. То се състои от 3 департамента: Департамент по информационните технологии Департамент по пощите Департамент п ...

                                               

Електронно обучение

Електронно обучение, съкратено ЕО, е познание, ръководено с помощта на електронна медия. Според речника на термините по е-обучение, значението е следното: образование чрез интернет, мрежа или компютър. Мрежата позволява трансфер на данни, а чрез ...

                                               

Duolingo

Duolingo е безплатна онлайн платформа за чуждоезиково обучение, краудсорсване на текстови преводи и център за оценяване на нивото на владеене на чужд език. Duolingo предлага всичките си курсове по чужди езици безплатно, като се издържа както от р ...

                                               

Автодидактизъм

Автодидактизмът е понятие, което се използва за назоваване на самообучение или обучение, насочено към самия себе си. Автодидактизмът се характеризира с ентусиазъм за самообучение и висока степен на самомотивация. Много рядко хората се стремят да ...

                                               

Автоматизирана оценка

Автоматизирана оценка е функционалност на експертни системи, системи за решаване на проблеми, системи с изкуствен интелект, системи за електронно обучение, която по налична база от знания и специфични правила върху дадена област дава отговор или ...

                                               

Виртуален свят

Виртуални светове са изкуствени среди, които са проектирани така, че да пресъздадат ситуации от реалния живот. Продължаващото развитие на тримерната виртуална реалност и онлайн обществата води до появата на идея за създаването на нови мултимедийн ...

                                               

Виртуално обучение

Виртуално обучение е понятие, с което се означават всички дейности в обучението, които не се извършват по стандартния начин "лице в лице", а в среда, при която преподавателите и обучаемите са разделени по отношение на време и място. Виртуалното о ...

                                               

Гъвкаво обучение

Гъвкаво обучение е термин използван най-често в областта на електронното обучение. Гъвкаво обучение е обучение, което дава на учащите достъп до възможности и средства за учене в удобно за тях време, място и темпо. Съвременното разбиране за т. нар ...

                                               

Задачи за оценяване

Задачи за оценяване E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices дава следното кратко обяснение на термина assessment tasks – това са дейности, които обучаемите извършват, с цел да покажат своите знания и компетентности.

                                               

Имейл група

Имейл група е колекция от имена и адреси, използвани от лице или организация за изпращане на материали до множество получатели. Терминът често се разширява с включването на хора, абонирани за такъв списък. Имейл групата представлява специален нач ...

                                               

Инструменти за оценяване

Инструменти за оценяване в контекста на електронното обучение се отнасят до начините на събиране на данни относно постиженията на обучаемия и това, доколко добре е усвоил преподавания материала. Инструментите за оценяване могат да включват въпрос ...

                                               

Интерактивна мултимедия

Интерактивна мултимедия се нарича всеки софтуерен продукт, в който по подходящ начин се обединяват аудио-видео технологии, текст и анимация, с цел да мотивират потребителите и да привлекат тяхното внимание. В най-общ смисъл, интерактивната мултим ...

                                               

Информационна грамотност

Информационна грамотност – този термин описва нуждата от осведоменост относно дадена информация или ресурси, както и способността потребителите да знаят къде да я намерят и как да я използват ефективно и ефикасно. Информационната грамотност се де ...

                                               

Информационна общност

Информационната общност представлява виртуално или физическо пространство, в което общности със съвместни интереси споделят информация. ИО се възползват от съвременните мрежови технологии, с цел да се позволи на възможно най-много хора да имат до ...

                                               

Компютърно-базирано обучение

Компютърно-базирано обучение е форма на обучение, организирано и управлявано с помощта на компютър. При компютърно-базираното обучение КБО компютрите са ключов компонент от средата, в която се провежда обучението. Освен употребата на компютри в к ...

                                               

Културно обучение

Културно обучение се нарича начинът, по който група хора в рамките на едно общество или култура учат и предават нова информация. До голяма степен стиловете на учене са повлияни от степента на културна социализация на децата и младите хора.

                                               

Образователна психология

Образователната психология е най-общо изследване и изучаване на това как хората учат в учебна среда, тоест това е изследване на методите и способите на учене в образователната среда, още на ефективността на образователната намеса, психологическо ...

                                               

Образователни цели

Образователни цели Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices дава следното кратко обяснение на термина "educational objectives" – излагане, отчет на резултати, от планирани образователни проекти или програми.

                                               

Обратна връзка

Обратната връзка представлява най-общо казано събраната или получена информация от въздействието на определен обект, програма или процес. Терминът се използва в различни сфери на човешкото познание.

                                               

Обучение чрез проучване

Обучение чрез проучване / изследване е процес на обучение, в чиято среда, обучаемите са въвлечени в дейности, подтикващи ги да задават въпроси, да провеждат проучване, да разрешават дадени проблеми и по този начин да достигнат до определени извод ...

                                               

Онлайн обучение

Онлайн обучението е вид обучение, което се осъществява чрез компютърни и информационни технологии. То е определяно като "педагогика, подсилена от цифровите технологии". В някои случаи не се осъществява взаимодействие лице в лице между обучител и ...

                                               

Онлайн педагогика

Онлайн педагогиката или педагогиката за онлайн обучение разглежда единствени по рода си подходи за учене и преподаване, които са особено подходящи за прилагане при обучение, извършвано посредством мрежови технологии като интранет и Интернет.

                                               

Отворено обучение

Това понятие включва всички организирани образователни дейности, под ръководството на образователна организация, които са достъпни за обучаващите се по отношение на множество критерии, като например време, темпо и място на учене. Отвореното обуче ...

                                               

Подкрепа за обучаемите

Подкрепа за учащите/обучаемите са всички форми на подпомагане, предлагани на учащите, за да започнат, поддържат или завършат образованието си. Терминът ПУ е с широко значение, поради което тук неговият смисъл ще бъде разгледан в рамките на дистан ...

                                               

Проблемно-базирано обучение

Проблемно-ориентирано обучение, ПОО или още като проблемно-базирано обучение, ПБО е тип центрирана към учещия педагогика, при която обучаваните учат за даден въпрос в контекста на комплексни, многостранни и реални проблеми. При това се осигуряват ...

                                               

Проектиране и разработка на мултимедия

Проектирането и разработката на мултимедия описва процеса на планирането и разработването на компютърен софтуер, при който в един продукт по подходящ начин са обединени аудио-видео, текст и анимация. Отделните медии – текст, графика, анимация, зв ...

                                               

Ресурси за курс

Терминът ресурси за курс се използва за означаване на всички дигитализирани учебни материали, т.е. образователни ресурси, насочени към или свързани с ученето и преподаването на учебен предмет или курс. За много образователни технолози ресурсите з ...

                                               

Самооценяване

Самооценяване E-Learning: A Guidebook of Principles, Procedures and Practices дава следното кратко описание – в контекста на образованието, самооценяването представлява оценката на учащите за техния собствен труд.

                                               

Сериозна игра

Сериозна игра е общо название за игра, която е създадена с цел, различна от забавление. Терминът произлиза от сферата на компютърните образователни игри, но с времето се развива и покрива много широк спектър от приложения с игрови елемент. Все по ...

                                               

Система за управление на обучението

Система за управление на обучението e софтуерно приложение за управление, администриране, документация, проследяване и докладване на обучителните програми, класове и онлайн събития, програми по е-обучение и съдържание по обучението. Система за уп ...

                                               

Уеб-базирано обучение

Уеб-базирано обучение се нарича съвкупността от всички обучителни дейности, които използват световната мрежа като помощно или основно средство за обучение. Уеб-базираното обучение, често неточно наричано онлайн обучение, е главният компонент на п ...

                                               

Учебен обект

Учебен обект е структурирано и многократно използваемо учебно съдържание, т.е учебният обект е всеки отделен, напълно самостоятелен, ресурс, създадено за постигане на конкретна учебна цел. Дигиталният учебен обект е електронен ресурс с образовате ...

                                               

Учебно портфолио

Учебното портфолио е набор от материали, които обучаемият е подготвял като доказателство за своите знания, под формата на документи или папки. Портфолиото може да бъде папка, която да съдържа материали, изготвени от обучаемия, които да бъдат осно ...

                                               

Учебно скеле

Учебно скеле се нарича правилно структурирана основа, необходима на обучаващите се, за усвояването на нови за тях концепции и умения. Тази основа може да включва: Интригуващи задачи Шаблони и упътвания Насока в развиването на когнитивни и социалн ...

                                               

Интернет

Интернет или Мрежата, а в разговорния български език и като нет, е глобална система от свързани компютърни мрежи, която чрез стандартен комплект протоколи TCP/IP обслужва милиарди потребители по целия свят. Тя представлява мрежа от мрежи, съставе ...

                                               

.wiki

.wiki е домейн от първо ниво. Предложен е в новата програма за домейни от първо ниво на ICANN и е на разположение от 26 май 2014 г. Той е предвиден за използване за уики уебсайтове, но няма ограничение за какво може да се ползва.

                                               

Climm

climm е свободен софтуер – конзолен instant messaging клиент поддържащ различни операционни системи, включително AmigaOS, BeOS, Windows, Mac OS X, NetBSD/OpenBSD/FreeBSD, Linux, Solaris, HP-UX, и AIX. climm има много от възможностите на официални ...

                                               

I-mode

i-mode e безжична интернет услуга, популярна в Япония постепенно популяризираща се и в други части на света. i-mode е пуснат в Япония на 22 февруари 1999 г. Услугата позволява достъп до определен брой сайтове, от които се получава разнообразна ин ...

                                               

ICBM адрес

ICBM адрес или ракетен адрес е хакерски жаргон за географските координати на даден човек, поставени в текстовия блок, автоматично добавян като "подпис" на електронна поща, интернет форум, съобщение в Usenet или друг публично достъпен файл.

                                               

Ping

Ping е компютърна програма за мрежова администрация, използвана за проверка на достъпността на хостове в интернет или локална мрежа. Използва протокола. Името пинг произлиза от сонарната терминология. Ping работи на принципа на ехото, като изпращ ...

                                               

REST

REST е стил софтуерна архитектура за реализация на уеб услуги. Основната идея е да се определи системен ресурс, който се променя в резултат на взаимодействието между доставчика на услуги и потребителя. Архитектурният модел REST включва взаимодейс ...

                                               

SDSL

SDSL е слабо известна и разпространена в България технология за предоставяне на широколентов достъп до Интернет, използващ наличните медни телефонни кабели. SDSL се отличава от другите DSL технологии по това, че скоростите на предаване и приемане ...

                                               

Гугъл бомба

Термините Гугъл бомба и Гугъл промиване се отнасят до действия, целящи да повлияят на подредбата на определени уебстраници сред резултатите, открити от търсачката Гугъл, така че да се повиши вероятността да се откриват и кликат от потребителите о ...

                                               

Динамична уебстраница

Динамичната уебстраница е уебстраница, чието съдържание варира в зависимост от заложените параметри, предоставени от потребителя или от компютърния софтуер.

                                               

Ефект на Страйсънд

Ефектът на Страйсънд е феномен в Интернет, при който опитът за цензуриране или премахване на дадена информация води до нейното масово разпространение. Например опитите за цензуриране на снимка, число, файл или уебсайт водят до появата на множеств ...

                                               

Интернет икономика

Интернет икономика се отнася до правенето на бизнес чрез пазари, чиято инфраструктура е базирана на Интернет и Световната мрежа. Интернет икономиката се различава от традиционната икономика по множество начини, включително: комуникация, сегментац ...

                                               

Култ към мъртвата крава

Култ към мъртвата крава е анархистична хакерска групировка, създадена през 1984 в Тексас. Неин водач е Swamp Ratte, който в миналото е бил системен администратор на BBS. Автори са на един от най-известните в миналото троянски коне – Back Orifice. ...

                                               

Мрежова неутралност

Мрежовата неутралност е принцип, касаещ работата на интернет доставчиците, според който интернет скоростта към определени уебсайтове не бива да се манипулира и те нямат право да я ограничават или да блокират сайтове и/или услуги в киберпространст ...

                                               

Онлайн

"Онлайн" е термин от областта на информационните и комуникационни технологии. Впоследствие обаче употребата му се разширява, той излиза от границите си и чрез общуването на хората и асоциацията свързана с него, се превръща в по-широко понятие. Ан ...

                                               

Подкаст

Подкаст е асинхронно радиопредаване, излъчвано по Интернет. Подкастовете са аудио- или видео файлове, достъпни за автоматично сваляне download от Интернет. Потребителите имат избор да ги слушат или гледат за видео на компютър или на плейър MP3 pl ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →