ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63                                               

Мрежов модел на база данни

Мрежовият модел на база данни е гъвкав начин за представяне на обекти и връзките между тях. Предложен е от Чарлс Бакман, който получава награда на Тюринг за него през 1973 г., а е разработен като стандартна спецификация през 1969 година от консор ...

                                               

Релационна база данни

Релационна база данни е тип база данни, която съхранява множество данни във вид на релации, съставени от записи и атрибути и възприемани от потребителите като таблици. Релационните бази данни понастоящем преобладават при избора на модел за съхран ...

                                               

Байт

Байт e единица за обем на информация, записана в цифров вид. Информационната единица байт е по-голяма от единицата бит, представя се от осем двоични бита и е основна информационна единица, използвана като мярка за количеството на информацията от ...

                                               

Бит (информатика)

Бит е най-малката информационна единица за измерване на количеството информация от нейното вътрешно представяне в компютрите. Думата е създадена като съкращение на bi nary digi t – "двоична цифра". Бележи се с bit или с малката латинска буква b.

                                               

Гигабит

Гигабит е единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит. Представката гига- е определена в Международната система единици като множител 10 9. 1 гигабит = 10 9 бита = 1 000 бита Единицата гигабит се означава със символа Gbit ...

                                               

Килобит

Килобит е единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит. Представката кило- е определена в Международната система единици като множител 10 3. 1 килобит = 10 3 бита = 1000 бита Единицата килобит се означава със символа kbit ...

                                               

Машинна дума

Машинна дума в изчислителната техника е термин за естествена единица от данни, използвана при определен компютърен дизайн. Машинната дума е дефакто фиксирана, определена по големина група от битове, които се поддържат заедно от системата. Броят н ...

                                               

Мегабайт

Мегабайт е единица за количество информация или размер на компютърна памет, равна на 1024 килобайта. Международното означение е MB, което не трябва да се бърка с Mb, едно от означенията за мегабит. Поради постоянното нарастване на капацитета на и ...

                                               

Мегабит

Мегабит е единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит. В съответствие с международния стандарт IEC 80000, част 13, единиците бит и байт се използват с представки от Международната система единици. Представката мега- е опр ...

                                               

Октет

Октетът е единица за цифрова информация, която е съставена от осем бита. Терминът се използва в случаите, когато използването на байт може да бъде двусмислено. За разлика от байта, за чийто размер няма стандарт, и който може да бъде 10, 12 и т.н. ...

                                               

Терабит

Терабит е единица за цифрова информация или за компютърна памет, кратна на бит. Представката тера- е определена в Международната система единици като множител 10 12. 1 терабит = 10 12 бита = 1 000 бита Единицата терабит се означава със символа Tb ...

                                               

ABAP

ABAP е програмен език от високо ниво създаден от германската компания SAP. Синтаксисът е сходен на COBOL. Разработен е през 80-те години на 20 век като език за разработка на бизнес софтуера на компанията SAP. Платформено независим език, чийто изх ...

                                               

Ajax (програмиране)

Ajax е похват в уеб разработките за създаване на интерактивни уеб приложения. Предимството на Ajax е, че посредством използването му уеб страниците се зареждат по-бързо. Посредством асинхронен обмен на малки порции данни "зад кадър" могат да се п ...

                                               

Машинен език

Инструкциите са последователности от битове с различни модели на ползване на паметта, които съответстват на различните команди. Всеки модел процесор или клас/семейство процесори има свой собствен набор от инструкции на машинен език, въпреки че им ...

                                               

Програмни диалекти

Програмен диалект е диалект на програмен език, това е относително малка вариация или разширение на този език, която не променя неговата вътрешна същност. При езици като Scheme и Forth, стандартите могат да бъдат смятани за недостатъчни, неадекват ...

                                               

Медицинска информатика

Медицинска информатика, още като здравна информатика, информатика в здравеопазването, клинична информатика и биомедицинска информатика e междудисциплинарна област, свързваща информатиката, компютърните науки, медицината и здравеопазването. Програ ...

                                               

Двоично разделяне на пространството

В компютърните науки двоичното разделяне на пространството e метод за разделяне на пространството на изпъкнали региони чрез хиперравнини. Това разделяне поражда представяне на обектите в пространството чрез дървовидна структура известна като BSP- ...

                                               

Диаграма на Вороной

В математиката, диаграма на Вороной е вид пълно разделение на метрично пространство, определено от разстояния до дадено множество точки. Диаграмата носи името на руския математик Григорий Вороной и е още известна като декомпозиция на Вороной и те ...

                                               

Java Virtual Machine

Java Virtual Machine е абстрактна изчислителна машина, която е основният компонент, осигуряващ независимостта от хардуер и операционна система. По аналогия на реалните електронноизчислителни машини има набор от инструкции и мани­пулира области от ...

                                               

NaN

NaN e специална стойност на числовите типове данни в компютърните системи, която представя недефинирана или неподлежаща на представяне по друг начин стойност, обикновено при изчисления с плаваща запетая. Например, частното 0/0 е недефинирано като ...

                                               

PictBridge

PictBridge e индустриален стандарт на Camera & Imaging Products Association за директно принтиране. То позволява образи да бъдат принтирани директно от цифров фотоапарат или цифрова камера на принтер, без да се свързва цифровото устройство с комп ...

                                               

VST

VST е стандарт, въведен от Steinberg, който позволява едни и същи виртуални музикални инструменти или звукови ефекти да се използват в редица аудио програми, поддържащи технологията.

                                               

Буфер (изчислителна техника)

Буфер в изчислителната техника е памет за временно съхранение на данни. Потокът на информация може да е към или от изчислителното устройство или в рамките на самото устройство. Използването на буфери помага за изравняването на потоците, чрез коит ...

                                               

Виртуална реалност

Виртуална реалност е термин, обозначаващ нереален свят, създаван чрез компютърни системи и аудио-видео апаратура. Тя е среда, която физически не съществува, но е създадена от информационните технологии, затова най-краткото определение за нея е "н ...

                                               

Двоична представка

Двоичните представки са специални представки за кръгли двоични числа, които трябва да заменят често неправилно използваните в цифровата техника представки от системата SI за кръгли десетични числа. Исторически погледнато, числата от двоичната сис ...

                                               

Еврокалкулатор

Еврокалкулатор е популярен тип калкулатор в държавите от Еврозоната, приели еврото за своя официална национална валута. Прилича и има функции на нормален калкулатор, но освен това има специални функции, свързани с превръщането на предишната валут ...

                                               

Елка-6521

"Елка-6521" е първият български електронен калкулатор. Пуснат е в производство и употреба през 1965 година. Тежи 8.5 килограма, има 3 регистъра и работи с 12 десетични числа. Скоростта при събиране е 0.3 секунди за действие, а при деление – 0.5 с ...

                                               

Изчисления в облак

Облачните изчисления или изчисленията в облак са компютърни услуги, предоставяни на потребител чрез отдалечен компютър, към който потребителят се свързва чрез интернет или чрез специална комуникационна линия. Това е термин от областта на информац ...

                                               

Калкулатор

Електронният калкулатор представлява усъвършенствана преносима сметачна машина, с помощта на която могат да се извършват математически изчисления. Някои нови научни калкулатори поддържат и "символна математика". Възможните изчисления зависят пред ...

                                               

Компютърно инженерство

Компютърното инженерство е дисциплина, която интегрира в себе си няколко области на електроинженерството и компютърните науки, необходими за разработването на компютърен хардуер и софтуер. Компютърните инженери обикновено изучават електроинженерс ...

                                               

Паралелни изчисления

Паралелни изчисления е форма на изчисляване, при която множество изчисления се извършват едновременно, действайки на принципа, че големите проблеми често могат да се разделят на по-малки, които след това да бъдат разрешени успоредно. Има няколко ...

                                               

Процесор

Процесорът е електронна схема, предназначена да извършва аритметически и логически действия/операции върху данни, "подадени" му от външен източник – обикновено памет. Понятието често се използва за обозначаване на централния процесор на дадена ко ...

                                               

Серворайтер

Серворайтерът е специализирано оборудване, използвано за производство на твърди дискове. Целта му е да записва сервоинформация върху пакета дискове. Сервоинформацията служи за прецизното позициониране на магнитните глави, за да записва и чете инф ...

                                               

Сметачна линия

Сметачната линия е преносимо механично изчислително устройство, обикновено състоящо се от три сглобени калибрирани линии и плъзгащ се курсор, използван за отчет на междинните резултати. Изобретена е през 1622 г. от Уилям Отред и до разпространени ...

                                               

Информатик

Информатик, или учен в областта на компютърните науки, е човек, който е придобил знание в компютърната наука, което е изучаването на основите на информацията и изчислението и тяхното приложение в компютърните системи. Учените в областта на компют ...

                                               

Януш Вишневски

Роден е на 18 август 1954 г. в град Торун, Полша. Завършва физика, икономика и информатика. Работи като програмист към международна химическа компания във Франкфурт. Автор е на научни статии и литература. Литературния си дебют прави през 2001 год ...

                                               

Едсхер Дейкстра

Едсхер Дейкстра е нидерландски информатик. През 1972 г. получава наградата "А. М. Тюринг" за основополагащите си приноси за развитие на езиците за програмиране. Бил е Шлумбергер сентениял професор по компютърни науки в Тексаския университет в Ост ...

                                               

Макс Еве

Проф. д-р Махгилис Еве Euwe – фамилията се произнася най-близко до Йове) е нидерландски учен, повече известен като шахматист, международен шахматен функционер и съдия. Той е 5-ият световен шампион по шахмат от 1935 г. до 1937 г. Печели световната ...

                                               

Любомир Илиев (математик)

Любомир Илиев е български учен математик, академик на БАН. Той е сред пионерите в създаването и развитието на изчислителната техника и информатиката в България.

                                               

Лари Теслър

Ло́рънс Го́рдън Те́слър е американски информатик, работил в областта на взаимодействието между човек и компютър. Той е програмистът, който фактически е въвел в употреба клавишните комбинации Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V. Теслър е работил в Xerox PARC, ...

                                               

Петер Наур

Петер На̀ур е датски учен в областта на информатиката, един от пионерите на компютърните науки и единственият датчанин, носител на наградата "Тюринг".

                                               

Алексей Пажитнов

Алексей Пажитнов е руски компютърен програмист, разработил, заедно с Дмитрий Павловски и Вадим Герасимов, известната видеоигра Тетрис. Права върху играта Пажитнов получава след падането на Желязната завеса.

                                               

Армен Саркисян

През октомври 1991 г. Саркисян създава посолство на Армения в Лондон – първата арменска дипломатическа мисия на Запад. В допълнение към дипломатическата мисия в Обединеното кралство, той става старши посланик на Република Армения в Европейския съ ...

                                               

Катерина Юшченко

Катерина Лонгвивовна Юшченко е украински учен, специалист в областта на компютрите и информационното изследване, член-кореспондент на Съветската академия на науките, член-кореспондент на Украинската съветска академия на науките, почетен член на А ...

                                               

Front-end разработчик

Web front-end е термин, описващ частта от уеб приложение или страница, която е видима за крайния потребител. Целта на front-end разработчиците е създаването на интернет сайтове и уеб приложения базирани на интернет технологии като HTML, CSS, Java ...

                                               

Програмист

Програмист е някой, който пише, създава компютърен софтуер. Компютърният програмист е специалист в софтуерното програмиране и може да ползва различни езици като C, C#, C++, Java, JavaScript, Python, PHP и много други. Много често "програмист" се ...

                                               

Софтуерен инженер

Софтуерният инженер е една от най-търсените и добре платени професии в света. Броят на заетите в момента в тази област е приблизително 910 хиляди, което е почти два пъти повече от другите най-популярни компютърни професии. Около 57% от софтуернит ...

                                               

Уеб дизайнер

Уеб дизайнерът се занимава с изработването на уеб страници в Интернет пространството. Може да създава цялостен уеб сайт или апликация, както и конкретна част от конкретния уеб продукт. При създаване на цялостен проект за уеб сайт уеб дизайнерът т ...

                                               

Компютърна архитектура

Компютърната архитектура е съвкупност от характеристики и параметри, определящи функционалната, логическа и структурна организация на компютрите. Това понятие включва принципите на построяване и функциониране на компютърните системи, заедно с осн ...

                                               

Intel P5 (микроархитектура)

P5 е микроархитектура, разработена от Интел и въведена на 22 март 1993 г. Тя е от пето поколение и е първата със супрескаларна архитектура IA-32. При тази архитектура размера на пътечките е намален, а скоростта на шината за данни и адресната шина ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →