ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 62                                               

Нулев километър

Нулев километър ; на френски: point zéro) в много страни по света се нарича особеният знак, често в центъра на столицата, символизиращ началната точка за отчитане на разстоянията между селищата в страната. Подобни знаци има понякога и в други гра ...

                                               

План (геодезия)

Планът, също като картата, е умалено мащабно изображение, но на малка част от земната повърхност, при изработването на който не се взима предвид кривината на Земята. Мащабите, в които се изработва планът, са значително по-едри от тези на картата. ...

                                               

APL

APL е странен, необичаен и мощен програмен език, който може да се използва за компактно и находчиво решаване на различни задачи. Той, освен че използва гръцки букви и специални символи, е и компактен и мощен. APL се различава от повечето други пр ...

                                               

JPEG

JPEG е графичен формат за компресиране на растерни изображения, разработен в края на 80-те години на XX век. Названието JPEG е съкращение от Joint Photographic Experts Group – името на групата, отговорна за стандартизацията на формата. За разлика ...

                                               

Tagged Image File Format

Tagged Image File Format е формат за запис на растерни изображения. Първоначално разработен като универсален формат за съхранение на сканирани изображения, днес това е най-масово използваният формат за растерни изображения в предпечатната подгото ...

                                               

Биологично вдъхновени изчисления

Биологично вдъхновените изчисления съставят област на научни изследвания на границата между компютърните науки, математиката и биологията, тясно свързана с областта на изкуствения интелект и машинното обучение. Областта изследва математическото и ...

                                               

Ключова дума

Ключовата дума е дума или фраза, измислена от автора на документ, целяща да посочи основната тема и да послужи при класификацията на документа. Има няколко начина да се определят ключовите думи на документите. Те варират в зависимост от използван ...

                                               

Колофон (библиография)

Колофон в библиографията е термин, обозначаващ страница с данни за книгата. В него се посочват заглавието на книгата, имената на автора и преводача, издателство, град и година на печат, пореден номер на изданието, ISBN или еквивалент, печатница, ...

                                               

Неотхвърляне

Неотхвърляне, още известно като оригиналност и невъзможност да отрича, е понятие от приложната криптография в информатиката, обозначаващо начин за доказване, че изпращачът на цифрови данни наистина е изпратил дадено съобщение. В България начинът ...

                                               

Отрицание

Отрицанието в логиката представлява съждение, което е противоположно на друго съждение. Всяко съждение има свое съответно противоположно съждение, например "навън вали" – "навън не вали". Отрицанието може да представлява също операция, извършвана ...

                                               

Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов"

ПГИИ "Джон Атанасов" е средно училище в град Търговище, на адрес: ул. "Братя Миладинови" № 42. В училището се обучават 530 ученика по 8 специалности в 22 паралелки. От 1998 година насам директор на училището е Георги Димитров Николов.

                                               

Разпределена база от данни

Разпределената база от данни е логически интегрирана база от данни, която физически е разпределена във възлите на компютърната мрежа. Възниква с оглед обединяването на изчислителни, програмни и информационни ресурси при изграждане на компютърни м ...

                                               

Релационни системи за управление на бази данни

Релационни системи за управление на бази данни или както са също известни с английското им наименование relational database management system са системи за управление на бази данни, които са базирани на релационен модел, който е предложен от Едга ...

                                               

Сол (криптография)

Сол в криптографията е защита на криптиране на база ползване на дълга поредица от случайни буквено-цифрени и специални символи като втори вход, която методика се ползва за защита срещу атака по таблица-дъга или речникова атака, най-често при хеши ...

                                               

Стеганография

Стеганографията е изкуство и наука за писане на скрити съобщения по такъв начин, че никой освен получателя да не разбере за съществуването на съобщението; това е в противовес на криптографията, при която съществуването на писмото не е скрито, а с ...

                                               

Стек (структура от данни)

Стекът е линейна структура от данни в информатиката, в която обработката на информация става само от едната страна наречена връх. Дъното не е и не трябва да е достъпно. Стековете са базирани на принципа "последен влязъл пръв излязъл" Стек произли ...

                                               

Таблица дъга

Таблицата дъга представлява справочна таблица, пищов за разбиване на пароли с атака с груба сила. Най-често ползваните пароли са изчислени в хеш компилация и заедно с хеша са оформени в справочна таблица. При ползване на таблицата дъга противникъ ...

                                               

Цифрова клавиатура

Цифровата клавиатура е набор от клавиши с цифри и аритметични или други знаци. Цифровата клавиатура може да бъде част от основна компютърна клавиатура или допълнително устройство, което съдържа само набор с клавиши за цифри. Тя дава възможност за ...

                                               

Алгоритъм

Алгоритъм е термин от математиката, информатиката, лингвистиката и други области, с който се описва сложно действие чрез редица от елементарни действия, които изпълняващият може да извърши в последователни стъпки без допълнителни обяснения. Обикн ...

                                               

Bucket сортиране

Bucket sort, или bin sort, е сортиращ алгоритъм, който работи чрез разделяне на един масив в определен брой контейнери. След това всеки "контейнер" се сортира индивидуално, или чрез използване на различни сортиращи алгоритми, или чрез рекурсивно ...

                                               

LZMA

Лемпел-Зиф-Марков-алгоритъм или съкратено е алгоритъм за компресиране на данни разработван от 1998 и използван в 7z формата на архиватора 7-Zip. Той използва компресия, базирана на речник, подобна на LZ77, и има висока степен на компресиране и пл ...

                                               

Алгоритъм за сортиране

Алгоритъм за сортиране е алгоритъм, който подрежда списък от елементи в определена последователност. Най-използваните подредби са числовите и лексикографските подредби. Ефективните алгоритми за сортиране са важни за оптимизацията на други алгорит ...

                                               

Алгоритъм на Брезенхам

Алгоритъмът на Брезенхам е често използван за изчертаването на линии на компютърния екран, понеже за работата си използва само цели числа – събиране, изваждане и побитово преместване. Това са операции, които се извършват изключително бързо в срав ...

                                               

Алгоритъм на Гаус-Нютон

Алгоритъмът на Гаус-Нютон е модификация на метода на Нютон, разработена от Карл Фридрих Гаус за решаване на нелинейни задачи за най-малките квадрати, в които се търси минимума на: S p = ∑ i = 1 m f i p) 2, {\displaystyle Sp=\sum _{i=1}^{m}f_{i}p) ...

                                               

Алгоритъм на Евклид

Алгоритъмът на Евклид е алгоритъм за намиране на най-големия общ делител на две естествени числа. Той е един от първите публикувани алгоритми. Описан е в книгата на Евклид "Елементи" около 300 г. пр.н.е.

                                               

Алгоритъм на Шел

Алгоритъмът на Шел е алгоритъм за сортиране, за който се взема предвид положението на елементите. Той обобщава други сортиращи методи като метода на мехурчето и метода за сортиране чрез вмъкване, като започва сравнението и разменянето на елементи ...

                                               

Бектрекинг

Бектрекинг е общо название на клас от алгоритми, които намират всички или някои решения на изчислителни задачи, по-специално задачи за удовлетворяване на ограничения. При този вид алгоритми решението се образува стъпка по стъпка, като за всяка ст ...

                                               

Бързо сортиране

Бързо сортиране е добре известен сортиращ алгоритъм, разработен от Ч. А. Р. Хор през 1960 г. и публикуван през 1961 г. Основната част на алгоритъма се състои в сравняващо сортиране. В най-лошия случай алгоритъмът има сложност On 2. Средната време ...

                                               

Деление на полиноми

Делението на полиноми е математически алгоритъм за решаване на уравнение от вида: p x = s x q x + r x {\displaystyle px=sxqx+rx\!} за дадени полиноми p и q, т.е. търсят се s и r. To e аналогично на делението с остатък при целите числа.

                                               

Детерминиран алгоритъм

Детерминиран алгоритъм в информатиката е алгоритъм, който винаги при един и същ подаден вход връща един и същ резултат, като преминава през една и съща поредица от състояния. Неформално казано, поведението на такъв алгоритъм е предсказуемо. Детер ...

                                               

Живот (игра)

Играта "Живот" е популярна игра с нула на брой играчи, измислена през 1970 година от Джон Хортън Конуей, която е най-известният пример за клетъчен автомат. Пространството на играта е двумерна решетка от квадратни клетки, всяка от които може да се ...

                                               

Метод на мехурчето

Метод на мехурчето е един от популярните и най-тривиални алгоритми за сортиране. Този алгоритъм за сортиране не е много ефективен, но е лесен за разбиране и съставяне.

                                               

Метод на най-близкия съсед

Методът на най-близкия съсед е един от първите алгоритми за комбинаторна оптимизация, използвани за намиране на решение на задачата за търговския пътник. При този евристичен метод, търговският пътник започва от случайно избран град и итеративно п ...

                                               

Метод на Нютон

Методът на Нютон е алгоритъм, използван за намиране на приблизителни стойности на корените на реални функции. Той използва поредица от последователни все по-точни приближения, до достигане на търсената точност на решението. Започва се със стойнос ...

                                               

Пирамидално сортиране

Пирамидално сортиране е детермистичен алгоритъм за сортиране, който създава сортиран масив. Heapsort е вид алгоритъм за сортиране чрез пряка селекция. Въпреки че е по-бавен, със сложност O, отколкото едно добро приложение на quicksort алгоритъм, ...

                                               

Рекурсия

Рекурсията е явление в програмирането, при което едно понятие се дефинира чрез самото себе си. Тя дава възможност за крайна дефиниция на безкрайно множество. Посредством рекурсия се описват много математически структури и формули, като тяхното мо ...

                                               

Решето на Ератостен

Решето на Ератостен е алгоритъм за намиране на всички прости числа в интервала, където n е произволно естествено число. Алгоритъмът е кръстен на древногръцкия математик Ератостен, на когото е и приписано изобретяването му.

                                               

Сортиране по метода на гребена

Сортирането по метода на гребена е прост алгоритъм за сортиране, първоначално разработен от Владимир Добошевич през 1980 г. По-късно алгоритъмът е преоткрит от Стефан Ласи и Ричард Бокс през 1991 г. Алгоритъмът на гребена подобрява метода на меху ...

                                               

Сортиране чрез броене

В информатиката сортирането чрез броене е алгоритъм за сортиране на съвкупност от обекти спрямо техните ключове, които са малки цели числа. Алгоритъмът брои обектите с различни стойности на ключа, след което разполага в изходния масив съответен б ...

                                               

Сортиране чрез вмъкване

Сортиране чрез вмъкване е прост сортиращ алгоритъм. Чрез сравняващо сортиране сортираният списък се допълва с по един елемент всеки път. Алгоритъмът е доста неефикасен в сравнение с quicksort, heapsort или mergesort, ако се прилага върху големи с ...

                                               

Сортиране чрез пряка селекция

В компютърните науки методът на пряката селекция е алгоритъм за сортиране. Той е един от фундаменталните методи за сортиране и е прост и лесен на имплементиране. Алгоритъмът има сложност от Θn 2, т.е. времето за изпълнението му е пропорционално н ...

                                               

Сортиране чрез сливане

В информатиката сортирането чрез сливане е алгоритъм за сортиране, базиран на сравняване, който винаги има сложност Θ) {\displaystyle \Theta)}. Алгоритъмът се гради на принципа "разделяй и владей". Създаден е от Джон фон Нойман през 1945. Стабиле ...

                                               

Ханойска кула

Ханойската кула е математическа игра, измислена от френския математик Едуар Лука през 1883 година. Играта представлява осем диска, различни по размер един от друг, и три стълба. В началото дисковете са подредени на левия стълб, като най-големият ...

                                               

База данни

База данни представлява колекция от логически свързани данни в конкретна предметна област, които са структурирани по определен начин. В първоначалния смисъл на понятието, използван в компютърната индустрия, базата от данни се състои от записи, по ...

                                               

InnoDB

InnoDB е една от предпочитаните подсистеми на системата за управление на бази данни MySQL, включвана във всички съвременни дистрибуции на MySQL AB. Основното предимство на InnoDB пред други подсистеми от ниско ниво на MySQL е наличието съвместим ...

                                               

MongoDB

MongoDB е система за обработване на бази данни от документи, разработена от 10gen. Тя е от рода на нерелационните бази данни. Вместо да съхранява информация в таблици, както е при традиционните релационни бази данни, MongoDB съхранява структурира ...

                                               

MySQL

MySQL е многопоточна, многопотребителска, SQL система за управление на бази данни с повече от шест милиона инсталации. MySQL AB разпространява MySQL като свободен софтуер под GNU General Public License GPL, но също така под традиционните за комер ...

                                               

SQL

SQL или Език за структурирани запитвания е популярен език за програмиране, предназначен за създаване, видоизменяне, извличане и обработване на данни от релационни системи за управление на бази данни. Стандартизиран е от ANSI / ISO. SQL обикновено ...

                                               

SQLite

SQLite е релационна база данни с отворен код поддържаща стандарта SQL. Реализирана е като библиотека към приложенията, а не като самостоятелно работеща програма. Използва се в продукти, разработвани от Adobe, Apple, Mozilla, Google и др. Концепци ...

                                               

Йерархична база данни

Йерархичните бази данни са един от типовете бази данни, при които данните се съхраняват в предварително определена йерархия, т.е. в дървовидна структура от данни. Една релация от базата данни се представя във вид на таблица, в която всеки ред пре ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →