ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 60                                               

Мини имидж

Мини имидж се нарича имидж на CD или DVD носител в минимален формат, който фалшифицира съдържанието на файловете, като по този начин се подлъгва защитата срещу пиратство. Имидж Image файл се нарича копие на CD или DVD носител, съдържащ се на хард ...

                                               

Подравняване на структури от данни

Под подравняване на структури от данни в компютърните науки се разбира начина, по който данните са подредени в компютърната памет. Състои и се от две отделни, но в същото време свързани концепции: подравняване и запълване на структура от данни. К ...

                                               

Exif

Exif е стандарт за включване на метаданни в графични и звукови файлове генерирани от цифрови фотоапарати и скенери. Стандартът е дефиниран за конкретни файлови формати, а именно – JPEG за компресирани изображения, TIFF за некомпресирани изображен ...

                                               

Versant Object Database

Versant Object Database е продукт предназначен за големи предприятия, който поддържа масивна конкурентност и големи набори от данни, създаден от "Versant Corporation". The Versant Object Database позволява на разработчиците използващи обектно-ори ...

                                               

Абстракция (компютърни науки)

В компютърните науки абстракцията е техника за управление сложността на компютърните системи. Тя работи като създава ниво на сложност, на което човек комуникира със системата, оставяйки по-сложните детайли под това ниво. Програмистът работи с иде ...

                                               

Администратор на база данни

Администратор на база данни е лицето, отговорно за инсталирането, конфигурирането, обновяването, управлението, мониторинга и поддръжката на бази данни в една организация. Негова главна роля е разработването и проектирането на базите данни, систем ...

                                               

Дигитална следа

Дигитална следа е термин, който проследява процеса на извършени дейности на потребител в дигиталното пространство. Това може да включва информация, произлизаща от интернет, мобилен интернет, уеб пространството и телевизията. Дигиталната следа оси ...

                                               

Дистанционно управление

Дистанционно управление е метод на управление, който се използва за контрол на машина или битов електроуред от разстояние. Управлението се осъществява чрез специално за целта електронно устройство предаващо някакъв сигнал и контролирано от човека ...

                                               

Електронна обработка на данни

Електронната обработка на данни представлява употребата на автоматизирани методи за обработката на данни. Обикновено са използвани относително прости, последователни действия, за обработката на големи количества сходна информация. Например в сист ...

                                               

Нормативен контрол

Нормативният контрол в библиотечното дело е метод за организиране на библиотекарските каталози и библиографската информация чрез използване на уникално, различно наименование за всяка тема и личност., което се нарича контролен запис или библиогра ...

                                               

Обработка на данни

Обработката на данните е термин от информатиката, с който се означава "събирането и манипулирането на записи с данни с цел произвеждането от тях на смислена информация". Обработката на данни може да включва в себе си различни действия с данните: ...

                                               

Система за управление на съдържанието

Система за управление на съдържанието е вид приложен софтуер, който позволява публикуването и редактирането на уебсайт, както и поддръжка на главен интерфейс. Целта е да се улесни изграждането на динамичен уебсайт, с възможност за лесна и бърза п ...

                                               

Стандартни стриймове

В компютърното програмиране, стандартните стриймове са предварително свързани входящи и изходящи комуникационни канали между компютърна програма и нейната платформа. Трите входящи/изходящи връзки се наричат стандартен входящ поток, стандартен изх ...

                                               

Стриймове

При комютърните мрежи, стриймовете са вградената софтуерна рамка, в Unix System V. Стриймовете се използват за имплементиране на драйвъри, мрежови протоколи и междупрограмова комуникация. Стриймовете представляват верига изградена от секции от пр ...

                                               

Управление на съдържанието

Управлението на съдържанието е система от процеси и технологии, които се използват за поддържане на жизнения цикъл на цифровата информация. Примери за системи за управление на съдържанието са системата на Уикипедия, системи за управление на съдър ...

                                               

Идентификатор на дигитален обект

Идентификатор на дигитален обект, обозначен с DOI е параметър на системата за идентификация на обекти в дигиталното пространство – вид постоянни етикети, които се прикрепяват към обект намиращ се в дигиталната мрежа. Използват се, за да предостав ...

                                               

Единен граждански номер

Единният граждански номер представлява 10-цифрен низ от няколко числа, който е уникален за всеки български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец. Той служи за административен идентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН с ...

                                               

Опус (музика)

Опус, често съкращавано Op. преди музикалната творба, е номер, който следва реда на публикуване на дадената музикална творба. За да посочи конкретното място на дадена творба в музикален каталог, опус номерът е съчетан с кардинален номер, например ...

                                               

Повиквателен знак

Повиквателният знак, наричан още "опознавателен знак", "опознавателен сигнал", "позивна" или "инициал", е уникален код – име или последователност от букви и/или цифри, които служат за разпознаване на кореспондентите при радиовръзка. Повиквателния ...

                                               

EURODAC

EURODAC е автоматизирана система на Европейския съюз за дактилоскопска идентификация на бежанци, търсещи убежище и незаконни имигранти в ЕС. Системата има за цел ускоряването на идентификацията на индивидите, улесняване на избора на страна-членка ...

                                               

Биометрия

Биометрията комбинира методи за уникалното разпознаване на хората базирано на присъщите им физически или поведенчески черти. В информационните технологии в частност, биометрията се използва за идентифициране на хората като контрол за достъп. Биом ...

                                               

Визитна картичка

Визитната картичка, наричана разговорно визитка обикновено представлява парче картон с размери 9 x 5 см, на което е изписано име и информация за контакт. Няма установено правило как изглежда дадена визитка, какво да е изобразено и изписано на нея ...

                                               

Електронна идентификация

Електронната идентификация е процес на използване на данни в електронна форма за идентификация на лица, които данни представляват по уникален начин дадено физическо лице. Използва се от потребители и организации за достъп до услуги, предоставени ...

                                               

Лични данни

Лични данни – легалната дефиниция на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или пове ...

                                               

Подпис

Подписът е кратък текст или написано на ръка изображение на нечие име, псевдоним, или дори просто "X" или друг знак, чрез който една личност удостоверява самоличността си върху даден документ. Артистичният подпис се нарича автограф. Калиграфията ...

                                               

Шенгенско споразумение

Шѐнгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система. Подписано е на 14 юни 1985 г. на борда на кораба "Принцеса Мария-Астрид", в Шенген, Люксембург град кр ...

                                               

Kerberos

Керберос е автентикационен мрежов протокол, използващ синхронизиращ такт. Широко се използва от системите за удостоверяване на източник на данни. Използва симетрични ключове и изисква трета удостоверяваща страна. Разширения на Керберос използват ...

                                               

Електронен подпис

Електронен подпис е реквизит на електронен документ, предназначен за защитата му от фалшификация. Издава се от сертифициращ орган и съдържа името на титуляра, сериен номер, дата на валидност и копие от публичния ключ. Някои от електронните подпис ...

                                               

Квалифициран електронен подпис

Квалифициран електронен подпис е електронен подпис, отговарящ на изискванията на Регламент 910/2014 на ЕС за електронни транзакции на вътрешния единен европейски пазар. Той дава възможност да се удостовери авторството на дадено изявление при елек ...

                                               

Лична карта

Личната карта е документ за самоличност, удостоверяващ самоличността на нейния притежател. В почти всички държави по света гражданите са задължени да притежават лични карти. В някои държави първата лична карта се получава на 14 или 16 години. На ...

                                               

Радиочестотна идентификация

Радиочестотната идентификация е един от методите за автоматична идентификация и събиране на данни, в този случай за автоматично дистанционно идентифициране на обекти чрез RF комуникация. RFID се ползва най-често за етикетиране и идентифициране на ...

                                               

Смарт карта

Смарт карта – наричана също чип-карта или карта на ИС – – е всяка карта джобен размер, с вградени интегрални схеми за изчислителна и криптографска обработка. Смарт картите са направени от пластмаса, обикновено PVC, но някои са от полиетилен-тереф ...

                                               

Балтийски път

Балтийският път е мирна демонстрация, проведена в Прибалтийските републики на 23 август 1989 г. Част е от Пеещата революция. Между 1.5 и 2 милиона жители на Естония, Латвия и Литва при обща численост на населенията им около 7 милиона образуват жи ...

                                               

Бенц Патент Моторваген

Автомобилът получава патент номер DRP-37435 "Автомобил, работещ на бензин" от 2 ноември 1886 г. Заявката е от 29 януари 1886 г. и съгласно официалната процедура, това е приоритетната дата на изобретението. Benz Patent-Motorwagen се продава предим ...

                                               

Берлинска стена

Берлинската стена служи за граница между Германската демократична република и Западен Берлин от 13 август 1961 до 9 ноември 1989 г. Разделя западната част на град Берлин от цялата територия на ГДР и от източната част на града. Берлинската стена с ...

                                               

Библия на Гутенберг

Библията на Гутенберг е първопечатно издание на Библията и в частност на Вулгата, отпечатано в Майнц в началото на 1455 г. от Йохан Гутенберг, на чието име е наречена.

                                               

Варшавска конфедерация (1573)

Варшавската конфедерация е важно събитие в история и религията на Полша, състояло се на 28 януари 1573 г., по време на първия конвокационен сейм във Варшава. Нейната цел е постигането на религиозна толерантност в Жечпосполита. Заключителният акт ...

                                               

Велика харта на свободите

Великата харта на свободите, наричана също Магна харта е акт, подписан от английския крал Джон Безземни на 15 юни 1215 г. С него се гарантират и защитават правата и интересите на феодалната аристокрация, бароните и гражданите от действията на пре ...

                                               

Гоблен от Байо

Гобленът от Байо е парче бродиран плат с размери 0.5 на 68.38 м), което изобразява събитията около Норманското нашествие в Англия. Надписите върху него са на латински. Изложено е в град Байо, Нормандия, Франция в Музея на Гоблена от Байо, а в гр. ...

                                               

Декларация за правата на човека и гражданина

Декларацията за правата на човека и гражданина е най-важният документ на Френската революция, определящ индивидуалните права на човека, създаден от Жилбер дьо Лафайет и Оноре Мирабо. Декларацията била приета от Националното учредително събрание н ...

                                               

Договор от Тордесиляс

Договорът от Тордесиляс е споразумение между Кралство Испания и Кралство Португалия за разпределението на сферите на влияние в света между двете държави. Малко преди това е сключена личната уния между Кралство Кастилия и Кралство Арагон, скрепена ...

                                               

Експедиция до Южния полюс на Руал Амундсен

След покоряването на Северозападния проход Амундсен планира експедиция до Северния полюс. След като Северният полюс е достигнат през 1909 г. от Фредерик Кук, и впоследствие от Робърт Пири, той променя плановете си. Когато отпътува с небезизвестни ...

                                               

Енински апостол

Енинският апостол е старобългарски ръкопис от 11 век. Книгата е един от най-старите паметници на кирилица, срещат се и букви от глаголицата. Съхранява се в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в София. Ръкописът е открит случайно пре ...

                                               

Забравените (филм, 1950)

"Забравените" е мексикански драматичен филм от 1950 година на режисьора Луис Бунюел, по негов сценарий в съавторство с Луис Алкориса. В центъра на сюжета се няколко деца от беден квартал на Мексико, въвлечени в престъпни действия от обществената ...

                                               

Затвор S-21

S-21 е кодовото име на затвора Туол Сленг в Камбоджа. В него загиват над 14 000 души, считани за врагове на червените кхмери по време на неговото функциониране от 1975 г. до 1979 г. Кодовата номерация 21 се използва за Сантебал – тайната полиция ...

                                               

Капиталът

"Капиталът. Критика на политическата икономия", известен и само като "Капиталът", е обширен трактат в три тома върху политическата икономия, написан от Карл Маркс и редактиран от Фридрих Енгелс. Книгата е критически анализ на капитализма. Личното ...

                                               

Магьосникът от Оз

"Магьосникът от Оз" от 1939 г. е американски фантастичен мюзикъл с режисьор Виктор Флеминг по детския роман от 1900 г. "Вълшебникът от Оз" от Лиман Франк Баум. За участие във филма са избрани Джуди Гарланд в ролята на Дороти Гейл, Рей Болджър – П ...

                                               

Метрополис (филм)

"Метрополис" е немски ням филм от 1927 година, счита се за първия пълнометражен научнофантастичен филм в историята на киното. Режисиран е от Фриц Ланг и за времето си е най-скъпата кинопродукция. Филмът представлява градска антиутопия, в която си ...

                                               

Песен за нибелунгите

"Песен за нибелунгите" е епическа поема, написана на висок среднонемски. В нейния сюжетен център лежи съдбата на драконоубиеца Зигфрид, убийството му и последвалото отмъщение на съпругата му Кримхилда. Поемата е базирана на предхристиянски старог ...

                                               

Пойтингерова карта

Пойтингеровата карта е изготвено през XIII век копие на карта, представяща по-важните познати на римляните от късната античност градове и пътища. Транскрипцията на името е спорна. Ако се спазват правилата за четене в немския език, трябва да се пр ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →