ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 57                                               

Кампания на горивото

Това е термин от областта на ядрената енергетика. Кампания на горивото е времето на престой на ядреното гориво в активната зона на ядрения реактор до достигане на определена дълбочина на изгаряне. В зависимост от това, кампанията на горивото може ...

                                               

Кампания на реактора

Това е термин от областта на ядрената енергетика и по-специално от експлоатацията на Ядрените Електрически Централи. Кампания на реактора се нарича времето между две последователни презареждания на реактора с ядрено гориво. Това важи за реакторит ...

                                               

Отопление

Отоплението е процес на нагряване на въздуха в дадено помещение, така че той да се поддържа с температура, по-висока от външната. То служи за осигуряване на комфорта в помещения, използвани от хора, или за поддържане на технологично необходими те ...

                                               

Римски салют

Римският салют е жест с изправена напред дясна ръка с длан, обърната надолу и прибрани пръсти. Най-ранното сведение за него е картината на Жак-Луи Давид "Клетвата на Хорациите" от 1784 година. Въпреки че няма свидетелства римският салют да е изпо ...

                                               

Убийство с камъни

Убийството с камъни е начин за екзекуция, при който група хора хвърлят камъни по екзекутирания, докато той умре. При този вид екзекуция няма отделен палач и не може да се определи кой от участниците е причинил смъртта на екзекутирания. За сметка ...

                                               

Ходене

Ходене, разхождане или вървене е едно от основните придвижващи движения при животните притежаващи крайници. Човешкото ходене е най-естественото движение за човека, което се осъществява в резултат на сложна координирана двигателна дейност на скеле ...

                                               

Чирлидинг

Чирлидингът е дейност, при която участниците приветстват екипа си като форма на насърчение. Тя може да варира от скандиране на лозунги до интензивна физическа активност. Може да се изпълнява за мотивиране на спортни отбори, за забавление на публи ...

                                               

Бизнес модел

Бизнес моделът описва как една търговска компания генерира приходи и печалби и генерира стойност за даден бизнес. Бизнес моделът описва процес, при който продуктът се продава или услугата се предоставя срещу заплащане. Докато самите бизнес модели ...

                                               

SOA

Ориентираната към услуги архитектура е начин за асемблиране на софтуерни приложения, инженеринг и бизнес процеси чрез свързване на софтуерни услуги. Програмистите разработват тези услуги използвайки традиционни езици като Java, C, C++, C#, Visual ...

                                               

Дъщерна компания

Дъщерна компания е компания, която е напълно или отчасти собственост или частично или напълно контролирана от друга компания, която притежава повече от половината от акционерния капитал на дъщерната фирма или може да определя пряко или непряко по ...

                                               

Концесия

Концесията е право на експлоатация върху обект от обществен интерес, предоставен от концедент на търговец – концесионер, срещу задължението на концесионера да изгради и/или управлява и поддържа обекта на концесията на свой риск. Концесията се пре ...

                                               

Кооперация

Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Създават се от многобройн ...

                                               

Маркетинг на много нива

Маркетингът на много нива е маркетингова стратегия, в която хората, които отговарят за продажбите, получават финансова компенсация не само за лично осъществените продажби, но и за продажбите на други хора, които те са присъединили, след проучвне ...

                                               

Нискотарифна авиокомпания

Нискотарифна авиокомпания е редовен въздушен превозвач, предлагащ ниски тарифи от цени за пътуване) за сметка на ред обичайни услуги, поддържащ ниски разходи за сметка на ред традиционни разходни пера, реализиращ високи печалби и прираст. Те конк ...

                                               

Отворен музикален модел

Отвореният музикален модел е икономическа и технологична рамка за звукозаписната индустрия, базиран на изследвания, проведени в Масачузетския технологичен институт. Той прогнозира, че възпроизвеждането на предварително записана музика ще се разгл ...

                                               

Патентен пул

В патентното право, патентен пул или патентна група е консорциум от най-малко две компании, съгласни да лицензират патенти, свързани с определена технология. Създаването на патентни пулове може да спести на пентентополучателите и лицензополучател ...

                                               

Софтуер като услуга

Софтуер като услуга, понякога като софтуер при поискване, при възникнала необходимост е модел на доставка на софтуер, при който софтуерът и асоциираните данни са хоствани централно, предимно в облак, и са обикновено достъпни за потребителите чрез ...

                                               

Търг

Аукционът е периодично действащ организиран стоков пазар, вид търг, на който чрез публично или тайно наддаване се извършва продажба на определени видове и качества стоки.

                                               

Финансова пирамида

Финансовата пирамида представлява модел за печелене на пари, при който приемането на нови членове носи приходи на старите членове. Обикновено не се произвеждат никакви продукти или услуги.

                                               

Автохтонна теория за произхода на българския народ

Автохтонната теория за произхода на българите е алтернативна теория за етногенезиса на българите, отхвърляна като маргинална от сериозната историческа наука. Тази псевдонаучна историографска концепция е изложена за първи път в цялостен вид през 1 ...

                                               

Антропологични и генетични проучвания на българите

. Антропологичните и генетични изследвания на българите са насочени към установяване на биологичния произход на съвременната българска нация. Според някои от именитите антрополози от 20 век, като Медисън Грант, Евалд Бансе, Уилям Рипли, Карлтън К ...

                                               

Антропологични и генетични проучвания на прабългарите

Антропологичните и генетични проучвания на прабългарите целят да бъде изяснен произхода на прабългарите. Съгласно наложилата се през 20 век теория за туранския произход на прабългарите, те са формирани като самостоятелен древнотюркски огурскоезич ...

                                               

Образуване на българската народност

Според най-разпространената теория българската народност се формира основно в резултат на сливането на три отделни племенни групи на Балканския полуостров в периода VI – X век – траки, славяни и прабългари. На практика етногенезисът на днешните б ...

                                               

Произход на румънците

Произходът на румънците, съвременен народ в Югоизточна Европа, съставляващ основното население на Румъния и Молдова, е ненапълно изяснен и е предмет на няколко алтернативни теории. Всички те приемат, че говореният от румънците румънски език се фо ...

                                               

Икономика

Икономика е област от производството, разпространението и търговията, както и потреблението на стоки и услуги от различни посредници. Разбрана в най-широкия си смисъл, "Икономиката се определя като социална област, която набляга на практиките, ди ...

                                               

Избор

Изборът е психологично решение, след преценката на множество опции и избор на една или повече от тях. Изборът може да бъде направен между въображаеми възможности Изборът може да е направен между реалните възможности и е последван от съответното д ...

                                               

Планиране

Планирането е оптимално разпределение на ресурси за постигане на определен резултат, както и цялата дейност по определянето на целите, задачите и действията в бъдеще. В най-общ вид обхваща следните етапи: съставяне на програма на действията проек ...

                                               

Държавен комитет за планиране

Държавният комитет за планиране е бивша държавна институция в България, създадена с цел да координира дейността на цялата планова икономика на Народна република България.

                                               

Индекс на Бъкстън

Индексът на Бъкстън е мярка за това колко далече в бъдещето гледа дадена организация или личност при планиране на действията си. Дължината на този период в години дава стойността на индекса на Бъкстън. Например за бакалията зад ъгъла този период ...

                                               

Медия планиране

Медия планиране е процес на планиране за установяване на точните медии, които да бъдат използвани за рекламните цели на дадена организация, с цел оправдаване и извличане на максимална ефективност от заделения за реклама бюджет. За да се изготви м ...

                                               

Планиране на здравословни общности

Планиране на здравословни общности е планиране на общности, които улесняват за хората възможността да живеят здравословно, това може да бъде например даването на възможност на хората да са физически активни и социално ангажирани като част от тяхн ...

                                               

Поетапно планиране

Методи за планиране: 1. Календарни графици- показват развитието на цялостния процес във времето и пространството. Те обхващат всички работи по изграждането на обектите. Проектиране, подготвителни работи, изпробване, пускане в действие и благоустр ...

                                               

Работно заглавие

Работното заглавие е временното име на продукт или проект в периода на разработка, използващо се в правенето на филми, телевизия, романи, видео игри и музика.

                                               

Поведение

Поведението е наборът от действия и бездействия на организма, особено във връзка с околната среда. Отразява способността на живото същество да изменя действията си под влияние на външни или вътрешни фактори. Притежава огромно приспособително знач ...

                                               

Таксис

Та̀ксис – вродена поведенческа реакция изразяваща се в движение на организъм или отделни клетки в отговор на някакъв външен дразнител. Когато движението е насочено към дразнителя, таксисът е положителен, а когато е в обратна посока – отрицателен. ...

                                               

Егоизъм

Егоизмът, или още себичността, е начин на поведение, който се обуславя от мисълта за собствената полза, изгода и защита на собствените интереси, като обикновено се характеризира с определена доза себелюбие. Хелвеций го определя като "разумно себе ...

                                               

Стохастичен процес

В теория на вероятностите стохастичен процес или случаен процес е противоположност на детерминистичен процес. Вместо да се работи със само една възможна реализация на процеса във времето, в стохастичния, или случаен, процес има една неопределенос ...

                                               

Брауново движение

Брауново движение е топлинното движение на микрочастици от твърдо вещество, намиращи се в течна или газообразна среда. Описва се с теорията на случайните процеси в математиката. Математическото му очакване е равно на нула, а дисперсията на t ⋅ σ ...

                                               

Бял шум

Бял шум е случаен сигнал с плоска спектрална плътност на мощността. С други думи сигналът притежава еднаква мощ във всеки постоянен честотен диапазон с произволна централна честота. Белия шум получава своето име от бялата светлина при която спект ...

                                               

Марковска верига

Марковска верига в теорията на вероятностите, е Марковски процес, който приема стойности от дискретно множество, наречено пространство на състоянията, като стойността му се изменя във фиксирани моменти от времето. Казва се, че Марковската верига ...

                                               

Марковски процес

Марковският процес е случаен процес, чиито бъдещи стойности зависят само от текущата, но не и от миналите стойности. Той приема стойности от дискретно множество, наречено пространство на състоянията. Казваме, че в даден момент от времето, Марковс ...

                                               

Марковски процес в непрекъснато време

Марковски процес в непрекъснато време в теорията на вероятностите, е Марковски процес, който приема стойности от дискретно множество, наречено пространство на състоянията, като стойността му се изменя в произволни моменти от времето. Пространство ...

                                               

Марковско свойство

В теория на вероятностите един случаен процес притежава Марковско свойство, ако условното разпределение на вероятността на бъдещите състояния на процеса при зададени текущо и минали състояния зависи само от текущото състояние и не зависи от минал ...

                                               

Розов шум

Розовия шум или шумът 1/ƒ е сигнал или процес с честотен спектър чиято спектрална плътност на мощността е обратно пропорционална на честотата. При розовия шум всяка октава носи еднакво количество мощност на шума. Името произлиза от това че този ш ...

                                               

Уравнение на Фокер-Планк

Уравнението на Фокер-Планк е частно диференциално уравнение, чието решение е плътността на вероятността за преход в марковски процес. Търсената плътност на вероятността може да е тази на скоростта, но уравнението може да бъде обобщено и за други ...

                                               

Шум

Шумът е нежелан, необработен музикално, и смятан за неприятен, звук. Може да бъде силен или слаб. Той е с неопределена и непостоянна честота. Примери за шум са вятърът, духащ листата на дърветата, едновременен говор на много хора, триене на разли ...

                                               

Qubes OS

Qubes OS е безплатна и с отворен код Линукс дистрибуция, която се фокусира върху сигурност, ползвайки иновативни техники. Базирана е на Fedora. Начинът ѝ на работа е различен от останалите "класически" операционни системи. Процесите са изолирани ...

                                               

Shell (компютри)

Командният интерпретатор е потребителски интерфейс за достъп до услуги на съответната операционна система. Като цяло обвивките на операционните системи използват или интерфейс с команден ред, или графичен потребителски интерфейс. Шел е програма, ...

                                               

Windows Service

В операционните системи от семейството на Microsoft Windows сервиз или услуга е изпълним файл, който е разработен така, че да не изисква намеса от потребителя. Windows сервиз може да се конфигурира както да бъде стартиран веднага след boot на опе ...

                                               

Демон (информатика)

В информатиката и по-специално Unix съвместимите системи демон се нарича програма работеща във фонов режим, изпълняваща определена служебна функция в системата, мрежата или предоставяща Интернет услуги. Демонът е програма, която "слуша" и чака за ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →