ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52                                               

Молитва

Молитвата е призоваване или действие, което има за цел да активира връзка с обекта на поклонението чрез съзнателно общуване. Молитвата може да бъде форма на религиозна практика, може да бъде индивидуална или колективна и да се провежда в публична ...

                                               

Мъдрост

Мъдростта е едно от достойнствата на човешката личност, подобно на героизма и красотата. Мъдростта е съчетание на жизнен опит, разум и интуиция. Мъдростта включва още проницателността, прозорливостта, способността за вникване и знанието за това, ...

                                               

Прошка

Прошката е мисловният духовен и емоционален акт на освобождаване от чувства като гняв, раздразнение и негодувание, насочени към друг човек, заради сторени от него нежелани действия или нанесени обиди. Прошката не означава потискане на гнева и раз ...

                                               

Съзерцание

Съзерцание означава "да се възхищаваш на нещо и да мислиш за него". Думата съзерцание идва от латинската дума contemplatio. А нейният корен идва от латинската дума templum, която означава свещено място, където се извършват гадания, или сграда за ...

                                               

Шаманизъм

Шаманизмът е съвкупност от магико-религиозни практики намиращи място в общества, в които е допустима ролята на "шаман". Думата е производна от това название, достигнало в Европа през казаци и руси. Функцията на шамана, независимо как се определят ...

                                               

Име

Най-общо име означава название, наименование на нещо или на някого. Ако се използва без пояснение, се подразбира лично име, например име на човек или на животно.

                                               

Бинарна номенклатура

Бинарната номенклатура е система за наименования от две думи на организмите, като тези наименования се изписват на латински език. За родоначалник на този тип номенклатура се смята Карл Линей, макар че неговата система се отличава в известна степе ...

                                               

Патроним

Патронимът е част от пълното име, основаваща се на личното име на бащата, дядото или по-ранен предшественик от мъжки пол. В днешно време патронимите се използват широко, на места дори задължително. В някои култури, патронимът се изменя според пол ...

                                               

Презиме

Презимето е част от пълното име, което обикновено се изписва между личното име и фамилното име. Презимето е разпространено най-вече в Европа и Западния свят. В България, то представлява патроним – образува се на база личното име на бащата. В няко ...

                                               

Прякор

В социален аспект той може да бъде разделен на два вида, според добрата воля или злонамереност на използващия го: При добронамереното използване прякорът представлява вид псевдоним, използван на добра воля от приятели и роднини, които го употребя ...

                                               

Списък на прякорите на американските щати

Тази статия представлява списък на прякорите на щатите в САЩ. В получерен шрифт са дадени официално признатите прякори. Орегон – Щатът на бобрите – Beaver State Калифорния - Златният щат Golden State, Златният запад Golden West, Щатът на Ел Дорад ...

                                               

Тракийски имена

Тракийските имена, запазени от Античността до наши дни, са над 700 /според Иванова, Недялка и Пенка Радева, От "А" до "Я" – Имената на българите, Народна младеж, 1985, София/. Значението на почти всички е неизвестно. Съвременните българи не изпол ...

                                               

Бит

Бит означава начина на всекидневен живот, съвкупността от жизнени условия, порядки, навици, традиции и обичаи, които са присъщи на народ, класа или социална група. Изследванията на бита са в полето на интерес на хуманитарни дисциплини като антроп ...

                                               

Грижа за себе си

За книгата на Мишел Фуко виж Библиография на Мишел Фуко. Грижа за себе си е поддържането на собственото здраве. Това е всяка активност на индивида, семейството или общността с идеята за подобряване или възстановяване на здравето, за лечение или п ...

                                               

Механизъм за справяне

Механизъм за справяне в психологията, и в някои случаи медицината и биологията, са усилията на организма или психиката за справяне с личните и междуличностните проблеми, или в социологията на дадена група с груповите проблеми, както и на общество ...

                                               

Физическо упражнение

Физическите упражнения са дейност за подобряване и поддържане на физическата форма, както и за цялостното здраве и благополучие. Те спомагат за укрепване на мускулите и сърдечносъдовата система, усъвършенстване на атлетичните умения, загуба на те ...

                                               

Щастие

Щастие е емоционално състояние, при което човек изпитва чувства, вариращи от задоволство и удоволствие до пълно блаженство и прекалена радост. Антиподът на щастието е нещастието. Според философа Фридрих Ницше, истинското щастие е неделимо от инст ...

                                               

Апатриди

Апатри́д, също лице без гражданство, е физическо лице, което не е гражданин или поданик на която и да държава и не притежава доказателства въз основа на които може да се установи принадлежността му към някакво граждансто или поданство. Човек може ...

                                               

Градове за живота

Движението Градове на живота възниква през 2000 г. в Тоскана. През същата година Тоскана обявява като ежегоден празник 30 ноември – денят, в който през 1786 г. Великият херцог на областта Леополд II, по-късно 1790 – 1792 император на Свещената Ри ...

                                               

Кървава неделя (1905)

Събитията от 9 януари 1905 година в Санкт Петербург, наричани още Кървава неделя, са демонстрация, разстрел и последвали гонения на демонстранти. Те са ключово събитие в историята на Русия, станало предпоставка за Революцията в страната от 1905 – ...

                                               

Малцинство

Малцинство или малцинствена група е социологическа група, която не представлява политически доминиращо множество на глас в рамките на населението в дадено общество. И в същото време социологическото малцинство не е задължително да бъде числено ма ...

                                               

Международна женска лига за мир и свобода

Международната женска лига за мир и свобода е феминистка организация с обществено поведение, основаващо се на възгледа, че всяка война може и трябва да бъде избегната. Тя е неправителствена организация с национални секции на всички континенти. Ор ...

                                               

Образование за човешките права

Образованието за човешките права се дефинира като процес на обучение, който създава нужното знание, ценности и дълбоко познаване на човешките права. Целта му е да създаде приемлива култура за човешките права. Този тип обучение насърчава учениците ...

                                               

Поздрав "Черната сила" на летните олимпийски игри 1968

Поздравът "Черната сила" на летните олимпийски игри през 1968 г. е израз на протест от афроамериканските атлети Томи Смит и Джон Карлос по време на церемонията на награждаването им на Олимпийския стадион по време на Летните олимпийски игри, прове ...

                                               

Право на изтриване

Правото на изтриване е право, свързано със защитата на личните данни и по-конкретно с отношенията с администратори на лични данни. Идеята се практикува в Европейския съюз и Аржентина. Проблемът възниква от желанията на индивиди "да определят разв ...

                                               

Право на собственост

Правото на собственост е субективно право на притежаване на даден предмет. В класическата дефиниция на римското право, правото на собственост се състои от три компонента – право на владение възможност за физически контрол над предмета на собствен ...

                                               

Съвет на ООН по правата на човека

Съветът на ООН по правата на човека е международен правозащитен орган в системата на ООН, заменил Комисията на ООН по правата на човека. Представлява спомагателен орган на Общото събрание на ООН. Първото заседание на Съвета се провежда на 19 юни ...

                                               

Хуманитарен статут

Хуманитарен статут е вид закрила, която се предоставя на лица от държава, чиито граждани те не са. По българското законодателство съществуват четири вида закрила – убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила. Правната реглам ...

                                               

Възраст

Възраст е периодът от време, изминало от раждането. Възрастта се отчита посредством единиците за време, като основно се използва "година". Понятието "възраст" отнесено за хората се използва главно в правото, а като по-общ термин – в много науки, ...

                                               

Криза на средната възраст

Кризата на средната възраст е дълговременно емоционално състояние, свързано с преоценката на собствения опит в средната възраст, когато много от възможностите, за които индивида е мечтал в детството си и юношеството, вече безвъзвратно са отминали ...

                                               

Продължителност на живота

Средната продължителност на живота е статистически очакваният период от време, който остава на даден организъм до смъртта му в определен момент. Този времеви период се пресмята обикновено с помощта на таблици, съдържащи емпирични данни за смъртни ...

                                               

Разум

Разум означава висша степен на познавателна дейност, способност за логическо и абстрактно мислене. С други думи, разумът е способността за обобщаване, осмисляне на общите закономерности. Представлява колективно свойство на интелекта и съзнанието ...

                                               

Раса

Раса е научно понятие, обозначаващо система за класификация на човешките същества в големи и отличаващи се популации или групи по анатомични, културни, етнически, генетични, географски, исторически, езикови или религиозни особености или социална ...

                                               

Арийска раса

Арийска раса е наименование, използвано през късния 19 век до средата на 20 век, за да обозначи расова група, подгрупа на европеидната раса. Теориите за арийската раса и особено в нейния специфичен немски стереотип от началото на 20 век от светли ...

                                               

Европеидна раса

Европеоидната раса е категория в някои остарели и псевдонаучни расови класификации, обозначаваща основната част от населението на Европа, Северна Африка, Близкия изток и части от Централна и Южна Азия.

                                               

Монголоидна раса

Монголоидната раса е една от най-многолюдните раси на земята. Думата "монголоид" се образува чрез комбиниране на думата "монгол" и наставката "-оид", която означава "подобен". Образувана е от групи местни жители на Източна Азия, Централна Азия, Ю ...

                                               

Негър

Негър е обозначение. Обемът на понятието и съотношението му с чернокож и тъмнокож са спорни, най-често то обозначава представители на негроидната раса. В ненаучната литература обикновено за негри се считат и представителите на капоидната раса – б ...

                                               

Расиализъм

Расиализмът е спорното убеждение в съществуването и значимостта на расовите категории. Въпреки че този термин се употребява, за да бъде разграничен от расизма, много често той погрешно е смятан за синоним на расизъм. В политическата сепаратистка ...

                                               

Тураниди

Туранската раса е остарял термин, използван през 20 век в общата антропология, за да бъдат обозначени представителите на популациите, населяващи Средна Азия и Казахстан. Съвременната обща антропология, на базата познанията на съвременната биологи ...

                                               

Цветнокожи

Цветнокожи в южноафрикански контекст е названието на нехомогенна група със смесен расов произход, която образува значителна част от населението в Република Южна Африка и Намибия. Нейни представители живеят и в други страни от Южна Африка, както и ...

                                               

Съзнание

Съзнание – едно от основните понятия във философията, социологията и психологията, обозначаващо способността за реализиране на действителността, нейното осмисляне. Обикновено съзнанието се разбира като индивидуалното съзнание, но съществува и общ ...

                                               

Брудершафт

Пиенето на брудершафт е обичай, срещан в някои страни, израз на заздравяване или утвърждаване на другарството между двама души. Понякога се разглежда и като предхождащ преминаването към говорене на "ти". Ритуалът се състои в това двама души, кръс ...

                                               

Ефект на Хоторн

Ефектът на Хоторн е форма на реактивност, съгласно която субектите подобряват аспекти на поведението си, докато са експериментално наблюдавани и просто в отговор на факта, че са изследвани, а не в отговор на някакво експериментално влияние. Терми ...

                                               

Кърмене

Кърменето е основна физиологична функция на женските гърди, благодарение на която бебета и малки деца се хранят с мляко. Здравните специалисти препоръчват кърменето да започне в рамките на първия час от живота на бебето и да продължи толкова чест ...

                                               

Манталитет на краба

Манталитетът на краба, наричан още метафора за кофата с раци, е начин на мислене, описан като "Ако аз не мога, ти не можеш". Метафората се отнася за кофа с крабове. Всеки рак може лесно да избяга от кофата, но когато са повече раци заедно, те се ...

                                               

Нарцисизъм

Терминът нарцисизъм означава любов към себе си и се свързва с ред характерови черти, засягащи собственото възхищение и егоизма. Името е избрано от Зигмунд Фройд, от гръцкия мит за Нарцис, който бил орисан да се влюби в собственото си отражение въ ...

                                               

Нормалност (поведение)

Коренът на думата нормалност идва от латински и означава "приспособление за измерване на ъгли", ъгломер. Нормалността има обществено и лично измерение ‒ те се обуславят от хармоничността на отношенията в обществото и, съответно, на индивидуалната ...

                                               

Нормалността. Опит за непредубеден анализ

За нормалността в човешкото поведение до 2012 г. в България не е публикувано специално изследване. Обикновено думата се използва в контекста "нормалност на дадено качество", а не като универсално понятие. В книжки 3 и 4 от 2012 г. на списанието н ...

                                               

Отдих

Отдихът е вид дейност през свободното време. Нуждата за отдих е съществен елемент на човешката биология и психология. Развлекателните дейности често се предприемат за удоволствие и веселие и се считат за забавни.

                                               

Плюене

Плюенето е акт на насилствено изхвърляне на слюнка или други вещества от устата. Това често се прави за отърваване от нежелани или неприятни на вкус вещества в устата или когато се натрупа голямо количество слюнка. Понастоящем плюенето се смята з ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →