ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 321                                               

Кондензация (химия)

Кондензационна реакция е названието на няколко органични реакции на прибавяне, които обикновено протичат на стъпки, за да образуват продукта на прибавяне, често в равновесие, и водна молекула. Реакцията иначе може да включва функционалните групи ...

                                               

Пропиленгликол

Пропиленгликола е безцветна, вискозна и силно хигроскопична течност. Той е многовалентен алкохол с две хидроксилни групи. Пропиленгликола е хирално съединение и има два енантиомера. Пропиленгликола е сроден с 1-пропанола и 1.2.3-пропантриола. Сме ...

                                               

Функционална група

В органичната химия, функционални групи са специални групи от атоми в молекулата, които са отговорни за специфичните химични реакции и свойствата на тази молекула. Еднаквите функционални групи встъпват в еднакви или подобни химични реакции, незав ...

                                               

Периодична система

Периодичната система представлява класификация на химичните елементи по техния атомен номер, електронната конфигурация и повтарящите се химични свойства. Таблицата е графичен израз на периодичния закон, открит и публикуван от руския химик Дмитрий ...

                                               

Атомен номер

Атомният номер е известен също като пореден номер на атома е термин в химията и физиката, и представлява броя на протоните, съставящи атомното ядро. Бележи се със Z. При атомите с неутрален заряд обикновено броят на електроните е равен на атомния ...

                                               

Блок на периодичната система

Блок на периодичната система се нарича съвкупността от химични елементи със сходно разположение на валентните електрони в атома. Сходството се основава на това, че валентните електрони с най-голяма енергия заемат атомни орбитали от един и същи ти ...

                                               

Група на периодичната система

Групи в периодичната система на елементите се наричат вертикалните колони в периодичната система. Те са осемнадесет на брой. Група е последователността на атомите според нарастването на заряда на ядрото, като атомите притежават еднотипен електрон ...

                                               

Период 1 на периодичната система

Период 1 на периодичната система е първият от редовете на периодичната система. Периодичната система е изложена в периоди, за да се илюстрират повтарящите се тенденции в химично поведение на елементите с увеличаването на техните атомни номера. Но ...

                                               

Период на периодичната система

В химията един период на периодичната система представлява хоризонтален ред от химични елементи, започващ с алкален и завършващ с благороден елемент. С увеличаване на поредния номер на елементите свойствата им закономерно се променят. Първите три ...

                                               

Атомна маса

Атомна маса на даден елемент – това е усреднената маса на всички изотопи на даден елемент, с отчитане тяхното процентно съотношение. Атомната маса също е позната като относителна атомна маса или средна атомна маса. Тези стойности са написани в та ...

                                               

Електронно сродство

Електронното сродство се обозначава с латинската буква A. Това е енергията, която характеризира приемането на електрон от атома в основно състояние. Измерва се в джаули или електронволта.

                                               

Електроотрицателност

Електроотрицателността представлява свойството на атомите на химичните елементи при свързване в молекули да привличат към себе си общите електронни двойки. Тя е мярка за силата, с която ядрата на атомите в молекулите привличат към себе си общите ...

                                               

Моларна маса

Моларна маса е количествена характеристика, изразяваща масата на 1 mol вещество. Молът е една от седемте основни единици на международната система единици и постулира точен брой частици, известен като число на Авогадро приблизително равно на 6.02 ...

                                               

Моларни йонизационни енергии на химичните елементи

В съответните таблици са изброени стойностите на моларните йонизационни енергии, измерени в kJ mol -1. Това е енергията на мол, необходима за отстраняване на електрони от газообразни атоми или атомни йони. Първата моларна йонизационна енергия се ...

                                               

Молекулна маса

Молекулната маса на дадено вещество е масата на една молекула от това вещество, изразена в единици за атомна маса. Тя е числено равна на относителната молекулна маса на една молекула, често наричана ​​с термина молекулно тегло. Молекулното тегло ...

                                               

Пара

Пàрата е вещество в газообразно агрегатно състояние при температура по-ниска от съответната критична точка на това вещество. Това означава, че тази пара може да кондензира до течност при увеличение на налягането върху нея, без да се намалява темп ...

                                               

Парно налягане

Парното налягане е налягането на парата на определено вещество. Когато парциалното налягане на течност е равно на налягането на нейната пара, течността е частично изпарена: течността и парите са в равновесие. При постоянна температура: Ако парциа ...

                                               

Стандартно състояние

Стандартно състояние в химията, на даден материал е отправна точка, използвана за изчисляване на термодинамичните му свойства при различни условия. По принцип, изборът на стандарт не е строго определен, макар че Международният съюз за чиста и при ...

                                               

Надмолекулярна химия

Надмолекулярната химия, наричана още супрамолекулярна химия, е интердисциплинарна област в науката, включваща физични, химични и биологични аспекти. Терминът е въведен от Нобеловия лауреат Жан-Мари Лен през 1978 г.

                                               

Изчислителна химия

Изчислителната химия е дял от химията, който използва компютърни симулации при решаването на химични задачи. Тя прилага методите на теоретичната химия чрез ефективни компютърни програми с цел изчисляване на структурите и свойствата на молекулите ...

                                               

Абу Бакр Мухаммад ибн Зекария ал-Рази

Абу Бакр Мухаммад ибн Зекария ал-Рази е персийски химик, лекар, алхимик и философ. Автор е на над 200 книги от различни научни сфери, занимава се и с музика. Допринася много за медицината, известно време е директор в болницата в Рее.

                                               

Артури Виртанен

Роден е на 15 януари 1895 година в Хелзинки, Финландия. Започва магистратурата си по химия през 1913 г. и в 1918 г. защитава докторска степен по органична химия. През 1919 г. започва да работи в лабораториите на Вальо, голям производител на млечн ...

                                               

Невенка Костадинова

Родена през 1972 г., завършва химически факултет в Ниш, а през цялата си трудова кариера се занимава с частен бизнес. Била е председател на Общинския съвет в Босилеград от Сръбската прогресивна партия. През октомври 2019 г. е избрана за депутат в ...

                                               

Марио Молина

Марио Хосе Молина-Паскел Енрикес е мексикански химик, лауреат на Нобелова награда за химия от 1995 г. Той изиграва ключова роля в откриването на антарктическата озонова дупка и изучаването на вредното влияние на хлорофлуоровъглеродите върху озоно ...

                                               

Олга Суворова

Олга Александровна Суворова е казахски съветски учен-химик, доктор на химическите науки, професор, лауреат на Държавната премия на СССР.

                                               

Емулгатор

Емулгаторите са помощни вещества, спомагащи смесването на две трудно свързващи се течности да образуват равномерна, хомогенна смес. Добавят се, например, към хранителни продукти, с цел получаване на финодисперсионни и устойчиви колоидни системи. ...

                                               

Окислител

Окислител се нарича частица, който в хода на химична реакция извършва процес редукция, като така понижава своята степен на окисление. Окислителните свойства на даден химичен елемент се определят от броя на неговите валентни електрони или мястото ...

                                               

Повърхностно активни вещества

Повърхностно активните вещества са химични съединения, които, като се концентрират върху повърхността на границата между термодинамичните фази, предизвикват намаляване на повърхностното напрежение. Те са голяма и разнородна категория химични съед ...

                                               

Препарат

Препарати за почистване на грил Препарати против комари и други насекоми Пестициди

                                               

Синтетично миещо вещество

Синтетични миещите вещества представляват алкални соли на естерите на алкилсулфоновите киселини. Имат измиващо действие, подобно на сапуните, но са различни по състав. Не хидролизират и не увреждат тъканите. Могат да се смесват с други вещества. ...

                                               

Химична връзка

Химичната връзка представлява връзката, която се осъществява между атомите или между йоните във веществата. Химичната връзка се осъществява чрез обща електронна двойка. Основна причина при свързването на атомите е понижаването на енергията им в х ...

                                               

Валентност

Валентност се нарича свойството на атомите на даден елемент да се съединяват химически с точно определен брой атоми от други елементи, както гласи атомно-молекулната теория. Може да се даде аналогия на валентността, като броя на ръчичките които и ...

                                               

Водородна връзка

Водородната връзка представлява електромагнитното привличане между двуполюсни молекули, в които водородът е свързан с атом с голяма електроотрицателност, като азот, кислород или флуор, например. Името водородна връзка е малко подвеждащо, защото т ...

                                               

Двойна връзка

Двойната връзка представлява химична връзка, при която атомите на два химични елемента са свързани с четири вместо с два електрона. Най-разпространената двойна връзка, тази между два въглеродни атома, се среща у съединения като алкените и алкадие ...

                                               

Йонна връзка

Йонната химична връзка възниква между атомите на елементи, които се различават много по своята електроотрицателност. Според немския учен Валтер Косел при взаимодействие между атомите на такива елементи единият от тях отдава, а другият приема елек ...

                                               

Ковалентна връзка

Ковалентната връзка е химична връзка, която се осъществява чрез общи електронни двойки, принадлежащи и на двата атома. Чрез нея се осъществява свързването на атомите както в молекули, така и в кристалите. Тя възниква както между еднакви атоми, на ...

                                               

Пептидна връзка

Пептидна връзка е химична връзка, образувана между две молекули, когато карбоксилната група на едната молекула реагира с аминогрупата на другата молекула, отделяйки една молекула вода. Това е реакция на дехидрационен синтез и обикновено се осъщес ...

                                               

Атомно ядро

Атомното ядро е центърът на атома, в който е съсредоточена основната му маса и неговата структура определя химическия елемент. Размерите на ядрото са средно 100 000 пъти по-малки от размерите на самия атом и са от порядъка на 10 -15 m. В същото в ...

                                               

Енергиен катализатор

Енергийният катализатор, наречен още и-кат е апарат произвеждащ топлинна от нискоядрени реакции от Никел и Водород като добива на енергия е с милиони пъти по-голям от добива получен при химична реакция на горене изобретен от италианския предприем ...

                                               

Радиационна химия

Радиационна химия е раздел на ядрената химия, който изучава химичното въздействие на радиацията върху веществата. Това е различно от радиохимията, тъй като не е нужно да има налична радиация във веществото, което се променя химически от радиацият ...

                                               

Синтетичен елемент

В химията, синтетичен елемент или изкуствен елемент е химичен елемент, който не може да бъде намерен в природата, а единствено може да бъде създаден по изкуствен път. До момента са създадени 24 такива синтетични елемента – това са елементите с ат ...

                                               

Биоразнообразие на Австралия

Живата природа е съставена от животните и растенията. В Австралия те са се приспособили към горещите и сухи условия. В горите в тропичния и в умерения пояс се среща най-голямото разнообразие на животни в Австралия. Австралия е изолирана и заобико ...

                                               

Валеж

Под валеж в метеорологията се разбира както падналата от облаците вода, така и водата, отложена по земната повърхност и предметите. И в двата случая водата може да е в течно или твърдо състояние. Всички валежи се дължат на една и съща причина – н ...

                                               

Виелица

Виелица е силна снежна буря, характеризираща се с ниска температура, силни ветрове и обилен снеговалеж. Понякога вместо нов сняг, ветровете навяват падналия по-рано сняг. Виелиците правят видимостта почти нулева, защото се получава нещо подобно н ...

                                               

Вирга

Вирга е видима ивица от валеж, който пада от облак, но се изпарява или сублимира, преди да е достигнал земята. При голяма надморска височина, валежите са основно от ледени кристали, които първо се разтапят, а след това се изпаряват. Това обикнове ...

                                               

Поледица

Поледица е много тънък слой лед, който се образува по пътища и тротоари при понижаване на температурата на въздуха и почвата. Поледицата се наблюдава само на нивото на земната повърхност. Тази тънка кора лед има цвета на материала под нея и е мно ...

                                               

Слана

Сланата е вид нисък, хоризонтален валеж. Образува се при силно нощно излъчване от земната повърхнина при температура под 0 °C. Водната пара от въздуха, който допира изстудената земната повърхност, сублимира върху нея във вид на ледени кристали. В ...

                                               

Сняг

За селото в Южна България вижте Снежинка село. За пиесата от Валери Петров вижте Сняг пиеса. Снегът е валеж под формата на множество ледени кристали и образуваните от него натрупвания по земната повърхност. Жизненият цикъл на снега започва в атмо ...

                                               

Суграшица

Суграшицата представлява сферични, бели, меки и лесно смачкващи се зрънца с диаметър 1 – 3 милиметра. Снежната или ледената суграшица се образува в облаци с висока скорост на възходящите потоци. В такива случаи, ако върху малки снежинки се натруп ...

                                               

Замърсяване на водите

Замърсяване на водите е налице когато във водни басейни, водоносни хоризонти или подпочвени води се внасят или образуват физически, химически или биологични вещества, или протичат процеси, които водят до надвишаването на определени контролни пока ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →