ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 320                                               

Плътност на тока

Плътност на тока на проводимостта е електричен ток, който преминава през единица напречно сечение, перпендикулярно на него. Плътността на тока е векторна величина.

                                               

Разстояние

Разстоянието между две точки А и в пространството декартови координати се дава с: d A B = ∑ i = 1 n a i − b i 2 {\displaystyle d_{AB}={\sqrt {\sum _{i=1}^{n}a_{i}-b_{i}^{2}}}} където A = a 1 ⋮ a n ∈ R n {\displaystyle \quad A={\begin{pmatrix}a_{1 ...

                                               

Специфичен топлинен капацитет

Специфичен топлинен капацитет е количеството топлина Q, което е необходимо за повишаване на температурата на дадено вещество с маса m=1 kg с един градус Целзий Δt=1 °C. Специфичният топлинен капацитет се означава с латинската буква c. Формулата с ...

                                               

Специфична топлина на изпарение

Специфична топлина на изпарение е физична величина - количеството топлина, което е необходимо да получи единица маса от дадено вещество при постоянна температура, за да премине от течно в газообразно състояние. Тя се означава с латинската буква r ...

                                               

Специфична топлина на топене

Специфична топлина на топене е физична величина, изразяваща количеството топлина, което е необходимо да получи единица маса от дадено вещество, за да премине от твърдо в течно състояние. Същото количество топлина се отделя при преминаване на веще ...

                                               

Топлинен капацитет

Топлинен капацитет е физично свойство на материята, което представлява количеството топлина, която трябва да се подава към дадена маса вещество, за да се получи единица промяна в неговата температура. Единицата по SI за топлинен капацитет е джаул ...

                                               

Топлинно разширение

Топлинно разширение е свойството на материята да променя формата, площта и обема си в отговор на промяна на околната температура. Температурата е монотонна функция на средната молекулна кинетична енергия на дадено вещество. Когато веществото се з ...

                                               

Ускорение

Ускорението е векторна физична величина, която показва изменението на скоростта на движещо се тяло за единица време, с други думи ускорението представлява производната на скоростта по времето, или, което е същото, представлява втората производна ...

                                               

Честота

Честотата е физична величина, основна характеристика на периодичните явления, която измерва броя повторения на едно събитие за единица време. За да се изчисли честотата, може да се фиксира времеви интервал, да се преброят повтарящите се периодичн ...

                                               

Ъглова честота

Ъглова честота е скаларна величина за скорост на въртене. Отнася се за ъгловото отместване за единица време или за скоростта на промяна на фазата в синусоидална форма на вълната или за скоростта на промяна на аргумента на синусоидална функция. Ъг ...

                                               

Ъглово ускорение

Ъглово ускорение е скоростта на промяна на ъгловата скорост. В SI то се измерва в радиани за секунда на квадрат и обикновено се обозначава с гръцката буква алфа.

                                               

Якост

Якостта е механично напрежение, при надхвърлянето на което се приема, че съответното тяло се разрушава. В зависимост от вида на натоварването, якостта може да бъде якост на натиск, якост на опън, якост на срязване, якост на усукване и други. В Ме ...

                                               

Българска школа по физикохимия

Началото на българската школа по физикохимия е поставено през 1925 г., когато Иван Странски става първият доцент в Катедрата по физикохимия към Физико-математическия факултет на Софийския университет. За следващите 20 години, Катедрата по физикох ...

                                               

Костовит

Костовитът е минерал от групата на телуридите с емпирична формула CuAuTe 4. Съдържа 66.21% телур, 25.55% злато и 8.24% мед. Често съдържа следи от сребро, желязо, антимон, сяра. На цвят е матов, сиво-бял, с метален блясък; крехък и зърнист е. Сим ...

                                               

Реакция на Иванов

Реакция на Иванов се нарича химическата реакция на реактивите на Иванов с алдехиди до бета-хидроксикарбоксилни киселини. Тази реакция носи името на академик Димитър Иванов. Тя е включена в списъка на така наречените именни реакции като реакция на ...

                                               

Съюз на химиците в България

Съюзът на химиците в България е професионално сдружение на химици и други специалисти, работещи в областта на химическата наука и промишленост. То е член на Федерацията на научно-техническите съюзи. През по-голямата част от съществуването си изда ...

                                               

Аналитична химия

Аналитичната химия е дял от химията, който изучава разделянето, идентифицирането и количествената оценка на химичните компоненти на естествени или изкуствени материали. Качественият анализ дава информация за вида на химичните компоненти на дадена ...

                                               

Високоефективна течна хроматография

Високоефективната течна хроматография, ВЕТХ, e хроматографска техника, използвана за разделяне на съединения от смеси в аналитичната химия и биохимията с цел идентифициране, количествено определяне или пречистване на индивидуални компоненти в общ ...

                                               

Окисляване на океана

Окисляването на океана е явление, при което киселинността на океанската вода се увеличава поради нарастването на концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата през последните години. CO 2 {\displaystyle {\ce {CO2}}} в атмосферата реагира с в ...

                                               

Осапунително число

Осапунителното число е мярка за степента на свободните и естерифицираните киселини, които присъстват в мазнините и мастните киселини. Методът е приложим за рафинираните и суровите растителни и животински мазнини. Ако присъстват минерални киселини ...

                                               

Реагент

Реагент е вещество или съединение, което се добавя към система, за да предизвика химична реакция или за да пробва дали ще възникне такава. Намират широка употреба в аналитичната химия. Много реагенти се произвеждат специално за лабораторна употре ...

                                               

Тлеещ разряд

Тлеещ разряд се нарича образуването на плазма при протичането на електрически ток през газ при ниско налягане. На практика се създава, като се приложи напрежение между два метални електрода в стъклен или друг цилиндър, напълнен с газ. При постепе ...

                                               

Акрилно лепило

Акрилното лепило е тип структурно лепило с висока якост, от порядъка на 60 – 120 kg/cm 2. Акрилът е прозрачен полимер с висока здравина и гъвкавост. Акрилните лепила залепват бързо и са с висока здравина благодарение на кръстосаните връзки, които ...

                                               

Антифриз

Антифриз е общо название на течности, които не замръзват при ниски температури. Те се използват в инсталации, работещи при ниски температури: за охлаждане в двигатели с вътрешно горене, като авиационни течности за обезледяване, в системи за отопл ...

                                               

Боракс

Боракс е борно съединение с голямо значение, минерал и сол на борната киселина. Прахът от боракс е бял, съдържащ меки безцветни кристали, които са разтворими във вода. Обикновено под боракс се подразбира октахидратната форма на съединението, мака ...

                                               

Боя за обувки

Боята за обувки е материал във вид на паста, крем или течност, която служи за полиране, боядисване и подобряване на водоустойчивостта на кожени обувки. В миналото като боя за обувки са използвани различни материали, включително естествени продукт ...

                                               

Лепило

Лепило е вещество или смес от органични или неорганични вещества, способни да съединяват различни материали като дървесина, кожа, хартия, плат, стъкло, керамика, метал, пластмаса, гума и други. Залепването се осъществява чрез образуване на здрава ...

                                               

Натриев хидроксид

Натриевата основа е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействиeто на метала натрий с вода. Гранулираният и ситнокристалният натриев хидроксид има бял цвят. Има плътност 2.130 g/cm 3, M r =40, t т =322 °С и t к ...

                                               

Сапун

Сапун – повърхностно-активно вещество, използвано като миещо средство. Обикновено в качеството на сапун се използват натриеви и калиеви соли на мастните киселини, представляващи твърда пластична маса. Според химичната класификация всяка сол на ма ...

                                               

Силикагел

Силикагелът е анхидрид на силициевата киселина. Той е твърдо, порьозно вещество, със силни абсорбционни и адсорбционни свойства. Използва се широко в бита, техниката и лабораторната работа за: филтриране на течности и разтвори; разделяне на съста ...

                                               

Туткал

Туткалът е натурално лепило, разтворимо във вода, което се получава от животински отпадъци чрез изваряване. При това се получава желеподобна субстанция, която представлява туткал. Главната съставна част на това желе е глутин, който има подобен на ...

                                               

Химично инженерство

Химичното инженерство е приложна наука и академична дисциплина, която обединява химията, физиката и машиностроенето. Стари наименования в България са "инженерна химия" и "процеси и апарати в химическата промишленост". Тя се занимава с химични и/и ...

                                               

Азеотроп

Азеотропът е смес от компоненти, която не може да се раздели чрез дестилация. Причината за това е, че течността и парите, намиращи се в равновесие с нея, имат еднакъв състав. Типичен пример е сместа етанол + вода, която има азеотроп при около 95. ...

                                               

Дестилация

Дестилацията е начин за разделяне на смес от течности на съставящите я части чрез частично изпарение и кондензация на образуваните пàри. Пàрите се втечняват при охлаждането им. Така получената течност се нарича дестилат. Течностите кипят, когато ...

                                               

Магнитна бъркалка

Магнитна бъркалка е електрически лабораторен уред, който се използва в химическите лаборатории за разбъркване на течности. Разбъркването се извършва в химически устойчив съд, подходящ за целите, например стъклена чаша или друг лабораторен съд. Ма ...

                                               

Петролна рафинерия

Петролна рафинерия или нефтена рафинерия е промишлен завод, в който суров петрол се превръща и пречиства в по-полезни продукти като бензин, дизел, асфалт, керосин, пропан-бутан, мазут и смазочни масла. Петролните рафинерии обикновено са големи пр ...

                                               

Химически реактор

Химически реактор се нарича апарат, предназначен за извършване на химична реакция. Той е основното звено на дадено химическо производство, докато всички останали апарати имат за цел да подготвят изходните вещества за реакцията или да разделят рек ...

                                               

Водороден показател

Водородният показател pH е измерител за киселинността или алкалността на даден воден разтвор. Представлява отрицателен десетичен логаритъм от концентрацията С на водородните катиони, изразена в молове на литър: p H = − lg ⁡ C H + {\displaystyle \ ...

                                               

Теория на Брьонстед и Лаури

Теорията на Брьонстед и Лоури в химията описва механизма на реакцията между киселини и основи. Йоханес Брьонстед и Томас Лоури предлагат теорията независимо един от друг през 1923 г. Тя разширява химическите представи за киселина и основа. В тази ...

                                               

Антибиограма

Антибиограмата това е резултатът от лабораторно изследване за чувствителността на изолиран бактериален щам към различни антибиотици. В клиничната практика, антибиотиците най-често се предписват въз основа на общите насоки и знания за чувствително ...

                                               

Блюдо на Петри

Блюдо на Петри е плоско, кръгло и прозрачно блюдо с капак с по-голям размер, което се използва основно в биологията, медицината и химията.

                                               

Ексикатор

. Ексикаторът или Десикаторът на латински: exsiccare: изсушаване е химически лабораторен уред, който намира приложение главно за изсушаване на твърди химически вещества в химията. Най-често ексикатора десикатора представлява съд от дебело стъкло ...

                                               

Микротом

Микротомът е механичен инструмент, използван за рязане на биологически образци на много тънки срезове, които се използват в изследванията. Микротомът има острие от метал, стъкло или диамант. Видът на острието зависи от нужната дебелина на среза. ...

                                               

Хроматография

Хроматография е събирателен термин за набор от лабораторни техники за разделяне на смеси, въз основа на различни физико-химични характеристики на техните компоненти. Смесите се разтварят във флуид наречен "подвижна фаза", която преминава през стр ...

                                               

Неорганична химия

Неорганичната химия е дял от химията, който се занимава с изследването на свойствата и поведението на неорганичните съединения – техният строеж и способността им да реагират с други вещества. Това включва всички вещества, с изключение на изграден ...

                                               

Комплексно съединение

Комплексните съединения, наричани за краткост комплекси,или координационните съединения са съединения, които се образуват в резултат на свързването към даден йон, наречен комплексообразувател, на неутрални молекули или други йони, наречени лиганд ...

                                               

Органична химия

Органичната химия е основен дял на химията, който изучава структурата, свойствата, състава и получаването на органични съединения – въглеводороди и техните производни, тоест въглеродните съединения без карбидите, оксидите му и въглеродната кисели ...

                                               

Електронни ефекти при производните на бензен

Напълно равномерно разпределение на електронната плътност на π-електронния секстет от бензеновото ядро има само в молекулата на бензена. При заместване дори и на един H-атом с друг атом или група се променя симетричността характерна за бензена, а ...

                                               

Естерификация

Естерификацията е процес на взаимодействие между алкохол и кислородсъдържаща киселина, при който се получава естер и вода. Тя е бавен, молекулен и обратим процес. Естерификацията се извършва при нагряване и с катализатор хидроксониеви катиони в п ...

                                               

Заместител

Заместител е понятие от органичната химия, което включва атом или химична група, разположена на мястото на водороден атом от структурата на съответен цикличен или нецикличен въглеводород. Често за означаването на заместители се ползва наставката ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →