ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 319                                               

Иван Гюзелев

Иван Недев Гюзелев е български просветен деец, математик, политик и философ идеалист. Той е един от основоположниците на гимназиалното образование по физика в България, министър на народното просвещение 1880 и дългогодишен председател на Върховна ...

                                               

Чарлз Као

Чарлз Као е китайски инженер, пионер в областта на влакнестата оптика, за които си приноси е удостоен е с 1/2 от Нобеловата награда по физика за 2009. Той е носител на Ордена на Британската империя, член на Кралското научно дружество и на Кралска ...

                                               

Катедра по физикохимия, Софийски университет

Преподаването на физикохимия в Софийския университет започва през 1925 г., когато обновяващия се с висококвалифицирани преподаватели Физикоматематически факултет на Софийския университет взема решение да включи в учебния план дисциплината "теорет ...

                                               

Климатология, хидрология и геоморфология

Катедра "Климатология, хидрология и геоморфология" е една от катедрите по физическа география на Геолого-географски факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Тя е най-голямата и всеобхватна катедра във факултета, поради тематичното ...

                                               

Кръстьо Кръстев (физик)

Роден е на 12 юли 1900 г. в град Силистра в семейството на Дафина и Иван Кръстеви. Баща му е дипломат. След окупирането на Добруджа преди Първата световна война се премества в София. В Германия получава висше образование по физика и минно инженер ...

                                               

Национален институт по геофизика, геодезия и география

Националният институт по геофизика, геодезия и география е научен институт на Българската академия на науките. Основната дейност на института е да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на геофизиката, сеизмологията, сеизмичната ...

                                               

Макс Планк

Макс Карл Ернст Лудвиг Планк е известен германски физик теоретик, считан за баща на квантовата механика и един от най-видните физици на 20 век. Той е директор на Института за теоретична физика в Берлин и член на Берлинската академия на науките, к ...

                                               

Стайко Стайков

Роден е на 23 октомври 1882 г. в Стрелча. През 1912 г. завършва физика в Берлинския университет, а през 1914 г. защитава докторска дисертация. След това е асистент и главен асистент в Централната метеорологична станция. От 1915 г. е действителен ...

                                               

Борис Стойчев (физик)

Борис Стойчев е роден на 1 юни 1924 г. в Битоля, тогава в границите на Кралството на сърби, хървати и словенци. Баща му, Петър Стойчев, е родом от село Баница, което до края на XIX век е изцяло българско село. Когато Борис е на 5-годишна възраст, ...

                                               

Факултет по природни науки (Шуменски университет)

Факултетът по природни науки на Шуменския университет е център за подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на природните науки. Образуван е през 1971 г. Намира се в Корпус 1 на ШУ. Декан на факултета е доц. д-р Петинка Галчева. Пр ...

                                               

Физико-математически факултет

Физико-математически факултет в Софийския университет е съществувал от 1889 до 1963 г., когато от него са обособени следните 2 факултета – Физически и Математически.

                                               

Физически факултет (Софийски университет)

Курсът на обучение по физика и математика се въвежда през учебната 1899/1900 г. Той покрива четиригодишно обучение по математика, експериментална и теоретична физика. Броят на лекциите е 7, на студентите – 72. С това се поставя началото на академ ...

                                               

Число на Авогадро

Числото на Авогадро определя броя на структурните частици в 1 mol субстанция. Означава се с N A {\displaystyle N_{A}}. Дефинира се с броя на атомите в точно 12 g чист изотоп на въглерод-12. Числото на Авогадро има стойност: N A = 6, 0221415 10 ⋅ ...

                                               

Кьон Вонха

Кьон Вонха е севернокорейски ядрен физик, считан за баща на севернокорейската ядрена програма. Много малко детайли са известни относно това къде е роден и за какви научни дейности е бил отговорен в КНДР. Знае се, че е следвал в университета Ким И ...

                                               

Мордехай Милгром

Първата си степен получава от Еврейския университет в Йерусалим през 1966 г. По-късно учи в Научния институт на Вайцман и завършва докторат през 1972 г. През 1981 г. той предлага Модифицирана нютонова динамика MOND като алтернатива на проблемите ...

                                               

Закон на Долбиър

Законът на Долбиър описва връзката между температурата на въздуха и честотата на звуците, които издава щурец. Тъй като щурците са студенокръвни, издаваните звуци се ускоряват при повишаване на температурата. Формулиран е от американския физик Ейм ...

                                               

Закон за запазване на енергията

Законът за запазване на енергията е основен природен закон, изведен емпирически и е един от няколкото закони за запазване във физиката. Той гласи, че пълната енергия на една затворена система е константа по отношение на времето, т.е. се запазва с ...

                                               

Закон на Бенфорд

Законът на Бенфорд, наричан още закон на Нюкомб-Бенфорд, закон на аномалните числа или закон на първата цифра, е наблюдение за разпределението на водещите цифри в много реални набори от цифрови данни. Законът гласи, че в много естествени колекции ...

                                               

Закон на Гей-Люсак

Закон на Гей-Люсак е закон от физиката. Френският химик Жозеф-Луи Гей-Люсак е открил два много важни закона, съответно през 1802 и по-късно през 1809 година. Законите на Гей-Люсак, Авогадро, Шарл и Бойл, събрани заедно, дават закона за идеалния газ.

                                               

Закон на Ом

Законът на Ом е физичен закон, определящ зависимостта между напрежението, тока и съпротивлението на проводника в електрическа верига. Наречен е в чест на неговия откривател Георг Ом. Същността на закона е проста: създаваният от напрежението ток е ...

                                               

Закон на Стефан – Болцман

Законът на Стефан – Болцман описва мощността, излъчена от абсолютно черно тяло от гледна точка на неговата температура. По-точно, законът на Стефан – Болцман гласи, че общата енергия, излъчена от единица площ на абсолютно черно тяло във всичките ...

                                               

Закон на Шарл

Законът на Шарл описва как газовете се разширяват при нагряване. Той намира широко приложение в термодинамиката и физикохимията. Той е открит и кръстен на французина Жак Александър Сезар Шарл. Законът на Шарл гласи: "Обемът на дадена маса газ при ...

                                               

Принцип на относителността

Принцип на относителността е фундаментален физически принцип, един от принципите на симетрия във физиката, според който всички физически процеси в инерциална отправна система протичат еднакво, независимо от това, дали системата е неподвижна или с ...

                                               

Първи принцип на термодинамиката

Първи принцип на термодинамиката – изменението на вътрешната енергия на едно тяло или система от тела→ ΔU е равно на сумата от извършената от външни сили работа върху това тяло → и погълнатото от тялото количество топлина →. От определението вижд ...

                                               

Физична величина

Физична величина е качество, признак или свойство на обект или явление, което е възможно да се измери или преброи и резултатът да се сравни с подобна характеристика на друг обект. Физичната величина Q обикновено се изразява като произведение от ч ...

                                               

ISO 31

Международният стандарт ISO 31 "Величини и единици" е най-авторитетното ръководство за използване на единиците за измерване и за формулите, които ги определят, в научните и образователни документи в целия свят. В почти всички страни системите за ...

                                               

Време

Време е основно понятие във физиката и четвърто измерение в пространствено-времевия континуум. Според теорията на относителността има 3 пространствени и едно времево измерения. С него се измерва продължителността и последователността на състояния ...

                                               

Диелектрична проницаемост

Диелектричната проницаемост е физична величина, описваща как електричното поле влияе на диелектрична среда и как се променя самото то в резултат на това взаимодействие. Диелектричната проницаемост се определя от способността на материала да се по ...

                                               

Дължина

Дължина е физична величина, характеризираща линейното измерение на даден обект, обикновено по направления на най-големия размер. Дължината на даден предмет е разстоянието между най-крайните му точки, с други думи линейният размер по неговото прот ...

                                               

Електричен потенциал

Международната организация по стандартизация разглежда електричния потенциал в 3 аспекта: Електричният потенциал при електростатичните полета е скаларна величина, чийто градиент с обратен знак е равен на електричния интензитет. Електричният потен ...

                                               

Електрически капацитет

Електричният капацитет е характеристика, показваща способността да се натрупва електричен заряд. Обикновено, когато е ясно, че се говори в контекст електротехника, "електричен" се изпуска, казва се просто "капацитет". Има две дефиниции, респектив ...

                                               

Електрически ток

Електрическият ток, най-често наричан просто ток, е физическо явление, представляващо насоченото движение на електрически заряди, например под въздействието на електрическо поле. В проводници електрическите заряди са електрони, в електролити – йо ...

                                               

Електрическо напрежение

Електрическото напрежение е физична величина, характеризираща изменението на потенциалната енергия на единица електрически заряд. Електрическото напрежение предизвиква протичането на електрически ток. От Закона на Ом следва, че токът е пропорцион ...

                                               

Електрическо съпротивление

Електрическото съпротивление е физична величина, характеризираща способността на материалите да се съпротивляват на електрическия ток, който протича през тях. Съпротивлението при постоянен ток се определя като отношението на електрическата потенц ...

                                               

Електродвижеща сила

Електродвижеща сила е физична величина, характеризираща работата на страничните сили в източниците на постоянен или променлив ток. В затворен проводящ контур едс е равна на механичната работа на тези сили за преместването на единичен положителен ...

                                               

Енергетична яркост

Енергетичната яркост L e {\displaystyle L_{\mathrm {e} }} е радиометрична величина, равна на количеството лъчист поток, което е излъчено, отразено, пропуснато или получено от дадена повърхност за единица пространствен ъгъл и единица площ, проекти ...

                                               

Интензитет на магнитното поле

Интензитет на магнитното поле е векторна физична величина, равна на разликата между вектора на магнитната индукция B и вектора на намагнитване M. Обозначава се обикновено със символа Н. Връзката между тях в международната система СИ е H = 1 μ 0 B ...

                                               

Интензитет на светлината

Интензитетът на светлината е физична величина, една от основните фотометрични величини. Характеризира големината на светлинната енергия, пренасяна в определена посока за единица време. Количествено е равна на съотношението на светлинния поток, ра ...

                                               

Количество вещество

Количество вещество е физична величина, която характеризира количеството еднотипни структурни единици, съдържащи се в дадено вещество. Структурни единици могат да бъдат всякакви частици: молекули, атоми, йони, електрони или други, в зависимост от ...

                                               

Критичен диаметър

Критичен диаметър – минималният диаметър на цилиндричен заряд от взривно вещество, при който е възможно разпространението на детонацията. При диаметър на заряда под критичния детонацията или не възниква, или затихва. Минималната скорост на детона ...

                                               

Магнитен поток

Магнитният поток е физична величина, характеризираща интензитета на магнитното поле и заеманата от него област. Магнитният поток през повърхностен елемент е скаларното произведение на този елемент и магнитната индукция. Означава се с Φ и се измер ...

                                               

Магнитна проницаемост

В електромагнетизма магнитна проницаемост е физична величина, характеризираща степента на намагнитване на материал, което се изменя линейно спрямо приложеното магнитно поле. Магнитната проницаемост се означава с гръцката буква μ. Терминът е предс ...

                                               

Маса

Масата е скаларна физична величина, една от основните във физиката. Първоначално тя характеризира количеството вещество в едно тяло, което е мярка на способността на това тяло да оказва съпротива на приложена сила или свойството му на гравитацион ...

                                               

Моларен обем

Моларен обем V m е обемът на един мол от дадено вещество. Моларният обем се получава, като моларната маса M се раздели на плътността ρ на веществото: V m = M /ρ. Обемът и плътността на газовете зависят силно от температурата и налягането. Затова, ...

                                               

Налягане

Налягането е физична величина, характеризираща големината на натиска, който действа върху единица площ. Налягането е скаларна величина. Съгласно определението в международния стандарт ISO/IEC 80000 налягане наричаме отношението на силата към площ ...

                                               

Обем

Обем е количественият израз на това каква част от пространството заемат обектите. Близко понятие е вместимост, показващо обема на най-големия възможен обект в дадена опаковка. Едномерните обекти и двумерните обекти имат нулев обем в триизмерното ...

                                               

Относителна влажност

Относителната влажност на въздуха е отношението на парциалното налягане на водните пари към равновесното налягане на парите на водата при дадена температура. С други думи това е отношението между количеството налична влага във въздуха и максималн ...

                                               

Парциално налягане

Парциалното налягане p i на даден газ от смес на идеални газове е налягането, което би имал този газ, ако заема сам обема на газовата смес. Сумата от парциалните налягания на всички газове се равнява на налягането на газовата смес P: P = ∑ p i {\ ...

                                               

Площ

Площ е величина, изразяваща големината на даден двуизмерен обект. Тя е двуизмерен аналог на едноизмерната дължина и триизмерния обем. Площта на дадена фигура може да бъде определена, като се сравни с квадрат с предварително зададен размер. В Межд ...

                                               

Плътност

Плътността на определена физична величина представлява стойността на тази величина в единица обем, единица площ или единица дължина. Измерителната единица зависи от съответната физична величина. Най-често, когато не е указано изрично друго, самос ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →