ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 318                                               

Изоелектрична точка

Изоелектрична точка, понякога съкратено ИЕТ, е рН, при което дадена молекула или повърхност не носи сумарен електрически заряд. Амфотеричните молекули, наречена цвитерйони съдържат както положителни, така и отрицателни заряди, в зависимост от фун ...

                                               

Калиево-натриева помпа

Калиево-натриевата помпа е биологична структура, разположена по повърхността на клетъчната мембрана на клетките или по повърхността на мембраните на митохондриите. Функцията на калиево-натриевата помпа е да пренася натриеви и калиеви йони във и и ...

                                               

Класификация на ензими

Това е международно приета класификация на ензимите, предложена от IUBMB. Представени са шестте основни класа със съответните подкласове.

                                               

Креатин киназа

Креатин киназата, известна още като креатинфосфокиназа или фосфокреатин киназа, е ензим, експресиран от различни тъкани и клетъчни типове. КК катализира превръщането на креатина и използва аденозин трифосфат за синтез на фосфокреатин и аденозин д ...

                                               

Лактозна толерантност

Лактозна толерантност се нарича свойство, присъщо на по-малка част от хората да произвеждат ензима лактаза в зряла възраст. Носителите на свойството лактозна толерантност могат да се хранят с прясно мляко и по правило са наследници на народи, зан ...

                                               

Минерални торове

Минерални торове се наричат неорганичните съединения, съдържащи необходимите елементи за развитието на растенията. От въздуха и водата растенията получават въглероден диоксид и кислород. За тяхното развитие са необходими и големи количества азот, ...

                                               

Млечнокисела ферментация

Млечнокиселата ферментация е сложен биохимичен процес, при който под действието на специфични бактерии захарите се разграждат и като главен продукт се получава млечна киселина.

                                               

Пирофосфатаза

Пирофосфатаза е ензим от типа киселинно-анхидридни хидролази, които действуват върху дифосфатните връзки. Пирофосфатазите катализират превръщането на Пирофосфат в Орто–фосфат. Това е една реакция, при която други биохимични реакции стават възможн ...

                                               

Субстрат (биохимия)

Субстратът като биологичен термин означава изходно вещество. Терминът има две основни значения в биологията: субстрат в смисъл на изходно вещество за биологичен синтез на други вещества и продукти – така например желязото е един от субстратите, н ...

                                               

Ферментация

Ферментация е процесът на разграждане на въглехидратите при анаеробни условия до лактат и пируват или други органични киселини. Има различни видове ферментации: млечнокисела, алкохолна, пропионовокисела, масленокисела, мравченокисела и други, кат ...

                                               

Фотофор

Фотофорът е фосфоресциращ орган, излъчващ светлина, който се появява като светещи точки в кожата на различни животни, като насекоми, червеи, риби и главоноги. Светещият орган може да бъде просто или сложно устроен като човешкото око, оборудван с ...

                                               

Хомеостаза

Хомеостазата е свойство на една отворена система, особено на живите организми, да регулира вътрешната си среда така, че да поддържа стабилно, постоянно състояние, чрез многобройни корекции на динамичното равновесие, управлявани от взаимносвързани ...

                                               

Антидиуретичен хормон

Антидиуретичният хормон или Вазопресин е хормон, срещащ се при повечето бозайници. Секретира се от Неврохипофизата. Функциите му в организма са основно две – първата му функция е антидиуреза – задържане на вода в организма, чрез стимулация на про ...

                                               

Критерии за метаболитен синдром

Критериите за диагноза на Метаболитния синдром обхващат лабораторни и антропометрични показатели. Основно четири организации се занимават с разработването на световни критерии: Световната Здравна Организация англ. The World Health Organization, Е ...

                                               

Кръвно налягане

Кръвното налягане е налягането на циркулиращата кръв върху стените на кръвоносните съдове. Без допълнително уточняване, употребата на термина "кръвно налягане" обикновено се отнася до налягането в големите артерии в кръвоносната система. Кръвното ...

                                               

Кръвосъсирване

Върху съсирването на кръвта влияят множество фактори, но основните са: тромбокиназа, калциеви йони, протромбин и фибриноген. Фибриногенът е един от трите основни вида серумни белтъци, който се съдържа в плазмата в количество 0.30.4%. В присъствие ...

                                               

Метаболитен синдром

Метаболитен синдром е комбинация от затлъстяване с други болестни състояния на хомеостазата на мазнините, захарите и белтъчините в организма, която увеличава риска за развитие на сърдечно-съдово заболяване и диабет. МетС е световен проблем и зася ...

                                               

Окситоцин

Окситоцинът е хормон, който се синтезира от паравентрикуларното ядро в хипоталамуса, оттам се складира в задния дял на хипофизата, откъдето се и отделя в кръвния поток. Секретира се по време на раждане, тъй като предизвиква ритмичното свиване на ...

                                               

Слюнка

Слюнката още плюнка, представлява воднисто-пенеста субстанция, произвеждана от слюнчените жлези в устната кухина на някои животни и човека. Има рН ≈ 7.

                                               

Средно артериално налягане

Средното артериално налягане, като в техническата литература се използва и английското съкращение МАР, е медицински термин описващ реалното усреднено кръвно налягане в рамките на един сърдечен цикъл. Тази величина е нужна за определяне на ефектив ...

                                               

Тромбоцит

Тромбоцитите са най-малките оформени елементи в кръвта. Броят им е 150000-400000 в 1 микролитър кръв. Формата им е овална, нямат ядра, безцветни са и размерите им са от порядъка на 2-3 микрометра. Основната им функция е свързана с кръвосъсирванет ...

                                               

Урина

Урина е отпаден продукт на организма, произвеждан от бъбреците посредством филтрация на кръвта. Известно е още разговорно като пикня и остарялата дума пикоч. На османски турски думата چیش‎ означава урина, а в съвременния турски çis се използва съ ...

                                               

Хипотония

Кръвното налягане е силата с която циркулиращата кръв действа върху единица площ от стените на кръвоносните съдове. Това е един от основните жизнени показатели. а Кръвното налягане се създава от пулсациите на Сърцето и от тонуса на артериите. Хип ...

                                               

Лавразия

Лавразия е по-северният от двата суперконтинента, които формират суперконтинента Пангея преди около 335 до 175 млн. години. Той се отделя от Гондвана преди 215 до 175 млн. години като отива на север при разпадането на Пангея. Името обединява имен ...

                                               

Природоисторически музей (Виена)

Природоисторическият музей във Виена, Австрия е сред най-големите музеи в Австрия. Открит е за посетители на 10 август 1889 г. Колекциите са експонирани на площ от 8700 m². Най-ранните колекции са на над 250-годишна възраст. 20 милиона експоната ...

                                               

Природонаучен музей (Монтевидео)

Националният музей по естествена история или накратко Природонаучен музей на Уругвай е музей по естествана история в Монтевидео, Уругвай, разположен на ул. "25 май" № 582. Музеят е културна институция на подчинение на Националната дирекция за ино ...

                                               

Природонаучен музей (Никозия)

Природонаучният музей в Никозия е първият музей от този вид в Кипър и е създаден от фондация "Photos Photiades". Открит е на 29 май 1996 година от бившия президент на страната, Глафкос Клиридис. Намира се в квартал Лача, в източните покрайнини на ...

                                               

Портал: Физика/Начало

Физиката - естествен, φύσις - природа) е естествена наука, изучаваща общите и фундаментални закономерности, определящи строежа и еволюцията на материалния свят. Физиката е точна наука, защото търси количествено описание на природните явления. Физ ...

                                               

Атомна, молекулярна и оптична физика

Атомна, молекулярна и оптична физика е изследването на взаимодействията материя-материя и светлина-материя от мащаба на единични атоми или структури, съдържащи няколко атома. Тези три области са групирани заедно поради техните взаимоотношения, сх ...

                                               

Закон за запазване на масата

Законът за запазване на масата е физичен закон, съгласно който масата на една физична система се запазва при всички природни и изкуствени процеси. В метафизична форма, съгласно която веществото е несътворимо и неунищожимо, този закон е известен о ...

                                               

Физика (Аристотел)

Физика е фундаментален трактат от Аристотел, който се счита че е заложил основите на физиката като наука. Трактатът се състои от 8 книги. В началото физиката се разглежда не като учение за природата, а като наука за движението, включваща категори ...

                                               

Радиология

Радиологията е клон на медицината, който разглежда различни методи за създаване на медицински изображения. Първоначално в тази област се използва само електромагнитно излъчване и йонизиращите лъчения за събиране на медицинска информация необходим ...

                                               

Институт по електроника

Институтът по електроника e институт на Българската академия на науките. Основан е през 1963, като наследник на Физическия институт на БАН, секция "Техническа физика". Основател, пръв директор и научен ръководител на института до своята смърт е е ...

                                               

Институт по физика на твърдото тяло "Академик Георги Наджаков"

Институтът по физика на твърдото тяло "Акад. Георги Наджаков" е самостоятелно подразделение на Българската академия на науките. Специализиран е във фундаментални и приложни изследвания по физика на кондензираната материя, оптика, спектроскопия и ...

                                               

Физически институт (БАН)

Физическият институт е исторически научноизследователски институт в рамките на Българската академия на науките и е първият в областта на физическите науки в страната.

                                               

Физически институт Лебедев

Физическият институт Лебедев на Руската академия на науките в Москва е един от водещите руски институти по физика и един от най-старите научни институти в Русия.

                                               

Вълново уравнение

Вълновото уравнение във физиката представлява линейно хиперболично частно диференциално уравнение, определящо малки напречни колебания на тънка мембрана или струна, както и други колебателни процеси в твърди среди и електромагнетизъм. Намира прил ...

                                               

Геометрия на Минковски

Във физиката и математиката, пространство на Минковски, по името на математика Херман Минковски, e четиримерно псевдоевклидово пространство със сигнатура {\displaystyle }, предложено от Херман Минковски през 1908 г. в качеството на геометрична ин ...

                                               

Квантова теория на полето

Квантова теория на полето е раздел на физиката, изучаващ поведението на квантовите системи с безброй много степени на свобода. Тя е теоретична основа за описание на микрочастиците, техните взаимодействия и преобразувания. На квантовата теория на ...

                                               

Квантова хромодинамика

Квантова хромодинамика в теоретичната физика е теорията на силното ядрено взаимодействие между кварки и глуони, фундаменталните частици, съставящи адрони като протони, неутрони и пиони. КХД е вид квантова теория на полето, наречена неабелева кали ...

                                               

Конвекция

Конвекцията е движение на молекулите във флуиди и геоложки образувания. Този процес не може да се осъществи при твърдите тела, тъй като в тях няма нито големи течения, нито значителна дифузия. Конвекцията е един от основните модели за пренасяне н ...

                                               

Линейно пространство

Линейно пространство в математиката е съвкупност от обекти, които могат да бъдат умножавани с число или събирани. По-точно линейно пространство е множество, за което са дефинирани две операции, наричани събиране и умножение с число, и които изпъл ...

                                               

Пречупване

Пречупване или рефракция е промяна в посоката на една вълна вследствие промяна на нейната скорост. Явлението се наблюдава най-често при преминаване от една среда в друга и съществува при всички видове вълни. Пример за това е преминаването на звук ...

                                               

Тензор

Тензорите са категория математически обекти. Частни случаи на тензори са числата – скалари, вектори и билинейни форми. Изучаването на тензорите е предмет на тензорния анализ и линейната алгебра. Най-общо казано тензорът може да се представи във в ...

                                               

Теорема на Ньотер

. Теоремата на Ньотер гласи, че всяка диференцируема симетрия за физична или математическа функция на действието притежава съответен закон за запазване.

                                               

Теория на хаоса

Теория на хаоса е математически апарат, опериращ на базата на поведението на някои нелинейни динамични системи и описващ явление, известно като хаос – още и като термина "чувствителност към началните условия". Примери за подобни системи са: атмос ...

                                               

Уравнение на състоянието

Уравнението на състоянието е термодинамично уравнение, съотнасящо променливите на състоянието, които описват състоянието на материята при определени физически условия, като например налягане, обем, температура или вътрешна енергия. Уравненията на ...

                                               

Функция на Грийн

В математиката, функция на Грийн, английски математик) е функция, която се използва за решаване на нехомогенни диференциални уравнения при определени гранични условия. Функцията се използва за преобразуване на частното диференциално уравнение в и ...

                                               

Приложна физика

Приложна физика е общ термин за физическа наука, в която изследванията са предназначени за определена технологична или практическа употреба. "Приложна" се различава от "чиста фундаментална" по фина комбинация от фактори като: мотивацията, отношен ...

                                               

Група на Хайзенберг

Групата на Хайзенберг е група, состояща се от квадратни матрици от вида 1 a c 0 1 b 0 1, {\displaystyle {\begin{pmatrix}1&a&c\\0&1&b\\0&0&1\\\end{pmatrix}},} където елементите a, b, c принадлежат на комутативен пръстен с е ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →