ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 314                                               

Цикламат

Цикламатът е хранителна добавка, синтетичен заместител на захарта. Европейският код на цикламата като хранителна добавка е Е952. Цикламатът спада към групата на високоефективните подсладители – вещества, които са десетки или стотици пъти по-сладк ...

                                               

Зоология

Зоологията е наука за животните. Тя изучава формата и устройството на животните, процесите, които се извършват в тях, взаимоотношенията им с околната среда, индивидуалното им и историческо развитие.

                                               

Арахнология

Арахнологията е биологична наука, изучаваща Паякообразните. Думата "арахнида" произхожда от гръцки: от името на смелата и непокорна тъкачка Арахна, която, уверена в своите умения се осмелила да премери сили не с кого да е, а със самата Атина Пала ...

                                               

Бременност

Бременността е процес при живородните и яйцеживородните животни, при който възрастно животно износва ембрион във вътрешността на тялото си. Винаги износването се извършва от женските, с изключение на рибите от семейство Syngnathidae, при които та ...

                                               

Дератизация

Дератизацията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на гризачите вредители. Осъществява се чрез физични, химични и биологични методи.

                                               

Зоопланктон

Зоопланктонът е съставен от дребни животински организми, живеещи във водата. Заедно с фитопланктона, той е съставна част на планктона и важен елемент от водната екосистема. Състои се от протозоа, инфузории, дребни членестоноги и мекотели, ларви н ...

                                               

Институт по зоология

Институтът по зоология при Българската академия на науките съществува от 1947 до 1 юли 2010 г., когато заедно с Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология са обединени в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

                                               

Класификация на животните

Класификацията на животните се изучава от науката систематика на животните. Тя ги групира въз основа на сходства в устройството и произхода им. По-долу е дадена пълната класификация на царство Животни Animalia, Metazoa до ниво разред.

                                               

Конхология

Конхология, конхиология или конхилиология е дял от зоологията, изучаващ раковините. Специалистите в областта на конхологиятя се наричат конхолози. Обект на конхологията са не всички мекотели, а само черупчестите – тези, които образуват раковини. ...

                                               

Ларва

Ла̀рвата е ранен стадий в следзародишното развитие на животно, който има самостоятелен начин на живот, различен от този на възрастната форма. След преходния период на превръщане, наречен метаморфоза, ларвата се превръща във възрастната форма. Лар ...

                                               

Метаморфоза (зоология)

Метаморфо̀за – физиологичен процес на дълбоко и съществено изменение на строежа на организма в хода на индивидуалното му развитие. При него организмът се превръща от една форма в друга. Това физиологично изменение е съпроводено и с промяна в начи ...

                                               

Мърша

Мърша е дума, която се използва за описание на разлагаща се трупна маса, предимно на животни и по-рядко на хора. Мършата е важен източник на хранителни вещества за много месоядни и всеядни животни, насекоми, бактерии и гъби. Тя представлява както ...

                                               

Образуване на половите клетки

Яйцата и сперматозоидите се образуват от полови клетки, наречени съответно оогонии и сперматогонии. Оогониите се делят усилено. Получава се група от еднакви клетки, които заемат най-вътрешната част на овариума, наречена зародишна зона. В следваща ...

                                               

Полип

Полип е една от жизнените форми при мешестите животни. Другата форма е медуза. Медузата е свободно плаваща форма, полипът е прикрепената форма, неподвижна или слабо подвижна. Тялото на полипа наподобява кух цилиндър; изградено е от два слоя клетк ...

                                               

Правило на Алън

Правилото на Алън е правило в биогеографията, формулирано от Джоел Асаф Алън през 1877 година, което общо гласи, че животни, адаптирани за живот в по-студени климати, имат по-къси крайници от животни, адаптирани за живот в по-топли климати. По-ко ...

                                               

Правило на Глогер

Правилото на Глогер е биогеографско емпирично правило, което гласи, че в рамките на популацията от един вид топлокръвни животни съществува тенденцията по-пигментираните от тях да обитават по-влажни хабитати, т.е. по-близо до Екватора. Правилото е ...

                                               

Херпетология

Херпетологията е клон от зоологията, занимаваща се с изучаването на земноводни и влечуги Херпетологията предлага ползи за човечеството в изследването на ролята на земноводните и влечугите в глобалната екология, особено поради факта, че земноводни ...

                                               

Ценогенеза

Ценогенезата е възникване и развитие, през ларвния или ембрионалния стадий от онтогенезата на временни органи, които никога не са съществували на по-ранен етап от филогенетичното развитие на вида. Такива са плацентата при бозайниците, хрилете при ...

                                               

Клетъчна биология

Клетъчната биология е поддял на биологията, занимаващ се с изучаването на клетките като цяло. Клетъчната биология разглежда не само състава на клетката, но и функционирането ѝ, както и взаимодействието между клетките и други клетки, или между кле ...

                                               

Аденозинтрифосфат

Аденозин трифосфорната киселина представлява химично макроергично съединение, което съдържа богати на енергия връзки. Изграден е от 3 основни съставки: азотна база аденин, рибоза и 3 остатъка от фосфорна киселина, обозначени като алфа-, бета-, и ...

                                               

Анафаза

През анафазата сестринските хроматиди се разделят и вече като дъщерни хромозоми се придвижват към двата полюса на делителното вретено. Анафазата е най-кратката фаза на митозата. Тя започва с едновременното разделяне на сестринските хроматиди, кои ...

                                               

Биологична мембрана

Биологична мембрана или биомембрана е бариера, създадена от амфипатен слой, който играе ролята на опаковка във или около клетката. Почти винаги е направен от фосфолипиди, образуващи двоен слой, като включват холестерол, интегрални мембранни проте ...

                                               

Дезмозома

Дезмозома, или още macula adherens, е клетъчна структура за контакт между две клетки. Наблюдава се в епителните и мускулните клетки. Дезмозомите са изградени от белтъци от групата на кадхерините. Те са трансмембранни белтъци. При дезмозомата межд ...

                                               

Електронен микроскоп

Електронният микроскоп е вид микроскоп, с чиято помощ се изследват обекти, невидими за обикновения оптичен уред - например клетъчни органели, вируси, протеини и т.н. Разделителната способност, получена от електронен микроскоп, е значително по-доб ...

                                               

Жизнен цикъл на клетка

При различните видове клетки жизненият път е различен. За прокариотните клетки е характерно бързо редуване на растеж и делене, при което жизненият път на отделните клетъчни поколения е твърде кратък. При свободно живеещите едноклетъчни еукариоти, ...

                                               

Извънклетъчен матрикс

Извънклетъчният матрикс е понятие в биологията, което обобщава съвкупността от вещества, заобикалящи клетките в даден тип тъкан. Основната функция на матрикса е да осигури механична цялост и опора на тъканта, като едновременно с това не възпрепят ...

                                               

Интерфаза

Интерфаза е период, през който клетката изпълнява основните си физиологични функции, нараства и се подготвя за делене. Това е най-продължителната фаза от клетъчния цикъл и по време на нея усилено се синтезират белтъци, рибонуклеинови киселини и в ...

                                               

Йонен канал

Йонни канали са участъци от клетъчната мембрана, които са изградени от сложни по състав белтъци. Основната им функция е да пренасят различни видове йони във и извън клетката. Могат да бъдат натриеви, калиеви, калциеви или хлоридни. Имат много важ ...

                                               

Клетка

Клетката е структурна и функционална единица на всички живи организми и понякога е наричана "най-малката единица на живот". Тя може да се самообновява, саморегулира и самовъзпроизвежда. Някои организми, като бактериите, са едноклетъчни. Други орг ...

                                               

Клетъчна теория

Клетъчната теория се основава на идеята, че клетката е основната структурна и функционална единица на всеки организъм. Теорията започва да се развива още през 17 век с развитието на първите микроскопи. Клетъчната теория е един от фундаментите на ...

                                               

Клетъчно диференциране

При делене наследствения материал се предава в пълен комплект на следващото поколение клетки. По принцип по-голямата част от генетичната програма е блокирана. При диференцирането само отделни участъци от нея се активират и "презаписват", т.е. син ...

                                               

Кореноножки

Кореноножки или Саркодови са клас едноклетъчни животни. По-голямата част от тях са свободно живеещи сладководни и морски обитатели. Някои живеят във влажна почва, а други са паразити в гръбначни животни и в човека. Към тях спадат амебите, форамин ...

                                               

Левкоцит

Левкоцити е сборно понятие на всички бели кръвни клетки. Левкоцитите в кръвта се подразделят на три големи групи: гранулоцити, моноцити и лимфоцити. Трите групи клетки имат защитна функция. Основна функция на левкоцитите е фагоцитозата, която се ...

                                               

Лизиране

Лизиране е процесът на разрушаване на клетките често чрез вирусни, ензимни или осмотични механизми, които нарушават тяхната цялост. Течност съдържаща лизирани клетки се нарича "лизат". Много видове бактерии са обект на лизиране от ензима лизозим, ...

                                               

Липозома

Липозомите представляват изкуствено-създадени структури на липидна основа, отграничени от водната среда с двуслойна фосфолипидна мембрана от растителен произход. Произведени са за първи път през 1961 г. в Англия. Липозомите се използват в медицин ...

                                               

Междуклетъчни връзки

Междуклетъчните връзки са структури в тъканите на многоклетъчните организми. Междуклетъчните връзки са особено многобройни в епителните клетки. Те са образувани от протеинови комплекси и създават контакт между съседни клетки или околоклетъчното п ...

                                               

Мейоза

В биологията мейоза е процес на делене чрез намаляване на броя на хромозомите, при който броят на хромозомите на една клетка се разделя на две. Мейозата при животните винаги води до образуването на гамети.

                                               

Митоза

Митозата е процес на равномерно разпределение на генетичния материал на майчината клетка в две дъщерни клетки. В резултат от митозата от една майчина клетка се получават две дъщерни с еднакъв брой хромозоми, равен на броя на хромозомите в майчина ...

                                               

Осмотично налягане

Осмотично налягане е минималното налягане, което трябва да бъде приложено към разтвор, за да се предотврати вътрешния поток на чистия му разтворител през полупропусклива мембрана. Може да се определи и като мярка за склонност на разтвор да приеме ...

                                               

Плазмолиза

Плазмолиза е процес на загуба на вода от клетката, при който нейното съдържание се свива. На външен вид, като че ли цитоплазмата се разрушава, откъдето идва и името на процеса. Плазмолизата може да се демонстрира в лабораторни условия, като клетк ...

                                               

Профаза

Профазата е първата и най-дълга фаза на клетъчното делене митоза. През профазата хромозомите се скъсяват и надебеляват. За начало на профазата се приема момента в който започналите да се спирализират и кондензират през интерфазата хромозоми, стан ...

                                               

Тургор

Тургор е напрегнато състояние на живите клетки на растения, гъби и бактерии вследствие на тургорното налягане, което оказва натиск върху клетъчната мембрана отвътре. Благодарение на тургора, клетъчната мембрана се изпъва и заема формата, в която ...

                                               

Фагоцитоза

Фагоцитозата представлява поглъщане на даден обект от клетката чрез вдлъбване на нейната мембрана и обгръщането му с нея. Така обектът попада в цитоплазмата на клетката и там се подлага на вътреклетъчно смилане. Фагоцитоза извършват белите кръвни ...

                                               

Хроматин

Хроматинът е надмолекулен комплекс от ДНК и белтъци, които изграждат тънки дълги нишки. Те имат способността обратимо да се спирализират, при което се удебеляват и дължината им намалява многократно. В зависимост от степента на спирализация се офо ...

                                               

Цитозол

Цитозол, вътрешноклетъчна течност или цитоплазмена матрица е ниско вискозната, организирана полутечност във вътрешността на клетката. По физически характеристики цитозолът е пихтиеста прозрачна суспензия от вода, микрочастици, протеини, микротръб ...

                                               

Цитокинеза

Цитокенезата е етап от деленето на клетката, по време на който цитоплазмата на една еукариотна клетка се разделя, вследствие на което се образуват дъщерни клетки.

                                               

Медицина

Медицината е наука за диагностициране, лечение и предотвратяване на болести и наранявания. Тя изучава системите на човешкия организъм, заболяванията и тяхното лечение, което помага за практическото прилагане на това знание и създаването на лекарс ...

                                               

Абстинентна криза

Абстинентната криза е състояние на дълбок психологически дискомфорт, а понякога и на нарушаване на нормалното протичане на физиологичните процеси в организма на наркозависимите, когато те са лишени от веществото, към което са пристрастени. Абстин ...

                                               

Авъл Корнелий Целз

Авъл Корнелий Целз е римски енциклопедист и един от най-значимите медицински писатели по неговото време. Не е сигурно дали той е лекар или е само теоретик. Той учи във философското училище на Сотион в Рим, където е учил и Сенека. Авъл Корнелий Це ...

                                               

Ампутация

Ампутация е отстраняване на част от човешкото тяло, например крак, ръка, нос или ухо вследствие на травма или заболяване. По медицински показания най-често се извършва при гангрена. В миналото е използвана и като наказание. Първата стъпка при хир ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →