ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 313                                               

Биотичен фактор

В екологията биотичен фактор се наричат взаимодействията между организмите, които оказват влияние върху тях. Биотичните фактори са в рамките на популациите, биоценозите и екосистемата. Те биват отрицателни, положителни и неутрални. Към тях спадат ...

                                               

Биоценоза

Биоценоза представлява целокупност от популации на различни видове, обитаващи трайно дадена територия биотоп и намиращи се в непрекъсната връзка едни с други. Понятието биоценоза е въведено от немския учен Карл Мьобиус през 1877 г. При изучаване ...

                                               

Вест ТВ

Вест ТВ е първата частна телевизия в България с екологична тематика, акцентираща върху проблемите на околната среда, на Земята като екосистема, на хората, като фактор, променящ средата, в която живеем. Стартира през 2008 г. с мотото "Виж – това е ...

                                               

Взаимодействия между организмите

В екологията взаимодействията са взаимни ефекти, които съществуват между различните организми по местообитание. Взаимодействието има решаващо влияние върху динамиката на числеността на популациите, тяхната функция в биологичното съобщество и офор ...

                                               

Вид (биология)

Видът е една от основните единици в класификацията на организмите. Видът е също така и основният ранг в йерархията на таксоните. Видът е група от индивиди, които при размножаване дават плодовито поколение. В разширено значение се включват и крите ...

                                               

Геоинженерство

Други схеми касаят директно причинита на парниковия ефект: емисиите на парниковите газове, или намаляването на концентрацията им в атмосферата след като са вече освободени. Примери включват наторяване на океаните с железен разтвор. Логиката е, че ...

                                               

Гостоприемник

Гостоприемник е термин в паразитологията, който описва организъм, върху когото паразитират други организми. Това е вторият нужен партньор в паразитната симбиоза, който служи за храна, а и като среда за обитаване.

                                               

Екологичен коридор

Екологичният коридор представлява непрекъсната ивица отворено пространство, което свързва природни зони на различни места – включително територии със защитен статус, като гори и природни резервати. Такъв непрекъснат контакт позволява движението н ...

                                               

Екологична пирамида

Екологичната пирамида е графично представяне на разпределението на биомасата или енергията между различните трофични нива в дадена екосистема. Пирамидалният характер на хранителните вериги, съществуващи между тези три трофични нива, се изразява с ...

                                               

Екопътека

Екопътеките са интерпретивни и интерактивни туристически маршрути. Те имат за цел да запознаят туриста със забележителностите от живата и неживата природа, и да го мотивират, той сам да се включи, в тяхното разпознаване, и опазване. Екопътеките о ...

                                               

Екофеминизъм

Екофеминизъм e социалното и политическо движение, което сочи към съществуването на значителни общи основания между енвайрънментализма и феминизма, с някои течения свързващи дълбоката екология и феминизма. Екофеминистките твърдят, че има силен пар ...

                                               

Ендемит

Ендемитите са биологични видове, разпространението на които се ограничава върху определен район – географска област, планина, водоем и т.н, а също така и държава или друга административна единица. Най-богати на ендемични видове са океанските остр ...

                                               

Епифит

Епифити се наричат всички организми, които живеят прикрепени за живо растение, но не паразитират от него т.е. двата организма си набавят необходимата вода и хранителни вещества самостоятелно и независимо един от друг, и жизнените им процеси не ок ...

                                               

Еутрофикация

Еутрофикация е процес, протичащ в екосистемата на един воден басейн, при който се повишава количеството на химическите вещества, участващи в минералното хранене на растенията, което на свой ред води до повишена биологична продуктивност. При този ...

                                               

Ефект на основаване

В популационната генетика, под ефект на основаване се разбира загубата на генетична изменчивост тогава, когато се основава нова колония от много малък брой индивиди от по-голяма популация. За пръв път е напълно описан от Ернст Майр през 1952 г., ...

                                               

Жизнен цикъл при паразитите

Жизненият цикъл при паразитите е частен случай на жизнения цикъл при организмите, обхващащ онтогенетичното развитие на паразита. Най-елементарно развитие имат някои протозойни паразити, които се размножават чрез просто делене. С разделянето на ма ...

                                               

Инвазивен вид

Инвазивни за определено място са такива видове, които не са естествено разпространени там, са интродуцирани по един или друг начин и имат тенденцията да се разпространяват до степен да увредят местната екосистема, като в някои дефиниции се включв ...

                                               

Интродукция (биология)

Интродукция е термин в биологията, описващ процес на усвояване на дадена територия от видове, нехарактерни за нея. Тя се изразява с преднамерено или случайно внасяне на видове на несвойствени за тях територии благодарение на човешката дейност. До ...

                                               

История на екологията

Може да се каже, че един от първите еколози е Аристотел, който проявявал интерес към много видове животни. Той е последван от мнозина естествоизпитатели като Бюфон и Карл Линей, чиято научна дейност се смята за основополагаща за развитието на съв ...

                                               

Карл Мьобиус

Карл Август Мьобиус на немски: Karl A.Möbius е немски зоолог, един от основоположниците на екологията, първи директор на Музея по естествознание в Берлин.

                                               

Коли-титър

Коли-титър е показател за оценка на бактериологичния състав на водата. Изразява количеството вода в което се открива една бактерия Bacterium coli. Използва се за установяване на санитарното състояние на водата и за измерване на риска от заразяван ...

                                               

Консорция

Консорция е най-малката структурна единица на хоризонталната структура на биоценозата. Чрез нея се описват хранителните взаимоотношения между видовете.

                                               

Ландшафтна екология

Ландшафтната екология е интердисциплинарна наука, възникнала на границата между екологията и географията. За първи път понятието ландшафтна екология се употребява от немския географ Карл Трол през 1939 г. Според определението на IALE ладншафтната ...

                                               

Местообитание

Местообитание или хабитат е естествената околна среда, в която индивидите от един конкретен вид или популация живеят. За растения се употребява и термина месторастене. Терминът ареал е с подобно значение, който обаче, може да се използва за таксо ...

                                               

Екомузей

"Екомузей с аквариум" е природонаучният музей в Русе, открит на 28 септември 2014 г. Намира се на площад "Aлександър Батенберг" и е единствен по рода си в България поради аквариума с дунавски риби на подземния етаж и предметите на последния етаж. ...

                                               

Наследствен сорт

"Наследствен сорт", "наследствен вариетет", "наследствен плод" и "наследствен зеленчук" са термини използвани за старите сортове растения "все още поддържани от градинари и селски стопани по-специално в изолирани етнически общности”. Те може да с ...

                                               

Нелегално градинарство

Нелегалното градинарство е градинарска дейност на места, където градинарите нямат законни права да упражняват – например изоставени и запуснати места или нечия частна собственост. Това обхваща голямо многообразие от различни хора с различна мотив ...

                                               

Пермакултура

Пермакултурата, понякога наричана на български и вечноделие, е приложна наука за дизайн на човешки местообитания и продуктивни земеделски системи, наподобяващи максимално естествените. Пермакултурата е съвкупност от методи за устойчив дизайн на з ...

                                               

Планирано остаряване

Планираното остаряване в индустриалния и икономическия дизайн е политика за изкуствено съкращаване на живота на даден продукт, така че той да остарее – неизползваем или извън модата – след определен период. Това действие има за цел да увеличи пот ...

                                               

Приложна екология

Приложната екология се занимава с прилагането на екологичните знания на практика, за справяне с екологичните проблеми. Както екологията, така и приложната екология изучава разпределението, изобилието и взаимодействието между организмите, както и ...

                                               

Родово имение

Понятието Родово имение означава най-често обширен имот на село, на който живее даден род. Идеята за родови имения, за щастлив живот на село, заедно с цялото семейство не е нова, но става по-популярна наскоро – след излизането на руската поредица ...

                                               

Селски район

Селските райони са области, които не са урбанизирани. Те са с ниска гъстота на населението и обикновено голяма част от земята е заета със селското стопанство. В повечето части на света селските райони намаляват, като това явление се наблюдава от ...

                                               

София диша

"София диша" е многожанров фестивал, който се провежда в София. Включва прояви в областта на музиката, танца, изящните и приложни изкуства, киното, театъра, архитектурата, дизайна, социалните и образователните инициативи и екологията. Води начало ...

                                               

Стация

Стация е определена част от средата, която има комбинация от условия, Необходими за съществуването и пребиваването на определен вид животно върху нея. Понятието стация се отнася само за вида. Всеки вид има специфичен набор от стации, толкова хара ...

                                               

Сундаланд

Сундаланд е биогеографски регион на Югоизточна Азия включващ Малайския полуостров и източната част на Малайския архипелаг включваща островите Ява, Суматра и Борнео, малки острови в близост и Филипинските острови. Източната граница на Сундалад пре ...

                                               

Търговия с въглеродни емисии

Търговията с въглеродни емисии е въведена с протокола от Киото, като въвежда икономически поощрения и наказания с цел регулиране на замърсяването на атмосферата. При нея централен орган обикновено правителствена организация поставя ограничение на ...

                                               

Хронология на промените в околната среда

Хронология на влиянието на промените в околната среда върху човешката история, както и на влиянието на човека върху околната среда. Това е приложение към статията за Детерминизъм на средата. Списъкът от събития не претендира за пълнота, подборът ...

                                               

Биоетика

Биоетика, също позната и като биомедицинска етика, е научно поле или научна дисциплина, която е относително нова, датира от 60-те на 20 век и която изследва етически въпроси в биологията, биомедицината, и биомедицинските технологиите. Докато меди ...

                                               

Антинатализъм

Антинатализмът е философска позиция, която придава отрицателна стойност на раждането. Антинаталистите твърдят, че хората трябва да се въздържат от потомство, тъй като то е морално осъдителен акт. В научни и литературни трудове са представени разл ...

                                               

Евгеника

Евгениката е набор от концепции и практики в приложната генетика, целящи подобрение на генетичните качества на група хора. Точната дефиниция на термина евгеника е обект на дебат от създаването му. Нейните защитници я разглеждат като приложна наук ...

                                               

Кучета в космоса

Полетите на кучетата в космоса са серия биологични експерименти, включващи провеждането на изследвания върху възможностите на живите същества за полет на геофизически и космически ракети, наблюдение на поведението на високо организираните животни ...

                                               

Сурогатно майчинство

Сурогатното майчинство е уговорка, често подкрепена с юридически договор, според която една жена се съгласява да забременее, да износи бременността и да роди дете или деца за друго лице или лица, които са или ще станат в крайна сметка родител на ...

                                               

Здраве

Здравето е ниво на функционалност при живите организми. То е състояние – хомеостаза, при което организмът е уравновесен, т.е. постъпващите и произведените енергия и маса са приблизително едни и същи, налице е метаболитна ефективност. При хората, ...

                                               

Списък на страните по брой лекари

Броят на лекарите по отношение на населението е силен показател за качеството на здравеопазването в дадена държава, въпреки че трябва да се има предвид, че нивото на обучение на тези лекари не се взема предвид. През 2010 г. е имало по-малко от ед ...

                                               

Емоционална сигурност

Емоционална сигурност e стабилност на индивидуално емоционално равнище, тя има значение за поддържане на емоционалното здраве на личността. Степените на тази емоционална сигурност съответно отговарят на личното самоусещане на емоционално ниво. Ем ...

                                               

Подоптимално здраве

Под оптимално здраве е терапевтична работна концепция в Китайската традиционна медицина, която, както се разбира от самото наименование, се отнася до състояние на пациента / индивида, при което той не е в своето оптимално здравно състояние, тоест ...

                                               

Портал Здраве-ЕС

Портал "Здраве-ЕС" е официален портал за обществено здраве на Европейския съюз, съдържащ богата и разнообразна информация за здравни въпроси и дейности в европейски и международен мащаб.

                                               

Степени на здравето

Степени на здравето: Здравe – Придружено е с незначителни здравни проблеми, които практически не пречат на жизнеспособността. Подобни проблеми не налагат лечение. Здрав, но в лошо настроение – Налице е стрес, отслабен имунитет. Препоръчва се по-б ...

                                               

Стрес на работното място

Стрес на работното място e вреден физически или емоционален отклик, който възниква, при наличие на слабо съответствие между необходимостите, възникващи на работното място и възможностите, способностите, ресурсите или нуждите на работещия. Обикнов ...

                                               

Уличен фитнес

Стрийт уъркаут, стрийт фитнес или уличен фитнес е спорт, включващ силови и гимнастически упражнения на улична площадка. Основните уреди са лост, успоредка и земя, но могат да се извършват упражнения и на халки, т. нар "маймунски лост", ръкохватки ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →