ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 312                                               

Интеркалация

Интеркалацията в химията и биохимията е обратимо включване на молекула между две други молекули. Интеркалацията се свързва най-често с ДНК и графитни съединения.

                                               

Информационна РНК

Информационната рибонуклеинова киселина носи информация за синтеза на една, а понякога и на няколко полипептидни вериги. Всяка тройка нуклеотиди от молекулата на РНК, която съответства на дадена аминокиселина в полипептидната верига, се нарича ко ...

                                               

Кариотип

Кариотип е съвкупността от броя, морфологичните особености и големината на хромозомите на даден вид. Кариотипът е видов белег. Кариотипът на човека се състои от 46 хромозоми, на мишката - 40, на плодовата мушица Дрозофила – 8, на царевицата – 20. ...

                                               

Клониране

Клонирането е процес на получаване на организъм или клетка чрез безполово размножаване. През 1952 година, Робърт Бригс и Томас Кинг, клонират жаба чрез трансфер на ядра от соматични клетки. Аналогична техника е използвана и при клонирането на овц ...

                                               

Кросинговър

Кросинговър представлява обмяна на съответни участъци между несестрински хроматиди на хомоложни хромозоми по време на мейоза. По-дългите хромозоми се прекръстосват по-често. Вероятността за осъществяване на кросинговър зависи и от разстоянието ме ...

                                               

Кръвна група

Кръвната група съдържа информация за еритроцитите на даден индивид. Тя зависи от веществата в клетъчната мембрана. Три от най-важните белега са A, B и 0 и резус-факторът. Има още 46 познати антигена, повечето от които са доста по-рядко срещани в ...

                                               

Кръстосване

Кръстосването представлява полово размножаване, при което се съединяват гаметите на два генетично различни родителя. При растенията е прието кръстосването между индивиди от различни видове да се нарича хибридизация, а това между индивиди от един ...

                                               

Митохондриална ДНК

Митохондриалната ДНК е ДНК, която се намира не в ядрото на клетката, а в митохондриите. Митохондриите са клетъчни органели, които синтезират аденозинтрифосфат – вещество, осигуряващо енергия за протичането на различни биохимични процеси в клеткат ...

                                               

Митохондриална Ева

Митохондриалната Ева е идея в човешката генетика за матрилинеен най-скорошен общ прародител на всички живи хора в света, тоест най-скорошната жена, от която произлизат всички живи хора по непрекъсната линия чрез своите майки, чрез майките на свои ...

                                               

Мутация

Мутациите представляват промени в генетичната информация на организмите, носител на която са молекулите на нуклеиновите киселини – ДНК и РНК. Причините за възникване на мутации могат да бъдат грешки при презаписването на наследствена информация в ...

                                               

Наследственост

В генетиката под наследственост се разбира свойството на всички живи организми да предават на потомството характерни особености на строежа и индивидуалното развитие.

                                               

Нуклеотид

Заглавието на тази статия може лесно да бъде сбъркано с Нуклид. Нуклеотидът е органична молекула, състояща се от азотсъдържащо хетероциклично производно, означавани често като "азотна база", монозахариден остатък, и фосфатна или полифосфатна груп ...

                                               

Оперон

В генетиката, оперонът е функционална единица от ДНК молекулата, съдържаща "пакет" от гени под контрола на един-единствен регулаторен сигнал, наречен промотор. Структурните гени от един оперон се транскрибират заедно в матрична РНК и се транслира ...

                                               

Полинуклеотид

Полинуклеотидът е биополимер изграден от 13 или повече нуклеотидни мономера, свързани ковалентно във верига. ДНК и РНК са типични примери за полинуклеотиди, имащи различна функция. Представката поли идва от гръцкото πολυς. ДНК се състои от две по ...

                                               

Полиплоидност

За полиплоидност се говори тогава, когато в клетките и организмите съществуват повече от два хомоложни набора от хромозоми. Повечето организми са диплоидни. Полиплоидията може да е резултат от ненормално клетъчно делене. Най-често срещана е при р ...

                                               

Прион

Прионът е необикновен вид инфекциозен агент, който се състои само от белтък. Прионите са ненормално-структурирани форми на белтъците на организма-хазяин, които са способни да преобразуват структурата на нормалните белтъчни молекули в подобна на с ...

                                               

Репликация на ДНК

Репликация на ДНК се нарича удвояване на молекулите на ДНК при участието на специфични ензими и белтъци. Основен ензим на репликацията е ДНК-полимеразата. Целият комплекс от ензими и белтъци се означава като белтъчен комплекс на репликацията. Про ...

                                               

Решетка на Пънет

Решетка на Пънет или Квадрат на Пънет е проста диаграма, предложена е от английския генетолог Реджиналд Пънет, с помощта на която графично се представят възможностите за съчетаемост на алели от родителските генотипи. В долната част на решетката с ...

                                               

РНК-полимераза

РНК-полимераза е всеки ензим, който използва АТФ, ГТФ, ЦТФ и УТФ за синтезата на РНК от ДНК или РНК матрица. ДНК-зависими РНК полимерази включват ензимите на транскрипцията на ДНК и праймазите, които синтезират РНК зародишите, необходими за репли ...

                                               

Синдром на Мелкерсон-Розентал

Синдромът на Мелкерсон-Розентал е рядко неврологично разстройство, което се характеризира с епизодично повтарящи се лицева парализа, оточност на лицето и устните и характерно изменение на езика, който е покрит с дълбоки набраздявания. Началото на ...

                                               

Транзиция

Транзиция е понятие от генетиката, с което се означава специфичен вид точкова мутация. Транзицията представлява промяната в нуклеотидната последователност на нуклеинова киселина, при която пуринов нуклеотид се заменя с друг пуринов или пиримидино ...

                                               

Транскрипция (биология)

Транскрипция в генетиката е процесът, при който една ДНК-последователност се копира чрез ензимa РНК-полимераза образувайки комплементарна РНК. С други думи, това е процесът на пренасяне на генетична информация от ДНК върху РНК. В случая на ДНК, к ...

                                               

Транслация (биология)

Транслацията е "превеждане" на информацията, кодирана в нуклеотидната последователност на молекулата на РНК в аминокиселинна последователност на синтезирана полипептидна верига. 2. Рибозоми 3. Информационни иРНК - В молекулата на иРНК генетичната ...

                                               

Транслация (генетика)

Транслацията е процес, при който нуклеотидната последователност на иРНК се използва като указание за подреждане и свързване на аминокиселините в полипептидна верига – синтеза на белтък. В резултат на транскрипцията в клетката се синтезират трите ...

                                               

Транспортна РНК

Транспортната рибонуклеинова киселина представлява адапторна молекула преносител на аминокиселини до информационната РНК в цитоплазмата на клетката. Транспортната РНК има специални участъци по своята повърхност, с които може да осъществи контакт ...

                                               

Фамилна обремененост

Фамилната обремененост или още на български като семейна история на заболяванията в медицината се състои от информация за заболяванията на роднини по кръвна линия, тя е определяща за риска от психически разстройства. Това е медицинската история н ...

                                               

Фенотип

Фенотип е термин от генетиката, с който се означава съвкупността от всички забележими белези на даден организъм, проявени в резултат на точно определен генотип и влиянието на факторите на средата. В по-тесен смисъл терминът фенотип се използва за ...

                                               

Хиазма

Хиазма е термин от генетиката, свързан с процеса кросинговър при мейозата. Хиазмите се наричат местата при две хомоложни несестрински хроматиди, където малко преди това е протекъл кросинговър. От химична гледна точка те са разкъсването на фосфоди ...

                                               

Хоризонтален генен трансфер

Хоризонтален генен трансфер е всеки процес, при който става пренос на генетичен материал от една клетка към друга, която не представлява поколение на първата. За разлика от хоризонталния трансфер на гени, при вертикалния става пренос на генетичен ...

                                               

Едноклетъчно

Едноклетъчни се наричат организмите, които се състоят от една клетка. Тя изпълнява всички основни функции за един организъм: хранене, дишане, растеж, размножаване, движение, приспособяване към външната среда. Едноклетъчните имат свои представител ...

                                               

Еволюционна биология

Еволюционната биология е дял от биологията, който изучава възникването и развитието на живота на Земята. Съвременната еволюционна биология изследва и развива неодарвинизма. Това е класическата теория на еволюцията, разработена и предложена от Чар ...

                                               

Алопатрично видообразуване

Алопатрично видообразуване е термин от областта на биогеографията, екологията и еволюционната биология, с който се обозначава видообразуване, при което популацията се разделя на две изолирани в географско отношение алопатрични популации. Вследств ...

                                               

Възкръсващо растение

Възкръсващо растение е всяко poikilohydric растение, което може да преживее екстремна дехидратация, дори в продължение на месеци или години. Тази способност е символ за възкресението и намира приложение в лириката и прозата, напр. изразът Йерихон ...

                                               

Галапагоски чинки

Галапагоските чинки, известни още като дарвинови чинки, са група от 13 или 14 вида Врабчоподобни птици, които се срещат само на Галапагоските острови и на Кокосовия остров. Тяхната таксономична класификация все още не е категорично утвърдена. На ...

                                               

Генетичен дрейф

Генетичният дрейф представлява промяна в честотата на гените, която е случайна и няма приспособителен характер. Така, причините за генетичния дрейф не са биологични, а стохастични. Колкото по-малка е популацията, толкова по-силно се проявява възд ...

                                               

Ефект на Болдуин

Ефектът на Болдуин или още еволюция на Болдуин е теория на американския психолог и философ Джеймс Болдуин, която разглежда съотношението между вроденото поведение и способността за обучение. За разлика от Ламарк, Болдуин предлага механизъм, съгла ...

                                               

Живи вкаменелости

Живи вкаменелости е сборно название на съществуващи днес видове растения и животни, които се отнасят към големи таксони, почти напълно измрели преди десетки или стотици милиони години. Живите вкаменелости обикновено са палеоендемити, тъй като зап ...

                                               

Измиране

В биологията и екологията, под измиране или изчезване) се разбира прекратяване на съществуването на един вид или на група таксони, което води до намаляване на биоразнообразието. За момент на измиране обикновено се приема смъртта на последния инди ...

                                               

Парапатрично видообразуване

Парапатрично видообразуване е термин от областта на биогеографията, екологията и еволюционната биология, с който се обозначава видообразуване, при което зоните на двете диференциращи се популации са отделни, но се и припокриват в някаква степен. ...

                                               

Перипатрично видообразуване

Перипатрично видообразуване е термин от областта на биогеографията, екологията и еволюционната биология, с който се обозначава видообразуване, при което нови биологични видове се формират в изолирани, малки периферни популации, които са възпрепят ...

                                               

Популационна генетика

Популационна генетика представлява дял от генетиката, изучаващ най-общо предаването на наследствената информация в потомството не на отделния индивид, на популацията като цяло. Популационната генетика възниква в началото на 20 век, когато през 19 ...

                                               

Преходен фосил

Преходните фосили са фосилизирали останки от преходни форми на живот, които илюстрират еволюционния преход. Те могат да бъдат идентифицирани посредством наличието на примитивни белези, които липсват при сравнение с произлезлите от тях индивиди, т ...

                                               

Приспособимост (биология)

Приспособимостта е централно понятие в еволюционната теория. Тя описва способността на един индивид с даден генотип да се възпроизведе и обикновено съответства на относителния дял на гените на индивида от всички гени в следващото поколение. Ако р ...

                                               

Реликт

Реликт или реликтов вид е вид или друг таксон организми, чиито произход е по-стар от преобладаващата част на дадено растително или животинско съобщество. Те са се съхранили от минали етапи на палеогеографското развитие.

                                               

Симпатрия

Симпатрия е процес на видообразуване, при който възникването на нови видове става в популации с частично или напълно припокриващи се ареали. Популациите, обитаващи една и съща територия, се наричат симпатрични. Видовете, които обитават един и същ ...

                                               

Филогения

Филогения или филогенеза се нарича схемата на произхода и еволюцията на организмите. Общата филогения на всички видове може да се представи с дървовидна структура, свързваща всички съществуващи и изчезнали видове в единно дърво на живота, показва ...

                                               

Хаплогрупа

Хаплогрупата е понятие на популационната генетика – науката, която изучава генетичната история на човечеството. Хаплогрупата споделя общ полиморфизъм от един нуклеотид общ произход. Терминът "хаплогрупа" е широко използван в областта на генетична ...

                                               

Хибрид

Най-напред под хибрид се разбира резултатът от кръстосването кръстоската между две животни или растения от различни таксони. Хибридите между различните видове от един и същ род са понякога познати като междувидови интер специфични хибриди или кръ ...

                                               

Агроекология

Агроекологията е приложен дял от общата екология, със съществено място за развитието и рационалната организация на аграрното производство. Тази наука изследва агроекосистемите, въпреки изключителната им сложност, същевременно тя е сред аграрните ...

                                               

Алелопатия

Алелопатията е биологичен феномен, при който даден организъм произвежда един или повече биологично активни вещества, които влияят на растежа, оцеляването и/или възпроизводството на други организми. Тези химични съединения могат да бъдат отделяни ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →