ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 307                                               

Силур

Силур е период в геологията от ерата палеозой, който се простира от края на периода ордовик, преди 443.7 ± 1.5 милиона години, до началото на периода девон, преди около 416.0 ± 2.8 милиона години. Началото на силур се определя от масово измиране, ...

                                               

Скала на Моос

Ска̀лата на Моос служи за определяне на относителната твърдост на минералите. Създадена е от Фридрих Моос през 1812 г. В нея десет еталонни минерала са подредени според способността на всеки да драска стоящите пред него и да бъде драскан от стоящ ...

                                               

Скален цикъл

Скалите постоянно се изменят и преминават от един в друг вид. Този кръговрат на скалите се нарича скален цикъл и е част от геоложката история на Земята. Всички скали се променят под въздействието на външните екзогенни природни сили – слънчево гре ...

                                               

Терциер

Терциер е остарялото название на геологическия интервал от историята на Земята, който включва промеждутъка от измирането на динозаврите до началото на последния ледников период. За първи път терминът е предложен през 1759 година, а през 1828 годи ...

                                               

Тоний

То́ний е първият геохронологически период на неопротерозоя. Започва преди около 1 млрд. години и завършва преди около 850 млн. години. В този период започва разпадането на суперконтинента Родиния.

                                               

Фолиация

Фолиация е описателен термин в структурната геология, без вложен генетичен смисъл, описващ хомогенното разпространение на плоскостни структури в дадена скала. Разглеждат се два типа фолиации: първични и вторични или наложени. Примери за първични ...

                                               

Хадей

Хадей е геологически еон, интервал от половин милиард години геологическо време предшестващ архая. Това е време, през което не е известно образуването на утаечни скали. Характеризира се с отсъствие на хидросфера и кислородна атмосфера, интензивна ...

                                               

Холоцен

Холоцен е геоложка епоха, която започва в края на плейстоцена, и продължава до днес. Холоцен е част от периода кватернер. Името му идва от гръцката дума ὅλος, и καινός, което означава "изцяло скорошен". Той се идентифицира като топъл период, изве ...

                                               

Хорст

Хорст е понятие от физическата география и в геологията и представлява издигнат земен масив между два разлома или грабени. Хорстовете се образуват при разтягане на земната кора. Издигнатият масив е част от кората, която остава стационарна или бив ...

                                               

Глациология

Глациологията е наука, която се занимава с изучаването на процесите и съпътстващите ги явления при формирането и разпространението на ледниците по Земята. По-общо се занимава с всички природни ледове и разновидностите им на земната повърхност, ли ...

                                               

Лед

Ледът е твърдото агрегатно състояние на водата. Промяната към това състояние настъпва, когато течната вода се охлади до температура по-ниска от 0 °C при стандартно атмосферно налягане. Лед може да се формира и на по-високи температури при по-висо ...

                                               

Ледников период

Ледниковият период е дълъг период на понижение на температурата на повърхността и атмосферата на Земята, който води до разширяването на континенталните и полярните ледници. В момента Земята е в кватернерния ледников период, започнал преди около 2 ...

                                               

Ледниково езеро

Ледниково езеро е езеро, което се образува при процеса екзарация – разрушителната дейност на ледниците. След разтопяването на ледника, водата от него запълва празните пространства, вдълбани от ледника при неговото придвижване. При това, ледникът ...

                                               

Моренов амфитеатър на Ивреа

Мореновият амфитеатър на Ивреа е моренов релеф с ледников произход, разположен в района на Канавезе, регион Пиемонт, Северна Италия. Той е геоложки паметник, уникален в света заради непокътната заоблена морена, която го ограничава. С площ от над ...

                                               

Моренов релеф "Ла Сера ди Ивреа"

Мореновият релеф "Ла Сера ди Ивреа", накратко "Сера ди Ивреа", е моренов релеф с ледников произход, датиращ от кватернерния период. Той е най-голямото подобно образувание от ледниковия период в Европа. Намира се в регион Пиемонт, Северна Италия. ...

                                               

Фиорд

Фиордът е дълъг и тесен морски залив между скали или стръмни склонове, образуван от наводняването на долина от ледници. Фиордите са разпространени най-вече в Норвегия, Гренландия, Канада, Аляска, Шотландия, Исландия, Ирландия, Чили и Нова Зеландия.

                                               

Циркус

Циркусът е глациална форма на релефа, характерна за високите части на планините. Представлява кухина с кресловидна форма, най-често оградена от високи, стръмни скали, образувана вследствие на ерозивното действие на ледник. Циркусите са разположен ...

                                               

PH на почвата

pH на почвата е мярка за киселиността или алкалността на почвата. pH се определя като отрицателния логаритъм на активността на хидрониеви йони в разтвор. При почвите той се измерва в суспензия от почва, смесена с вода и обикновено е в границите о ...

                                               

Борба с почвената ерозия

Почвената ерозия е проблем за всички територии на света, поради което повсеместно се води борба с почвената ерозия, както на селскостопанския поземлен фонд, така и на горския. Провежданите в противоерозионния комплекс мерки могат да се обединят в ...

                                               

Ветрова ерозия на почвата

Особеностите на ветровата ерозия на почвата са: Проявява се в открити равнинни райони при скорост на вятъра в приземния слой 4–7 м/сек. Вредата от ветровата ерозия се простира не само върху застрашените полета, но и върху тези в съседство с тях, ...

                                               

Водна ерозия на почвата

Водната ерозия на почвата е резултат от разрушителното действие на течащата по повърхността на почвата вода. Нейното негативно влияние е по-силно при леките и безструктурни почви и по-слабо при по-тежките и богати на органично вещество почвени ти ...

                                               

Водни свойства на почвата

Свойството на почвата да поема и да задържа вода в себе си се нарича влагоемност. Влагоемността бива: Пълна влагоемност ПВ – максималното количество вода, което почвата може да поеме. Повечето култури се равиват добре при влажност на почвата, коя ...

                                               

Ерозия на почвата

В геоморфологията дрейфът е съвкупност от процеси, които премахват насипните материали от земната повърхност ги транспортират до други места. Дрифтирането се извършва от мобилни агенти - движението на вода, вятър и ледници и за разлика от износва ...

                                               

Механичен състав на почвата

Почвата е съставена от различни по големина агрегати, наречени още механични елементи, които не могат да се раздробяват по механичен път. Агрегатите с близки размери имат подобни свойства, поради което е възприето да се обединяват в механични фра ...

                                               

Морфологични признаци на почвата

Основните морфологични признаци, които характеризират почвените условия, са: Мощност на почвените хоризонти Определя се в см, а зависи най-вече от растителността, под влияние на която са образувани. Пример: При черноземните почви мощността на хор ...

                                               

Общи физични свойства на почвата

Към общите физични свойства на почвата се отнасят: Порьозност на почвата – отношение между общия обем на порите в почвата към общия обем на почвата. Изчислява се по формулата: Р = D-Do/D*100, където Р е порьозността в %; D и Do са, съответно отно ...

                                               

Овраг

Оврагът е форма на релефа, създадена от течаща вода, която рязко е издълбала почвата, най-често върху склон. Овразите наподобяват големи вади или малки долини, достигайки метри или десетки метри дълбочина и широчина. В процеса на образуване на ов ...

                                               

Педосфера

Педосфера е най-външният слой на Земята, който е съставен от почви и е обект на почвообразувателни процеси. Съставена е от натрошени скали, мъртви организми, вода и въздух. Механичният състав на почвата зависи от формата на почвените частици. Ако ...

                                               

Почвено плодородие

Почвеното плодородие е това свойство на почвата да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията, безусловно необходими за растежа, развитието и продуктивността им. Почвеното плодородие е резултат от едновременното протичане ...

                                               

Почвообразуване

Почвообразуването започва със заселването на живи организми върху почвообразуващата скала. Първоначално се заселват най-нисшите, които имат способността да разлагат минералите от скалата, а някои от тях използват атмосферния азот. Умирайки, микро ...

                                               

Продуктивност (почва)

Под продуктивност на почвата се разбира свойството ѝ да дава добив от дадено насаждение при определени климатични условия и агротехника. Има разлика между плодородие и продуктивност на почвата. Плодородната почва не при всички условия е продуктив ...

                                               

Строеж на почвата

Строежът на почвата представлява вертикалното разположение на генетичните ѝ хоризонти. Генетичен хоризонт е еднороден слой почва, заграждащ почвения профил с подобни морфологични белези, състав, свойства и плодородие. Преминаването от един хоризо ...

                                               

Суфозия

Суфозията е процес, свързан с филтрацията на подземните води, при който филтрационният поток изнася най-малките минерални частици през порите на едрозърнестия скелет. При продължително действие може да предизвика пълно разрушение и необратими деф ...

                                               

Физико-механични свойства на почвата

Основните физико-механични свойства на почвата са: Пластичност – свойство на почвата да променя формата си във влажно състояние под влияние на външни механични сили и да я запазва след прекратяване действието на тези сили. Пластичността е отрицат ...

                                               

Фуния на Берлезе-Тулгрен

Фунията на Берлезе-Тулгрен е приспособление за отделяне на дребни животни, най-често членестоноги, от почвени проби. Изобретена е от италианския ентомолог Антонио Берлезе през 1905 г. и е модифицирана по-късно от Алберт Тулгрен. Нарича се още апа ...

                                               

Хумус

Хумусът е много важна органична част на почвата, която до голяма степен определя естественото почвено плодородие. Той се образува от разлагането на органичните остатъци в почвата - умрели растения, животни и микроорганизми. Най-голямо количество ...

                                               

Гуано

Гуа̀ното представлява вещество, съставено от изпражнения, урина и останки от птици, прилепи и тюлени, понякога натрупвани на дадено място в продължение на хилядолетия. Представлява ценна суровина за производството на торове за земеделието. Това е ...

                                               

Сталагмит

Сталагмит е наслоено върху пода на пещерите утаечно калцитно образувание, разположено на място, където капе вода.

                                               

Сталагнат

Сталактитът е висящо от тавана на пещерата калцитно образувание, срещу което в повечето случаи расте сталагмит. Когато двете се удължат достатъчно и се достигнат, се образува калцитна колона, наречена сталактон. Сталактонът се образува в пещери н ...

                                               

Сталактит

Сталактит е висящо от тавана на пещерите калцитно образувание, разположено на място, където капе вода. Терминините "сталактит" и "сталагмит" са въведени в литературата през 1655 г. от датския натуралист Оле Ворм.

                                               

Троглобионти

Троглобионтите са организми, които населяват пещерни екосистеми и са се адаптирали към живот без светлина. Адаптацията им обхваща развитие на някои от сетивата, и паралелно с това отсъствие на сетива, които не са им нужни. Сред троглобионтите са ...

                                               

Хидрология

Хидрологията е наука за движението, разпределението и качеството на водите по Земята. Специалистите в науката се наричат хидролози. Клонове на хидрологията са: Лимнология хидрология на езерата Хидрометеорология Потамология хидрология на реките Хи ...

                                               

Беломорска отточна област (България)

Беломорската отточна област е част от територията на България, чиито речни води се оттичат в Бяло море. Тя е подбасейн на Средиземноморската отточна подобласт, обособена в границите на Атлантическата отточна област. Площта ѝ е 47 133 km 2 или 43. ...

                                               

Главен вододел на България

Главният вододел на България разделя водите на реките, извиращи на територията на Република България между Черноморска отточна област и Беломорска отточна област.

                                               

Грунтови води

Грунтовите води или подпочвени води са вид подземни води, които са разположени над най-горния водонепропусклив почвен слой. Образуват се при просмукването в почвите на води при валежи, снеготопене и речни води. Те обикновено се срещат в пясъците ...

                                               

Делувий

Делувий е геоложки термин, който означава отлагания, наноси с фин състав продукт на плоскостния смив. Най-често преобладават глинести пясъци и песъчливи глини, с различни едрозърнести включения. Най-често се натрупва в подножието на склоновете в ...

                                               

Дренаж

Дренаж е естественото или изкуственото премахване на повърхностни или подземни води от дадена област. Вътрешният дренаж на повечето селскостопански почви е достатъчно добър, за да се предотврати тежко заблатяване, но много почви се нуждаят от изк ...

                                               

Дунавска отточна област

Дунавската отточна област е част от територията на България, чиито речни води се оттичат към акваторията на Черно море посредством течението на река Дунав. Условно някои автори в областта на хидрологията от нея отделят Дунавската отточна област о ...

                                               

Елувий

Елувий – елувиалните отложения се образуват при изветряване на скалите под действие на температурните колебания, подземните води и микроорганизмите. При тях се наблюдават следните зони: глинесто-песъчлива зона – най-горния слой. Покрита е с почва ...

                                               

Засушаване

Засушаванията са климатичен феномен, който се свързва с отсъствието на валежи и влага в атмосферата и почвата. Те имат сезонен или годишен характер. Засушаването може да продължи месеци или дори години, а може и да бъде обявено след 15 дни суша. ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →