ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 306                                               

Хоризонт

Хоризонт се нарича границата между Земята и небето. Различават се три вида: Видим хоризонт – винаги е по-ниско от истинския. Ъгълът между двата хоризонта се нарича понижение или депресия на хоризонта. Отдалечеността на видимия хоризонт зависи от ...

                                               

Южен полюс

Южният полюс е математическа точка, в която се пресичат ротационната ос на Земята със земната повърхност, един от двата географски полюса. Той е и най-южната точка на Земята. За пръв път е достигнат от Руал Амундсен на 14 декември 1911 г. Намира ...

                                               

Южно полукълбо

Южното полукълбо е половината от земното кълбо, намиращо се на юг от екватора. Лятото е от декември до февруари, а зимата от юни до август. В това полукълбо се намират Австралия, Антарктида, по-голямата част на Южна Америка и части от Африка и Аз ...

                                               

Геодезия

Геодезията, според класическата дефиниция на германския геодезист Фридрих Роберт Хелмерт, е "наука, която се занимава с измерването и картографирането на повърхността на Земята". Това включва определяне на геометричната форма на Земята, ниво на г ...

                                               

Геодезически полигон

Заснемането на земната повърхност и създаването на документи с висока степен на точност, които да отразяват координатите и надморските височини, е сложен процес и изисква създаване на достатъчно гъста мрежа от опорни точки за провеждане на дейнос ...

                                               

Геоид

Геоид е повърхнина, нормалата във всяка нейна точка съвпада с посоката на силата на тежестта. Геоидът съвпада с повърхността на водата в моретата и океаните в спокойно състояние. Геоидът може да се разглежда като форма на планетата и играе важна ...

                                               

Гравитационно поле

Гравитационно поле е физически модел, използван за да се представи въздействието, което масивно тяло произвежда в околното пространството, пораждайки сила действаща върху друго масивно тяло. Съответно то и се измерва чрез силата действаща на един ...

                                               

Град (ъгъл)

Грáдът е метрична единица за измерване на равнинен ъгъл, представляваща 1/400 част от пълния кръг. Използва се основно в геодезията и геодезичните уреди. В Германия, Швеция и някои други северни европейски страни се използва названието гон gon – ...

                                               

Комасация

Комаса̀цията е преразпределение на земеделските земи с цел собствениците да получат уедрени имоти на едно или повече места в замяна на дотогавашните им по-малки и разпръснати имоти.

                                               

Лата (геодезия)

Латата е помощен измервателен прибор за извършване на геодезически измервания. Приложението ѝ в геодезията е при съвместно ползване с оптични измервателни уреди за извършване на топографска дейност по създаване на топографска снимка на местността ...

                                               

Либела

Либелата е измервателен инструмент, създаден за оценка на положението на един обект или система спрямо хоризонталната повърхнина. Измервателната система е стъклена тръбичка или диск с течност, и въздушно мехурче. Поради това този уред е известен ...

                                               

Международна организация на студентите по геодезия

Международната организация на студентите по геодезия е международна, независима и неправителствена организация, управлявана от студенти по геодезия и млади геодезисти.

                                               

Мензулна снимка

Мензулната снимка е непосредствено изработена топографска снимка на терена с използването на геодезически измервателни инструменти мензула и кипрегел. Краен продукт от това е създаването на графичен оригинал на топографска карта или план. Този ме ...

                                               

Морско равнище

Морското равнище е понятие, непосредствено свързано с надморската височина. За морско равнище се приема най-високото ниво на световния океан. То се означава с 0 m надморска височина. Всички обекти и точки разположени над нивото на световния океан ...

                                               

Наклон

Наклонът, наричан още стръмност или градиент, е показател за стръмност на склона, който описва профила на височината на планиран или съществуващ маршрут във връзка с трасето в пътното и железопътното строителство. Той е съставен от наклонени прав ...

                                               

Нивелация

Нивелацията е геодезически метод и техника за определяне на разликата във височините на отделни точки върху земната повърхност. На базата на изчисления може да се установят чрез методите на нивелацията и височината на точки от повърхността спрямо ...

                                               

Барометрична нивелация

Барометричната нивелация е геодезически метод за определяне на височините на дадени точки. Той се основава на откритието на Еванджелиста Торичели, че атмосферното налягане зависи от надморската височина. Голямото предимство на този тип нивелация ...

                                               

Геометрична нивелация

Геометричната нивелация е метод за определяне разликата във височините на две точки – А и B. Извършва се с помощта на хоризонтална визирна линия, материализирана от визирната ос на специален геодезически инструмент – нивелир. Определяне превишени ...

                                               

Тригонометрична нивелация

Тригонометричната нивелация е метод за определяне превишения чрез измерване и изчисление на надморски височини на точки от земния релеф. Извършва се чрез измерване на зенитни ъгли и разстояния. В изчислението измерените резултати и известните на ...

                                               

Нивелир

Оптичните нивелири се състоят от зрителна тръба, която се върти около една напречна ос, и устройство за вертикализиране на тази ос. Допълнителни елементи на нивелира са статив, компенсатор на вибрациите и приспособление за връщане в хоризонтална ...

                                               

Отвес

Отвесът е инструмент за визуално определяне на перпендикулярност спрямо хоризонтална равнина. Този инструмент с форма на конус или цилиндър е един от древните измерителни инструменти. Обърнат с острия край надолу при измерване, отвесът се използв ...

                                               

Петостенна призма

Петостенната призма е инструмент използван в геодезията за измерване на прави ъгли и във фотографията за предаване на изображение под прав ъгъл, без то да се обръща. Представлява стъклена призма с основа затворен петоъгълник, изработен така, че д ...

                                               

Полигонометрия

Полигонометрията е метод за определяне на взаимното положение на последователно определени точки от земната повърхност за построяване на опорни геодезични мрежи. Осьществява се чрез измерване на дължините на полигонометричните страни и на хоризон ...

                                               

Репер

Репер е геодезически знак, който се намира в определена точка на земната повърхност и служи като изходна точка при измервания, нивелиране или нанасяне на точки и линии от план на местността. На реперите се закрепя металически диск с диаметър 5 са ...

                                               

Сплеснатост

Сплеснатостта е мярка за свиването на кръг или сфера по диаметъра, при което се образува елипса или елипсоид. Сплеснатостта е свойството на дадена планета да се издува около екватора поради въртенето около собствената си ос. Центробежната сила е ...

                                               

Тахиметрична снимка

Тахиметричната снимка е метод за заснемане на земния релеф и създаване на графични оригинали за топографски планове и карти. Названието тахиметрия е заимствано от гръцки език и означава бързо мерене. Посредством този метод се изработват топографс ...

                                               

Теодолит

Теодолитът е геодезически инструмент за определяне посоката и измерване на хоризонтални и вертикални ъгли при геодезически работи, при топографски и маркшайдерски снимки, в строителството и други дейности. Основна работна част в теодолита са хори ...

                                               

Жиротеодолит

Определянето на азимути на земната повърхност с помощта на специални геодезически жироскопични прибори – жиротеодолити, се нарича жироскопично ориентиране. Конструктивно жиротеодолитът представлява ъгломерен инструмент, в който са съчетани жироск ...

                                               

Триангулация

Триангулацията е метод в тригонометрията и елементарната геометрия, за определяне на разстоянието до обекти, като се използва геометрията на триъгълниците. При метода на триангулацията разстоянието до дадена точка се изчислява, като се измери раз ...

                                               

Геология

Геологията е природна наука, изучаваща състава, строежа, произхода и развитието на Земята и процесите, които формират скалите и минералите. Геологията осигурява доказателства за тектониката на плочите, еволюцията и промяната на климата. В наши дн ...

                                               

GSSP

GSSP е международно договорена отправна точка на стратиграфски участък, който определя долната граница на етаж на геологична времева скала. Усилия, за да се определи GSSP се водят от Международната комисия по стратиграфия, част от Международния с ...

                                               

Баластра

Баластрата е зърнест материал, представлява смес от дребен добавъчен материал и чакъл. Обикновено се добива в речните корита и тераси. След пресяване от баластрата се получава съответно речен чакъл и пясък. Баластрата се използва при изграждането ...

                                               

Балтийски щит

Балтийският щит се намира във Феноскандия, северна Русия и под Балтийско море. Представлява дефиниран и изложен сегмент от източноевропейската платформа, формиран от прекамбрийски скали. Състава на балтийския щит е от гнайс и гранитни скали, обра ...

                                               

Геологически институт "Страшимир Димитров"

Геологическият институт "Страшимир Димитров" е научен институт на Българската академия на науките. Основната научна дейност на института се фокусира в палеонтологията, стратиграфията, тектониката, минералогията, геохимията, петрологията, хидрогео ...

                                               

Девон

Девонът е геоложки период от системата на палеозоя, продължаващ от края на периода силур, преди около 416 ± 2.8 милион години, до началото на периода карбон, 359.2 ± 2.5 млн. години. Той е кръстен на Девън, Англия, където скалите от този период с ...

                                               

Еон (геология)

Геоложкият еон е термин за обозначаване на период от време. Той е най-голямото подразделяне на геохроноложката скала. Еоните са определени на базата на някакво забележимо събитие в историята на Земята. Например еонът фанерозой е започнал преди ок ...

                                               

Еоцен

Еоцен е епоха, продължила от около 56 допреди 34 млн. години. Тя е втората епоха на периода палеоген на ценозойската ера. Еоцен обхваща времето от края епохата палеоцен до началото на епохата олигоцен. Началото на еоцен е белязано от появата на п ...

                                               

Ера (геология)

Геоложка ера е термин за обозначаване на период от време. Използва се в геохроноложката скала за подразделяне на еоните. Най-ранният еон хадей или катархай е неофициален и няма общоприето подразделяне на ери. Еонът архай се дели на четири ери: не ...

                                               

Желязо-манганови конкреции

Желязо-манганови конкреции Окисните Fe-Mn образувания имат широко разпространение на океанското дъно. Те представляват комплексни по състав окиси и хидроокиси на Fe и Mn. На повърхността на океанското дъно се срещат като конкреции нодули и кори. ...

                                               

Конгломерат (геология)

Конгломератите в геологията са седиментни скали, съдържащи циментирани чакъл, пясък от различни видове скали. Характерно за конгломератите е, че съставните зърна са със заоблена форма. Циментирането е извършено обикновено от железни оксиди, карбо ...

                                               

Кратерно езеро

Кратерното езеро е езеро, формирало се върху кратер, калдера или маар. Кратерните езера се образуват най-често чрез натрупване на вода в кратера вследствие на обилни валежи. Вулканичните езера са образувани върху кратера на активен вулкан. Водата ...

                                               

Ледникова епоха

Ледниковата епоха е период на дългосрочна промяна на климата и понижаване на температурата на Земята, в резултат на което се разширява обхватът на полярните ледени шапки и на планинските ледници и се появява континентална ледникова покривка по су ...

                                               

Магма

Химичният състав на магмата е почти същия като този на магмените скали, които са добре изследвани. Когато към тези изследвания се добавят и изследванията на съвременните лави се очертава една доста точна картина на състава на магмата. В най-голям ...

                                               

Миоцен

Миоцен е първата геоложка епоха от периода неоген и се простира от около 23.03 млн. г. допреди 5.332 милиона години. Автор на термина миоцен е Сър Чарлз Лайъл. Името идва от гръцките думи μείων, и καινός и означава "по-малко последните", защото т ...

                                               

Нунатак

Нунатак е открит, обикновено скалист елемент от склон, планина или връх, непокрит с лед или сняг сред на ледено поле или глетчер. Терминът се употребява на места, където обикновено има постоянна снежно-ледена покривка. Нунатаците представляват ле ...

                                               

Олигоцен

Олигоцен е последната геоложка епоха на периода палеоген и се простира от преди около 34 млн. допреди 23 млн. години. Както и при други по-стари геоложки периоди, скалните пластове, които определят периода, са добре идентифицирани, но точните дат ...

                                               

Палеоцен

Палеоцен "ранното скорошно", е геоложка епоха, която е продължила от около 65.5 до 56 милиона години преди днешното време. Това е първата епоха на периода палеоген от неозойската ера. Както и при повечето други по-стари геоложки периоди, слоевете ...

                                               

Плейстоцен

Плейстоцен е геоложка епоха, започнала преди 1.806 млн. години и завършила преди 11.5 хил. години. Епохата на плейстоцена се предшества от тази на плиоцена, а е последвана от тази на холоцена. За него са характерни няколкото ледникови периода. Ра ...

                                               

Плиоцен

Плиоцен е геоложка епоха, започнала преди 5.332 милиона години и завършила преди 2.588 милиона години. Това е втората и най-скорошна епоха от периода неоген на ценозойската ера. Епохата на Плиоцена се предшества от тази на Миоценa и е последван о ...

                                               

Почвознание

Почвозна̀нието е част от селскостопанските науки, изучаваща почвата като природно образувание, което притежава свойството плодородие и е основно средство за производство в селското стопанство. Почвознанието се утвърждава като самостоятелен клон о ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →