ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293                                               

Елие Карафоли

Карафоли е роден на 15 септември 1901 година в арумънско семейство в македонския град Бер, тогава в Османската империя. В 1915 година напуска попадналия в Гърция Бер и се установява в Битоля, а оттам заминава за Букурещ, Румъния, където учи в гим ...

                                               

Лий де Форест

Роден е на 26 август 1873 г. в Съвет Блъфс, Айова, син на Хенри Суифт ДеФорест и Анна Робинс. Де Форест завършва училище в Маунт Хермон, а след това се продължава образованието си в Шефилд в Йейлския университет в Кънектикът през 1893 г. Тук завъ ...

                                               

Михаил Хардау

Михаил Хардау e румънски политик, министър на образованието и изследванията в правителството на Кълин Попеску-Търичану в периода 10 ноември 2005 – 5 април 2007 година.

                                               

Виктор Янукович

Вѝктор Фѐдорович Януко̀вич е украински политик и президент на Украйна от 25 февруари 2010 година до 22 февруари 2014 година, бивш лидер на украинската Партия на регионите, 2 пъти министър-председател на страната, председател на Украинския олимпий ...

                                               

Класическа механика

В областта на физиката класическата механика е един от основните подраздели на механиката. Други подраздели са небесна механика, квантова механика и релативистка механика. Класическата механика съдържа набор от закони, които описват движението на ...

                                               

Вириална теорема

Вириалната теорема в механиката предоставя общо уравнение, което съотнася средната кинетична енергия на стабилна система от дискретни частици, ограничени от потенциални сили, със средната потенциална енергия на системата. Математически, теоремата ...

                                               

Галилееви трансформации

Галилееви трансформации във физиката и класическата механика представляват координатни трансформации между две координатни системи, които се различават в постоянната си скорост една спрямо друга. Тези трансформации заедно с пространствените ротац ...

                                               

Задача с две тела

В класическата механика, задачата с две тела се използва за определяне на движението на две точкови частици, които си взаимодействат само помежду си. Като пример за това може да се отбележи спътник, обикалящ около планета, планета, обикаляща окол ...

                                               

Задача с три тела

В класическата механика, задачата с три тела касае вземането на първоначалните местоположения и скорости на три точкови частици и изчисляването на тяхното следващо движение според законите на Нютон и закона за всеобщото привличане. Задачата предс ...

                                               

Закон за запазване на механичната енергия

Законът за запазване на пълната механична енергия е физичен закон и гласи "Механичната енергия на затворена система, в която действат само консервативни вътрешни сили, не се изменя с течение на времето" Законът за запазване на механичната енергия ...

                                               

Импулс (механика)

Импулс или импулс на тяло във физиката е физична величина, свързана с определена отправна система и представляваща произведението на масата на тялото m {\displaystyle m\,} и неговата скорост v → {\displaystyle {\vec {v}}}. p → = m v → {\displayst ...

                                               

Импулс на сила

Импулсът на силата е векторна физична величина, равна на произведението на силата и нейното времетраене. Импулсът на силата характеризира действието на силата върху тялото от гледна точка на това какво изменението на импулса на тялото предизвиква ...

                                               

Инертност

Инертност във физиката е свойството телата да се съпротивляват при опит да се промени състоянието им на движение или покой. Физическите тела проявяват инертност, като оказват съпротивление при въздействие. Инертността количествено се определя от ...

                                               

Кинематика

Кинематиката е дял от класическата механика, който описва движението на телата, без да отчита причините за това. Изучава траекториите им като функция на времето. В кинематиката пространството е евклидово, докато теорията на относителността ползва ...

                                               

Кинетична енергия

Кинетичната енергия Т на едно тяло е мярка за неговото механично движение и се определя като следствие от Закона за запазване на енергията. Формулата за определяне на кинетичната енергия T е: T = m v 0 2 {\displaystyle T=m{v_{0}^{2} \over 2}} Изв ...

                                               

Кориолисова сила

Кориолисовата сила е инерционна сила, съответстваща на кориолисовото ускорение при движение в неинерциална отправна система. Тя предизвиква Кориолисовия ефект, който представлява видимото отклонение от права линия на движещ се обект спрямо въртящ ...

                                               

Масов инерционен момент

В класическата механика, инерционният момент, наричан също масов инерционен момент или инерчен момент, е мярка за "съпротивата", която едно тяло оказва на промяна в състоянието си на въртеливо движение. С други думи, това е инерцията на въртящото ...

                                               

Материална точка

Материална точка се нарича идеализиран модел на тяло с определена маса, чиито размери, форма и вътрешна структура са пренебрежими при разглеждането на даден проблем. Понякога вместо материална точка се използва терминът частица. Материалната точк ...

                                               

Механика на Лагранж

Уравненията, описващи движението в механиката на Лагранж са известни още като уравнения на Лагранж-Ойлер. Да вземем частица с маса m и позиция описвана с векторна координата r. Силата, действаща върху тази частица може да се определи като градиен ...

                                               

Механична работа

Работа или механична работа във физиката и механиката е мярка за количеството енергия, което се пренася от една система в друга. Това пренасяне се осъществява с помощта на сила. Работата е произведението на силата, която действа на дадено тяло, и ...

                                               

Момент на импулса

Момент на импулса е физична величина, характеризираща твърдо тяло при въртенето му около дадена ос на симетрия. Моментът на импулса съответства на величината импулс при постъпателните движения. Моментът на импулса е векторна величина и направлени ...

                                               

Наклонена равнина

Наклонена равнина – един от оригиналните шест прости механизми. Както подсказва и името, наклонената равнина е равна повърхност, чиито крайни точки са на различни височини. Използва се като прост механизъм, с който се печели сила. Спечелената сил ...

                                               

Закони на Нютон

Уравненията на Нютон се предшестват от опитите на Галилей, свързани с търкаляне на сфери по наклонени плоскости. Галилей открива закономерност, съгласно която сфери, падащи от дадено вертикално разстояние дори и сферите да изминават различно хори ...

                                               

Оператор на Хамилтон

Хамилтоновият оператор представлява трансформация на Лежандр спрямо оператора на Лагранж. Въведен е през 1833 година от Уилям Роуън Хамилтон и позволява нов поглед върху класическата механика. H = ∑ i q i p i − L {\displaystyle H\leftq_{j},p_{j}, ...

                                               

Прецесия

Жироскоп е устройство с маховик тежко въртящо се тяло, което може да променя оста си на въртене във всяка една посока, но се стреми да я запазва заради въртящия се маховик. Жироскопът може да прецесира - представете си, че сме го завъртели в една ...

                                               

Пружина

Пружина е просто еластично механично устройство, използвано за натрупване на механична потенциална енергия, едно от най-великите изобретения в историята на човечеството. Пружините се изработват основно от закалена или неръждаема стомана, но поняк ...

                                               

Път (физична величина)

Път се нарича разстоянието, изминато от материална точка, при движението ѝ по дадена траектория. Зависимостта на пътя от времето и от ускорението е както следва: s = ∬ t a t. d t {\displaystyle s=\iint _{t}{at.dt}} където s е пътя, а е ускорениет ...

                                               

Свободно падане

Свободно падане е движение под действието единствено на силата на тежестта. При този вид движение се пренебрегва съпротивлението на въздуха. С доста добро приближение може да се счита, че всеки парашутист преди отваряне на парашута, пада свободно ...

                                               

Сила

Силата е физична величина, основно понятие във физиката, мярка за взаимодействието между телата, което предизвиква или деформация или промяна на посоката и/или големината на скоростта, с други думи получаване на някакво ускорение. Силата е вектор ...

                                               

Скобки на Поасон

Скобките на Поасон са важен оператор в хамилтоновата механика, играещ централна роля в описанието на времевата еволюция на динамичните системи във формулировката на Хамилтон. В по-общ планк, скобките на Поасон се използват при дефинирането на алг ...

                                               

Тегло

Теглото се дефинира от физиката като силата на тежестта, упражнявана върху тяло с маса m намиращо се в дадено гравитационно поле. В Международната система единици теглото се измерва в нютони. За тела, намиращи се в гравитационното поле на Земята ...

                                               

Триене

Във физиката триене се нарича тангенциалната компонента на силата на взаимодействие между две притиснати една към друга повърхности. То води до съпротивление срещу движение между повърхностите и може да предизвика механични деформации и нагряване ...

                                               

Тяло (физика)

Тяло във физиката или физическо тяло е веществен материален обект, имащ постоянни: маса, форма и съответен обем; при това е отделен от други тела с външна граница. Простото тяло на английски: simple or single body обикновено се счита за еднородно ...

                                               

Уравнения на движение

Уравненията на движение са уравнения, които описват поведението на дадена физическа система по отношение на нейното движение като функция на времето. По-конкретно, уравненията на движението описват поведението на физическа система като поредица о ...

                                               

Хамилтонова механика

Хамилтоновата механика представлява преформулиране на класическата механика и е създадена през 1833 г. от ирландския математик Уилям Хамилтон. Тя произлиза от механиката на Лагранж, представляваща друго представяне на класическата механика, въвед ...

                                               

Центростремителна сила

Центростремителна сила е силата, действаща на тяло, движещо се по затворена криволинейна траектория, насочена към центъра на кривината на траекторията. Всяко движение по затворена крива е ускорително. Тривиален случай на такова движение е движени ...

                                               

Център на масите

Център на масите се нарича геометричната точка в тяло или система от частици, която характеризира движението на масата в системата, разглеждана като едно цяло. Нека една механична система се състои от n {\displaystyle n} тела с маси m 1, m 2., m ...

                                               

Приложна механика

Приложна механика е клон на физическите науки и практическото приложение на механика. Чистата механика описва реакцията на тела или системи от тела към външни сили. Някои примери за механични системи включват потока на течност под налягане, разру ...

                                               

Винт (прост механизъм)

Винт е механизъм, който превръща въртеливото движение в линейно движение и момента на въртеливото движение в линейна сила. Той е един от шестте класически прости механизми. Подобно на другите прости машини винта може да увеличава силата. като мал ...

                                               

Гайка

Гайката е вид крепежен елемент с отвор, в който има вътрешна резба. Гайките винаги се използват като едно цяло с болтове или шпилки за закрепване на две или повече части заедно. Заедно с шпилката или винта образуват винтово съединение. Най-често ...

                                               

Клин

Клинът е един от основните шест прости механизми, представляващ късо и много здраво дървено или желязно устройство във формата на призма, което служи за разцепване на отделни части на даден предмет. Може също така да служи за повдигането му или з ...

                                               

Колело и ос

Колело и ос – това е един от основните шест прости механизми, който се основава на две неподвижно свързани части с различен диаметър, въртящи се около общата си ос. Колелото и оста представляват променен лост от първи род, който се върти в кръг о ...

                                               

Лост

Лостът е прост механизъм, представляващ греда, въртяща се около опорна точка. Отсечките от края на гредата до опорната точка се наричат рамена на лоста. Лостът се използва за повдигане на тежки товари за сметка на дължината на лоста. Така, ако чо ...

                                               

Макара

Макарата – един от шестте прости механизми. Съставен е от колело, най-често с жлеб, около което преминава въже, ремък или верига. Макарите се използват за промяна на посоката на приложена сила с неподвижна макара или за извършване на дадена работ ...

                                               

Менгеме

Менгеме е инструмент за фиксиране на детайли по време на различни видове обработка Менгемето представлява двойка паралелни челюсти с пластини, една от които обикновено е неподвижна, а другата се придвижва с помощта на винт и притиска детайла. Мен ...

                                               

Полиспаст

Намира широко приложение за повдигане или теглене на тежести. Използва се, както като отделно средство с ръчно задвижване, така и като част от конструкцията на различни устройства – кранове, но най-вече в строителството, за асансьори и др. Особен ...

                                               

Правило на Щайнер

Правилото на Щайнер е теорема, свързваща инерционните моменти на дадена фигура или тяло, спрямо две успоредни оси, едната от които преминава през техния център на тежестта: I η = I x + y 2 A, {\displaystyle I_{\eta }=I_{x}+y^{2}A,} m 4 {\displays ...

                                               

Прост механизъм

Прост механизъм се нарича механизъм, който променя големината и посоката на приложена сила. Такива механизми са най-простият начин за прилагане на ефекта на "силата на лоста", за да се увеличи приложената сила Простите механизми се използват за и ...

                                               

Съпротивителен момент

Съпротивителният момент е геометрична характеристика на напречното сечение на конструктивните елементи. Чрез него се съди за способността на елементите да се съпротивляват на огъване. Има два вида съпротивителен момент – еластичен и пластичен. Ме ...

                                               

Трибология

Трибология е науката за контакта и триенето между тела, които се движат едно спрямо друго. Изучава същността и приложението на триенето, и износването на елементите. Приложната трибология се нарича триботехника. Съществуват също така трибохимия и ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →