ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 21                                               

Историческа лингвистика

Историческата лингвистика е дял на езикознанието, изучаващ езиковите промени във времето. Първоначално тя се развива в тесен контакт със сравнителната лингвистика, като основната ѝ цел е реконструирането на историята на езиците и установяването н ...

                                               

Кодикология

Кодикологията е историко-филологическа приложна наука за ръкописите, използваните материали, както и тяхното писмо, колофони, украса. Кодикологията е тясно свързана с палеографията.

                                               

Материалознание

Материалознание е научна дисциплина, която има отношение към няколко дяла на науката и изучава връзката между структурата на материалите и техните свойства, както и приложенията им в различни инженерни и научни области. Включва елементи преди вси ...

                                               

Международна архитектурна академия

Международната архитектурна академия е неправителствена организация, ориентирана към хуманитарни ценности. Седалището на МАА е в София, България. Организатор на МАА е ЮНЕСКО. Членове на академията са водещи учени от целия свят. Неин президент е а ...

                                               

Национална академия на науките на Украйна

Националната академия на науките е висшата държавна научна организация на Украйна. Основана е на 27 ноември 1918 г. Първи президент и съучредител е Владимир Вернадски. Към 2014 г. в структурата на НАН влизат 174 института, а сътрудниците ѝ наброя ...

                                               

Никола Бурбаки

Никола́ Бурбаки́ е общ псевдоним на група първоначално само френски математици, които в средата на 20 век си поставят за цел написването на пълен трактат за съвременната математика, в който всички доказателства да са представени с изрядна строгос ...

                                               

Орография

Орографията е раздел от геоморфологията, който се занимава с морфографическите характеристики на крупните изпъкнали форми на релефа според техните размери, надморска височина, ориентировка в пространството и др. Орографията представлява една от о ...

                                               

Островна биогеография

Островната биогеография е област на биогеографията, която се опитва да установи и обясни факторите на изобилието на видове в естествените съобщества. Островите могат да бъдат всеки ареал ограден от територия, която е неподходяща за видовете на ос ...

                                               

Палеонтология

Палеонтологията е наука за изкопаемите вкаменелости от някогашни животни и растения. Занимава се с изучаването и изследването на растителния и животинския свят през минали геологични епохи. Изяснява условията, причините и закономерностите на евол ...

                                               

Политическа география

Политическата география е обществено-географска научна дисциплина, изучаваща взаимодействието между географското пространство и политическите процеси.

                                               

Сайънс (списание)

Science, често споменавано и като Science Magazine, е научно списание на Американската асоциация за съдействие развитието на науката, представящо най-новите открития в областта на науката по света. Смята се за едно от най-авторитетните научни спи ...

                                               

Северозападен университет

Северозападният университет е частен университет в Еванстън и Чикаго, Съединените щати. Основан е през 1851 г. от политика Джон Еванс и няколко други общественици, свързани с Методистката църква, и получава името си от някогашната Северозападна т ...

                                               

Сеизмограф

Сеизмограф или сеизмометър е уред, с който се регистрират сеизмичните вълни. Записът, който сеизмографът регистрира, се нарича сеизмограма. Сеизмографът най-общо се състои от инертна маса и регистриращо устройство. Най-опростеният сеизмограф се с ...

                                               

Скала на Кардашев

"Скáла на Кардашев" е понятие предложено през 1964 г. от руския астроном Николай Кардашев за определяне на вида цивилизации в зависимост от тяхното технологично развитие. Съставена е от три категории според количество енергия, което използва даде ...

                                               

Социално влияние

Социалното влияние e налице, когато индивидуалните мисли или действия са повлияни от други хора. Социалното влияние може да приема различни форми, както се вижда в конформността, социализацията, приятелския натиск, подчинението, лидерството, убеж ...

                                               

Спелеология

Спелеологията е наука, изучаваща пещерите и всички останали карстови форми, процесите, които ги формират, структурата им, физическите им характеристики, както и промените, които настъпват в тях с течение на времето, историята им и формите на живо ...

                                               

Тератология

Тератологията е наука, която изучава аномалиите, възникващи по време на вътреутробното развитие на човешкия зародиш. Тя е в пряка зависимост от науките генетика, хистология, ембриология, анатомия и цитология. Друг термин за нея е "дисморфология". ...

                                               

Тюркология

Тюрколо́гията е научна област, изучаваща тюркските езици и литературата на тях и културата на тюркските народи и страни. Това е предимно филологическа дисциплина, която се занимава с изучаването на тюркските езици и литература, но също и със свър ...

                                               

Учен

Учен е специалист, експерт в дадена научна област с принос в нея. Учените са интелектуалци, високо образовани и се занимават с научна – преподавателска и/или изследователска дейност. В древността не може да се говори за учени в съвременния смисъл ...

                                               

Фалеристика

Фалеристиката е приложна историческа наука. Тя се занимава с историята и символиката на различни почетни награди – медали, ордени, значки, пафти, плакети и други. Фалеристика се нарича и хоби, свързано с колекционирането на същите тези медали, ор ...

                                               

Списък на заболявания

американски гнилец антракс абсцес анафилактоидна пурпура албинизъм анафилактичен шок аерофобия аневризма авитаминоза аргирия апендицит бронхиална астма артрит асептична некроза анемия анкилоза амилоидоза амблиопия алергия акне аднексит кардиална ...

                                               

Болести по лозата

Това е списък на болести по лозата. Бренер Некроза по нерватурата Български латентен вирус Жълто прошарване Глеоспороза Мозайка по нерватурата Листно завиване Листовидни израстъци Некроза по облагородените лози Късовъзлие Неифекциозна хлороза Ман ...

                                               

Видове с имена, свързани с България

Artemisia pontica – Черноморски пелин Astracantha thracica – Тракийски клин Armeria rumelica – Румелийско лъжичниче Aristolochia macedonica – Македонска вълча ябълка Alopecurus thracicus – Тракийска лисича опашка Anchusa macedonica – Македонско в ...

                                               

Списък на най-ярките звезди

Ярките звезди са ярки, защото имат висока светимост и/или са близо до нас. В таблицата по-долу са посочени 90-те най-ярки звезди, наблюдавани от Земята във видимия светлинен спектър. Броят на наблюдаемите звезди нараства бързо с увеличаване на зв ...

                                               

Списък на най-големите познати звезди

Това е списък на най-големите познати звезди. Размерът им е изразен в брой слънчеви диаметри. Точната подредба на списъка не е напълно изяснена, нито изцяло пълна. Двойните звезди понякога се третират поотделно, в други класификации те могат да б ...

                                               

Списък на компютърни съкращения

3GL – Програмен език от трето поколение 2B1Q – 2 Binary 1 Quaternary 4GL – Програмен език от четвърто поколение 100B-FX – 100 Base-FX 8B10BLF – 8 Byte 10 Byte Local Fiber 10B-FP – 10 Base-FP 10B2 – 10 Base-2 1GL – Програмен език от първо поколени ...

                                               

Списък на медицински термини

Тази страница представлява списък на някои медицински термини. А – Б – В – Г Д – Е – Ж – З И – Й – К – Л М – Н – О – П Р – С – Т – У Ф – Х – Ц – Ч Ш – Щ – Ъ – Ю Я

                                               

Председател на БАН

Тази страница е списък на председателите на Българската академия на науките. Постът е заеман най-дълго от Иван Гешов – 26 години. Най-младият председател е Марин Дринов, който оглавява Българското книжовно дружество при неговото основаване, когат ...

                                               

Списък на криптиди

Това е списък на криптиди, които са предмет на изучаване от криптозоологията и криптоботаниката. Тяхното предполагаемо съществуване често произтича от доказателства, които са незадоволителни за науката. Всеки криптид е означен със съответен знак: ...

                                               

Списък на химически теми

Азотизация Акумулатор Атом Аргон Арсен Азотен оксид Азотна киселина Азот Атомен номер Азотна наркоза Алкен Амоняк Алкохол Алуминотермия Атомно ядро Агрегатно състояние Алкин Алкалоземни метали Анион Арени Азотиста киселина Алканпропиоли Алкан Ази ...

                                               

Международна година на астрономията

За Международна година на астрономията, с решение на Общото събрание на ООН, е обявена 2009. Тогава се навършват 400 години от две важни събития: Галилео Галилей насочва телескоп към небето, което променя не само астрономията, но и човешкия мирог ...

                                               

Folding@home

Folding home е разпределена изчислителна система за изследване на болести, като симулира сгъването на протеини, компютърно проектирани лекарства и други типове молекулярни динамики. Като се симулира правилното и грешното сгъване на протеини, прое ...

                                               

INaturalist

iNaturalist е онлайн социална мрежа и платформа за гражданска наука за естествоизпитатели, учени и природолюбители, в която хора от цял свят могат да публикуват своите наблюдения на живата природа и да ги дискутират. Компютърно зрение и експерти ...

                                               

SETI@Home

SETI Home е проект за разпределени изчисления за домашни компютри, свързани в Интернет, стартиран и поддържан от Калифорнийския щатски университет в Бъркли, Калифорния. SETI е акроним на Search for Extra-Terrestrial Intelligence. Целта на SETI Ho ...

                                               

Гражданска наука

Любѝтелска нау̀ка или гра̀жданска нау̀ка е научна дейност провеждана от, или с участието на, непрофесионални учени-любители. Обикновено това става под надзора и ръководството на професионални учени. Най-често учените-любители участват в събиранет ...

                                               

Експеримент

Експеримент е изследване на дадени явления чрез възпроизвеждането им при точно определени условия или чрез целенасочено въздействие върху тяхното протичане. Бива естествен и лабораторен. Експериментирането се прилага в множество научни области, с ...

                                               

Прототип

Прототип означава първоначален вид на нещо. Думата най-често се използва за обозначаване на работни модели, създадени за да демонстрират определен нов продукт. Прототипи се използват в множество индустрии, напр. машиностроене, разработка на софту ...

                                               

История на астрономията

Астрономията като наука за движението и свойствата на небесните тела е една от най-древните естествени науки. В ранните етапи от развитието си е била едно цяло с астрологията, но в епохата на Ренесанса в Европа двете окончателно се разделят. Друг ...

                                               

История на биохимията

Историята на биохимията започва преди около 400 години. Въпреки че терминът "биохимия" вероятно е използван за пръв път през 1882 г. е прието, че думата "биохимия" е въведена от немския учен Карл Нойберг през 1903 г.

                                               

Геометризация

Геометризация е термин, с който се означава кратко основната насока на развитие на дадена научна дисциплина през даден точно определен еволюционен етап от нейното развитие. Геометризацията може да се окачестви най-общо като постепенно преобразува ...

                                               

Геоцентрична система

Геоцентричната система е теория в астрономията, която разглежда Земята като център на Вселената. При нея Слънцето, Луната, звездите и останалите астрономични обекти се движат около Земята. До 17 век геоцентричният модел е преобладаващата система ...

                                               

Дом на мъдростта

Домът на мъдростта е обществен интелектуален център с богата библиотека в Багдад, основан и покровителстван от абасидския халиф Ал-Мамун в началото на IX век, свързван с Ислямския златен век. Домът на мъдростта е обект на активни спорове сред уче ...

                                               

Елементи

"Елементи" е математически трактат, състоящ се от 13 книги. Написан е от древногръцкия математик Евклид около 300 г. пр.н.е. Трактатът се състои от определения, аксиоми, постулати и доказателства. Той изгражда систематично основите на геометрията ...

                                               

Естествознание

Естествознание е област на науката, изучаваща съвкупността на естествените науки, разглеждани като едно цяло. Английският термин "natural history" е превод на латински: naturalis historia. Значението на термина отначало е обозначавало всичко, свъ ...

                                               

Златен век на исляма

Златният век на исляма, понякога наричан Ислямски ренесанс и Мюсюлмански ренесанс е исторически период от около средата на VIII до средата на XIII век, в чието начало Арабският халифат е най-голямата държава на своето време. В рамките на халифата ...

                                               

Зоологическа философия

"Зоологическа философия или изложение на съображенията относно естествената история на животните" е книга от 1809 година на френския натуралист Жан-Батист Ламарк. Тя представлява изложение на ламаркизма, ранна теория за еволюцията, според която ж ...

                                               

История на математиката

Според Андрей Колмогоров историята на математиката може да се раздели на следните периоди: Период на математиката с променливи величини XVII – XVIII век, развитие на висшата математика; Съвременен период Период на зараждане и натрупване на фактол ...

                                               

Научна революция

Научна революция е понятие, използвано в историята на науката, за да се опишат съществени промени в научната мисъл, възникнали вследствие на важни открития, поставяйки под въпрос съществуващите дотогава виждания за света и човека. За повечето ист ...

                                               

Операция "Кламер"

Операция "Кламер" е програма на Управлението на стратегическите служби на Съединените щати, с която около 1500 германски учени и инженери са привлечени в страната непосредствено след края на Втората световна война. Сред целите на операцията е и д ...

                                               

Промяна на парадигмата

Промяна на парадигмата е термин, използван от Томас Кун в неговата влиятелна книга Структура на научните революции, за да опише промяната в основните предположения вътре в една управляваща теория на науката. Той е в контраст с неговата идея за но ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →