ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 17                                               

Магнитен запис

Магнитен запис или магнитна памет е записът на данни, звук и видео върху магнитни материали. Методът за запис използва различните модели на намагнитване и размагнитване за съхранение на информацията и представлява вид енергонезависима памет. В за ...

                                               

Магнитна лента

Магнитната лента е носител на информация за магнитен запис, състоящо се от тънко магнитно покритие върху дълга и тясна тънка пластмасова лента, едната повърхност на която е покрита с железен оксид, променящ свойствата си под въздействието на магн ...

                                               

Оптичен диск

Оптичните дискове са сменяеми носители на информация с формата на диск. Четенето и записа на данните става посредством лазерен лъч, като съществуват и хибридни модели, при които освен лазерното излъчване се използва и магнитно поле. Оптичните дис ...

                                               

Полупроводниково (статично) дисково устройство

Полупроводниково дисково устройство или статично дисково устройство е енергонезависима компютърна памет, основаваща се на технологията на флашпаметите. Те не съдържат подвижни механични части, за разлика от твърдите дискове, и това елиминира закъ ...

                                               

Шахматна нотация

Ходовете в шахмата обикновено се записват с помощта на шахматна нотация, представляваща комбинация от букви, числа и други символи. Използват се голям брой нотации, като най-разпространена в света е т.н. алгебрична шахматна нотация. Освен за запи ...

                                               

Статистика

Статистиката е дисциплина, която се занимава със събирането, организирането, анализа, интерпретацията и представянето на данни. В прилагането на статистиката към научни, стопански или обществени проблеми обикновено се изхожда от дадена статистиче ...

                                               

Алфа на Кронбах

Алфа на Кронбах е статистическа единица. Обикновено се използва за измерване на надеждността на вътрешната съгласуваност на психометричните инструменти. Първо е наименована от Кронбах като алфа, тъй като е смятал да продължи с други инструменти. ...

                                               

Динамичен анализ

Динамичният анализ се заключава в изследване на тенденцията на развитие на дадено явление във времето, неговите сезонни и случайни колебания. Изучаването на тенденцията на развитие, по подобие на регресионен анализ, изследва модела на връзката ме ...

                                               

Дисперсионен анализ

Дисперсионният анализ е метод използван в статистиката за проверка на хипотези за равенство между повече от две средни. Чрез тази проверка на хипотези може да се прецени доколко влиянието на даден фактор-причина или на група фактори-причини е ста ...

                                               

Доверителен интервал

Доверителен интервал в математическата статистика е интервал, който покрива неизвестен параметър на случайна величина с гарантирана вероятност. Определянето му зависи от разпределението на случайната величина и исканата вероятност. Например нека ...

                                               

Интрастат

Интрастат е система за събиране на статистическа информация за вътрешнообщностната търговия със стоки между държави – членки на Европейския съюз. Системата започва работа на 1 януари 1993 г. и заменя митническите декларации като източник на стати ...

                                               

Корелация

Корелация е математически термин, с който в общ смисъл се означава мярка за стохастична зависимост между случайни величини. Високата корелация между две величини не предполага задължително наличие на причинно-следствена връзка между тях. Например ...

                                               

Мода (статистика)

Мода в математическата статистика е точка, в която плътността на разпределението на непрекъсната случайна величина, или съответно единичната вероятност на дискретна случайна величина достига максимум. С други думи, модата приема числовата стойнос ...

                                               

Нормално разпределение

В теория на вероятностите и статистиката нормално разпределение или разпределение на Гаус e непрекъснато разпределение на вероятностите, което често дава добро описание на случайни величини, групирани около средна стойност. Графиката на функцията ...

                                               

Разпределение на Поасон

Разпределение на Поасон или Поасоново разпределение в статистиката и теорията на вероятностите е дискретно разпределение на вероятностите, което изразява вероятността определен брой събития да се случат в определен интервал от времето или простра ...

                                               

Социална стратификация

Социалната стратификация е термин от социологията, в чието съдържание се влага най-общо идеята за разделянето на хората в групи по социално-икономически признаци. Това е система, в която хората са част от йерархично подредени групи. Множество кон ...

                                               

Стандартно отклонение

В теорията на вероятностите и статистиката стандартно отклонение е мярка на разсейването, или разпръскването, вариацията още, на данни, и също така мярка за вероятностното им разпределение. Ниско стандартно отклонение означава, че данните или точ ...

                                               

Статистически графики

Статистическите графики са различни техники за графично визуализиране на количествени статистически данни. Въпреки че статистическите процедури и анализът на данни като цяло извеждат резултатите си в числова или таблична форма, различни графични ...

                                               

Статистическо разсейване

Статистическо разсейване e измерител на различието между случаите на дадена съвкупност по разновидностите на даден признак. Има няколко вида измерители за разсейване. Най-простият измерител е т.нар. Размах – D. Разлика между максимално и минималн ...

                                               

Стъкмистика

Стъкмистика е израз от разговорната реч, подчертаващ необективен подбор на статистическа информация или фактология, статистика правена "по поръчка" или генериране на статистически данни в подкрепа на определена политика В по-архаизиран вариант, п ...

                                               

Условна вероятност

Условна вероятност е вероятността за настъпване на събитието А, при условие, че В е настъпило. Означава се с P и се чете "Условна вероятност на събитието А по отношение на събитието В".

                                               

Шест сигма

Шест сигма е стратегия за управление на качеството, въведена от Motorola през 1981 г. и популяризирана в средата на 1990-те години, след като американският предприемач Джек Уелч я приложил като ключова стратегия в General Electric Названието прои ...

                                               

Теория на информацията

Теорията на информацията е клон от теорията на вероятностите и математическата статистика; неин обект е информацията. Теорията на информацията е свързана с информационната ентропия, информационните и комуникационните системи, предаването на данни ...

                                               

Генератор на случайни числа

Генератор на случайни числа е изчислително или физическо устройство, предназначено да генерира поредица от числа или символи, в която липсва каквато и да е зависимост, т.е. да са случайни. Широко използвани са компютърно базирани системи за генер ...

                                               

Побитова скорост

Побитовата скорост или битрейт в телекомуникациите и компютрите е скорост на обмен на информация – броят битове, обработени за единица време. Единицата мярка е бита в секунда означение: "bit/s", често в комбинация с представка като "кило-" 1 kbit ...

                                               

Пропускателна способност

Пропускателната способност на комуникационен канал е максималното количеството информация, което може да премине през този канал за единица време. Измерва се в битове за секунда.

                                               

Теорема на Шанън-Хартли

Теоремата на Шанън-Хартли в теорията на информацията е теорема, определяща теоретичната горна граница за скоростта на предаване на данни по комуникационен канал с определена пропускателна способност при наличието на шум. Тя е изведена в случая на ...

                                               

Теория на алгоритмичната информация

Теория на алгоритмичната информация е раздел от теорията на информацията и информатиката, който се занимава с взаимоотношенията между изчисленията и информацията. Според Гегъри Чайтин, това е резултат от съчетаването на теорията на информацията н ...

                                               

Теория на кодирането

Кодовата теория изучава свойствата на кодовете и как да се използват за различни цели – компресиране на данни, криптография, отстраняване на грешки и мрежово кодиране. Кодовете също така се изучват от редица научни дисциплини – теория на информац ...

                                               

Информационно претоварване

Информационно претоварване представлява затруднението, което човек изпитва да разбере определена тема или да вземе определено решение, дължащо се на наличието на твърде много информация. Терминът е популяризиран от Алвин Тофлър в бестселъра му от ...

                                               

Хачатур Абовян

Хачатур Абовян е арменски писател, просветител, педагог, етнограф, родоначалник на новата арменска литература и на съвременния арменскиарменски литературен език. Романи: "Раните на Армения", повести, пиеси, педагогически трудове.

                                               

Бас Ян Адер

Бас Ян Адер e нидерландски концептуален артист. Той живее в Лос Анджелис, Калифорния през последните дванадесет години от живота си. Работата му в много случаи е представена като фотографии и филми на неговите изпълнения. Прави перфектни инсталац ...

                                               

Еди Айкау

Еди Айкау e американски спасител и сърфист от Хавайските острови. Като първи спасител в залива Уаймеа на остров Оаху, той спасява над 500 души и става известен със сърфинга си на големия хавайски сърф, спечелвайки няколко награди, включително поб ...

                                               

Димитър Айранов

Димитър Айранов е роден на 6 септември 1893 в Стара Загора. Завършва Военното на Негово Величество училище и на 22 ноември 1912 г. е произведен в чин подпоручик и взема участие в Балканската 1912 – 1913 и Междусъюзническата война 1913. След войни ...

                                               

Хусам Ал-Халиди

Хусам Ал-Халиди е иракски бизнесмен и спортен функционер. Най-известен като собственик на Асмарал – първия частен фуболен клуб в Русия. Притежава и британско гражданство.

                                               

Руал Амундсен

Ру̀ал Ѐнгелбрехт Гра̀внинг Амундсен е норвежки полярен изследовател. Той е първият човек, достигнал до Южния полюс 14 декември 1911, и първият, заедно с Оскар Вистинг, бил и на двата полюса на планетата. Освен това, ръководената от него въздушна ...

                                               

Митрю Аркумарев

Митрю Аркумарев е роден в село Доганхисар, Западна Тракия на 12 октомври 1881 г. Остава сирак и го отглеждат негови роднини. Присъдинява се към ВМОК, последователно към четите на Христо Арнаудов и Вълчо Антонов. През Балканската война Аркумарев, ...

                                               

Владимир Балан

Владимир Александров Балан е военен летец, един от пионерите на българската бойна авиация, участвал в бойни действия по време на Първа световна война. След края на войната завършва авиоинженерство и заема ръководни постове за утвърждаване на бълг ...

                                               

Ник Бегич

През 1968 г. Бегич се кандидатира за единственото място в Аляска и губи от бившия представител на републиканците Хауърд Полок. През 1970 г. отново се кандидатира и побеждава републиканския банкер Франк Мурковски, който по-късно служи като сенатор ...

                                               

Брадфорд Бишъп

Брадфорд Бишъп е американски престъпник, бивш кариерен дипломат, който се укрива от правосъдието, след като убива 5 членове на неговото семейство през 1976 г. На 10 април 2014 г. ФБР го поставя в списъка на 10-те най-търсени бегълци. На 27 юни 20 ...

                                               

Джон Брискър

Брискър играе шест сезона в АБА и НБА като част от Питсбърг Кондорс и Сиатъл Суперсоникс, като прави средно 20.7 точки на игра в хода на кариерата си 26.1 точки за игра в ABA и 11.9 точки за игра в НБА. Брискър развива репутацията си като един от ...

                                               

Лио Бърт

Лио Бърт е американски престъпник, обвинен във връзка с атентата в Стърлинг Хол на 24 август 1970 г., в университета в Уисконсин-Мадисън, при който загива Робърт Фаснахт, изследовател по физика. Според сведенията, Бърт участва в направата и поста ...

                                               

Франсоа Вийон

Франсоа Вийон, Монкорбие или де Лож); роден между 1 април 1431 и 19 април 1432 в Париж, – годината и мястото на смъртта са неизвестни) - сред последните поети на Средновековието.

                                               

Никола Вълков (агроном)

Роден е през 1882 г. в семейството на Тодор Вълков Йотов и Кула Петкова в Липница. Учи агрономство във Франция. През 1920 г. се жени за Дарина Иванова Тошева от София, от която има три деца. Занимава се с пипиниерство. Прави успешни опити в борба ...

                                               

Д. Б. Купър

Д. Б. Купър е медиен епитет, използван за неидентифициран престъпник в САЩ. Той отвлича самолет "Боинг 727" във въздушното пространство между Портланд, Орегон и Сиатъл, Вашингтон на 24 ноември 1971 г., взима $ 200 000 откуп $1 170 000 през 2015 г ...

                                               

Пенг Дзяму

Дзяму е роден в провинция Гуандун през 1925 г. Той следва биология в Централния университет на Китай сега Университет в Няндзин, където завършва през 1947 г., и впоследствие се присъединява към Института по биохимия в Шанхай, където работи при Ка ...

                                               

Пепи Енглиш

Пепи Енглиш е български алпинист, скиор и пещерняк. Пепи Енглиш е пионер на българския алпинизъм, прокарал някои от първите маршрути за алпийско катерене в българските планини чрез свои премиерни изкачвания през 30-те години на ХХ в. Той е също е ...

                                               

Амелия Еърхарт

Амелия Мери Еърхарт е американска авиаторка, сред първите жени пилоти и първата жена, прелетяла над Атлантическия океан. Родена на 24 юли 1897 г. Изчезва безследно на 2 юли 1937 над Тихия океан по време на околосветски полет. Обявена е за мъртва ...

                                               

Димитър Илиевски

Илиевски се изкачва на Еверест на 10 май 1989 година като част от югославската експедиция "Еверест ’89", начело с Йован Попоски, от която само няколко алпинисти успяват да дотигнат върха. Изкачването е направено от непалската страна през ледопада ...

                                               

Джоузеф Инграхам

Роден е през 1762 година в Бостън, Масачузетс, САЩ. Взема участие във Войната за независимост 1775 – 1783 на американските колонии, по време на която е пленен от англичаните и прекарва няколко години в плен.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →