ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 16                                               

Цифрово разделение

Цифрово разделение е понятие, което описва социално-икономическата разслоеност на обществото във връзка с достъпа до компютърните технологии и Интернет. Това е вид неравенство, при което определена социална група има привилегията да ползва информ ...

                                               

PIPA

PROTECT Intellectual Property Act, съкратено PROTECT IP Act или PIPA, с пълно име Закон от 2011 г. за предотвратяване на реални заплахи за икономическия и творчески потенциал и за кражбата на интелектуална собственост ; на английски: Preventing R ...

                                               

SOPA

SOPA е абревиатура на английски: Stop Online Piracy Act или H.R. 3261 – американски лобистки законопроект, внесен в Камерата на представителите на САЩ на 26 октомври 2011 г. от конгресмена Ламар Смит и група от 12 съавтори-конгресмени. Законопрое ...

                                               

Параграф 230

Определян като "закона, който направи възможно възникването на интернет такъв, какъвто го познаваме", параграф 230 от дял V на американския Закон за телекомуникациите от 1996 година урежда сфера на неприкосновеност, или още освобождаване от отгов ...

                                               

Шпионаж

Шпионаж, също шпиониране или шпионство, е добиване на поверителна или класифицирана информация за държава, организация и пр. по таен, конспиративен начин, без знанието и разрешението на обекта или притежателя на информацията.

                                               

Общуване

Общуването е процес, чрез който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, обменят информация. Информационната обмяна включва създаване, редактиране и изпращане на съобщения или информация. Има много начини на комуникиране ...

                                               

Гари Вайнерчук

Гари Вайнерчук е американски предприемач, четири пъти най-продаван автор за New York Times, говорител и влиятелна личност в интернет. Първоначално придобива популярност като сомелиер, който развива успешно бизнеса на родителите си. Вайнерчук е на ...

                                               

Взаимодействие

Взаимодействието е вид действие, което настъпва, когато два или повече обекта си влияят един на друг. Понятието за двустранно въздействие е съществена в идеята на взаимодействието, което го различава от едностранното причинно въздействие. Тясно с ...

                                               

Вътрешни комуникации

Вътрешни комуникации или понякога като вътрешни взаимоотношения са специализирана част от връзките с обществеността, която изгражда и поддържа взаимно-изгодни служебни отношения между мениджъри и служители, които са първостепенни за успеха на орг ...

                                               

Един-към-един

Един към един е тип комуникация между две инстанции, било то писмена, устна, електронна или някаква друга. Характерно за този тип комуникация е, че в нея винаги участват точно двама партньора - по-малко от двама би било безсмислено, а при повече ...

                                               

Език на тялото

Език на тялото е вид невербална комуникация, при която се използва физическо поведение, за да се предаде информация. Това включва стойка на тялото, мимики, жестове, движение на очите, докосване и дистанциране. Съществува както при хората, така и ...

                                               

Зрителен контакт

Зрителен контакт се осъществява когато двама души гледат едновременно в очите си. Очният контакт е начин за невербална комуникация, който оказва огромно влияние при човешкото общуване. Счита се за неизменна част от пълноценното общуване, изразява ...

                                               

Интерпретиране на културното и природно наследство

Интерпретиране на културното и природно наследство се отнася до всички начини, по които информацията се предава на посетителите на културно-образователен, природен или развлекателен обект, като музей, парк или научен център. По-специално, това е ...

                                               

Комуникационен шум (общуване)

Комуникационният шум се отнася до влияния върху ефективната комуникация, които пречат на интерпретацията на разговора. Макар че често не се отчита, комуникационният шум може да има дълбоко въздействие както върху нашето възприемане / социално вза ...

                                               

Корпоративна комуникация

Корпоративна комуникация е набор от дейности, които участват в управлението и организирането на всички вътрешни и външни комуникации, насочени към създаване на благоприятна гледна точка между заинтересованите страни, на която компанията зависи. В ...

                                               

Лъжа

Лъжата е съзнателно изречено неистинно твърдение, с цел въвеждане в заблуда на адресата ѝ, или обществото. Когато дадена лъжа е изречена с користни подбуди, и е поддържана от изреклия я̀, тя се трансформира в измама. Мотивите за изричане на лъжа/ ...

                                               

Модератор

В организации и предприятия модераторът развива стратегии, създава планове и предприема реорганизиране или просто дава насоки с опита си. Работят на групи от 10 до 20 души, но понякога и в по-големи – от по 200 души. Методите на модератора са мод ...

                                               

Науки за комуникацията

Науки за комуникацията или изследвания върху комуникацията е научна област, която се занимава с процесите на комуникация, които често се определят като обмен на символите на разстояние в пространството и времето. Следователно, комуникационните пр ...

                                               

Несловесно общуване

Несловесното общуване, наричано още невербална комуникация между хората, е вид общуване, чрез което се изпраща и получава информация без думи и без използването на вербален език. Това включва използването на визуални знаци като езика на тялото, р ...

                                               

Неформална комуникация

Неформалната комуникация е случайната и неофициална форма на комуникация, при която информацията се обменя спонтанно между две или повече лица, без да се спазват предписаните официални правила, процеси, система, формалности и верига на командване ...

                                               

Организационна комуникация

Организационната комуникация e подсистема на по-обширната дисциплина на комуникационните изследвания. Организационната комуникация в науката е взимането под внимание, анализа и критиката на ролята и практиката на комуникация в организационен конт ...

                                               

Превод

Преводът представлява комуникиране на значението на даден текст или реч от един език, наречен изходен, на друг, наречен целеви. Преводачът трябва да се придържа максимално близко както към смисъла, така и към формата на оригиналния текст или реч. ...

                                               

Проксемика

Проксемиката е изследването на пространствено-териториално значение на общуването, използването на пространството от човека и ефектите, които гъстотата на населението оказват върху човешкото поведение, общуване и социално взаимодействие. Проксеми ...

                                               

Семиология

Семиологията е наука за различните видове знакови и сигнални системи като съобщителни средства между хората и между животните; естествените и изкуствените езици сред хората и сигналите между делфини, мравки, пчели и др. Терминът е изкован от линг ...

                                               

Симплексна връзка

По определението на ANSI схемата за симплексна връзка позволява сигналите да се предават винаги само в едно направление. Такава връзка например се използва в радиоразпръскването радиопредаванията, тъй като няма необходимост да се предават някакви ...

                                               

Скрита ръка

Скритата ръка е жест, често срещан в портретите от XVIII и XIX век. Позата се появява през 50-те години на XVIII век, за да индикира лидерство по спокоен и твърд начин. Най-вече е свързвана с Наполеон I, тъй като се появява в няколко картини, рис ...

                                               

Социална медия

Социални медии са технологично опосредствани среди за общуване, както и термин, който се отнася до уеб-базираните и мобилни технологии, които биват създавани и са използвани, за комуникация, споделяне на лични снимки, файлове или медийно съдържан ...

                                               

Споделяне на файлове

Споделянето на файлове е практика на разпространение или предоставяне на достъп до цифрово складирана информация като компютърни програми, мултимедия, документи или електронни книги. Това може да се реализира по различни начини. Основните методи ...

                                               

Изречение

Изречението е граматически организирано свързване на думи, със собствено интонационно и смислово значение. Това е най-голямата граматична единица на езика и най-малката градивна единица на текста. Изречението е и основната структурна единица на т ...

                                               

Пропозиция

В логиката и философията терминът пропозиция се отнася както до "съдържанието" или "значението" на едно съобщително изречение като семантична величина, така и, в по-старата терминология, до самото съобщително изречение като езикова единица. Пропо ...

                                               

Blu-ray диск

Blu-ray дисковете са оптични дискове с висока плътност на записа, предназначени за съхраняване на цифрови данни, включително видео с висока разделителна способност. Името на новия формат произлиза от използването в него на синьо по-точно виолетов ...

                                               

CD-R

CD-R е вид компактдиск, който позволява еднократен запис на музика или данни в произволен логически формат, съвместим с някой от стандартите за CD. Физическият и логически формат на CD-R диска е описан в стандарта Orange Book Part II. CD-R са раз ...

                                               

CD-RW

CD-RW е вид компактдиск, позволяващ многократен запис и изтриване на данни. На български се нарича презаписваем компактдиск. Техническата спецификация на формата CD-RW е описана в стандарта Orange Book – Part III. По време на разработването си то ...

                                               

DAT

DAT или R-DAT е цифров аудиоформат, разработен съвместно от фирмите Sony и Philips, представен и въведен на пазара през 1987 г. DAT е замислен като алтернативен потребителски аудиоформат, който същевременно е и алтернатива на широкоразпространени ...

                                               

DVD

DVD е оптичен носител на информация с формата на диск, а също и стандарт за запис на данни върху оптичен диск. DVD е съкращение от Digital Versatile Disk. Техническата спецификация на DVD-ROM диск и DVD устройство е готова окончателно през 1995 г ...

                                               

DVD+RW

DVD+RW е физически формат за презаписваеми DVD-та и може да побере до 4.7 GB. DVD+RW е създаден от DVD+RW Alliance. Освен това, DVD+RW добавя нов метод на писане, наречен "lossless linking", което го прави подходящ за произволен достъп при търсен ...

                                               

DVD-Audio

DVD-Audio е логически формат за съхранение на звук с високо качество върху DVD диск. Това е развитие на DVD стандарта, което позволява съхранение на повече и/или по-качествен звук отколкото CD Digital Audio. Първите дискове излизат на пазара през ...

                                               

DVD-RAM

DVD-RAM е най-старият формат за запис върху DVD, представляващ виртуален твърд диск. Първите носители са с обем 2.6 GB, който после бива увеличен до 4.7 GB. Има и двустранни носители с общ обем 8.5 GB. Всеки DVD-RAM носител може да бъде презаписв ...

                                               

HD DVD

HD DVD е изоставен формат оптични дискове за съхранение на цифрови данни в това число и видео с висока резолюция. HD DVD формата е използван най-много от Тошиба и е сочен за наследник на обикновения DVD формат. Но през февруари 2008 г. Тошиба обя ...

                                               

Laserdisc

През 1959 г. Дейвид Пол Грег изобретява прозрачен оптичен диск работещ на преминаване на светлината и го патентова през 1961 и 1969. Музикалната компания MCA Music Corporation of America първа придобива права над патента. През 1969 Philips разраб ...

                                               

MiniDisc

MiniDisc или Minidisc, на български МиниДиск или Минидиск, е магнито-оптично дисково устройство за съхранение на данни, предназначено преимуществено за запис на цифровизирана аудио информация – първоначално с обем на времетраене до 74 минути, а п ...

                                               

SACD

Супер аудио компактдиск или SACD е вид оптичен диск само за четене. Този цифров формат предлага съхранение на звук с много по-високо качество от аудио компактдиска. Разработен е от фирмите Sony и Philips и представен през 2000 г. SACD води борба ...

                                               

USB флаш

USB флаш, или флаш драйв или често съкратено флаш, е вид запаметяващо устройство), което служи за съхранение и обмен на данни с компютър. Основава се на енергонезависима компютърна памет, комбинирана с USB шина и е малка по размер, може да се изп ...

                                               

Video CD

Video CD, VCD или видео компактдиск е стандартизиран цифров формат за съхранение на видео информация върху компактдиск. Видео компактдисковете могат да се възпроизвеждат с помощта на специализирани VCD плейъри, на всички съвременни DVD плейъри и ...

                                               

Аудиокасета

Компакт-касета е вид носител на информация на магнитна лента. През втората половина на XX век това е един от най-разпространените носители на звукозапис. На нея може да се записват както аналогов сигнал, така и данни. За първи път компакт-касетат ...

                                               

Банкова карта

Банкова карта е карта, която картодържателят може да използва, а търговецът да приема за плащане на покупка, услуга или погасяване на дълг. На пазара са разпространени различни типове карти, но те притежават няколко общи признака. Изработени са о ...

                                               

Грамофонна плоча

Грамофонната плоча е аналогов носител на информация, най-често изработен от поливинилхлорид, който се използва за репродуциране на звук от грамофон. Грамофонът е патентован от Емил Берлинер на 26 септември 1887 г. Първите плочи били от цинк. През ...

                                               

Гъвкав магнитен диск

Това е гъвкав диск, направен от пластмаса – двуосно ориентиран полиетилен терефталат boPET, известен с търговското си название Майлар Mylar, покрит с тънък магнитен слой и затворен в защитна опаковка. Квадратната по форма опаковка е покрита отвът ...

                                               

Единичен магнитен диск

Единичен магнитен диск е диск, върху който се запаметяват данните при твърдия диск. За разлика от гъвкавия материал, върху който се запаметява информацията при флопи дисковете, при единичния диск използваният за основа материал е алуминий, стъкло ...

                                               

Лош сектор

Лош сектор е сектор от твърдия диск или флашпамет, който не може да бъде използван поради повреда. При твърдите дискове, повредата може да е причинена от удар на глава за четене и запис в магнитна плоча, износване на магнитното покритие и др. При ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →