ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 14                                               

Блокиран достъп до Уикипедия от Турция

Блокираният достъп до Уикипедия от Турция се разпростира върху всички версии на възможни езици и е съобщен от организацията "Турция блокира", независима НПО. Това се случва на 29 април 2017 г. в 8:00 часа местно време и свършва 15 януари 2020 г. ...

                                               

Държавна цензура на Уикипедия

Държавна цензура на Уикипедия има в редица страни, включително в 4-ри от 5-те постоянни членки на съвета за сигурност – с изключение на САЩ. Държавна цензура на Уикипедия се наблюдава и в Иран, Пакистан, Саудитска Арабия, Сирия, Тайланд, Тунис, Т ...

                                               

Буквар

Буквар е учебник за ограмотяване. Букварът има за задача да помогне на учащите се да усвоят печатните и ръкописните букви, техните звукови значения, както и слятото им изчитане изговаряне в думи и изречения. Букварът се появява като учебник в Рус ...

                                               

Цифрова грамотност

Цифрова грамотност или дигитална грамотност е набор от компетенции, необходими за пълноценно участие на индивида в обществото на знанието. Тя включва знания, умения и поведение, включващи ефективната употреба на цифрови устройства, като: смартфон ...

                                               

Визуализация на данни

Визуализация на данни включва създаването и изследването на визуалното представяне на данните. Основната цел на визуализацията на данните е да комуникира информацията по ясен и ефективен начин, използвайки статистически графики, диаграми и инфогр ...

                                               

Качество на данните

Качество на данните е термин, с който се описва състоянието на даден набор от стойностите на качествени и количествени променливи величини. Съществуват много дефиниции на понятието "качество на данните", но като цяло данните се смятат за качестве ...

                                               

Файлово разширение

Файловото разширение е суфикс към файловото име на един компютърен файл, приложено, за да индикира разкодирането на неговото съдържание или ползване. Някои от файловите разширения са.png.exe.dmg и други. Някои файлови системи ограничават дължинат ...

                                               

Център за данни

Център за данни е съоръжение, използвано да помещава компютърни системи и асоциирани компоненти като телекомуникации и системи за съхранение. Като цяло включва сериозно електрическо захранване с множество възможности за аварийно захранване, комун ...

                                               

Идентификация (психология)

Идентификацията е несъзнаван психологически механизъм, чрез който определен индивид моделира своето поведение, за да прилича на друг. При детето идентификацията, която е първата форма на привързаност към единия родител, представлява присвояване н ...

                                               

Потребител (изчислителна техника)

Потребител в сферата на изчислителната техника е потребител, който борави с компютър и използва различни софтуерни продукти и/или мрежови услуги. От редовите потребители по принцип не се очаква да са запознати детайлно с принципа на работа и техн ...

                                               

Инфографика

Инфографиката е визуално представяне на информация чрез илюстрации, диаграми, снимки, тримерни модели, анимации и др. В много случаи графичните елементи могат да бъдат придружени с текстови обяснения. Инфографиката се използва за илюстриране на п ...

                                               

Глиф

Глифът е наименованието на всяко конкретно изображение от дадена писмена система. Глифът е реалното изображение на абстрактното понятие, наречено графема. Глифи, които изобразяват една и съща графема, се наричат алографи. В печатарството понятиет ...

                                               

Хистограма

В областта на статистиката хистограмата е форма на графично представяне на данните. Данните от хистограмата са изобразени като правоъгълници, които представляват отделните части, без да се припокриват и показват данните за популацията според отно ...

                                               

Информатика

Информатиката е наука за събирането, преобразуването, преноса и съхранението на информация с произволни, включително и автоматични, средства. Тя изучава информацията от гледна точка на структурираност, количествени характеристики, форми и начини ...

                                               

12-те правила на Код

12-те правила на Код е списък от 12 правила формулиран от Едгар Код, един от пионерите на релационният модел за бази от данни, дефиниращ какво е необходимо на една система за управление на бази данни за да бъде определана като релационна. Код съз ...

                                               

CRC

CRC е алгоритъм за проверка за грешки при предаване и съхранение на данни чрез използване на контролна сума. Устройството източник изчислява CRC сумата на данните, които следва да бъдат проверявани и я изпраща заедно със самите данни. Устройствот ...

                                               

GT.M

GT.M е високопроизводителна ключ – стойност база данни машинно оптимизирана за Transaction Processing. GT.M е и платформа за разработка на приложения и компилатор за ISO стандарт M език, известен още като MUMPS. GT.M е абревиатура на Greystone Te ...

                                               

InterSystems Caché

InterSystems Caché е система от обекти за управление на бази данни разработена от InterSystems. Тя се грижи за достъпа чрез обекти и SQL таблици до базата данни, но също така и позволява директна работа върху основните структури от данни. Caché р ...

                                               

ISAM

Индексно последователният метод е метод за съхранение на данни за бързо четене. ИПМ оригинално е разработен от IBM за техните универсални изчислителни машини и днес формира основния метод за съхранение на почти всички бази данни – релационни и не ...

                                               

Memcached

Memcached е дистрибутирана система за съхранение на данни в кеш-паметта, разработена от Danga Interactive, за да облекчи товара върху сървърите на LiveJournal, но сега се използва от много други сайтове. Често се използва за повишаване производит ...

                                               

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio е мощна интегрирана среда за разработка на софтуерни приложения за Windows и за платформата.NET Framework. Използва се за разработка на конзолни и графични потребителски интерфейс приложения, както и Windows Forms или WPF ...

                                               

OpenFest

OpenFest e ежегодна българска конференция, посветена на софтуера с отворен код. Първото издание на конференцията се провежда през есента на 2003 година в София, съпътстван от по-малки локални събития във Варна, Пловдив, Стара Загора и Чепеларе пр ...

                                               

Riak

Riak е нерелационна база данни, която имплементира принципите на Dynamo на Amazon. Riak има достъпна за различни програмни езици собствена хоризонтална архитектура на склада, Bitcask. Riak също има вградена MapReduce функция с вградена поддръжка ...

                                               

Voldemort

Voldemort е дистрибутиран склад за съхранение на данни, който е проектиран като ключ – стойност хранилище. Той се използва от LinkedIn за решаване на проблема със съхранението на данни с висока скалируемост, където простото функционално разделяне ...

                                               

Абстракция

Абстракция е процес или израз означаващ някакво отвлечено, ирационално понятие или фикция. В този смисъл абстракциите са малко или много нереална, отдалечена представа за действителността. Въпреки това обаче те са особена форма за опознаване на т ...

                                               

Афектор

Афекторите са един от компонентите на рефлекса: начинът, по който организмът реагира на промените настъпили в околната среда. Рефлексната дейност е част от нервната система, като афекторите са последният – изпълнителен – орган в рефлексната вериг ...

                                               

Блок схема

Блок-схемите представляват диаграми, които се използват за изготвяне и записване на алгоритми, за да бъдат изпълнени и да се постигне съответен резултат. Състоят се от геометрични фигури, всяка от които има определено значение. В тези фигури се в ...

                                               

Глотохронология

Глотохронология е тази част от лексикостатистиката занимаваща се с взаимоотношнията между езиците с течение на времето. Идеята е разработена от Морис Суадеш при две основни предположения: 1 първо, всички световни езици притежават относително стаб ...

                                               

Двоичен код

С този код може да се извършва проверка за наличие и корекция на единична грешка. За да може да се извърши проверка, е необходимо да се дефинират отделните видове разреди и мястото на контролните разреди. Проверката за наличие на грешка се извърш ...

                                               

Двоично дърво

Двоично дърво в информатиката се нарича дърво с разклоненост 2. При двоичното дърво всеки възел може да има не повече от двама наследници – дъщерни елементи със същата структура, които често биват обособени като "ляв" и "десен". Обща практика е д ...

                                               

Документ

Докуме́нт е материален обект, съдържащ информация във фиксиран вид и специално предназначен за нейното съхраняване и предаване във времето и пространството. Носител на информацията може да бъде хартия, перфокарта, фотолента, магнитен или оптичен ...

                                               

Ентропия на Шанън

В рамките на теорията на информацията, централен обект на изследване е функцията ентропия на Шанън или липса на информация, която ще обозначаваме с S {\displaystyle S}. Нека обозначим вероятностите за различните събития от дадено вероятностно про ...

                                               

Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика

Жаутиковската олимпиада по математика, физика и информатика е ежегодна международна олимпиада за ученици, провеждана в Алмати, Казахстан. В престижното състезание участват отбори на специализирани физико-математически училища. Целта е да се пропа ...

                                               

Израз (математика)

В математиката изразът представлява формула. Например изрази са: 2 + 3.5 {\displaystyle 2+3.5} x = − b − b 2 − 4 a c 2 a {\displaystyle x={\frac {-b-{\sqrt {b^{2}-4ac}}}{2a}}} lim n → ∞ 1 + 1 n n. {\displaystyle \lim _{n\to \infty }\left1+{\frac ...

                                               

Изчислимост

Изчислимост в информатиката е атрибут на всеки тип изчисление, което включва математични и не-аритметични стъпки и следва добре дефиниран концептуален модел, който се поддава на описание, например алгоритъм. Термините изчислим, разрешим, решим и ...

                                               

Именно пространство

Именното пространство представлява контейнер, съдържащ набор от идентификатори, и осигурява пояснение на омонимните идентификатори, които се намират в различни именни пространства. Именните пространства обикновено обединяват имената, базирайки се ...

                                               

Институт по информационно, телекомуникационно и медийно право

Институтът по информационно, телекомуникационно и медийно право в Мюнстер, Германия е научна и образователна организация в рамките на Вестфалския университет. Занимава се с въпроси от областта на информационното право, по-специално защитата на ав ...

                                               

Интерактивност

В полето на информационните науки, комуникациите и промишления дизайн съществуват дебати относно значението на термина "интерактивност". Една от гледните точки определя интерактивността в три различни нива: Интерактивен – системата контактува чре ...

                                               

Итерация

Итерацията е термин обозначаващ най-общо казано повторението на даден процес. Итерацията е стъпка в процес, който се прилага най-често за решаване на количествени проблеми, и който се повтаря няколко пъти. Всяко повторение се нарича итерация. Оби ...

                                               

Международна олимпиада по информатика

Международната олимпиада по информатика е ежегодно състезание по програмиране за ученици, проведено за пръв път през 1989 г. в Правец, България. По време на двата състезателни дни на учениците се дават по три задачи, които трябва да бъдат решени ...

                                               

Национална олимпиада по информатика

Националната олимпиада по информатика e ежегодна олимпиада по състезателно програмиране за ученици между четвърти и дванадесети клас. Провежда се в три кръга – общински, областен и национален. Учениците се състезават в пет възрастови групи: група ...

                                               

Низ

Низът в компютърните науки е крайна поредица от символи. Елементите му евентуално могат да бъдат променяни, както и дължината му. Низовете обикновено се разглеждат като тип данни и често са приведени във вид на масиви от байтове, които съхраняват ...

                                               

Обогатена реалност

Обогатена реалност е област в информатиката, занимаваща се с комбиниране на данни от реалния свят с компютърно генерирани данни. Повечето изследвания в тази област се концентрират върху цифровата обработка на видео-поток и добавянето на компютърн ...

                                               

Огледален двоичен код

Огледалният двоичен код, известен още като двоично-реверсивен код, позиционен код или код на Грей, е вид двоичен код, в който при преминаването между две съседни стойности се променя само една цифра, т.е. има разстояние на Хеминг единица. Пример: ...

                                               

Осезаем потребителски интерфейс

Осезаем потребителски интерфейс, е разновидност на потребителски интерфейс, в който елементите на интерфейса са вградени във физичната среда, заобикаляща потребителя. Основната идея на ОПИ е да се даде физична форма на цифрова информация.

                                               

Перфокарта

Перфокартата е носител на информация при машинна обработка на данни. Направена от твърд картон, перфокартата съхранява информация, кодирана чрез наличието или отсъствието на отвори на предварително определени места. Перфокартите са основни средст ...

                                               

Полиморфизъм (информатика)

Полиморфизмът в обектно ориентираното програмиране представлява свойството на обектите от един и същи тип да имат един и същи интерфейс, но с различна реализация на този интерфейс. Различни неща или обекти могат да имат еднакъв интерфейс или да о ...

                                               

Посочване и щракване

"Посочване и щракване" е действие на компютърния потребител, при което курсорът се премества до определено място на екрана, след което се натиска съответен бутон на мишката или друго посочващо устройство. Когато посочващото устройство е мишка, об ...

                                               

Потребителски интерфейс

Потребителски интерфейс в индустриалния дизайн е мястото за взаимодействие между човека и машината с цел да се позволи ефективно управление и контрол върху машината от страна на човека, като в същото време машината връща обратно информация, която ...

                                               

Проклятие на размерността

Проклятието на размерността се отнася до различни явления, които се наблюдават при анализирането и организирането на данни в многомерни пространства, които явления не се проявяват в по-малко на брой размерности. Терминът е въведен от Ричард Белма ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →