ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 110                                               

Journal des sçavans

Журнал де саван е най-ранното научно списание в Европа, основано от Дени дьо Сало през 1665 г. Съдържанието му включва некролози на известни хора, църковна история и правни доклади. Първият брой е издаден като ин-кварто памфлет на 5 януари 1665 г ...

                                               

Теория на цветовете

Теория на цветовете е написана от Йохан Волфганг фон Гьоте през 1810 г. Съдържа някои от най-ранните публикувани описания на явления като цветни сенки, пречупване и хроматична аберация. Книгата оказва влияние отначало в сферата на изкуството, вър ...

                                               

Геоморфология

Геоморфологията е наука за възникването и развитието на релефа на сушата, на океанското и морското дъно, за законите на развитието им, взаимната зависимост между строежа на релефа и строежа на земната кора, между външните и вътрешните земни сили. ...

                                               

Абразия

Абразия е обрушаване на земната повърхност, причинено от разрушаващото действие на морската вода. Свързана е с механичното действие на вълните и химичното действие на солената вода. Абразия може да се наблюдава и на сушата под действието на течащ ...

                                               

Апофиза (геология)

Апофизата представлява жилоподобно разклонение от по-голямо плутонично тяло, с дайкообразна форма. Отнася се към типа на несъгласните интрузии и навлиза под ъгъл във вместващите скали, връзката с които може да бъде ясно проследена. Може да има со ...

                                               

Батолит

Батолитите представляват находища на интрузивни скали в земната кора с огромни размери, образуват ядките на големите планински системи в света, простират се на стотици километри по дължината на главното структурно направление и са широки десетки ...

                                               

Безотточна област

Безотточната област е вътрешноконтинентална територия от земната повърхност, която или не се отводнява, или ако се отводнява, водата не достига до световния океан. Имат сух, но не винаги горещ климат. В днешно време безотточните области заемат ок ...

                                               

Бисмалит

Бисмалитът е вертикално, цилиндрично или конусовидно плутонично тяло със закръглено напречно сечение, подобно на лаколита, което пресича съседни седиментни скали. Формированието се отнася към типа на несъгласните интрузии, т.е. пресича пластовете ...

                                               

Вечна замръзналост

Вечна замръзналост е най-горната част на земната кора на местата, където температура ѝ от минимум 2 години до хилядолетия не надвишава 0 °C. В англоезичната литература понятието се среща като permafrost, в руската като вечная мерзлота, което е въ ...

                                               

Вододел

Вододелът е категория във физическата география, имаща основно значение при теренни наблюдения и изследвания. По своята същност представлява линията, която маркира разделението на два различни водосбора. Вододелът определя посоката на оттичане на ...

                                               

Вулканичен нек

Некът е стълбовидно магмено тяло с относително малки напречни размери и вертикално удължено, което запълва гърлото на вулкана и застива в него. Формированието се отнася към типа на несъгласните интрузии, т.е. пресича пластовете на скалите, в коит ...

                                               

Вулканична игла

Вулканичната игла е високо, тънко и остро вулканично образувание, с относително малко напречно сечение и с формата на остър обелиск, издигащ се над кратера на вулкана. Това е форма, възникнала от екструзивни скални породи, представляващи части от ...

                                               

Глациогенен релеф

Глациогенен е релеф, оформен от ледници. Глетчерният лед тече под собствената си тежест. Скоростта на това движение за едно денонощие варира от 20 см в Алпите и Скандинавските планини до 2 – 3 м в Хималаите. Така ледниците деформират земната повъ ...

                                               

Дайка

Дайката е пластово интрузивно тяло, при което магмата е застинала напречно или под прав ъгъл във вместващите го скали и дължината му е многократно по-голяма от дебелината. Формированието се отнася към типа на несъгласните интрузии, т.е. пресича п ...

                                               

Депресия (география)

Депресията във физическата география представлява местност от сушата, чиято надморска височина е по-ниска от нивото на световния океан. По правило депресиите са безотточни области. Ако към тях тече река, в най-ниската част се образува солено езер ...

                                               

Диатрема

Диатремата представлява вертикален фуниевиден вулканичен канал със стръмни стени, образуван при експлозивно избухване на газове под земната кора и запълнен с пирокластични материали, рохкави брекчи и фрагменти от големи плутонични скали. Материал ...

                                               

Дилатация

Дилатацията в геоморфологията се разглежда като процес на първична промяна в скалите при въздействието на външни фактори. По своята същност тя е процесът на отслабване на междуминералните връзки в скалите и спадането на вътрешното налягане без то ...

                                               

Екзарация

Екзарация се нарича ерозионното въздействие на ледник върху скалното му легло при движението надолу. Тя води до създаването на разнообразни релефни форми. Ледникът се състои от пластичен материал, който тече. Скоростта зависи от наклона и тежестт ...

                                               

Ерозия

В науките за Земята, ерозия е въздействието на повърхностни процеси, които премахват почва, скали или разтворени вещества от едно място на земната кора и го пренасят до друго място. Разпадането на частици на скалите или почвата в кластични седиме ...

                                               

Жила (геология)

Жилата е геоложко тяло, образувано в резултат от запълване на скални пукнатини с минерално вещество или в резултат на метасоматично заместване на скалата по протежение на пукнатина. Особен практически интерес представляват жилите, които съдържат ...

                                               

Изветрителна кора

Изветрителната кора е рохкава дезинтегрирана скална маса, която е пряк резултат от процесите на физическо или химическо изветряне. Тя е основният субстрат за почвообразувателните процеси на земната повърхност. Нейните химически и физически характ ...

                                               

Изветряне

Изветрянето е природен процес, при който се осъществява промяна във физичната структура или химичния състав на скалите и минералите от земната кора. В зависимост от действащия фактор изветрянето се поделя на: Физично изветряне механично изветряне ...

                                               

Криптодепресия

Криптодепресията е понятие от физическата география и геоморфологията, с което се означава дъното на езеро, чиито брегове са над нивото на световния океан, но дъното му е по-дълбоко от нивото на морското равнище. Криптодепресията се получава при ...

                                               

Лавов купол

Лавовият купол представлява вулканично образувание подобно на хълм, образувано от гъста, лепкава, бавно бликаща лава на върха на отдушника на един вулкан. Формированието се отнася към типа на съгласните интрузии, т.е. не пресича пластовете на ска ...

                                               

Лавов поток

Лавовият поток представлява удължено и относително тънко лавово образувание, формирано при разливане на лава от централния купол или странични пукнатини на един вулкан и разлива му по склоновете. Обикновено, като резултат от поредица разливи от е ...

                                               

Лавово плато

Лавовото плато представлява огромно вулканично образувание, формирано от много голямо количество застинала, предимно основна, силно теклива лава, която запълва неравностите на релефа и с малката си дебелина успява да покрие обширна площ. Този тип ...

                                               

Лаколит

Лаколитът е куполовидно, гъбообразно земно образувание с приблизително плоска основа и издута горна повърхност, вложено сред пластове от по-стари скали. Представлява плутонично тяло, формирано при вулканично проникване. Формированието се отнася к ...

                                               

Ледена шапка

Ледена шапка е ледена маса, която покрива по-малко от 50 000 km 2 суша. По-големите от тази площ ледени маси се наричат ледени щитове. Пример за ледена шапка е Вахтнайокутъл в Исландия. Ледените шапки не се ограничават от топографските особености ...

                                               

Ленски стълбове

Ленските стълбове представляват геоложко образувание и едноименен природен парк в Якутия, Русия. Разположени са по брега на река Лена в Хангалаския улус, на около 220 km от Якутск. Стълбовете са с височина от 150 до 300 метра и водят началото си ...

                                               

Лополит

Лополитът е голямо, коритообразно интрузивно тяло, успоредно на обхващащите го скални пластове и изградено обикновено от базични и ултрабазични скали. Понякога те са богати на магмен хромит или съдържат големи сулфидни находища. Формированието се ...

                                               

Маар

Маарът е сравнително плитък, закръглен, взривен кратер с плоско дъно, с отдушник и без конус надолу. Представлява най-простата форма на вулканична дейност, с един вертикален проводящ канал, който се разширява в горната си част и обикновено е запъ ...

                                               

Низина

Низината е една от равнинните форми на релефа, характерна с минимални неравности. За низина се приема всяка обширна част от земната суша, която никъде не надхвърля 200 м. надморска височина. Образува се в резултат на тектонско понижение на дадена ...

                                               

Пенеплен

Пенеплен в геоморфологията и геологията представлява равнина, образувана в резултат от продължителна ерозия. Често с термина се обозначава и предпоследният етап на флувиална ерозия през времена на мащабна тектонска дейност. Пенеплените понякога с ...

                                               

Реголит

Реголит е слой от рехав хетерогенен материал, покриващ твърди скали. Реголит има на Земята, Луната, други планети и някои астероиди. На Земята реголитът се е образувал вследствие на ерозия и биологични процеси и е съставен главно от седиментни ск ...

                                               

Сил (геология)

Силът, наричан още пластова интрузия, е обширно, плоско, пластовидно тяло с вулканичен произход и дебелина, много по-малка от площта му. Формированието се отнася към типа на съгласните интрузии, т.е. не пресича пластовете на скалите, в които се в ...

                                               

Талвег

Талвегът е геоморфоложка линия, която маркира най-дълбоката част на речното дъно. Понятието е основно и за хидрологията. В международните отношения талвежната линия служи за определяне на граници между държави по плавателни реки. Талвегът е свърз ...

                                               

Торвалдур Тородсен

Роден е на 6 юни 1855 година в Брейдафиорд, Исландия, в семейството на писателя Джон Торвалдур. През 1875 завършва книжовно училище в Рейкявик и постъпва в Университета в Копенхаген, специалност естествена история и зоология. Като студент през 18 ...

                                               

Трог (висяща долина)

Трог или трогова долина, наричана също висяща долина или U-образна долина е особен вид долина, оформена от ледник. Троговите долини се намират в планините и след екзарационната дейност на ледника имат форма на корито или на буквата U – тоест стръ ...

                                               

Факолит

Факолитът е неголямо интрузивно тяло с лещовидна форма, разположено в нагънати седиментни скали, без захранване от вертикален канал. Формированието се отнася към типа на съгласните интрузии, т.е. не пресича пластовете на скалите, в които се вмест ...

                                               

Физическо изветряне

Физическо изветряне или механично изветряне е процесът на изветряне чрез раздробяване на скалите без химични промени на едри и дребни частици. Основният процес, който протича, е абразия. Физическото изветряне се дължи на температурни колебания, п ...

                                               

Химично изветряне

Химичното изветряне е природен процес, при който се наблюдава разрушаване и отнасяне на скалите и минералите от земната кора. То настъпва в резултат от тяхното химично взаимодействие с водата. Тя разтваря и отнася определени техни компоненти. Кон ...

                                               

Шлаков конус

Шлаковият конус е малко вулканично образувание със стръмни склонове, съставено от ронливи пирокластични фрагменти – натрупани шлака, вулканична пепел, лапили, вулканични бомби и други дребни вулканични материали. Представлява стръмен конус, изгра ...

                                               

Щок (геология)

Щокът е грубо, цилиндрично, относително малко магмено тяло, пробило пътя си чрез разкъсване на лежащите отгоре скали и постепенното им раздробяване. Названието идва от немската дума stock със значение "пръчка", "ствол". Щокове с паралелни вертика ...

                                               

Морфология (езикознание)

Морфологията като дял от лингвистиката е наука, която изучава формите на думите – техния строеж и значение. За разлика от лексикологията, където думата се възприема като неделима единица, при морфологията думата се изучава като структура, изграде ...

                                               

Аглутинативен език

Аглутинативният език е вид синтетичен език с морфология, която използва най-вече аглутинация: думите се образуват като се добавят фонетично непроменящи се морфеми афикс към корена. В аглутинативните езици всеки афикс е свързана морфема с едно зна ...

                                               

Определителен член в българския език

Определителният член в българския език е морфема, която се добавя в края на думите, след всички други морфеми, включително след окончанието. Определителният член посочва предмета като вече познат, срещан в текста, тоест изразява категорията опред ...

                                               

Основа (морфология)

Основа се нарича съвкупността от лексикални морфеми на дадената дума. Морфемата е най-малката част от думата, която има значение.

                                               

Род (българска граматика)

Родът при съществителните имена е независима и постоянна категория. Всяко от тях има едно от трите граматически значения – мъжки род м.р., женски род ж.р., среден род ср.р. Според тях става основното делене на съществителните имена в съответните ...

                                               

Род (граматика)

Родът е граматическа категория на имената в някои езици. На всяко съществително име обикновено е присъща една от общо две или три възможни стойности, наречени родове. Разграничаването между родовете има повече или по-малко ясна семантична основа, ...

                                               

Синтетичен език

Синтетичните езици често се представят като противополжни на аналитичните. По-правилно е да се мисли за езиците като съществуващи в един континуум, в единия край на който се намират строго аналитичните само една морфема на дума, а в другия силно ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →