ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 106                                               

Ецване

Ецване се нарича група технологични методи за управляемо отстраняване на повърхностен слой материал от заготовката под действието на специално подбрани химични реактиви. Понякога вместо термина "ецване" се използва "травене". В някои от методите ...

                                               

Шарл Жерар

Шарл Фредерик Жерар е химик от Елзас и франция. Учи в Карлсруе, Лайпциг, Гисен и Дрезден. През 1838 г. отива в Париж. Професор 1841, член-кореспондент на Френската академия на науките 1856. Той е сред създателите на теорията на типовете. Основопо ...

                                               

Йонообмена хроматография

Йонообмената хроматография е хроматографски метод, който позволява анализираните йони и полярни молекули да бъдат разделени на техния основен заряд. За да могат да бъдат разделени, молекулите трябва да са полярни и йонизирани. Този метод позволяв ...

                                               

Катал

Катал е единица за измерване на активността на катализатори в Международната система единици. Тази единица се е използвала дълго време, но официално става единица от SI едва през 1999 г., когато е приета от XXI Генерална конференция по мерки и те ...

                                               

Кварцово стъкло

Кварцовото стъкло е стъкло, което се състои от чист силициев диоксид в аморфна форма. Различава се от традиционните стъкла по това, че не съдържа съставки, които обикновено се добавят за да се понижи температурата на топене. По тази причина, ляти ...

                                               

Кокс

Коксът е вещество съдържащо ~80% въглерод, остатък при производството на каменовъглен газ. Произвежда се и в коксови пещи, където се използва по-ниска температура при обработката на въглищата. Коксът е сив на цвят, с пореста структура и голяма кр ...

                                               

Корк

Коркът е материал, произвеждан от кората на корковия дъб и съставен основно от суберин. Еластичността и почти пълната водонепропускливост на корка го правят особено подходящ за производство на тапи, главно за бутилки с вино. За тази цел се използ ...

                                               

Кръговрат на азота

Кръговрат на азота се нарича комплексен биогеохимичен кръговрат, който описва трансформациите на азота и азотните съединения в природата. Отличава се с особена сложност и с голяма скорост на циркулация в различните екосистеми. Азотът участва, съв ...

                                               

Лак

Лакът е течно химическо вещество, което се полага върху повърхността на даден предмет с цел предпазването му от външни въздействия. При изсъхването си върху повърхността, върху която е нанесено, течността се изпарява, а разтворените в нея твърди ...

                                               

Лиганд

Лигандът е йон или молекула, който се свързва с централен метален атом, образувайки комплексно съединение. Свързването с метала като цяло включва формалното отдаване на една или повече лигандни електронни двойки. Естеството на връзката между лига ...

                                               

Мастна киселина

В химията и особено биохимията, мастна киселина е карбоксилна киселина често с дълга неразклонена алифатна опашка, която е или наситена или ненаситена. Карбоксилната киселина и дори късата бутанова киселина се смятат за мастни киселини, докато ма ...

                                               

Метална връзка

Металната химична връзка, също както йонната, съществува само в твърдо или течно състояние. Металната химична връзка е решетка от атоми и свободни електрони, за разлика от йонната връзка, подредбата на електроните и техните заряди е почти статичн ...

                                               

Натриев триполифосфат

Натриев трифосфат, също натриев триполифосфат, или триполифосфат) е неорганично съединение с формула Na 5 P 3 O 10. Използва се като хранителен стабилизатор – консервант, известен като Е451. Съединението е натриева сол на полифосфат пента-анион, ...

                                               

Оксиводород

Оксиводородът е газова смес, състояща се от водород и кислород в различни съотношения, и в частност стехиометричната смес, при която количеството кислород е точно необходимото за пълното изгаряне на водорода. Оксиводородът е получен за първи път ...

                                               

Олигозахарид

Олигозахарид и σάκχαρ) е въглехидратен полимер, изграден от не много на брой монозахаридни мономери, обикновено от 3 до 10. Олигозахаридите имат различни функции – най-често се срещат по плазмената мембрана на животинските клетки, където изпълняв ...

                                               

Парабен

Парабените са клас химични вещества, широко използвани като консерванти в козметичната и фармацевтичната индустрия. Парабените са ефективни консерванти, участващи в много формули. Тези съединения и техните соли се използват предимно заради бактер ...

                                               

Парников газ

Парниковите газове са газовете в атмосферата, които абсорбират и излъчват радиация в инфрачервения спектър. Този процес стои в основата на парниковия ефект. Основните парникови газове в атмосферата на Земята са: водна пара, въглероден двуокис, ме ...

                                               

Петър Караминчев (предприятие)

"Петър Караминчев" е предприятие за производство на пластмасови изделия в Русе. В предприятието се произвеждат подови настилки, каландрови фолиа, изкуствени кожи, конфекционирани галантерийни изделия от изкуствени кожи, меки пенополиуретани на бл ...

                                               

Пикочна киселина

Пикочната киселина е хетероциклично съединение на въглерод, азот, кислород и водород с химична формула C 5 H 4 N 4 O 3. Пикочната киселина е антиоксидантът оксипурин, произведен от ксантина от ензима ксантин оксидаза, и е междинен продукт на пури ...

                                               

Приста Ойл

Приста Ойл е българска компания със седалище в Русе, която произвежда над 150 вида моторни и индустриални масла. Дейността ѝ включва също търговия с, транспорт и съхранение на масла, почистване на замърсявания с нефтопродукти, производство и реци ...

                                               

Силициев карбид

Силициевият карбид е съединение на силиция с въглерода. В чист вид е безцветен кристал с диамантен отблясък, техническият продукт има зелен или червен цвят. Силициевият карбид е труднотопим по твърдост отстъпва само на диаманта и борния карбид B ...

                                               

Строеж на химическите съединения

До средата на 19 век се натрупва богат емпиричен материал за много органични и неорганични вещества. Осъществяват се първите синтези на органични вещества извън живия организъм. 1. Молекулите на химичните съединения са изградени от атоми, които с ...

                                               

Стъкловъглерод

Стъкловъглеродът е аморфен материал, една от формите на въглерода. Стъкловъглеродът представлява неграфитизиран въглерод, който съчетава свойства на стъклото и керамиката с тези на графита. По-важните му характеристики са устойчивостта на високи ...

                                               

Титриметричен анализ

Титриметричният анализ е раздел на количествения химичен анализ, при който за количеството на дадено вещество се съди по обема на течен реактив, реагиращ в съответно съотношение. Количеството на анализираното вещество се определя чрез намиране на ...

                                               

Транс-мазнина

Транс-мазнините хидрогенирани, хидрогенизирани, хидрирани или понякога втвърдени) са ненаситени мазнини, чиято структура е умишлено изменена. ̞Те са резултат от процеса хидрогениране, при който се добавя водороден атом, по този начин оказвайки пр ...

                                               

Константин Фалберг

Роден е на 22 декември 1850 година в Тамбов, Русия. До 11-годишна възраст учи в Тарту, Естония. През 1868 – 1869 г. получава основна техническа подготовка в Политехническия институт в Москва, а 1 година по-късно се премества в Техническия универс ...

                                               

Фуния

Фунията е приспособление, вид тръба за преливане на течности или ппрехвърляне на прахообразни и фино гранулирани продукти в съдове с тесни гърла. Формата ѝ обикновено е конична отгоре и с тясно продължение отдолу. Тя е известна още от дълбока дре ...

                                               

Хидрат

Хидрати се наричат съединения в кристалната решетка, на които са включени молекули вода и/или в които молекула вода участва в координационна връзка с йон или друга молекула. Много от неорганичните соли образуват кристали с определен брой молекули ...

                                               

Хидролиза

Хидролизата е процес на взаимодействие на вещества с вода, което води до образуване на различни химични съединения. Това често е обратим химичен процес, при който молекулите на разтвореното вещество встъпват във взаимодействие с диполите на водат ...

                                               

Химичен синтез

Химичният синтез е процес на създаване на молекули чрез химична реакция между атоми, молекули или атоми и молекули. Този процес може да включва една химична реакция или поредица от химични реакции, комбинирани с физични процеси. Методът на синтез ...

                                               

Химично вещество

Химично вещество е материал с определена и постоянна химическа структура. Такива са химичните елементи и химичните съединения. Името навлиза в употреба през XVIII век. Терминът химикал, използван от химиците, е технически термин и със строго опре ...

                                               

Хомоложен ред

Хомоложен ред е група от органични химични съединения, които имат еднакъв качествен, но различен количествен състав, различават се помежду си с една или няколко метиленови групи, имат сходен строеж, сходни химични свойства, правилно изменящи се ф ...

                                               

Ядрена химия

Ядрената химия е дял от химията, който се занимава с радиоактивността и ядрените реакции, радиоактивните елементи и химията на оборудването, свързано с радиоактивност и ядрени реакции. Това включва корозия на повърхности и поведение при условия н ...

                                               

Таблица с интеграли на логаритмични функции

Следващата таблица е на интеграли с на логаритмични функции. За по-пълна таблица на интеграли, виж Таблични интеграли и Таблици с интеграли. Забележка: Приема се, че x > 0 във всички тези случаи. ∫ ln ⁡ c x d x = x ln ⁡ c x − x {\displaystyle ...

                                               

Таблични интеграли

Интегрирането е едно от двете основни действия в математическия анализ. Докато при диференцирането има лесни правила за намиране на производни на сложни функции чрез диференциране поотделно на простите компоненти на функцията, то при интегриранет ...

                                               

Списък на математически понятия

Асоциативност Аналитичен Адюнгирано количество Алгебрична теория на числата Аналитично продължение Астроида Алгебрична топология Афинитет Адюнгиран Алгебрична структура Афинен Абсолютно сходящ Абстрактен Аномалия Аргумент на функция Аналитична те ...

                                               

Списък на математическите атрибути

В този речник се добавят единствено атрибути. Математическият термин се изписва в курсив. За всяко прилагателно се отделят най-много две-три изречения. Когато са необходими по-обстойни разяснения, в скоби се поставя линк към основна статия.

                                               

Таблица с интеграли на рационални функции

Следващата таблица на интеграли с рационална функция. За по-пълна таблица на интеграли, виж Таблични интеграли и Таблици с интеграли. ∫ 1 a x 2 + b x + c n d x = 2 a x + b n − 1 4 a c − b 2 a x 2 + b x + c n − 1 + 2 n − 3 2 a n − 1 4 a c − b 2 ∫ ...

                                               

Психологически школи

Психологическите школи са най-великите класически теории в психологията. Всяка една от тях е изключително влиятелна, въпреки че повечето психолози стоят на еклектични позиции, които комбинират аспектите на всяка школа. Най-влиятелните са: Функцио ...

                                               

Списък на психологическите методи на изследване

В психологията са използвани широк спектър от методи за изследване. Повечето методи събират или качествени, или количествени данни, или и двете. Ето тук са главните методи на изследване: Изследване на случай Дългосрочно изучаване Ретроспективно и ...

                                               

Списък на психотерапиите

Когнитивна поведенческа терапия Когнитивно-поведенческа психотерапия Когнитивна аналитична психотерапия Краткотрайна терапия Краткотрайна терапия фокусирана върху решението Клиент-центрирана психотерапия

                                               

Демон на Максуел

Демонът на Максуел е мисловен експеримент, представляващ привиден парадокс, свързан с втория принцип на термодинамиката. Представен от Джеймс Кларк Максуел, експериментът цели да докаже, че "вторият принцип на термодинамиката има само статистичес ...

                                               

Дилема на затворника

В теорията на игрите, дилемата на затворника се нарича вид игра от отворен тип, т.е. игра, в която един участник може да спечели/загуби, може всички да спечелят, а може и всички да загубят. Дилемата на затворника е психологически модел на поведен ...

                                               

Квантово самоубийство

Квантовото самоубийство в квантовата механика е мисловен експеримент, първоначално публикуван самостоятелно от Ханс Моравек през 1987 и Бруно Маршал през 1988, и независимо развит от Макс Тегмарк през 1998 г. Опитва се да направи разлика между ко ...

                                               

Котка на Шрьодингер

Котката на Шрьодингер е персонаж от изглеждащ парадоксално мисловен експеримент, предложен от Е. Шрьодингер, когато искал да покаже непълнотата на квантовата механика при прехода от субатомни към макроскопични системи.

                                               

Парадокс на котката с масло

Парадоксът на котката с масло е забавен парадокс, базиран на две общоприети вярвания: филия с масло винаги пада откъм намазаната си страна. котките винаги се приземяват на лапите си; Този парадокс възниква, когато някой разгледа какво би се случи ...

                                               

Експеримент на Аш

Експериментът за конформизъм на Аш е серия от изследвания, публикувани през 50-те години, които демонстрират силата на конформизма в групите. Също е познат и като парадигмата на Аш.

                                               

Експеримент на Милграм

Експериментът на Милграм е един от известните експерименти в психологията – проведен е от Стенли Милграм в Йелската университетска лаборатория. Милграм е американски социален психолог, който търси отговора на въпроса за принуждаващата и възнаграж ...

                                               

Експеримент на Розенхан

Експериментът на Розенхан е известен експеримент, насочен към това да се определи валидността на психиатричните диагнози. Експериментът е проведен от психолога Дейвид Розенхан, професор от Станфордския университет и публикуван в журнала "Наука" п ...

                                               

Експеримент с кукла Бобо

Експеримента с куклата Бобо е извършен от Алберт Бандура през 1961 и изучава моделите на поведение свързани с агресията. Допълнителни изследвания от този тип са направени от Бандура през 1963 и 1965. Куклата Бобо е надуваема играчка, която прибли ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →