ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105                                               

Топлопроводимост

Топлопроводимост е свойство на материята да пренася топлина. Обратното свойство – да възпрепятства преноса на топлина, се нарича термично съпротивление. Пренасянето на топлина от по-топлите към по-студените части на едно и също тяло чрез топлопро ...

                                               

Точков заряд

Точков заряд е понятие във физиката, въведено за удобство, което представлява модел на заряда на тяло, чиито размери са пренебрежимо малки в сравнение с разстоянията му до други заредени тела, с които взаимодейства. Такъв заряд няма нито площ, ни ...

                                               

Траектория

Траектория е понятие от физиката и означава пространствената непрекъсната крива линия, по която се движи дадена материална точка или елементарна частица. Траекториите играят много важна роля в балистиката. В хомогенно гравитационно поле те предст ...

                                               

Трансуранов елемент

Трансуранови елементи е общо наименование на химичните елементи с атомен номер, по-голям от този на урана - 92. Никой от тях няма стабилни изотопи, като всички бързо се разпадат радиоактивно до други елементи. За разлика от трансурановите елемент ...

                                               

Трептение

Трептението е процес на изменение на състоянието на една система, който се повтаря в някаква степен с течение на времето. Най-често периодичните процеси са механични или електромагнитни. В зависимост от силите, които ги предизвикват, биват незати ...

                                               

Трета космическа скорост

Трета космическа скорост е най-малката начална скорост, която е нужна на тяло, за да е в състояние да преодолее планетарната гравитация и да напусне пределите на звездната система. За пределите на слънчевата система, трета космическа скорост от п ...

                                               

Трети закон на термодинамиката

Трети закон на термодинамиката гласи, че ентропията на всяка система се стреми към нула, когато температурата клони към нула, при определени други условия, като постоянен обем или налягане. Доказателство на закона е обстоятелството, че при абсолю ...

                                               

Тройна хелиева реакция

Тройната хелиева реакция е процес на ядрен синтез, протичащ в някои звезди, при който три ядра на хелий-4 се обединяват в ядро на въглерод-12. Той възниква в сравнително стари звезди, в които количеството водород намалява, а свиването на ядрото н ...

                                               

Тунелен преход

Тунелен преход или Тунелен ефект е квантово-механичният ефект на преминаване през класически забранено енергийно състояние. Този ефект може да също така бъде обобщен към други типове на класически забранени промени. Класическите механични системи ...

                                               

Кенет Уилсън

Роден е на 8 юни 1936 г. в Уолтхем, Масачузетс. Завършва Харвардския университет, след което, през 1961 г., защитава докторска дисертация в Калтек, под ръководството на Мъри Гел-Ман. Назначен е за младши научен сътрудник в университета Корнел пре ...

                                               

Универсална газова константа

Универсалната газова константа е физична константа, чиято стойност е равна на: R = 8.314 462 J m o l − 1 K − 1 {\displaystyle \,R=8{,}314462\ \mathrm {J\ mol^{-1}\ K^{-1}} } Тази стойност описва колко работа ще извършат група от 602 секстилиона б ...

                                               

Уравнение на Клапейрон-Менделеев

Уравнение на състоянието на идеалния газ е формула, установяваща зависимостта между налягането, моларния обем и абсолютната температура на идеалния газ. Тя е изнамерена през 1834 г. от Емил Клапейрон чрез комбиниране на няколко закона за газове, ...

                                               

Уравнение на Шрьодингер

Уравнението на Шрьодингер е постулат в квантовата механика. То е частно диференциално уравнение от втори ред за еволюцията на вълновата функция: i ℏ ∂ ∂ t ψ r →, t = − ℏ 2 m ∇ 2 ψ r →, t + V r →, t ψ r →, t {\displaystyle i\hbar {\frac {\partial ...

                                               

Условия за монохроматичност и кохерентност

Условия за монохроматичност и кохерентност са условията, при които две или повече вълни могат да интерферират. Ако вълните не отговарят на тези условия, то те не си взаимодействат така, че да интерферират. Монохроматични са такива вълни, които им ...

                                               

Фазов преход

Фазово превръщане е преминаването от една фаза в друга, респ. от едно агрегатно състояние в друго. Такива превръщания са изпарение, втечняване, кристализация, сублимация, топене и др.

                                               

Фарад

Фарад е единица за електричен капацитет от системата SI, дефинирана като капацитета на кондензатор, между чиито електроди се получава потенциална разлика U = 1 V при натоварване с количество електричество Q = 1 C. Единицата е наречена в чест на М ...

                                               

Фотоелектронна спектроскопия

Фотоелектронна спектроскопия, също фотоемисионна спектроскопия, е метод за изследване на строежа на веществото, при който на анализ се подлага енергийният спектър на електроните, избити при фотоелектричен ефект. На български език е известен и със ...

                                               

Фотолиза

Фотолиза, фотодисоциация или фоторазлагане е химична реакция, при която химично съединение се разпада под действието на фотони. Определя се като взаимодействие между един или повече фотони с молекула мишена. Фотоните предизвикващи фотолизата не с ...

                                               

Френелова леща

Да не се бърка с Френелова зонна пластина Френеловата леща е оптична леща, изобретена около 1822 г. от френския физик Огюстин Френел и първоначално е била използвана в осветителните системи на морските фарове. Предимството при този тип лещи е нам ...

                                               

Фридрих Хунд

Фридрих Херман Хунд е германски физик от Карлсруе. Познат е с работите си по атомна и молекулна физика. Преподавал е в университетите в Рощок, Лайпциг, Йена, Франкфурт и Гьотинген и е работил с известни физици като Шрьодингер, Дирак, Макс Борн и ...

                                               

Фундаментални взаимодействия

Фундаментални взаимодействия във физиката са четири напълно различни в същността си взаимодействия между елементарните частици и телата, които изграждат. Много от усилията в съвременната физика са насочени към намиране на една обща единна теория, ...

                                               

Хидромеханика

Хидромеханиката е раздел от хидроаеромеханиката, в който се изучават движението и равновесието на несвиваеми течности и взаимодействието им с потопените в тях тела. Някои автори разбират под хидромеханика цялата хидроаеромеханика. Хидромеханиката ...

                                               

Хроматична аберация

Хроматична аберация представлява нежелана дисперсия на светлината в различни оптични инструменти като обектив, бинокъл, микроскоп, телескоп, както и в някои очила. Появата на този вид оптична аберация се дължи на различната степен на пречупване н ...

                                               

Хронон

Хрононът е хипотетичен квант на времето; неделима единица на времето, използвана в теории, които приемат неговата прекъснатост. В стандартната квантовата механика, времето е непрекъсната величина. Но още в ранните години на формулирането ѝ се пра ...

                                               

Чаровен кварк

Чаровният кварк е кварк от второ поколение със заряд от +e. Той е с еквивалентна маса 1.3 GeV и е третият по маса сред всички кварки. Съществуването му е предвидено през 1970 г. от Шелдън Глашоу, Джон Илиопулус и Лучиано Маяни, и е наблюдавано за ...

                                               

Число на Девора

Числото на Девора е безразмерна величина, използвана в реологията като характеристика на флуидността на материалите при определени параметри на потока. Числото на Дебора се определя като D e = t c t p, {\displaystyle \mathrm {De} ={\frac {t_{\mat ...

                                               

Число на Мах

Число на Мах е отношението на скоростта на дадено тяло към скоростта на звука в средата, в която то се движи. Тъй като изразява отношение на две скорости, то е безразмерна величина. М = V o / V s където: V o е скоростта на тялото, а V s е скорост ...

                                               

Ъглова скорост

Ъгловата скорост е векторна величина, характеризираща скоростта на въртене на едно тяло. Големината на този вектор се задава с ъгъла на завъртане за единица време и в международната система единици се измерва с радиани за секунда. Посоката му е п ...

                                               

Азотни торове

Азотните торове са химически продукти, съдържащи азот, внасяни в почвата за торене на селскостопански култури. В България се използват: карбамид 46%; чилийска чилска селитра или натриева селитра 16%; калциев цианамид 20 – 22% – за предсеитбено то ...

                                               

Алкадиени

Алкадиените са ненаситени въглеводороди с обща формула C n H 2n-2 n≥3, съдържащи в молекулата си две двойни връзки. Те са бифункционални въглеводороди, структурни изомери на алкините, но по химическите свойства наподобяват алкените. Характерни за ...

                                               

Алкен

Алкените са хомоложен ред от ненаситени въглеводороди с обща формула C n H 2n. Съдържат една двойна връзка между въглеродните атоми в молекулата си. Висшите членове на реда имат изомери. Наименованията на видовете алкени завършват на -ен, наприме ...

                                               

Амониев нитрат

Амониевият нитрат, наричан още амониева селитра е химическо съединение с емпирична формула NH 4 NO 3. То е сол на амоняка с азотна киселина: N H 3 + H N O 3 → N H 4 N O 3 {\displaystyle \mathrm {\ NH_{3}+HNO_{3}\to NH_{4}NO_{3}} } Много добре се ...

                                               

Амфифилност

Амфифилност е свойството на химичните съединения да проявяват едновременно хидрофилни и липофилни характеристики. Такива съединения се означават като амфифилни или амфипатични. Амфифилни вещества са детергентите, към които се отнасят и сапуните и ...

                                               

Антоциани

Антоцианините са гликозиди, съдържащи се в качеството на агликон-антицианидин хидрокси- и метоксизаместени соли на флавил 2-фенилхроменил. Въглехидратната част е свързана с агликон в позиция 3, при някои антоцианини - в позиции 3 и 5, при това в ...

                                               

Асфалт

Асфалтът е лепкава, черна и полутечна маса, съставена основно от битум. Той се получава при обработка на нефт. Много често под "асфалт" се разбира асфалтобетон, най-често смес на асфалт, пясък и трошен камък, използван за настилка на пътищата. В ...

                                               

Афинитетна хроматография

Афинитетната хроматография е разновидност на лигандната хроматография. В основата на хроматографията са реакциите по взаимодействието на разделяемите примеси с лиганди, свързани с инертен носител. В случая на афинитетната хроматография, в ролята ...

                                               

Валентен електрон

Валентният електрон е електрон от даден атом, който може да участва в образуването на химични връзки. При химично съединение с една ковалентна връзка двата свързани атома участват с по един валентен електрон в образуващата връзка обща електронна ...

                                               

Газ-течна хроматография

Газотечната хроматография е метод за резделяне и определяне на летливи съединения. Основава се на разликите в стойностите на разпределителните коефициенти на веществата между две фази-подвижна газова и неподвижна течна. Газова фаза, наречена газ- ...

                                               

Геополимер

Понятието "геополимер ” е дефинирано в края на 70-те години на 20 век от френския учен и инженер Жозеф Давидовиц, който въвежда нов клас строителни неорганични материали, синтезирани чрез реакция между алумосиликатна пудра и алкален разтвор. Дави ...

                                               

Група 10 на периодичната система

Елементите от десета група са бели до сребристо-сиви на външен вид и притежават силен блясък, устойчиви са на окисление при стандартни условия, ковки са. Проявяват предимно +2 и +4 степен на окисление, като +1 е постигана при специални условия. С ...

                                               

Група 11 на периодичната система

Група 11 на периодичната система, е група на периодичната система, съставена от преходните метали: злато сребро мед рьонтгений В близкото минало, тази група е била известна с тривиалните наименования "благородни метали" и "сечивни метали". Всички ...

                                               

Група 3 на периодичната система

Група 3 на периодичната система е първата от групите на периодичната система, съставена предимно от преходни метали. Известна е и под името "скандиева група". В тази група влизат следните елементи: лантаниди актиниди итрий скандий Sc, Y и лантани ...

                                               

Група 4 на периодичната система

Група 4 на периодичната система, известна още като "титаниева група", е втората от групите на периодичната система съставена от преходни метали. В тази група влизат елементите: хафний ръдърфордий цирконий титан

                                               

Група 5 на периодичната система

Група 5 на периодичната система, известна още като "ванадиева група", е група на периодичната система, съставена от преходните метали: тантал дубний ванадий ниобий

                                               

Група 6 на периодичната система

Група 6 на периодичната система, известна още като "хромна група", е група на периодичната система, съставена от преходните метали: волфрам сиборгий молибден хром

                                               

Група 8 на периодичната система

Група 8 на периодичната система, е група на периодичната система, съставена от преходните метали: желязо хасий рутений осмий Осмата група на периодичната система се различава принципно от всички други по това, че не съдържа елементи от малките пе ...

                                               

Двутактово масло

Двутактово масло е наложилото се в практиката наименование на масло за смазване на двутактови бензинови двигатели с вътрешно горене, с картерно продухване. Особеностите на този вид масло са: - смазочните качества на маслото не трябва да се влошав ...

                                               

Декан (въглеводород)

Деканът е алканов въглеводород с химична формула CH 3 8 CH 3. Декана има 75 структурни изомера, всички от които са лесно запалими течности. Деканът е една от съставките на бензина петрола. Подобно на другите алкани от хомоложния ред деканът е неп ...

                                               

Дисулфидна връзка

Дисулфидната връзка е връзка в белтъчната молекула. Тя се образува между два цистеинови радикала чрез отнемане на молекула водород от сулфхидрилните им групи. Тя може да възникне както в рамките на една белтъчна молекула, така и да свърже две или ...

                                               

Екзотермична реакция

Екзотермична реакция е химична реакция, която протича с освобождаване на енергия под формата на топлина и/или светлина. Тя е антипод на ендотермична реакция. При нея общата енергия на системата намалява. Получените вещества имат по-ниска енергия ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →