ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104                                               

Пион

Пион мезон) е колективното наименование във физиката на елементарните частици на три елементарни частици, теоретически предсказани през 1935 и открити през 1947: π 0 {\displaystyle \pi ^{0}}, π + {\displaystyle \pi ^{+}} и π − {\displaystyle \pi ...

                                               

Площен инерционен момент

Площният инерционен момент е характеристика на равнинните геометрични фигури. Най-често се означава с I и долен индекс, определящ оста, спрямо която е изчислен. В Международната система единици се измерва в m 4. Инерционният момент на напречните ...

                                               

Повърхностно напрежение

Повърхностното напрежение е термодинамична характеристика, проявяваща се в граничния слой, разделящ две среди в контакт. То е частен случай на междуфазовото напрежение в границата течност-газ. Дължи се на по-високата, некомпенсирана енергия на вз ...

                                               

Пожар

Пожарът е горене, разпространяващо се без контрол във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим или пламъци, или и двете. Пожарът е сложен комплекс от физико-химични явления, в основата на които лежат не ...

                                               

Позитроний

Позитроний е система, състояща се от електрон и античастицата му – позитрон, свързани в екзотичен атом. Системата е нестабилна – двете частици се анихилират и произвеждат два или три гама кванта, в зависимост от съответните спинове. Орбитата и ен ...

                                               

Позитронна анихилационна спектроскопия

Позитронна анихилационна спектроскопия е неразрушителен метод за изучаване на дефекти в кондензирани вещества, базиран на анихилацията на позитрони. Позитронната анихилационна спектроскопия прилага няколко често използвани техники: на първо място ...

                                               

Показател на пречупване

Показател, или също индекс на пречупване е физична величина, която представлява отношението на скоростта на светлината във вакуум и скоростта на светлината в дадената среда: n = c v {\displaystyle n={\frac {c}{v}}}. Показателят на пречупване зави ...

                                               

Поле (физика)

Поле във физиката е форма на съществуване на материята, характеризираща всички точки на пространство-времето и притежаваща безкраен брой степени на свобода. Във всяка точка от пространството полето се характеризира с определена физична величина, ...

                                               

Полиуел

Полиуел е устройство за изкуствено възпроизвеждане на контролиран термоядрен синтез. Думата е комбинация от англиийските думи polyhedron и potential well. Устройството се състои от електромагнитни намотки, позитивно заредени с електрическо напреж ...

                                               

Поляризация (вълни)

Поляризация е свойство на напречните вълни, което се отнася до геометричната ориентация на трептенията на съответната вълна. Наблюдава се в частност при електромагнитните вълни, когато електромагнитното поле трепти в една определена равнина и тов ...

                                               

Постоянен магнит

Постоянен магнит е изделие с различна форма, направено от магнитнотвърд материал с висока остатъчна магнитна индукция и съхраняващо намагнитеността си в продължение на дълго време. Постоянните магнити се използват като автономни източници на магн ...

                                               

Постоянен ток

Постоянният ток), и често наричан в ежедневието прав ток, е електрически ток, който не се изменя по посока и големина във времето. Характерно за източниците на постоянен ток е, че при тях единият им полюс винаги има по-висок електрически потенциа ...

                                               

Принцип на Ферма

Принципът на Ферма или още наричан принципът на най-малкото време е постулат в геометричната оптика според който когато светлината пътува от една точка до друга, тя следва пътя, който се изминава за най-кратко време. В тази си форма принципът е ф ...

                                               

Проект "Манхатън"

Проект "Манхатън" е кодовото название на проект за създаване на първите в света ядрени оръжия, осъществен в САЩ между 1942 и 1946 година със сътрудничеството на Великобритания и Канада. Ръководен е от Лесли Гроувс. Всички дейности са се осъществя ...

                                               

Променлив ток

Променливият ток е електрически ток, който изменя периодично във времето своята големина и посока. Честотата на промяна на посоката на тока се измерва в херцове. В практиката променливият ток бива монофазен и трифазен. Монофазният се използва за ...

                                               

Пространство-време

Пространство-време е физически и математически модел, който комбинира пространството и времето в единен пространствено-времеви континуум. В съответствие с теорията на относителността, Вселената има 3 пространствени и едно времево измерение. Понят ...

                                               

Първа космическа скорост

Първа космическа скорост е най-малката начална скорост, която е необходима за тяло, за да стане изкуствен спътник на друго небесно тяло, от което е изстреляно. Определя се по формулата: V 1 = G M r {\displaystyle V_{1}={\sqrt {\frac {GM}{r}}}}, к ...

                                               

Първи закон на термодинамиката

Първият закон на термодинамиката е единият от двата основни закони на термодинамиката и се отнася до съхраняване на енергията. Той твърди, че пълният входящ енергиен поток в една система трябва да е равен на пълния изходящ енергиен поток на систе ...

                                               

Разсейване на Рейли

Разсейването на Рейли представлява еластично разсейване на светлината или други електромагнитни вълни от частици, които имат диаметър по-малък от дължината на вълната на падащата вълна. С този ефект се обяснява синия цвят на земното небе. Синята ...

                                               

Разсейване на светлината

Разсейване на светлината е разсейване на електромагнитните вълни от видимия диапазон, при което лъчите на отразената светлина се отклоняват в различни, случайни посоки при взаимодействието си с веществото. Причината за това повечето предмети да с ...

                                               

Реален газ

Реален газ е всеки газ, който не може да бъде адекватно моделиран като идеален газ. Главната причина, поради която апроксимирането на газовете с идеален газ не винаги е възможно, е взаимодействието между съставляващите ги частици. То е значително ...

                                               

Рентгенова кристалография

Рентгеновата кристалография е техника за определяне на атомната и молекулната структура на кристал, при която кристалната структура води до дифракция на попадащите рентгенови лъчи в различни посоки. Чрез измерване на ъглите и интензитетите на тез ...

                                               

Рентгенова спектроскопия

Рентгенова спектроскопия е спектроскопия в рентгеновата област на електромагнитния спектър, като предмет на изследване са или лъчите, преминали през образеца, или лъчите, излъчвани от него.

                                               

Светът на физиката

"Светът на физиката" е тримесечно научно списание, издание на Съюза на физиците в България. Списанието разглежда актуални проблеми на съвременната физика и астрономия, дискутира философските аспекти на основополагащите теории и експериментални от ...

                                               

Свободна енергия на Хелмхолц

Свободната енергия на Хелмхолц е термодинамична величина, равняваща се на полезната работа, която може да се получи от затворена термодинамична система при постоянна температура и обем. Тя носи името на германския физик Херман фон Хелмхолц и обик ...

                                               

Свръхфлуидност

Свръхфлуидността е особено състояние на веществото, възникваща при на температура достатъчно близки до абсолютната нула. В това състояние вискозитетът на течността става нула при което тя придобива свойството да протича през тесни процепи и капил ...

                                               

Силомер

Силомерът е уред за измерване на сила. Разграфен е в единицата от SI нютони. Състои се от силово звено и отчитащо устройство. В силовото звено на динамометъра усилието се преобразува в деформация или електрически сигнал, която се регистрира от от ...

                                               

Сканиращ тунелен микроскоп

Сканиращият тунелен микроскоп е вид микроскоп, позволяващ да се изучават повърхности на атомно ниво. СТМ сондира плътността на състоянията в даден материал, като детектира тунелния ток. Съвременните СТМ имат разделителна способност от около 0.1 n ...

                                               

Спектрална серия

Спектрална серия е съвкупност от спектрални линии, обединена в специфична група. Серийната структура е характерна за емисионните спектри на повечето свободни атоми - например атомарен водород. Тази структура на атома е свързана с дискретността на ...

                                               

Спин-орбитално взаимодействие

Спин-орбиталното взаимодействие е явление в квантовата физика. То представлява релативистично взаимодействие между движеща се частица и нейния собствен магнитен момент, обусловен от спина на тази частица. Това взаимодействие води до така наречена ...

                                               

Спонтанно нарушение на симетрията

Спонтанното нарушение на симетрията е спонтанен процес на нарушение на симетрията, чрез който физическа система в симетрично състояние се довежда до асиметрично състояние. То може да описва системи, при които уравненията на движение или операторъ ...

                                               

Статично електричество

За науката вижте Електростатика Статично електричество се нарича натрупването на електрически заряди на повърхността на предметите. Те остават там, докато по някакъв начин не се прехвърлят към "земя" или "маса" или не се неутрализират чрез разряд ...

                                               

Стробоскоп

Стробоскоп е устройство, произвеждащо бързо повтарящи се светлинни импулси и позволяващо с помощта на цветовото светлинно излъчване да се наблюдават в забавен ход бързо движещи се обекти в тъмнината. Намира приложение в дискотеки и на рок концерт ...

                                               

Субатомни частици

Субатомна частица е елементарна или съставна частица, по-малка от атома. Субатомните частици са предмет на изучаване от атомната и ядрена физика, както и от физиката на елементарните частици. Те включват електрони, протони и неутрони, които са съ ...

                                               

Сфера на Улбрихт

Сферата на Улбрихт е инструмент от техническата оптика, предназначен да интегрира енергийния поток, излъчен от източник на електромагнитно излъчване, като го разпределя равномерно върху вътрешната повърхност на кухо сферично тяло. Отвори в сферат ...

                                               

Сянка

Сянката най-просто се определя като отсъствие на светлина в дадена област, защото между нея и източник на светлина е разположено непрозрачно тяло. Сенките могат да бъдат ясни, контрастни, силно изразени при огледално отразена светлина и неясни, с ...

                                               

Таон

Таонът или тау-лептон е елементарна частица от семейството на лептоните има съответно спин 1/2 и е фермион. Средното време на живот за таона е 2.9х10 −13 s. Таонът е лептон от трето поколение – най-тежкият след мюона – второ поколение и електрона ...

                                               

Твърдотелен лазер

Твърдотелният лазер е лазер, използващ усилваща среда, която е твърда, а не течна като например при лазерите с разтвори на органични багрила, или газова, както в газовите лазери. Лазерите на основата на полупроводници са също с твърдо тяло, но по ...

                                               

Телескоп

Телескопът), е уред за наблюдаване на астрономически обекти. Обикновено под телескоп се разбира оптичен телескоп, но съществуват и телескопи за по-голямата част от спектъра на електромагнитно излъчване, както и за други видове сигнали. Оптичните ...

                                               

Температура на кипене

Температура на кипене на едно вещество е температурата, при която то променя агрегатното си състояние и преминава от течност в газ в голяма част от обема на течността. Тази температура за водата е 100 градуса по С. Една течност може да се превърн ...

                                               

Температура на Кюри

Температура на Кюри, или още Точка на Кюри е стойността на температурата, над която феромагнитните вещества стават парамагнитни, или с други думи когато магнитните материали губят магнитните си свойства. За желязото точката на Кюри е 769 градуса ...

                                               

Температура на топене

Температурата на топене е температурата, при която даден материал преминава от твърдо в течно агрегатно състояние. Ако при фиксирано налягане се нагрява вещество в кристална форма, процесът на топене започва и свършва при една определена температ ...

                                               

Теорема на Еренфест

Теоремата на Еренфест, изказана от австрийския и холандския физик Паул Еренфест, свързва очакваните стойности на операторите на координатите и импулса с очакваната стойност на силата F=-dV/dx за частица с маса m, движеща се в потенциал V: m d t ⟨ ...

                                               

Теоретична механика

Теоретичната механика е наука разглеждаща механичните движения и взаимодействия между идеални твърди тела. Във физиката под теоретична механика се разбира една от частите на теоретичната физика изучаваща математически методи от класическата механ ...

                                               

Теория на еластичността

Теория на еластичността е раздел на механика на непрекъснатите среди, в който се изучават обратимите деформации на телата, т.е. деформациите, които изчезват при снемане на натоварването. Най-общо, еластичност е свойството на телата да изменят фор ...

                                               

Теория на полето (физика)

Класическата теория на полето е физическа теория за взаимодействието между поле и материя, което не отчита квантовите явления. Обичайно тя се разделя на релативистка и нерелативистка. Квантовите ефекти се отчитат в квантова теория на полето.

                                               

Термодинамична температура

Термодинамичната температура е една от основните величини в термодинамиката. Тя представлява температурата, измерена спрямо абсолютна скала, чието начало е абсолютната нула, теоретичният температурен минимум. Международната система единици указва ...

                                               

Термодинамично равновесие

В термодинамиката, дадена термодинамична система е в термодинамично равновесие, ако е едновременно в термично, механично и химично равновесие. Състоянието на системата в термодинамично равновесие се определя от интензивните величини, като наляган ...

                                               

Термостат

Терморегулатор или термостат е прибор за поддържане на постоянна температура Това е прибор или възел, който с помощта на един датчик на температурата, измерва действителната температура, сравнява я с една зададена температура и чрез един регулира ...

                                               

Топ кварк

Топ кваркът, още известен като t кварк или истинен кварк, е елементарна частица и фундаментална съставна част на материята. Като всички кварки, горният кварк е елементарен фермион със спин 1⁄2 и е подвластен на четирите фундаментални взаимодейств ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →