ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 103                                               

Карат (маса)

За единицата за чистота на благородни метали вижте Карат благородни метали. Каратът е единица за маса, която се използва при измерването на скъпоценни камъни и перли. Равнява се на 200 милиграма. Думата произлиза от гръцката keration през арабска ...

                                               

Квазичастица

Квазичастица е понятие в квантовата механика, въвеждането на което позволява значително да се опрости описанието на сложни квантови системи с взаимодействия, като например твърди частици и квантови течности. Явлението на квазичастиците възниква, ...

                                               

Квантов скок

Квантовият скок е преходът на електрон, намиращ се в свързано състояние, например в атом или изкуствен атом, от едно квантово състояние в друго. Разликата в енергиите на двете квантови състояния е равна на енергията на излъченото, или погълнато, ...

                                               

Квантова електродинамика

Квантовата електродинамика е една от двете трактовки на електродинамиката, която на свой ред е дял от физиката. Тя е част от квантовата теория на полето, която се занимава с електромагнитните фотонните и електронно-позитронните полета и тяхното в ...

                                               

Квантова оптика

Квантова оптика се нарича разделът от оптиката, изучаващ явления, в които се проявяват квантовите свойства на светлината. Такива явления са например: топлинното излъчване, фотоелектрическият ефект, ефектът на Комптън, ефектът на Раман, фотохимичн ...

                                               

Квантова суперпозиция

Квантова суперпозиция е фундаментален принцип на квантовата механика, според който частица, например електрон, съществува частично във всичките си теоретично възможни състояния едновременно; но когато се измерва или наблюдава, дава резултат, коре ...

                                               

Квантова точка

Квантовите точки представляват наноразмерни кристали от полупроводников материал. Характерно за квантовите точки е т.нар. квантово ограничение на екситона. Като следствие от това квантовите точки абсорбират и излъчват видима светлина. Тези оптичн ...

                                               

Квантово състояние

Квантово състояние е всяко възможно състояние в което може да се намира дадена квантова система. То се описва от вектор на състоянието, вълнова функция или с пълния набор квантови числа, характерни за системата. Принципно някои състояния не могат ...

                                               

Кипене

Кипенето е физичен процес на интензивно изпарение на течността, при което тя завира, т.е. започва да преминава от течно в газообразно агрегатно състояние не само на повърхността, но и в целия си обем, тъй като парното налягане се изравнява с наля ...

                                               

Коефициент на Поасон

Коефициент на Поасон, наречен в чест на Симеон Дени Поасон, е материална константа, която представлява отношение на напречната деформация ε ¯ {\displaystyle {\bar {\varepsilon }}} към надлъжната деформация ε {\displaystyle \varepsilon }, взета с ...

                                               

Константа на Болцман

Константата на Болцман k е фундаментална физична константа, представляваща работата, която извършва една частица. Тя е въведена от австрийския физик Лудвиг Болцман, който за пръв път я използва в своята формула за ентропията през 1873. Равна е на ...

                                               

Коравина

Коравината е свойството на твърдите деформируеми тела да се съпротивляват срещу деформиране при приложена върху тях сила. В Международната система единици коравината се измерва в нютони на метър. За линейно деформируемо тяло с една степен на своб ...

                                               

Коронен разряд

Коронен разряд е вид газов разряд, който се наблюдава като синкаво светене с форма на корона, възникващо при йонизирането на газ около тънки проводници или около върха на остриета. Обяснява се голямата плътност на заряда около тях. В малка област ...

                                               

Корпускулярно-вълнов дуализъм

Корпускулярно-вълновият дуализъм е принцип, съгласно който дадени обекти могат да проявяват както вълнови, така и корпускулярни свойства. Днес той постулира, че всички материални обекти проявяват едновременно свойства на вълна и частица. Историче ...

                                               

Космически лъчи

Космическите лъчи са поток от елементарни частици и ядра на атоми на химически елементи, които навлизат в земната атмосфера от космическото пространство. Тяхната честота е от 10 21 до 10 24 херца.

                                               

Криогеника

Криогеника е раздел от физиката на ниските температури, изучаващ закономерностите на изменение на свойствата на веществото в условията на ниски температури. С този термин се означават също технологиите и апаратурата за работа в условия на ниски т ...

                                               

Кристална структура

Кристална структура е тип подреждане на градивните частици на твърдо вещество – атоми, молекули или йони, при което има повтаряемост на определен модел в трите основни направления на пространството. В обичайните представите кристалите имат плоски ...

                                               

Кълбовидна мълния

Кълбовидната мълния е вид мълния с все още неизяснена същност, най-вероятно атмосферно явление, свързано с електричество. Представлява светещ, обикновено сферичен обект, чийто размер варира от няколко милиметра до няколко метра. Обикновено се наб ...

                                               

Лазер със свободни електрони

Лазерът със свободни електрони е вид лазер, в който излъчването се генерира от моноенергетичен сноп електрони в ондулатор – система от периодически редуващи се електрични или магнитни полета. Електроните извършват периодични трептения и излъчват ...

                                               

Лоренцова сила

Лоренцова сила или сила на Лоренц е силата, действаща на електрически заредена частица с точков заряд q и със скорост на движение v в отправна система характеризираща се с векторите на електрическо поле с интензитет Е и магнитно поле с индукция В ...

                                               

Лукс

Лукс е единица за осветеност. Един лукс осветеност се създава от светлинен поток един лумен, падащ върху повърхност един квадратен метър, т. е: 1 lx = 1 lm/m² Ето едно интересно сравнение: 400 lx – изгрев или залез на слънце в ясен ден; 0.002 lx ...

                                               

Лъчение

Лъчението представлява пренос на енергия под различни форми: на вълна или на частица, или и на двете едновременно. Изразява се под формата на електромагнитно излъчване или ядрена реакция. Във вакуума се излъчват най-различни лъчения. Характерен п ...

                                               

Магнетон на Бор

Магнетонът на Бор е физична константа и естествена единица за измерване на магнитния момент. Дефиницията на магнетонът на Бор в системата SI е: μ B = e ℏ 2 m e {\displaystyle \mu _{B}={\frac {e\hbar }{2m_{\mathrm {e} }}}}, a в Гаусови единици: μ ...

                                               

Магнитно-оптичен капан

Магнитно-оптичен капан е устройство, което служи за охлаждане на неутрални атоми до температури много близки до абсолютната нула, задържайки ги на определено място чрез силни магнитно поле и кръгово поляризирана лазерна светлина. Заредени йони мо ...

                                               

Манометър

Манометърът е уред за измерване на налягането на газ или течност в затворено пространство. За целта се измерва херметично натискът, който газът или течността оказват върху определена площ. Повечето манометри използват за нулева стойност атмосферн ...

                                               

Масов разход

Под масов разход се разбира маса на дадено вещество преминало през дадено сечение за единица време. Единицата за измерване на масовия разход е килограм за секунда kg/s, както и килограм за минута или час, когато потока е бавен. Масовият разход q ...

                                               

Масово число

Масово число е сумата от броя на протоните и неутроните в ядрото на атома. Отбелязва се с "А". Изотопите на даден химичен елемент имат различни масови числа. Съществуват химични елементи с еднакви масови числа и те се наричат изобари. Протоните и ...

                                               

Ернст Мах

Ернст Мах е австрийски физик и философ. Тъй като възгледите на Мах са предмет на обстойна критика в книгата на Ленин Материализм и емпириокритицизъм, името му е било познато на всички, които са изучавали задължителния курс по марксистко-ленинска ...

                                               

Махало на Фуко

За романа на Умберто Еко вижте Махалото на Фуко. Махалото на Фуко носи името на френския физик Жан Бернар Леон Фуко, който забелязва, че ако се остави едно махало да се люлее свободно, ще изглежда, че то сякаш променя своята равнина на люлеене с ...

                                               

Медицинска физика

Медицинска физика е клон на приложната физика, свързан с приложението на физиката в медицината. То най-често е в областта на образната диагностика и радиотерапията. Съвременната медицинска физика в по-голямата си част обхваща само Физика на йониз ...

                                               

Международен комитет по мерки и теглилки

Международният комитет по мерки и теглилки e международна организация, учредена в съответствие с Метричната конвенция.

                                               

Метър в секунда

Метър за секунда е производна единица за измерване на скорост в системата SI. Тяло, което се движи със скорост 1 m/s, изминава всяка секунда разстояние от 1 метър. 1 m/s = 3.6 km/h 1 km/h = 0.28 m/s Въпреки че m s −1 е производна SI-единица, тя с ...

                                               

Механична енергия

Механична енергия е сумата от кинетичната и потенциалната енергия на една система. Общата формула е: E m = E k + E p {\displaystyle \ E_{m}=E_{k}+E_{p}} където: E m {\displaystyle \ E_{m}} е цялата механична енергия на системата E k {\displaystyl ...

                                               

Механично равновесие

Механично равновесие в класическата механика е състояние на дадена система, при което сумата от всички сили, действащи на дадено тяло е нула, както и сумата на всички въртящи моменти също е нула. В механиката има три вида равновесие – устойчиво, ...

                                               

Джон Мичъл

Джон Мичъл е виден английски естествоизпитател, геолог и свещеник от графство Йоркшър. Занимава се с астрономия, оптика и гравитация, като едновременно е теоретик и експериментатор. Открива вълновата природа на разпространение на земетресенията, ...

                                               

Момент на сила

Момент на сила, наричан също въртящ момент или само момент, е физична величина, изразяваща въздействието на сила върху въртяща се система, разположена на разстояние от нейната ос на въртене. Моментът е равен на произведението от големината на сил ...

                                               

Напрежение (механика)

Напрежението е тензорна физична величина, използвана в механиката, която представлява концентрация на разрезните сили в околност на точка от сечение на натоварено твърдо тяло, което се намира в състояние на статично равновесие. Околността на точк ...

                                               

Несиметрична аберация

Несиметрична аберация е недостатък на оптична система, който се проявява при падане на наклонен спрямо оптичната ос светлинен сноп. Образът на точка е ветрилообразно размито петно. За леща, на която е отстранена сферичната аберация, несиметрична ...

                                               

Неустойчивост на Келвин-Хелмхолц

Неустойчивостта на Келвин-Хелмхолц е вълново движение, възникващо при контакта на два топлинно устойчиви флуида, движещи се с различна скорост в едно направление. Явлението е изследвано през 19 век от физиците Келвин и Херман фон Хелмхолц, на кои ...

                                               

Неутрино

Неутриното е елементарна частица, която взаимодейства единствено чрез слабото ядрено взаимодействие и гравитацията. Бележи се с гръцката буква ν. Има една втора спин и следователно е фермион. Неговата маса е изключително малка в сравнение с други ...

                                               

Нуклон

Нуклон във физиката е общото наименование на частиците, изграждащи атомното ядро. Това са двата най-леки известни бариона – протонът и неутронът. До 1960-те се считат за елементарни частици, но в днешни дни е известно, че са съставени от кварки. ...

                                               

Нулев закон на термодинамиката

Нулевият закон на термодинамиката е физичен принцип, утвърждаващ, че в изолирана система в крайна сметка винаги се достига до термодинамично равновесие като при това всички части на системата са с една и съща температура. Принципът може да бъде ф ...

                                               

Обемен разход

Обемният разход е физична величина от механика на флуидите. Той дефинира обемът от дадено вещество преминаващ през напречно сечение за единица време. В повечето случай веществото е флуид. Мерната единица за обемен разход в системата SI е m³/s. Че ...

                                               

Оборот в минута

Оборот в минута е единица за измерване на ъглова скорост, и представлява броят пълни завъртания, направени около фиксирана ос. Използва се за измерване на скоростта на въртене на различни механични части. В система SI ъгловата скорост се измерва ...

                                               

Обратна тяга

Обратна тяга е явление, при което огънят, изпитвайки недостатък на кислород, затихва. След като на мястото попадне свеж въздух обаче, например при отворена врата в помещение, започва мълниеносно взривообразно разширение на огъня, при което се изп ...

                                               

Оператор на Лагранж

Най-често операторът на Лагранж се дефинира като разликата между кинетичната и потенциалната енергия на една система: L = T – V В тримерното пространство операторът на Лагранж за механична система е: 1 2 m x → 2 − V x →. {\displaystyle {\begin{ma ...

                                               

Оптично явление

Оптичен феномен е природно явление, при което човешкото око възприема визуални факти, които не съответстват на реалността. При всички случаи появата на такива феномени е обусловена от цял комплекс метеорологични - влажност на въздуха, температура ...

                                               

Осветеност

Осветеност е физична величина, характеризираща отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина. Единицата за осветеност в SI е лукс, означава се с lx. Количеството светлина, отразено от повърхността, ...

                                               

Отправна система

Отправна система е понятие от физиката за обозначаване на гледната точка на наблюдателя. То е от основно значение в теорията на относителността, където не съществува абсолютно движение и всяко движение е относително спрямо други тела. Тялото, спр ...

                                               

Парадокс на близнаците

Парадокс на близнаците мисловен експеримент, илюстриращ едно от следствията на специалната теория на относителността, a именно, че времето е различно в отправни системи, движещи се една спрямо друга, като разликата е особено осезаема при скорости ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →