ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 102                                               

Вълна на Фарадей

Вълните на Фарадей са нелинейни стоящи вълни, които се появяват на повърхността на флуиди, разположени в осцилиращ съд. Те са наречени на Майкъл Фарадей, който първи ги описва в приложение към статия във Философски доклади на Кралското научно дру ...

                                               

Вълнова оптика

Вълнова оптика, понякога наричана физична оптика е раздел на оптиката, който изучава вълновите явления на светлината като дифракция, интерференция, поляризация, с други думи тези явления, при които геометричната оптика е неприложима.

                                               

Вътрешна енергия

Вътрешната енергия на една термодинамична система се означава обикновено с U и представлява сборът от цялостната кинетична енергия, дължаща се на движението на молекулите, както и потенциаланата енергия, свързана с електрическата енергия на атоми ...

                                               

Газодинамика

Газодинамиката е раздел на хидроаеромеханиката, в който се изучава движението на свиваеми флуиди и механичното и термичното им взаимодействие с твърдите тела при скорости, по-големи от скоростта на звука. Свойството свиваемост на газовете и течно ...

                                               

Гайгеров брояч

Гайгеровият брояч е уред за измерване на радиация. Открива високоенергийни фотони, алфа-частици, бета- и гама-лъчи, но не и неутрони. Датчикът детекторът му се нарича Гайгер-Мюлерова тръба. Представлява газоразрядна лампа с 2 електрода, пълна с г ...

                                               

Галилеево число

Галилеевото число е безразмерна характеристика на даден флуиден поток, равен на съотношението на гравитационните сили към вътрешните вискозни сили. G a = g ⋅ L 3 ν 2 {\displaystyle Ga={\frac {g\cdot L^{3}}{\nu ^{2}}}} ν {\displaystyle \nu }: кине ...

                                               

Геометрична оптика

Геометричната оптика е раздел от оптиката, изучаващ разпространението на светлината в прозрачни среди и принципите на построяване на изображението при преминаване на светлината през тези среди. Разпространението се счита за праволинейно и се изоб ...

                                               

Глуон

Глуони във физиката на елементарните частици се наричат реални векторни калибровъчни бозони, които са носители на силните взаимодействия на цветните заряди в квантовата хромодинамика. За разлика от неутралния фотон, глуоните взаимодействат помежд ...

                                               

Гравитационна константа

Гравитационната константа G, по-рядко f, γ, к 2, е фундаменална физична константа, определяща силата на привличане между две тела. Съгласно закона за всеобщото привличане на Нютон, силата на привличане, действаща между две тела с маси m 1 {\displ ...

                                               

Гравитационно забавяне на времето

Гравитационното забавяне на времето е физично явление, заключаващо се в различния ход на часовниците в присъствието на гравитационен потенциал. Сложността на това възприятие идва от обстоятелството, че в теорията на гравитацията времевата координ ...

                                               

Движение

Движение в класическата физика се нарича промяната във времето на положението на материална точка спрямо избрана инерциална отправна система и се описва със законите на Нютон. За описанието на движението са необходими следните величини: премества ...

                                               

Диаграма на Файнман

Диаграмата на Файнман е нагледен способ за описание на взаимодействията в квантовата теория на полето. Методът носи името на предложителя си Ричард Файнман, известен американски физик, носител на Нобелова награда за физика. Той го въвежда през 19 ...

                                               

Дилатантна течност

Дилатантна течност е вид ненютонова течност при която вискозитетът се увеличава с увеличаване на скоростта на деформацията, т.е. вискозитетът зависи и от температурата. Те нямат граница на течливост. Този ефект се получава, когато частици, които ...

                                               

Дипол

Във физиката има два вида диполи - електрически и магнитен. Електрическият дипол е разделен на положителен и отрицателен заряд. Най-простият пример за такъв дипол са двойка електрически заряди равни по големина и противоположни по знак, разделени ...

                                               

Дисипация

Дисипацията е процес на необратимо разпръскване на енергията на насочено движение в дадена среда – механична, електрическа или топлинна, в енергия на хаотичното движение, т.е. при всички случаи в топлина. Това се дължи предимно на триене, турбуле ...

                                               

Дислокация (материалознание)

Дислокация в материалознанието е линеен кристалографски дефект или нарушение на пространствената периодичност на кристалната структура. Наличието на дислокации във веществата силно променя техните свойства, в частност дислокациите са отговорни за ...

                                               

Дисперсия (оптика)

В оптиката, а също и в акустиката дисперсията е физично явление, при което фазовата скорост на вълната зависи от нейната честота. Например при преминаването на светлинен сноп границата между две среди дисперсията се проявява чрез разлагането му н ...

                                               

Диференциално уравнение на Бернули

Уравнението на Бернули е диференциално уравнение от първа степен от вида: d y d x + P y = Q y α {\displaystyle {\frac {dy}{dx}}+Py=Qy^{\alpha }}, където α {\displaystyle \alpha } е дадено число, а P {\displaystyle P} и Q {\displaystyle Q} са функ ...

                                               

Дънен кварк

Дънния кварк, още известен като b-кварк и като красив кварк е трето поколение кварк със заряд −1⁄3 e. Макар всички кварки да са описани по подобен начин от квантовата хромодинамика, огромната маса на дънния кварк, някъде около четири пъти от маса ...

                                               

Експеримент на Щерн-Герлах

Експериментът на Щерн-Герлах е експеримент, направен от германските физици Ото Щерн и Валтер Герлах през 1922 година, който изиграва важна роля в развитието на квантовата механика като демонстрира т.нар. наличие на спин у електроните. При него сн ...

                                               

Еластична деформация

Във физиката, еластична деформация се нарича деформацията, при която тялото възстановява размера и формата си след прекратяване действието на външните сили. Ако след това действие в тялото останат някакви изменения, деформацията се нарича остатъч ...

                                               

Електрет

Електретите са твърди аморфни или кристални вещества, които след поляризиране с външно електрическо поле могат продължително да запазват състоянието си на поляризация и следователно да създават електрическо поле в околното пространство. Електрети ...

                                               

Електрическа проводимост

Електрическа проводимост или електропроводимост е свойството на даден проводник или електронен компонент да провежда електрическия ток. Определя се като реципрочна стойност на съпротивлението. Означава се с G. Мерната единица за електропроводимос ...

                                               

Електрически заряд

Електрически заряд е физическа характеристика на материята, водеща до поява на сила, когато се намира в близост до друга електрически заредена материя. Електрическият заряд може да бъде положителен или отрицателен. Обекти с еднакъв заряд са подло ...

                                               

Електромагнит

Електромагнитът е вид магнит, при който магнитното поле се получава вследствие на протичането на електрически ток. При спирането на тока магнитното поле престава да съществува. Ако два гъвкави проводника се закрепят в двата края и по тях протича ...

                                               

Електронеутрален

Електронеутрални са частици, които имат еднакъв брой протони и електрони. Затова те нямат заряд, било то положителен или отрицателен. Всеки един атом е електронеутрален докато не отдаде един или повече електрони от електронната си обвивка. Във фи ...

                                               

Електронна конфигурация

В областта на квантовата химия и атомната физика, електронната конфигурация е термин, с помощта на който се описва електронната обвивка на атомите. Задава възможното разположение на електроните около ядрото в определени енергийни нива, както и на ...

                                               

Ендотермичен процес

Ендотермичен процес или ендотермична реакция е химична реакция, съпроводена с поглъщане на енергия от външната среда във формата на топлина, например разлагането на СаСО 3 на СаО и СО 2. При тези реакции продуктите са енергийно по-богати от изход ...

                                               

Енергетично ниво

Енергийно ниво е величина във физиката и химията, характеризираща собствените значения на енергията на квантовите системи, състоящи се от микрочастици и подчиняващи се на законите на квантовата механика. Всяко ниво характеризира определено кванто ...

                                               

Енергийна плътност

Енергийна плътност е количеството енергия на дадена система или област в пространството, съдържаща се в единица обем. Понякога това понятие се използва за енергията в единица маса, макар в този случай точният термин да е специфична енергия. Често ...

                                               

Енталпия

Енталпията е мярка за съдържанието на енергия в дадена термодинамична система. Не много правилно може да се определи като топлината, която се съдържа в една система. В литературата се обозначава с буквата H използва се мерната единица от СИ – джа ...

                                               

Ерг

За пустинната форма със същото име вижте Ерг земна форма. Ерг е единица за енергия и механична работа в системата CGS. Името е от гръцки: ἔργον – "работа". 1 erg е равен на работата, извършвана от сила 1 dyn при преместването на точката на прилаг ...

                                               

Ефект на Комптън

Ефект на Комптън е вид нееластично разсейване на високоенергийни фотони от свободни или слабосвързани електрони, при което се променя дължината на вълната на фотоните. Ефектът е открит през 1923 година от американския физик Артър Холи Комптън, ко ...

                                               

Ефект на Черенков

Ефект на Черенков или излъчване на Черенков се нарича излъчването на светлина когато заредена частица се движи през среда със скорост, по-голяма от фазовата скорост на светлината в тази среда. Най-често това се наблюдава като синьо светене в проз ...

                                               

Загуба на устойчивост

Загуба на устойчивост, или изкълчване, е явление в механиката, характерно за тънкостенните конструкционни елементи, както и за стройните конструкционни елементи, подложени на натискови и/или усукващи напрежения, които възникват при натиск, огъван ...

                                               

Закон за запазване на импулса

Закон за запазване на импулса в класическата механика гласи: Сумарният пълният импулс на една затворена механична система от тела се запазва, т.е. не се променя с времето.

                                               

Закон за запазване на момента на импулса

Моментът на импулса при въртеливите движения е аналог на момента на една тяло при постъпателните движения. Той се дефинира като произведение от ъгловата скорост и инерчния момент. Законът за запазване на момента на импулса е един от основните зак ...

                                               

Закон на Кулон

Законът на Кулон е закон от електростатиката. Той определя силата на взаимодействие между два точкови заряда. Експериментално е бил доказан за първи път през 1773 г. от Хенри Кавендиш, който обаче не публикувал резултата си. През 1785 г. законът ...

                                               

Закон на Планк

Законът на Планк е физичен закон, описващ разпределението на енергията, излъчвана от абсолютно черно тяло, по дължини на вълните в спектъра. Известен е и под името "хипотеза на Планк". През 1900 г. Макс Планк е направил революционното за времето ...

                                               

Земно магнитно поле

Земното магнитно поле или геомагнитното поле е естествено силово поле на Земята, чиято основна част може да се разглежда като магнитно поле на хомогенно намагнитена сфера или поле на магнитен дипол, чиито полюси обаче не съвпадат с географските п ...

                                               

Изотермен процес

Изотермен процес е всеки термодинамичен процес при който температурата на разглежданата система не се променя. Обикновено, при такива процеси, термодинамичната система е свързана с термостат, а самият процес протича достатъчно бавно, за да се поз ...

                                               

Изохорен процес

Изохорен процес е понятие от термодинамиката. Името му идва от гръцкото isos, "равен", и khora, "място". При този процес, колкото и фактори да бъдат променени за дадено тяло, докато обемът му не бъде променен, то няма да извърши никаква работа. А ...

                                               

Импеданс

Импедансът е физична величина, въведена в анализа на линейни електрически вериги при синусоидален ток. Импедансът е обобщение на електрическото съпротивление, включващ всички загуби от активни, индуктивни и капацитивни съставки във веригите. За р ...

                                               

Индуктивност

Индуктивност на токов кръг е отношението на обхванатия от кръга магнитен поток към електрическия ток в кръга. Означава се с L. Зависимостта между индуктивността L, напрежението ut, и тока it в една верига е: u t = L d i d t {\\displaystyle ut=L\, ...

                                               

Интензитет на електрическото поле

Интензитетът е основна векторна характеристика на електрическото поле; равна на отношението на силата, действаща на точков електрически заряд в дадена точка от полето, към големината на заряда. За да определим електрическото поле в определена точ ...

                                               

Интерференция (физика)

Във физиката интерференцията е явление, при което две или повече вълни се наслагват, за да образуват резултантна вълна с по-голяма или по-малка амплитуда. Интерференция обикновено се отнася до взаимодействието на вълни, които са взаимно свързани ...

                                               

Инфрачервена термография

Инфрачервената термография, също термовизия е метод за визуализация на даден обект чрез инфрачервените лъчи, които той излъчва, посредством специализирани прибори. Както следва от закона на Планк за абсолютно черно тяло, инфрачервената термографи ...

                                               

Иризация

Ириза̀ция – оптично явление, при което цветът на дадена повърхност се променя с промяна на зрителния ъгъл. Наблюдава се често по повърхността на сапунени мехури, при някои животни и някои минерали. Иризацията се дължи на интерференция и дифракция ...

                                               

Йоносфера

Йоносферата е част от атмосферата, съставена от електрически заредени частици, йонизирани от слънчевата радиация. Тя се простира през мезосферата и термосферата, като свойствата ѝ са най-ясно изразени на височина около 80 км. Името на тази част о ...

                                               

Кавитация

Кавитацията е природен феномен, свързан с процеса на образуване на въздушни мехури в течности, в резултат на понижение на налягането и се получава при увеличаване на скоростта на движещата се течност или при преминаване на интензивна акустична въ ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →