ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101                                               

Философия на правото (Хегел)

Философия на правото е заглавието на философско произведение, завършено от Георг Вилхелм Фридрих Хегел през 1820 г., но публикувано през 1821. Занимава се с въпросите на правните системи, историческия опит и спекулативния рационализъм.

                                               

Философия на психологията

Философията на психологията се свързва с въпросите за теоретичните основи на модерната психология. Някои от тези въпроси са епистемологично отношение към методологията на психологическото изследване. Например: Достоверен метод за събиране на данн ...

                                               

Философски роман

Философският роман e литературен жанр, използващ формата на романа за представяне на философски концепции. Те може да са свързани с природата и ролята на обществото, смисъла на живота, етиката, ролята на изкуството. Макар че липсва общоприета деф ...

                                               

Хармид

"Хармид" е диалог на Платон, в който се обсъждат четирите главни добродетели на древните гърци. В него участват Сократ и Хармид, а така също Хайрефон и Критий. Хармид е много образован аристократ и олигарх от Атина, син на Главкон, роднина на тир ...

                                               

Хедонизъм

Хедонизмът е школа в етиката, според която удоволствието е единствената съществена ценност. Eтическо учение, според което най-висшата цел на човешкия живот е удоволствието и насладата в противовес на аскетичния живот. Хедонизъмът е термин с гръцк ...

                                               

Хилеморфизъм

Хилеморфизъм е философска теория на Аристотел, която анализира субстанцията като материя и форма. Понятието идва от гръцки "ὑλο" – дърво, материя и "μορφή" – форма. Средновековните автори тълкуват понятието като метафора – преобразуването на вино ...

                                               

Хиперреалност

Хиперреалност в семиотиката и постмодерната философия описва хипотетичната невъзможност на съзнанието да разграничи реалността от фикцията/фантазията, особено в технологично напредналите постмодерни култури. Така че хиперреалността се разбира кат ...

                                               

Цайтгайст

Цайтгайст, също дух на времето или дух на епохата, е термин, означаващ интелектуалния, културния, етическия и политическия климат на дадена епоха или течение. Така е наречено и съвременно движение.

                                               

Чарвака

Чарвака или Локаята е школа в древната индийска философия, възникнала в епохата на Махаджанапада. Според чарвака вселената се състои от четири елемента: земя, огън, вода и въздух, като за всеки елемент е характерна особена разновидност от атоми. ...

                                               

Фридрих фон Шлегел

Фридрих фон Шлегел е германски културфилософ, литературен историк, поет и преводач. Наред с брат си Аугуст Вилхелм Шлегел е един от основателите на съвременната наука за духа и важен представител на ранния Романтизъм.

                                               

Едуар Шуре

Едуар Шюре е френски писател, философ и музиколог, автор на пиеси, исторически трудове, поезия и философия. Най-известният му труд, "Великите посветени", е превеждан и публикуван на много езици.

                                               

Карл Щумпф

Роден е на 21 април 1848 година във Визентхайд, Германия. Завършва Гьотингенския университет. Учи заедно с Франц Брентано и Херман Лоце. Щумпф проявява голям интерес към музиката. През 1875 г. започва работа върху Tonpsychologie "Психология на то ...

                                               

Яджнавалкя

Яджнавалкя е името на няколко древноиндийски учители, които живеят в различни периоди. Най-известният от тях е адепт на Брихадараняка-упанишад, който учи на доктрините на прераждането. Векове по-късно друг Яджнавалкя написва труд по право и етика ...

                                               

Американизация

Американизацията е процесът на влияние на американската култура върху културата на други страни – в области като популярна култура, средствата за масова информация, кухнята, техниката, стопанските и политически практики. Понятието е употребено за ...

                                               

Буржоазия

Буржоазия e социална категория, която е съставена от хора с определен културен и финансов капитал, които са част от средните и горни слоеве на средната класа. Това име най-напред се дава на гражданите – търговци и занаятчии. Буржоазията е средна ...

                                               

Боян Знеполски

Проф. д-р Боян Ивайлов Знеполски е български социолог и преводач, преподавател в Софийския университет - в катедра социология на философския факултет. Завършил е докторантура по философия и социални науки на Висшето училище за социални науки в Па ...

                                               

Интерсубективност

Сред ранните автори, които използват в психоанализата тази концепция, в експлицитен или имплицитен тоест дали е написано директно или при анализ се забелязват следите от понятието в авторовите думи, могат да се споменат Хайнц Кохут, Роберт Столор ...

                                               

Каста

Кастата е затворена група или съсловие от хора, изпълняващи специфични социални функции. Често свързана с принадлежност към отделна етническа или религиозна общност. В древността кастите са били разпространени в Египет, Перу, Индия и др. Кастите ...

                                               

Нилс Кристи

1996 – Kriminalitetskontrol som industri: På vej mod GULAG, vestlig stil? 2004 – En passende mengde kriminalitet 1981 – Pinens begrensning 1952 – Fangevoktere i konsentrasjonsleire 1971 – Hvis skolen ikke fantes 1985 – Den gode fiende: Narkotikap ...

                                               

Кръвосмешение

Кръвосмешението е сексуално отношение между членове на едно семейство или един род. Това обикновено включва отношения между хора с родствени връзки, на които, поради опасност от засилване на генетично предразположение към болести заради родството ...

                                               

НЦИОМ

Национален център за изучаване на общественото мнение е историческа българска държавна организация за изучаване на общественото мнение и за политически, обществени и икономически социологически изследвания. Тя извършва следните дейности: Разработ ...

                                               

Обществен договор

Общественият договор е предимно правно понятие, превърнато в теория на правото през XVII – XVIII век. С идеята, която носи той, се поставя началото на дългия път на модерния конституционализъм към демократичната и правова държава. Най-известни мо ...

                                               

Обществен интерес

Общественият интерес е понятие и термин относим към "всеобщото благополучие" или "всеобщото благоденствие". Колкото и абстрактни да са тези понятия, като обществен интерес следва да се разбира признатият по силата на правото интерес на обществото ...

                                               

Социология на езика

Социология на езика се фокусира върху ефекта на езика върху обществото. Това поле е тясно свързано със социолингвистиката, която изследва как обществото оказва ефект върху езика. В този смисъл социологията на езика се стреми да разбере начинът, п ...

                                               

Социометрия

Социометрията е клон от социалната психология, имащ за предмет изучаването на спонтанните индивидуални отношения между членовете на дадена група. Социометрията, създадена и развита от Джейкъб Морено, не е само метод за измерване на социалните явл ...

                                               

Стигма (социология)

Социалната стигма е неодобрението или дискриминацията на човек въз основа на забележими социални характеристики, които служат за разграничаването им от останалите членове на обществото. Социалните стигми обикновено са свързани с култура, пол, рас ...

                                               

Теория на конфликта

Теорията на конфликта е социална теория, която набляга на личната или груповата способност да упражнява влияние и контрол над другите и така да въздейства на социалния ред. Тя постулира, че индивидите и групите се борят, за да увеличат максимално ...

                                               

Урбанизация

Урбанизацията е продължителен процес на нарастване на броя, ролята и големината на градовете. Последиците от нея са увеличаване на относителния дял на градското население, променяне на функциите на градовете и разпространяване на градския начин н ...

                                               

Хуманитаризъм

Хуманитаризмът, в най-общата си форма, е вид етика, изразяваща се в раздаването на добросърдечност, доброжелателство и съчувствие без разграничаване на получателите ѝ. Концепцията търпи историческо развитие, но универсалността в действията остава ...

                                               

Човешка дейност

Човешката дейност е активността на човека. Тя може да бъде насочена към промяна на околната среда или към човешките взаимоотношения. Социологията разглежда човешката дейност като социална и икономическа. Според Владимир Вернадски, "човечеството, ...

                                               

Али Шариати

Али Шариати о е ирански социолог, работил върху социологията на религията. Сочен е за един от най-влиятелните ирански интелектуалци на 20 век и е наричан "идеолог на иранската революция".

                                               

CPT теорема

СPT теоремата е фундаментална теорема в квантовата теория на полето, доказана от физиците Людерс и Паули, и твърдяща, че светът е инвариантен при едновременно променяне на квантовите заряди, пространствена инверсия и обръщане на посоката на време ...

                                               

Абсолютно твърдо тяло

Във физиката абсолютно твърдо тяло е идеализация на твърдите тела, при която деформациите се пренебрегват. Това означава, че разстоянието между всеки две точки на абсолютно твърдото тяло остава постоянно във времето, независимо от силите, действа ...

                                               

Абсолютно черно тяло

Абсолютно черното тяло е идеализиран модел, абстракция, използвана в термодинамиката и представлява тяло в термодинамично равновесие, което поглъща електромагнитно излъчване в целия диапазон и не отразява нищо. Това обаче не означава, че тялото н ...

                                               

Агрофизика

Агрофизика – наука за физичните и физико-химичните явления и процеси в почвата и културните растения, за действието на физичните фактори върху развитието на растенията. Агрофизиката е биофизика на културните растения.

                                               

Адрон

Във физиката на елементарните частици най-общото определение за адрон е частица, която взаимодейства силно. Такива са всички фундаментални частици, които имат структура. Адроните се разделят на два основни класа: мезони и бариони. Всички те са из ...

                                               

Адхезия

Адхезия във физиката представлява привличането или сцеплението между молекулите на повърхността на разнородни твърди или течни вещества. Това привличане се обуславя от междумолекулярни взаимодействия. В отделни случаи адхезията може да се окаже п ...

                                               

Аеродинамика

Аеродинамиката е дял от динамиката, който изучава движението на газообразна среда и взаимодействието с движещи се в нея твърди тела, под действието на някаква сила. Движението на телата, след като им бъде предаден импулс, се изучава от балистикат ...

                                               

Аеромеханика

Аеромеханиката е раздел на хидроаеромеханиката. Тя възниква още в древността като наука, която изучава законите на движение на въздуха и силите, които действат върху тела, движещи се във въздух. В аеромеханиката се разглежда движение със скорости ...

                                               

Акустичен импеданс

Ако звуковата вълна достигне до гранична повърхнина, тогава една част от нея се отразява, а другата част преминава през границата между двете среди. Свойството на всеки изследван материал, което определя количеството на пропускане, се нарича акус ...

                                               

Аморфна структура

Аморфна структура е термин от физиката, химията и кристалографията с която се обозначава липсата на строга подредба на атомите или молекулите, каквато има в кристалите. Такива твърди тела се наричат аморфни или некристални. Някои от видовете амор ...

                                               

Ангстрьом

Ангстрьом е извънсистемна мерна единица за дължина, която често се използва във физиката при определяне на разстоянието при атомите и молекулите. 1 Å = -10 m = 0.1 nm нанометра = 100 pm пикометра Един ангстрьом е приблизителният диаметър на орбит ...

                                               

Архимедово число

Архимедово число A r {\displaystyle \mathrm {Ar} } e безразмерна величина, наречена в чест древногръцкия учен Архимед. Използва се при изчисления, свързани с движението на течности с нееднородна плътност: A r = g L 3 ρ ℓ ρ − ρ ℓ η 2 = g L 3 ρ − ρ ...

                                               

Джон Дезмънд Бернал

Джон Дезмънд Бернал е ирландски учен и обществен деец, член на лондонското Кралско дружество от 1937 г., на БАН от 1958 г., на Академията на науките на Полша от 1954 г., на Унгария от 1954 г., на СССР от 1958, на Румъния от 1954 г. и др. От 1938 ...

                                               

Българско физико-математическо дружество

Българско физико-математическо дружество е професионална организация, съществувала в 2 периода в София. Първоначално е основана през февруари 1898 г. Съществува до 1950 г., когато е закрита. През 1960 г. Дружеството се възстановява и организира с ...

                                               

Вечен двигател

Вечен двигател е устройство, при което изходящата енергия е равна или по-голяма от входящата. Според съвременните закони на термодинамиката такова устройство е невъзможно, защото противоречи на закона за запазване на енергията. С други думи, това ...

                                               

Високотемпературна свръхпроводимост

Високотемпературни свръхпроводници се наричат материалите с критична температура на свръхпроводимост, по-висока от -200 °C, най-ниската температура на охлаждане, постижима с течен азот. За разлика от тях класическите свръхпроводници имат критична ...

                                               

Време на Планк

Времето на Планк е единица за време в системата на единици на Планк. Време на Планк представлява времето, което отнема един фотон да пропътува дължина на Планк. Също така е времетраенето на епоха на Планк. Това е най-малката единица от време, кат ...

                                               

Втвърдяване

Втвърдяването е преминаване на веществото от течно агрегатно състояние към твърдо. Това обикновено става при една и съща температура за дадено вещество и се нарича температура на втвърдяване. При обратния процес – преминаване от твърдо в течно съ ...

                                               

Втори закон на термодинамиката

Вторият закон на термодинамиката, наричан и "Закон за ентропията" е един от основните принципи в термодинамиката, според който ентропията на затворена система, която не се намира в равновесие, нараства с времето, като достига максималната си стой ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →