ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 10                                               

Right Livelihood Award

Right Livelihood Award, наричана понякога "алтернативна нобелова награда", е шведска международна награда. Наградата е замислена да бъде допълваща идеята за нобелова награда. Връчва се ежегодно от 1980 г. на личности, организации и представители ...

                                               

Аудитория

Аудитория в България се използва основно със следните значения: слушателите, а понякога и зрителите на предаване, излъчване и т.н., слушателска аудитория голяма зала за четене/слушане на лекции, най-често в университет, също аудиторна зала, лекци ...

                                               

Бяла дъска

Бяла дъска се нарича всяка гладка и обикновено бяла повърхност за неперманентно маркиране. Популярността на белите дъски се увеличава бързо в средата на 90-те години на миналия век и те стават част от много офиси, съвещателни зали, класни стаи и ...

                                               

Грамотност

Грамотността е способността за четене, писане и боравене с аритметика. Стандартите за грамотност са различни в различните общества. В съвременен контекст терминът предполага четене и писане на ниво, достатъчно за осъществяване на писмена комуника ...

                                               

Двуезичен текст

Двуезичен текст е писмен документ, текстовете на който са на два различни езика. В идеалния случай, съдържанието на разноезичните текстове е идентично. Подобни надписи са особено ценни за изследователите, особено когато единият от двата езика не ...

                                               

Демократично образование

Демократичното образование е образование, при което демократични са и целта и методите на обучение. То издига демократичните ценности и включва равни права на учители и ученици, самостоятелен избор на цели за развитие и начин на постигането им, а ...

                                               

Детска железница

Детската железница е теснолинейна железопътна линия, предназначена за деца. Освен като атракцион за забавление на децата, успешно се използва като извънкласна учебна форма, в която деца на възраст от 8 до 15 години изучават професията на железнич ...

                                               

Детски лагер

Детският лагер е учреждение за отдих и оздравяване на деца, главно през лятото. В капиталистическите държави лагерите са главно частни и комерсиални институции. Рекламираната им цел е укрепването на физическите сили и провокирането на творческия ...

                                               

Диплома

Диплома е официален документ, сертификат, издаден от учебно заведение, с който се удостоверява завършването на определен курс или образователна степен. В отделните страни образователните закони и правилата за получаване на диплома са различни. В ...

                                               

Домашно oбразование

Домашното образование, известно още като домашно обучение, е обучението и възпитанието на децата у дома или на редица други места извън училище. Домашното обучение обикновено се провежда от родител, учител или онлайн учител. Причините за такъв из ...

                                               

Доставчици на обучение

Доставчик на обучение е термин, с който се обозначават фирми или организации, които предлагат обучение – т.нар. Центрове за обучение. Обученията могат да бъдат за ключови компетенции, за усвояване на професионална компетентност и др. Курсовете, к ...

                                               

Езиков кабинет

Езиковите кабинети са аудио-визуални технически средства за обучение на чужди езици. Служат за подпомагане на съвременното езиково обучение, повишавайки качеството за усвояване на слухово- говорните умения на обучаемите. Изграждат се в средни и в ...

                                               

Изучаване

Изучаване и разговорно учене – описва дейностите, извършвани с цел разбиране значението на някакъв обект или процес, водещи до забележима промяна в поведението и познанието на обучаемия. Ученето е целенасочен и рационално организиран процес за ус ...

                                               

Индекс на образование

Индекс на образование заедно с БВП и жизнения стандарт е част от Индекса на човешко развитие, което ООН публикува всяка година. Максималната стойност на индекса е 1. Всички страни, които са смятани за развити имат стойност над 0.800. Индексът се ...

                                               

Интегрирано обучение

Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение е прието офиц ...

                                               

Клас (училище)

Клас се нарича формална група ученици в начално, основно или средно училище разделени по възрастов признак. Обикновено децата родени през една и съща година се включват в един клас. За да не се натрупват много деца в един клас, класовете се разде ...

                                               

Компютърна конференция

Компютърна конференция е електронна среда, способна да осигури едновременното провеждане на няколко групови дейности и дискусии. В телекомуникациите, терминът конференция обозначава процес на общуване между група от мрежови потребители, с конкрет ...

                                               

Образователен консултант

Образователният консултант е човек, който предлага помощ и напътствия на ученици, техните родители и институции в сферата на образованието. Консултантите се делят на образователни консултанти, кариерни консултанти и училищни съветници. Образовате ...

                                               

Коучинг

Коучингът е процес на обучение или развитие, чрез които дадено лице се подкрепя, докато се постигне конкретна лична цел или професионален резултат, благодарение на подкрепящата връзка между коуч и обучаван човек, методите и стила на използваната ...

                                               

Медийна грамотност

Медийна грамотност е способността да се идентифицират различни видове медии и да се декодират съобщенията, разпространявани чрез тях. Отнася се до уменията, знанията и разбирането, които позволяват на потребителите да използват медиите ефективно ...

                                               

Международно образование

Международно образование – процес, при който хората придобиват съзнанието, че са част от едно международно, глобално наследство, оценявайки културните различия, учейки от другите в едно антирасистко общество. Международното образование дава възмо ...

                                               

Международно обучение

Не съществува единно утвърдено определение на понятието международно обучение. Една от най-разпространените дефиниции е следната: учебна програма, в която участват различни държави, като например съвместни магистратури, докторантури, различни меж ...

                                               

Мисловна карта

Мисловните карти са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема. Те представляват диаграми, използвани за визуално представяне на информация, свързана чрез ключова дума или идея. Могат да се използват за ген ...

                                               

Образование за мир

Образованието за мир може да бъде дефинирано като процес на придобиване на ценностите и знанията, и развиване на отношенията, уменията и поведението, необходими за живот в хармония със себе си, другите и естествената околна среда. Съществуват мно ...

                                               

Обучение, в чийто център е учащият/обучаемият

Обучение, в чийто център е учащият/обучаемият е образователен метод, който се фокусира по-скоро върху нуждите на обучаемите, отколкото върху останалите лица, имащи отношение към процеса на обучение. Прилагането на този метод оказва голямо влияние ...

                                               

Пинакида

Пинакѝда или панакида, е изгладена дъска залята с восък, която се използва за писане. Дъската няма точно определени размери или форма, но най-често е правоъгълна. Някои са с джобен размер около 7 – 9 cm, други са големи над 1 m. Материалите, от к ...

                                               

Проектиране и разработка на ресурси за курс

Проектиране и разработка на ресурси за курс Този термин описва процеса на планирането и разработването на всички образователни ресурси, които са насочени към или са свързани с учене и преподаване на учебен предмет или курс. Процесът на проектиран ...

                                               

Светско образование

Свѐтското образова̀ние е система за обществено образование в страни със светско правителство или разделение между религия и държава. Името "светско" указва, че знанието в системата се преподава не от богочовешката институция на Църквата, а от "св ...

                                               

Смесена форма на обучение

Смесената форма на обучение е образователна система, която позволява на студентите, които изучават дадена специалност, да записват както редовни, така и дистанционни курсове. Тази форма на обучение е изключително подходяща и се ползва с голям усп ...

                                               

Тиймбилдинг

Тиймбилдингът /от англ. team /екип, отбор/ и building /изграждане, т.е. изграждане на екип, отбор/ е процес, който позволява създаването и развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както ...

                                               

Тривиум

В средновековните университети тривиум обхващал трите преподавани в началото предмети: граматика, логика и реторика. Думата на латински има значението на "трите пътя/пътеки", основа на средновековното обучение по свободни изкуства.

                                               

Учебна програма

Учебната програма е документ, който детайлизира или дава подробно описание на учебния план на определена учебна дисциплина в училище или за академичен курс. Систематизира учебните предмети и дисциплини в рамките на завършен цикъл на обучение, кат ...

                                               

Учебник

Учебникът е книга, предназначена за образователни цели, в която систематично е изложен материал, който трябва да бъде усвоен от ученици, школници или студенти.

                                               

Учене през целия живот

Учене през целия живот е съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато е жив. В контекста на съвременното общество на знанието ученето през целия живот се смята за критичен фактор за развитие на успешна кариера. Чрез използване на п ...

                                               

Флашкарта (обучение)

Флашкартата е картонено листче, което се използва в помощ на обучението. Този метод е описан от немския учен Себастиан Лайтнър през 1970 година, но е използван и преди него. Флаш картите се използват при ученето на нови думи, термини, факти. От е ...

                                               

Черна дъска

Черната дъска е повърхност за писане с тебешир за многократна употреба. Първоначално черните дъски са били изработвани от тънки, гладки, черни или сиви шифери. Съвременните видове са най-често зелени, тъй като този цвят се счита за по-възприемчив ...

                                               

Амнезия

Амнезия е състояние, в което паметта е увредена. По-просто казано амнезията представлява загуба на памет. Причините за амнезия биват органични и функционални. Органичните причини включват удар, сътресение, травма или зараза на мозъка, или използв ...

                                               

Болест на Алцхаймер

Болестта на Алцхаймер е хронично невродегенеративно заболяване, което обикновено се развива бавно и постепенно се влошава с времето. То е причина за 60 – 70% от случаите на деменция. В ранните етапи най-честият симптом е трудното припомняне на ск ...

                                               

Дежавю

Дежавю̀ е преживяване, при което човек се чувства сигурен, че вече е виждал или преживявал някаква нова ситуация, въпреки че точните обстоятелства около предишната ситуация са неясни. Терминът е въведен от френския психолог Емил Боарак.

                                               

Забравяне

Забравянето е загуба на информация, която вече е била съхранена в паметта на индивида. То е спонтанен и постепенен процес, чрез който става невъзможно да си спомним факти. Забравянето е важна функция на паметта, тъй като според някои учени количе ...

                                               

Марин Карадимитров

Марин Карадимитров е роден на 23 февруари 1896 г. Произхожда от многолюдно семейство с две по малки от него сестри и брат. Родителите, сестрите и брат му не се отличават със силна памет. Завършва основното си образование и поради липса на парични ...

                                               

Мнемоника

Мнемониката е изкуство и техника за запаметяване ; съвкупност от прийоми, обезпечаващи облекченото запомняне на максимален обем информация чрез създаване на изкуствени асоциации. Теорията за асоциативността се основава на схващането, че ако два е ...

                                               

Синдром на фалшивата памет (фондация)

Фондация Синдром на фалшивата памет е неправителствена организация, основана през 1992 г. от Памела и Питър Фрейд, след като пълнолетната им дъщеря Дженифър Фрейд обвинява баща си в сексуално насилие над нея когато е била дете. Фондацията описва ...

                                               

Тетрис ефект

Тетрис ефектът или Тетрис синдромът възниква, когато хората отделят толкова много време и внимание на дейност, че тя започва да моделира техните мисли, мисловни образи и сънища. Името си получава от видеоиграта Тетрис. Хората, които играят Тетрис ...

                                               

Армагедон

Армагедон според Библията е последната битка между Господ и Сатаната. На земята Сатаната ще бъде познат като "Звяра" или "Антихриста", за когото се споменава в Откровение на Йоан, където са описани и въпросните събития. Освен с библейското си зна ...

                                               

Нострадамус

Нострадамус е латинизираното име на един от най-известните пророци и астролози в света. Истинското му име е Мишел дьо Нострадам. Най-известният му труд е "Предсказания", първото издание на който излиза през 1555 г. От публикуването на книгата, ко ...

                                               

Оракул

Оракулът, при древните народи, е място, предмет или свещено същество, чрез което говори божество. Понякога се употребява и за самото пророчество. Етимологията на тази дума не е достатъчно изяснена – извежда се или от латинското oro – "говоря, мол ...

                                               

Пророчество

Пророчество е послание до група хора, предупреждаващо я за измемение на нейната съдба. Обикновено пророчествата се поднасят от някоя харизматична личност, наричана пророк. По-известни пророчества са тези в Библията Стария завет и книгата Откровен ...

                                               

Десетична класификация на Дюи

Десетичната класификация на Дюи или десетична система на Дюи, Dewey Decimal System) е система за библиотечна класификация, разработена от американеца Мелвил Дюи през 1876 година. Оттогава насам е подложена на поне 22 значителни преработки, послед ...

                                               

Диаграма причина-следствие

Диаграмата причина-следствие, също диаграма на рибената кост или диаграма на Ишикава, е брейнсторминг техника за идентифициране на възможните причини за даден проблем. Предложена е през 1968 г. от Каору Ишикава, нареждан сред основоположниците на ...

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →